Judge not, that ye be not judged.
ᏞᏍᏗ ᏥᏣᏓᎳᏫᏎᎵ ᎾᏍᎩᏃ ᏂᎯ ᏞᏍᏗ ᎡᏥᎳᏫᏎᎸᎩ.
Tle-s-di tsi-tsa-da-la-wi-se-li na-s-gi-no ni-hi tle-s-di e-tsi-la-wi-se-lv-gi.


For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.
ᎾᏍᎩᏰᏃ ᏄᏍᏛ ᎢᏣᏓᎳᏫᏎᎸ ᎠᏎ ᎾᏍᏉ ᏛᎡᏥᎳᏫᏎᎵ, ᎠᎴ ᏄᏍᏛ ᎢᏣᏓᏟᎶᏒᎸ ᎾᏍᏉ ᏛᎡᏣᏟᎶᎡᎵ.
Na-s-gi-ye-no nu-s-dv i-tsa-da-la-wi-se-lv a-se na-s-quo dv-e-tsi-la-wi-se-li, a-le nu-s-dv i-tsa-da-tli-lo-sv-lv na-s-quo dv-e-tsa-tli-lo-e-li.


And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?
ᎠᎴ ᎦᏙᏃ ᎢᎯᎪᏩᏘᏍᎪ ᎤᏢᏓᎸᏛ ᎤᎦᏑᎲᎢ ᏗᏍᏓᏓᏅᏟ, ᏁᎵᏍᎬᎾᏃ ᎢᎨᏐ ᎤᏃᏍᏛ ᎠᏓ ᏨᏒ ᏣᎦᏑᎲᎢ.
A-le ga-do-no i-hi-go-wa-ti-s-go u-tlv-da-lv-dv u-ga-su-hv-i di-s-da-da-nv-tli, ne-li-s-gv-na-no i-ge-so u-no-s-dv a-da tsv-sv tsa-ga-su-hv-i.


Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?
ᎠᎴ ᎦᏙ ᏱᎦᎵᏍᏙᏓ ᎯᎠ ᏱᏂᏪᏏ ᏗᏍᏓᏓᏅᏟ, ᎬᎸᏏ ᎤᏢᏓᎸᏛ ᏣᎦᏑᎲᎢ, ᎬᏂᏳᏉᏃ ᎤᏃᏍᏛ ᎠᏓ ᏨᏒ ᏣᎦᏑᎭ.
A-le ga-do yi-ga-li-s-do-da hi-a yi-ni-we-si di-s-da-da-nv-tli, Gv-lv-si u-tlv-da-lv-dv tsa-ga-su-hv-i, gv-ni-yu-quo-no u-no-s-dv a-da tsv-sv tsa-ga-su-ha.


Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.
ᏣᏠᎾᏍᏗ! ᎢᎬᏱ ᎯᎸ ᎤᏃᏍᏛ ᎠᏓ ᏨᏒ ᏣᎦᏑᎲᎢ, ᎿᎭᏉᏃ ᎬᏂᎨᏒᎢᏳ ᏣᎪᏩᏛᏗᏱ ᎨᏎᏍᏗ ᎯᎸᎡᏗᏱ ᎤᏢᏓᎸᏛ ᏗᏍᏓᏓᏅᏟ ᎤᎦᏑᎲᎢ.
Tsa-tlo-na-s-di! i-gv-yi hi-lv u-no-s-dv a-da tsv-sv tsa-ga-su-hv-i, hna-quo-no gv-ni-ge-sv-i-yu tsa-go-wa-dv-di-yi ge-se-s-di hi-lv-e-di-yi u-tlv-da-lv-dv di-s-da-da-nv-tli u-ga-su-hv-i.


Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.
ᏞᏍᏗ ᎪᎱᏍᏗ ᎦᎸᏉᏗ ᎩᎵ ᏗᏥᏁᎸᎩ, ᏞᏍᏗ ᎠᎴ ᏓᎬᎾ-ᎢᏳᎾᏍᏗ ᏗᏣᏤᎵᎦ ᏏᏆ ᏫᏗᏣᏗᏁᎸᎩ, ᏱᏓᎾᎳᏍᏓᎥᎵᏉᏰᏃ, ᎠᎴ ᏯᎾᎦᏔᎲᎾ ᏴᎨᏥᏓᎦᎸᎥᎦ.
Tle-s-di go-hu-s-di ga-lv-quo-di gi-li di-tsi-ne-lv-gi, tle-s-di a-le da-gv-na--i-yu-na-s-di di-tsa-tse-li-ga si-qua wi-di-tsa-di-ne-lv-gi, yi-da-na-la-s-da-v-li-quo-ye-no, a-le ya-na-ga-ta-hv-na yv-ge-tsi-da-ga-lv-v-ga.


Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
ᎢᏥᏔᏲᎭ, ᎠᏎ ᏓᏰᏥᏁᎵ; ᎢᏥᏲᎦ, ᎠᏎ ᏓᏥᏩᏛᎯ; ᎢᏨᏂᎦ, ᎠᏎ ᏓᏰᏥᏍᏚᎢᎡᎵ.
I-tsi-ta-yo-ha, a-se da-ye-tsi-ne-li; i-tsi-yo-ga, a-se da-tsi-wa-dv-hi; i-tsv-ni-ga, a-se da-ye-tsi-s-du-i-e-li.


For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.
ᎩᎶᏰᏃ ᏣᏔᏲᎯᎰ ᎠᏥᏁᎰᎢ, ᎩᎶᏃ ᏧᏲᎰ ᎠᏩᏘᏍᎪᎢ, ᎩᎶᏃ ᏥᏫᎬᏂᎰ ᎠᏥᏍᏚᎢᎡᎰᎢ.
Gi-lo-ye-no tsa-ta-yo-hi-ho a-tsi-ne-ho-i, gi-lo-no tsu-yo-ho a-wa-ti-s-go-i, gi-lo-no tsi-wi-gv-ni-ho a-tsi-s-du-i-e-ho-i.


Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?
ᎦᎪᎨ ᎠᏍᎦᏯ ᎯᎠ ᏥᏂᏣᏛᏅ, ᎢᏳᏃ ᎤᏪᏥ ᎦᏚ ᏳᏔᏲᏎᎭ, ᏅᏯᏉ ᏯᎲᏏ?
Ga-go-ge a-s-ga-ya hi-a tsi-ni-tsa-dv-nv, i-yu-no u-we-tsi ga-du yu-ta-yo-se-ha, nv-ya-quo ya-hv-si?


Or if he ask a fish, will he give him a serpent?
ᎠᎴ ᎠᏣᏗ ᏯᏔᏲᎯᎭ, ᏥᎪ ᎢᎾᏛᏉ ᏴᎦᏅᎥᏏ?
A-le a-tsa-di ya-ta-yo-hi-ha, tsi-go i-na-dv-quo yv-ga-nv-v-si?


If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?
ᎢᏳᏃ ᏂᎯ ᎢᏥᏲᎢ ᏱᏥᏏᎾᎯ ᎣᏍᏛ ᎨᏒ ᏗᏥᏁᏗᏱ ᏗᏤᏥ, ᎤᏟᎯᏳ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎢᏥᏙᏓ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎣᏍᏛ ᏓᏁᎮᏍᏗ ᎬᏩᏔᏲᏎᎯ.
I-yu-no ni-hi i-tsi-yo-i yi-tsi-si-na-hi o-s-dv ge-sv di-tsi-ne-di-yi di-tse-tsi, u-tli-hi-yu u-do-hi-yu-hi-ya I-tsi-do-da ga-lv-la-di e-hi o-s-dv da-ne-he-s-di gv-wa-ta-yo-se-hi.


Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏂᎦᎥ ᎪᎱᏍᏗ ᎢᏣᏚᎵᏍᎬ ