And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:
ᎤᏂᏣᏘᏃ ᏫᏚᎪᎲ ᎤᏌᎯᎸ ᎤᎿᎭᎷᏎᎢ, ᎤᏪᏅᏃ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎬᏩᎷᏤᎴᎢ.
U-ni-tsa-ti-no wi-du-go-hv u-sa-hi-lv u-hna-lu-se-i, u-we-nv-no gv-wa-s-da-wa-di-do-hi gv-wa-lu-tse-le-i.


And he opened his mouth, and taught them, saying,
ᎠᎰᎵᏃ ᎤᏍᏚᎢᏒ ᏚᏪᏲᏁ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎢ;
A-ho-li-no u-s-du-i-sv du-we-yo-ne hi-a nu-we-se-i;


Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
ᎣᏏᏳ ᎢᏳᎾᎵᏍᏓᏁᏗ ᎤᏲ ᎢᏳᎾᏛᎿᎭᏕᎩ ᏚᎾᏓᏅᏛᎢ; ᎤᎾᏤᎵᏰᏃ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒᎢ.
O-si-yu i-yu-na-li-s-da-ne-di u-yo i-yu-na-dv-hna-de-gi du-na-da-nv-dv-i; u-na-tse-li-ye-no ga-lv-la-di e-hi u-gv-wi-yu-hi ge-sv-i.


Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
ᎣᏏᏳ ᎢᏳᎾᎵᏍᏓᏁᏗ ᎤᏲ ᎤᎾᏓᏅᏔᏩᏕᎩ, ᏛᎨᏥᏄᏬᎯᏍᏔᏂᏰᏃ.
O-si-yu i-yu-na-li-s-da-ne-di u-yo u-na-da-nv-ta-wa-de-gi, dv-ge-tsi-nu-wo-hi-s-ta-ni-ye-no.


Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
ᎣᏏᏳ ᎢᏳᎾᎵᏍᏓᏁᏗ ᎤᎾᏓᏅᏘ, ᎦᏙᎯᏰᏃ ᎤᎾᏤᎵ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ.
O-si-yu i-yu-na-li-s-da-ne-di u-na-da-nv-ti, ga-do-hi-ye-no u-na-tse-li i-yu-li-s-do-di.


Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
ᎣᏏᏳ ᎢᏳᎾᎵᏍᏓᏁᏗ ᎤᏂᏲᏏᏍᎩ ᎠᎴ ᎤᏂᏔᏕᎩᏍᎩ ᎤᎾᏓᏅᏘ ᎢᏳᎾᎵᏍᏙᏗᏱ; ᏛᎨᏥᎧᎵᎵᏰᏃ.
O-si-yu i-yu-na-li-s-da-ne-di u-ni-yo-si-s-gi a-le u-ni-ta-de-gi-s-gi u-na-da-nv-ti i-yu-na-li-s-do-di-yi; dv-ge-tsi-ka-li-li-ye-no.


Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
ᎣᏏᏳ ᎢᏳᎾᎵᏍᏓᏁᏗ ᎤᎾᏓᏙᎵᏣᏘ, ᏛᎨᏥᏙᎵᏥᏰᏃ.
O-si-yu i-yu-na-li-s-da-ne-di u-na-da-do-li-tsa-ti, dv-ge-tsi-do-li-tsi-ye-no.


Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
ᎣᏏᏳ ᎢᏳᎾᎵᏍᏓᏁᏗ ᏧᏓᏅᎦᎸᏛ ᏧᏂᎾᏫ, ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎤᏂᎪᏩᏛᏗ;
O-si-yu i-yu-na-li-s-da-ne-di tsu-da-nv-ga-lv-dv tsu-ni-na-wi, U-ne-la-nv-hi-ye-no u-ni-go-wa-dv-di;


Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
ᎣᏏᏳ ᎢᏳᎾᎵᏍᏓᏁᏗ ᎠᏃᎯᏍᏗᏍᎩ, ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᏧᏪᏥ ᏛᎨᎪᏎᎵ.
O-si-yu i-yu-na-li-s-da-ne-di a-no-hi-s-di-s-gi, U-ne-la-nv-hi-ye-no tsu-we-tsi dv-ge-go-se-li.


Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.
ᎣᏏᏳ ᎢᏳᎾᎵᏍᏓᏁᏗ ᎤᏲ ᎢᎨᎬᎾᏕᎩ ᏚᏳᎪᏛ ᎨᏒ ᎤᏂᏍᏛᏗᏍᎩ, ᎤᎾᏤᎵᏰᏃ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒᎢ.
O-si-yu i-yu-na-li-s-da-ne-di u-yo i-ge-gv-na-de-gi du-yu-go-dv ge-sv u-ni-s-dv-di-s-gi, u-na-tse-li-ye-no ga-lv-la-di e-hi u-gv-wi-yu-hi ge-sv-i.


Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
ᎣᏏᏳ ᎢᏣᎵᏍᏓᏁᏗ ᎢᏳᏃ ᏴᏫ ᎤᏐᏅ ᏂᎨᏥᏪᏎᎮᏍᏗ ᎠᎴ ᎤᏲ ᏂᎨᏨᏁᎮᏍᏗ, ᎠᎴ ᏂᎦᎥ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎤᏐᏅ ᎦᏰᎪᎩ ᎨᏥᏃᎮᏍᎨᏍᏗ ᎠᏴ ᎨᏒ ᎢᏥᏍᏛᏗᏍᎨᏍᏗ.
O-si-yu i-tsa-li-s-da-ne-di i-yu-no yv-wi u-so-nv ni-ge-tsi-we-se-he-s-di a-le u-yo ni-ge-tsv-ne-he-s-di, a-le ni-ga-v tsu-da-le-nv-dv u-so-nv ga-ye-go-gi ge-tsi-no-he-s-ge-s-di a-yv ge-sv i-tsi-s-dv-di-s-ge-s-di.


Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.
ᎢᏣᎵᎮᎵᎨᏍᏗ ᎠᎴ ᎤᏣᏔᏅᎯ ᎣᏍᏛ ᎢᏣᏓᏅᏖᏍᏗ, ᎤᏣᏘᏰᏃ ᎡᏣᎫᏴᎡᏗ ᎦᎸᎳᏗ; ᎾᏍᎩᏯᏰᏃ ᎤᏥ ᏂᏚᏅᏁᎸᎩ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ ᎢᎬᏱ ᏥᏂᎨᏤᏅᎡᎸ.
I-tsa-li-he-li-ge-s-di a-le u-tsa-ta-nv-hi o-s-dv i-tsa-da-nv-te-s-di, u-tsa-ti-ye-no e-tsa-gu-yv-e-di ga-lv-la-di; na-s-gi-ya-ye-no u-tsi ni-du-nv-ne-lv-gi a-na-do-le-ho-s-gi i-gv-yi tsi-ni-ge-tse-nv-e-lv.


Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.
ᏂᎯ ᎠᎹ ᎡᎶᎯ ᎤᏤᎵᎦ; ᎢᏳᏍᎩᏂ ᎠᎹ ᏳᏥᏍᎪᎸ ᎦᏙ ᏱᎦᎵᏍᏙᏓ ᎠᎹ ᏯᏙᏢᎾ; ᎥᏝ ᎿᎭᏉ ᎪᎱᏍᏗ ᎬᏙᏗ ᏱᎦᎩ, ᎠᏗᏅᏗᏉ ᎤᏩᏒ, ᎠᎴ ᏴᏫᏉ ᎤᎾᎳᏍᏓᎡᏗ.
Ni-hi a-ma e-lo-hi u-tse-li-ga; i-yu-s-gi-ni a-ma yu-tsi-s-go-lv ga-do yi-ga-li-s-do-da a-ma ya-do-tlv-na; v-tla hna-quo go-hu-s-di gv-do-di yi-ga-gi, a-di-nv-di-quo u-wa-sv, a-le yv-wi-quo u-na-la-s-da-e-di.


Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.
ᏂᎯ ᎢᎦ ᎢᏣᏘᏍᏗᏍᎩ ᎡᎶᎯ. ᎦᏚᎲ ᎤᏌᎯᎸ ᏥᎦᎧᎰᎢ ᎥᏝ ᏰᎵ ᏴᎦᏰᎬᏍᎦᎸᎦ.
Ni-hi i-ga i-tsa-ti-s-di-s-gi e-lo-hi. Ga-du-hv u-sa-hi-lv tsi-ga-ka-ho-i v-tla ye-li yv-ga-ye-gv-s-ga-lv-ga.


Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.
ᎥᏝ ᎠᎴ ᏴᏫ ᎠᏂᏨᏍᏛᎦ ᎠᏨᏍᏙᏗ ᎠᏟᎶᏍᏗ ᏯᏄᏢᏗᏍᎪᎢ, ᎦᎪᏗᏱᏍᎩᏂ ᎠᏂᎧᎲᏍᎪᎢ, ᎢᎦᏃ ᎤᎾᏘᏍᏓᏁᎰ ᏂᎦᏛ ᎦᎵᏦᏕ ᎠᏂᏯᎢ.
V-tla a-le yv-wi a-ni-tsv-s-dv-ga a-tsv-s-do-di a-tli-lo-s-di ya-nu-tlv-di-s-go-i, ga-go-di-yi-s-gi-ni a-ni-ka-hv-s-go-i, i-ga-no u-na-ti-s-da-ne-ho ni-ga-dv ga-li-tso-de a-ni-ya-i.


Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
ᎢᎦ ᎢᏣᏘᏍᏗᏍᎬ ᏚᏂᎸᏌᏓᏕᎮᏍᏗ ᏴᏫ, ᎾᏍᎩᏃ ᎣᏍᏛ ᏕᏥᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᎠᏂᎪᏩᏘᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᎠᏂᎸᏉᏗᏍᎨᏍᏗ ᎢᏥᏙᏓ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ.
I-ga i-tsa-ti-s-di-s-gv du-ni-lv-sa-da-de-he-s-di yv-wi, na-s-gi-no o-s-dv de-tsi-lv-wi-s-da-ne-hv a-ni-go-wa-ti-s-ge-s-di, a-le a-ni-lv-quo-di-s-ge-s-di I-tsi-do-da ga-lv-la-di e-hi.


Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfill.
ᏞᏍᏗ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎠᎴ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ ᏚᏲᏍᏔᏂᎸ ᏱᏍᎩᏰᎵᏎᎮᏍᏗ; ᎥᏝᏍᎩᏂ ᏱᏓᎩᏲᏍᏔᏂᎸ, ᏓᎩᎧᎵᎵᎸᏍᎩᏂ.
Tle-s-di di-ka-hna-wa-dv-s-di a-le a-na-do-le-ho-s-gi du-yo-s-ta-ni-lv yi-s-gi-ye-li-se-he-s-di; v-tla-s-gi-ni yi-da-gi-yo-s-ta-ni-lv, da-gi-ka-li-li-lv-s-gi-ni.


For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.
ᎤᏙᎯᏳᎯᏯᏰᏃ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ, ᎬᏂ ᎦᎸᎶᎢ ᎠᎴ ᎡᎶᎯ ᎠᏂᎶᏐᏅᎭ ᏌᏉ ᎤᏍᏗ ᎠᎴ ᏌᏉ ᏭᏍᏗᎬ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎥᏝ ᏴᎦᎶᎯ ᎬᏂ ᏂᎦᏗᏳ ᎠᎧᎵᏨᎭ.
U-do-hi-yu-hi-ya-ye-no hi-a ni-tsv-we-se-ha, gv-ni ga-lv-lo-i a-le e-lo-hi a-ni-lo-so-nv-ha sa-quo u-s-di a-le sa-quo wu-s-di-gv di-ka-hna-wa-dv-s-di v-tla yv-ga-lo-hi gv-ni ni-ga-di-yu a-ka-li-tsv-ha.


Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎩᎶ ᎠᏲᏍᏗᏍᎨᏍᏗ ᏌᏉ ᎯᎠ ᎤᏍᏗᎧᏂ ᎤᎵᏁᏨᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏕᏍᏗ ᏴᏫ ᏕᎨᏲᎲᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎤᏍᏗᎧᏂ ᎠᎪᏎᎮᏍᏗ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒᎢ; ᎩᎶᏍᎩᏂ ᏓᎧᎿᎭᏩᏕᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏕᏍᏗ ᏓᏕᏲᎲᏍᎨᏍᏗ, ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᎪᏎᎮᏍᏗ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di gi-lo a-yo-s-di-s-ge-s-di sa-quo hi-a u-s-di-ka-ni u-li-ne-tsv-i, a-le na-s-gi nu-s-de-s-di yv-wi de-ge-yo-hv-s-ge-s-di, na-s-gi u-s-di-ka-ni a-go-se-he-s-di ga-lv-la-di e-hi u-gv-wi-yu-hi ge-sv-i; gi-lo-s-gi-ni da-ka-hna-wa-de-ge-s-di, a-le na-s-gi nu-s-de-s-di da-de-yo-hv-s-ge-s-di, ga-lv-quo-di-yu a-go-se-he-s-di ga-lv-la-di e-hi u-gv-wi-yu-hi ge-sv-i.


For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
ᎯᎠᏰᏃ ᏂᏨᏪᏎᎭ, ᎢᏨᏃ ᎾᏍᎩ ᎢᏣᏓᏅᏘ ᎨᏒ ᏂᏗᏥᎪᎾᏛᏔᏅᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᏗᏃᏪᎵᏍᎩ ᎠᎴ ᎠᏂᏆᎵᏏ, ᎥᏝ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ ᏴᎨᏥᏴᎭ.
Hi-a-ye-no ni-tsv-we-se-ha, i-tsv-no na-s-gi i-tsa-da-nv-ti ge-sv ni-di-tsi-go-na-dv-ta-nv-na i-ge-se-s-di di-no-we-li-s-gi a-le A-ni-qua-li-si, v-tla ga-lv-la-di e-hi u-gv-wi-yu-hi ge-sv yv-ge-tsi-yv-ha.


Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
ᎢᏣᏛᎦᏅᎯ ᎢᎩ ᎯᎠ ᏥᏂᎨᏥᏪᏎᎴ ᎡᏘ ᏣᏁᎮᎢ; ᏞᏍᏗ ᏣᏓᎸᎩ; ᎠᎴ ᎩᎶ ᎠᏓᎯᎮᏍᏗ ᎬᏩᏍᏛᏗᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏗᏄᎪᏗᏍᎩᏱ.
I-tsa-dv-ga-nv-hi i-gi hi-a tsi-ni-ge-tsi-we-se-le e-ti tsa-ne-he-i; Tle-s-di tsa-da-lv-gi; a-le gi-lo a-da-hi-he-s-di gv-wa-s-dv-di-s-di ge-se-s-di di-nu-go-di-s-gi-yi.


But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
ᎠᏎᏃ ᎠᏴ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᎩᎶ ᏗᎾᏓᏅᏟ ᎠᏍᎦᎨᏍᏗ ᎪᎱᏍᏗ ᏄᏍᏛᏗᏍᎬᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ, ᎬᏩᏍᏛᏗᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏗᏄᎪᏗᏍᎩᏱ; ᎩᎶᏃ ᏗᎾᏓᏅᏟ ᏂᏣᏓᏅᏛᎾ ᎢᎪᏎᎮᏍᏗ, ᏕᎦᎳᏫᎥ ᎬᏩᏍᏛᏗᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ; ᎩᎶᏃ ᏣᏁᎫ ᎢᎪᏎᎮᏍᏗ, ᎬᏩᏍᏛᏗᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏨᏍᎩᏃ ᎠᏥᎸᏱ.
A-se-no a-yv hi-a ni-tsv-we-se-ha; Gi-lo di-na-da-nv-tli a-s-ga-ge-s-di go-hu-s-di nu-s-dv-di-s-gv-na i-ge-se-s-di, gv-wa-s-dv-di-s-di ge-se-s-di di-nu-go-di-s-gi-yi; gi-lo-no di-na-da-nv-tli Ni-tsa-da-nv-dv-na i-go-se-he-s-di, de-ga-la-wi-v gv-wa-s-dv-di-s-di ge-se-s-di; gi-lo-no Tsa-ne-gu i-go-se-he-s-di, gv-wa-s-dv-di-s-di ge-se-s-di tsv-s-gi-no a-tsi-lv-yi.


Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏳᏃ ᎠᏥᎸᎨᎳᏍᏗᏱ ᎯᏲᎯᎮᏍᏗ ᏣᏓᏁᏗ, ᎾᎿᎭᏃ ᎢᎭᏅᏓᏗᏍᎨᏍᏗ ᏗᏍᏓᏓᏅᏟ ᎪᎱᏍᏗ ᏤᎵᏎᎲᎢ,
Na-s-gi i-yu-s-di i-yu-no a-tsi-lv-ge-la-s-di-yi hi-yo-hi-he-s-di tsa-da-ne-di, na-hna-no i-ha-nv-da-di-s-ge-s-di di-s-da-da-nv-tli go-hu-s-di tse-li-se-hv-i,


Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
ᎾᎿᎭᎠᏥᎸ-ᎨᎳᏍᏗᏱ ᎯᎯᏯᏍᎨᏍᏗ ᏣᏓᏁᏗ ᎠᎴ ᎭᏓᏅᏍᎨᏍᏗ, ᎢᎬᏱ ᎣᏍᏛ ᏂᏍᏛᏁᎮᏍᏗ ᏗᏍᏓᏓᏅᏟ; ᎩᎳᏃ ᎯᎷᎨᏍᏗ ᎭᎵᏍᎪᎸᏗᏍᎨᏍᏗ ᏣᏓᏁᏗ.
Na-hna a-tsi-lv--ge-la-s-di-yi hi-hi-ya-s-ge-s-di tsa-da-ne-di a-le ha-da-nv-s-ge-s-di, i-gv-yi o-s-dv ni-s-dv-ne-he-s-di di-s-da-da-nv-tli; gi-la-no hi-lu-ge-s-di ha-li-s-go-lv-di-s-ge-s-di tsa-da-ne-di.


Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
ᏄᎳᏉ ᎣᏍᏛ ᏂᏍᏛ ᏣᏱᎵᏙᎯ, ᎠᏏᏉ ᎢᏍᏓᎢᏒᎢ, ᏗᎫᎪᏗᏍᎩᏱᎾᏏ ᏫᏱᏣᎧᎲᎦ ᏣᏱᎵᏙᎯ, ᏗᎫᎪᏗᏍᎩᏃ ᏗᏓᏂᏱᏍᎩᏱ ᏫᏱᏣᎧᎲᎦ, ᎠᎴ ᏗᏓᏍᏚᏗᏱ ᏱᏪᏣᏴᏓ.
Nu-la-quo o-s-dv ni-s-dv tsa-yi-li-do-hi, a-si-quo i-s-da-i-sv-i, di-gu-go-di-s-gi-yi-na-si wi-yi-tsa-ka-hv-ga tsa-yi-li-do-hi, di-gu-go-di-s-gi-no di-da-ni-yi-s-gi-yi wi-yi-tsa-ka-hv-ga, a-le di-da-s-du-di-yi yi-we-tsa-yv-da.


Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᎬᏪᏎᎭ, ᎥᏝ ᏴᏛᎦᎯᏄᎪᎢ, ᎬᏂ ᎤᎵᏍᏆᎸᏗ ᎠᏰᎵᎢᏯᏓᏅᏖᏗ ᎭᎫᏴᎲᎭ.
U-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-gv-we-se-ha, V-tla yv-dv-ga-hi-nu-go-i, gv-ni u-li-s-qua-lv-di a-ye-li-i-ya-da-nv-te-di ha-gu-yv-hv-ha.


Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
ᎢᏣᏛᎦᏅᎯ ᎢᎩ ᎯᎠ ᏥᏂᎨᏥᏪᏎᎴ ᎡᏘ ᏣᏁᎮᎢ; ᏞᏍᏗ ᏣᏓᏲᏁᎸᎩ.
I-tsa-dv-ga-nv-hi i-gi hi-a tsi-ni-ge-tsi-we-se-le e-ti tsa-ne-he-i; Tle-s-di tsa-da-yo-ne-lv-gi.


But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
ᎠᏎᏃ ᎠᏴ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᎩᎶ ᎠᎨᏴ ᏓᎧᏂᏍᎨᏍᏗ ᏧᎾᏂᏏᏗᏱ ᎤᏚᎵᏍᎨᏍᏗ, ᎦᏳᎳ ᎤᏓᏲᏁᎸᎯ ᎨᏎᏍᏗ ᏧᏓᏅᏛᎢ.
A-se-no a-yv hi-a ni-tsv-we-se-ha; Gi-lo a-ge-yv da-ka-ni-s-ge-s-di tsu-na-ni-si-di-yi u-du-li-s-ge-s-di, ga-yu-la u-da-yo-ne-lv-hi ge-se-s-di tsu-da-nv-dv-i.


And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
ᎢᏳᏃ ᎯᎦᏙᎵ ᎯᎦᏘᏏ ᏕᏦᏕᏍᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎭᏓᎦᏖᏙᎢᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᏣᏕᎨᏍᏗ; ᎣᏏᏳᏰᏃ ᎢᏣᎵᏍᏓᏁᏗ ᏌᏉᏉ ᏣᎵᎬᎭᎸᏛ ᏱᏣᏲᎱᏎᎭ, ᎠᏃ ᎤᏃᏍᏛ ᎯᏰᎸ ᏨᏍᎩᏃ ᏫᏰᏣᏓᎢᏁᎭ.
I-yu-no hi-ga-do-li hi-ga-ti-si de-tso-de-s-di-s-ge-s-di, ha-da-ga-te-do-i-s-ge-s-di, a-le tsa-de-ge-s-di; o-si-yu-ye-no i-tsa-li-s-da-ne-di sa-quo-quo tsa-li-gv-ha-lv-dv yi-tsa-yo-hu-se-ha, a-no u-no-s-dv hi-ye-lv tsv-s-gi-no wi-ye-tsa-da-i-ne-ha.


And if thy right hand offend thee, cut if off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
ᎢᏳᏃ ᏦᏰᏂ ᎯᎦᏘᏏ ᏕᏦᏕᏍᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎯᏍᏆᎵᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᏣᏕᎨᏍᏗ; ᎣᏏᏳᏰᏃ ᎢᏣᎵᏍᏓᏁᏗ ᏌᏉᏉ ᏣᎵᎬᎭᎸᏛ ᏱᏣᏲᎱᏎᎭ, ᎠᏃ ᎤᏃᏍᏛ ᎯᏰᎸ ᏨᏍᎩᏃ ᏫᏰᏣᏓᎢᏁᎭ.
I-yu-no tso-ye-ni hi-ga-ti-si de-tso-de-s-di-s-ge-s-di, hi-s-qua-li-s-ge-s-di, a-le tsa-de-ge-s-di; o-si-yu-ye-no i-tsa-li-s-da-ne-di sa-quo-quo tsa-li-gv-ha-lv-dv yi-tsa-yo-hu-se-ha, a-no u-no-s-dv hi-ye-lv tsv-s-gi-no wi-ye-tsa-da-i-ne-ha.


It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
ᎯᎠ ᎢᎦᏪᏛ ᎢᎩ; ᎩᎶ ᎤᏓᎵᎢ ᎢᎦᎧᎲᏍᎨᏍᏗ, ᎦᏅᏁᎮᏍᏗ ᎪᏪᎵ ᎾᏍᎩ ᏚᎾᎦᎴᏅᎲᎢ.
Hi-a i-ga-we-dv i-gi; Gi-lo u-da-li-i i-ga-ka-hv-s-ge-s-di, ga-nv-ne-he-s-di go-we-li na-s-gi du-na-ga-le-nv-hv-i.


But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
ᎠᏎᏃ ᎠᏴ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᎩᎶ ᎤᏓᎵᎢ ᎢᎦᎧᎲᏍᎨᏍᏗ, ᏧᏂᏏᏅᎯᏍᎩᏂᏃᏅ ᎢᎨᏎᏍᏗ, ᎤᏓᏲᏁᏗᏱᏉ ᏂᎬᏂᏌᏁᎮᏍᏗ; ᎩᎶᏃ ᎠᏥᎧᏅᎯ ᎠᏓᏰᎨᏍᏗ ᎠᏓᏲᏁᎮᏍᏗ.
A-se-no a-yv hi-a ni-tsv-we-se-ha; Gi-lo u-da-li-i i-ga-ka-hv-s-ge-s-di, tsu-ni-si-nv-hi-s-gi-ni-no-nv i-ge-se-s-di, u-da-yo-ne-di-yi-quo ni-gv-ni-sa-ne-he-s-di; gi-lo-no a-tsi-ka-nv-hi a-da-ye-ge-s-di a-da-yo-ne-he-s-di.


Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:
ᎠᎴ ᎢᏣᏛᎦᏅᎯ ᎢᎩ ᎯᎠ ᏥᏂᎨᏥᏪᏎᎴ ᎡᏘ ᏣᏁᎮᎢ; ᏞᏍᏗ ᏣᏲᏍᏔᏅ ᏣᏎᎵᏔᏅᎢ, ᏱᎰᏩᏍᎩᏂ ᏂᏯᏛᏁᎮᏍᏗ ᏄᏍᏛ ᏣᏁᏨᎢ.
A-le i-tsa-dv-ga-nv-hi i-gi hi-a tsi-ni-ge-tsi-we-se-le e-ti tsa-ne-he-i; Tle-s-di tsa-yo-s-ta-nv tsa-se-li-ta-nv-i, yi-ho-wa-s-gi-ni ni-ya-dv-ne-he-s-di nu-s-dv tsa-ne-tsv-i.


But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne:
ᎠᏎᏃ ᎠᏴ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᏞᏍᏗ ᏱᏣᏎᎵᏔᏁᏍᏗ ᏱᏣᏁᎢᏍᏔᏁᏍᏗ ᎪᎱᏍᏗ, ᏞᏍᏗ ᎦᎸᎳᏗ ᏱᏣᏁᎢᏍᏔᏁᏍᏗ, ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎤᏪᏗᏱ ᎾᏍᎩ;
A-se-no a-yv hi-a ni-tsv-we-se-ha; Tle-s-di yi-tsa-se-li-ta-ne-s-di yi-tsa-ne-i-s-ta-ne-s-di go-hu-s-di, tle-s-di ga-lv-la-di yi-tsa-ne-i-s-ta-ne-s-di, U-ne-la-nv-hi-ye-no u-we-di-yi na-s-gi;


Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.
ᏞᏍᏗ ᎠᎴ ᎡᎶᎯ, ᏧᎳᏏᏗᏱᏰᏃ ᎾᏍᎩ; ᎠᎴ ᏥᎷᏏᎵᎻ, ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎠᏥᎸᏉᏗ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎤᏤᎵ ᎦᏚᎲᎢ;
Tle-s-di a-le e-lo-hi, tsu-la-si-di-yi-ye-no na-s-gi; a-le Tsi-lu-si-li-mi, na-s-gi-ye-no a-tsi-lv-quo-di U-gv-wi-yu-hi u-tse-li ga-du-hv-i;


Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.
ᏞᏍᏗ ᎠᎴ ᎯᏍᎪᎵ ᏱᏣᏁᎢᏍᏔᏁᏍᏗ, ᏝᏰᏃ ᏰᎵ ᏌᏉ ᎩᏢ ᎤᏁᎬ ᎠᎴ ᎬᎿᎭᎨ ᏱᏅᎦᎲᎦ.
Tle-s-di a-le hi-s-go-li yi-tsa-ne-i-s-ta-ne-s-di, tla-ye-no ye-li sa-quo gi-tlv u-ne-gv a-le gv-hna-ge yi-nv-ga-hv-ga.


But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.
ᎢᏥᏁᎬᏍᎩᏂ ᎯᎠ ᏄᏍᏕᏍᏗ, ᎥᎥ, ᎥᎥ; ᎥᏝ, ᎥᏝ; ᎤᏟᏰᏃ ᏥᏂᎦᎣ ᎤᏲᏉ ᎨᏒ ᏗᏓᎴᏂᏍᎪᎢ.
I-tsi-ne-gv-s-gi-ni hi-a nu-s-de-s-di, V-v, V-v; V-tla, V-tla; u-tli-ye-no tsi-ni-ga-o u-yo-quo ge-sv di-da-le-ni-s-go-i.


Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
ᎢᏣᏛᎦᏅᎯ ᎢᎩ ᎯᎠ ᎢᎦᏪᏛ ᎨᏒᎢ, ᎠᎦᏔ ᎠᎦᏔᏉ ᏓᎬᏩᎸᏍᎨᏍᏗ, ᎧᏳᎦᏃ ᎧᏳᎦᏉ ᏓᎬᏩᎸᏍᎨᏍᏗ.
I-tsa-dv-ga-nv-hi i-gi hi-a i-ga-we-dv ge-sv-i, A-ga-ta a-ga-ta-quo da-gv-wa-lv-s-ge-s-di, ka-yu-ga-no ka-yu-ga-quo da-gv-wa-lv-s-ge-s-di.


But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.
ᎠᏎᏃ ᎠᏴ ᎯᎠ ᏂᏣᏪᏎᎭ; ᏞᏍᏗ ᏱᏣᏞᎨᏍᏗ ᎤᏐᏅ ᏁᏨᏁᎸᎢ; ᎩᎶᏍᎩᏂ ᎯᎦᏘᏏ ᏣᎪᏇᎷᎲᏍᎨᏍᏗ, ᏐᎢ ᎾᏍᏉ ᎯᏯᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎮᏍᏗ.
A-se-no a-yv hi-a ni-tsa-we-se-ha; Tle-s-di yi-tsa-tle-ge-s-di u-so-nv ne-tsv-ne-lv-i; gi-lo-s-gi-ni hi-ga-ti-si tsa-go-que-lu-hv-s-ge-s-di, so-i na-s-quo hi-ya-li-s-go-lv-da-ne-he-s-di.


And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also.
ᎩᎶᏃ ᎤᏚᎵᏍᎨᏍᏗ ᏣᏱᎵᏓᏍᏗᏱ, ᎠᎴ ᏣᎾᎡᏗᏱ ᎭᏫᏂ ᏣᏄᏬ, ᎤᏛᏃᎯ ᎾᏍᏉ ᎯᏅᏁᎮᏍᏗ.
Gi-lo-no u-du-li-s-ge-s-di tsa-yi-li-da-s-di-yi, a-le tsa-na-e-di-yi ha-wi-ni tsa-nu-wo, u-dv-no-hi na-s-quo hi-nv-ne-he-s-di.


And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.
ᎩᎶᏃ ᏑᏟᎶᏛ ᎢᏍᏕᏅᏍᏗᏱ ᏂᏨᏁᎮᏍᏗ, ᏔᎵ ᎢᏳᏟᎶᏛ ᎢᏍᏕᎨᏍᏗ.
Gi-lo-no su-tli-lo-dv i-s-de-nv-s-di-yi ni-tsv-ne-he-s-di, ta-li i-yu-tli-lo-dv i-s-de-ge-s-di.


Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.
ᏣᏔᏲᏎᎯ ᎯᏁᎮᏍᏗ, ᏣᏙᎸᎡᏗᏱᏃ ᎤᏚᎵᏍᎩ ᏞᏍᏗ ᎢᏴᏛ ᎢᎯᏯᏛᏁᎸᎩ.
Tsa-ta-yo-se-hi hi-ne-he-s-di, tsa-do-lv-e-di-yi-no u-du-li-s-gi tle-s-di i-yv-dv i-hi-ya-dv-ne-lv-gi.


Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
ᎢᏣᏛᎦᏅᎯ ᎢᎩ ᎯᎠ ᎢᎦᏪᏛ ᎨᏒᎢ; ᎯᎨᏳᏎᏍᏗ ᎾᎥ ᎢᏗᏍᏓᏓᎳ, ᎯᏍᎦᎨᏍᏗᏃ ᏣᏍᎦᎩ.
I-tsa-dv-ga-nv-hi i-gi hi-a i-ga-we-dv ge-sv-i; Hi-ge-yu-se-s-di na-v i-di-s-da-da-la, hi-s-ga-ge-s-di-no tsa-s-ga-gi.


But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;
ᎠᏎᏃ ᎠᏴ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᏕᏥᎨᏳᏎᏍᏗ ᎨᏥᏍᎦᎩ; ᎣᏍᏛ ᏕᏥᏁᏤᎮᏍᏗ ᎨᏥᏍᎩᏅᏗᏍᎩ, ᎣᏍᏛ ᏂᏕᏣᏛᏁᎮᏍᏗ ᎨᏥᏂᏆᏘᎯ, ᎠᎴ ᎣᏍᏛ ᎢᏳᎾᎵᏍᏓᏁᏗᏱ ᎢᏣᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎨᏍᏗ ᎦᏰᎪᎩ ᎨᏥᏃᎮᏍᎩ ᎠᎴ ᎤᏲ ᎢᎨᏨᏁᎯ.
A-se-no a-yv hi-a ni-tsv-we-se-ha; De-tsi-ge-yu-se-s-di ge-tsi-s-ga-gi; o-s-dv de-tsi-ne-tse-he-s-di ge-tsi-s-gi-nv-di-s-gi, o-s-dv ni-de-tsa-dv-ne-he-s-di ge-tsi-ni-qua-ti-hi, a-le o-s-dv i-yu-na-li-s-da-ne-di-yi i-tsa-da-do-li-s-di-s-ge-s-di ga-ye-go-gi ge-tsi-no-he-s-gi a-le u-yo i-ge-tsv-ne-hi.


That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
ᎾᏍᎩᏃ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎢᏥᏙᏓ ᏧᏪᏥ ᏂᏣᎵᏍᏗᏍᎨᏍᏗ; ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎤᏤᎵ ᏅᏙ ᏕᎦᎾᏄᎪᏫᏎᎰ ᎤᏂᏲ ᎠᎴ ᎠᏃᏍᏛ, ᎠᎴ ᏓᎦᏅᏓᏁᎰ ᎤᎾᏓᏅᏘ ᎠᎴ ᎤᏂᏁᎫᏥᏛ.
Na-s-gi-no ga-lv-la-di e-hi I-tsi-do-da tsu-we-tsi ni-tsa-li-s-di-s-ge-s-di; na-s-gi-ye-no u-tse-li nv-do de-ga-na-nu-go-wi-se-ho u-ni-yo a-le a-no-s-dv, a-le da-ga-nv-da-ne-ho u-na-da-nv-ti a-le u-ni-ne-gu-tsi-dv.


For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
ᎢᏳᏰᏃ ᏱᏗᏥᎨᏳᎭ ᎨᏥᎨᏳᎯ, ᎦᏙ ᏰᏣᎫᏴᏓᏏ? ᏝᏍᎪ ᎾᏍᎩ ᏱᎾᎾᏛᏁᎰ ᎠᏰᎵ-ᎠᏕᎸ ᎠᏂᎩᏏᏙᎯ?
I-yu-ye-no yi-di-tsi-ge-yu-ha ge-tsi-ge-yu-hi, ga-do ye-tsa-gu-yv-da-si? Tla-s-go na-s-gi yi-na-na-dv-ne-ho a-ye-li--a-de-lv a-ni-gi-si-do-hi?


And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
ᎢᏳ ᎠᎴ ᎢᏣᏓᏅᏟᏉ ᎤᏅᏒ ᏱᏗᏥᏲᎵᎭ, ᎦᏙ ᎢᏣᏛᏁᎲ ᏕᏥᎪᎾᏛᏗ ᎠᏂᏐᎢ? ᏝᏍᎪ ᎾᏍᎩ ᏱᎾᎾᏛᏁᎰ ᎠᏰᎵ-ᎠᏕᎸ ᎠᏂᎩᏏᏙᎯ?
I-yu a-le i-tsa-da-nv-tli-quo u-nv-sv yi-di-tsi-yo-li-ha, ga-do i-tsa-dv-ne-hv de-tsi-go-na-dv-di a-ni-so-i? Tla-s-go na-s-gi yi-na-na-dv-ne-ho a-ye-li--a-de-lv a-ni-gi-si-do-hi?


Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
ᏂᎯᏍᎩᏂ ᏂᏥᏍᎦᏅᎾ ᎨᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩᏯ ᎢᏥᏙᏓ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎾᏍᎦᏅᎾ ᏥᎩ.
Ni-hi-s-gi-ni ni-tsi-s-ga-nv-na ge-se-s-di na-s-gi-ya I-tsi-do-da ga-lv-la-di e-hi na-s-ga-nv-na tsi-gi.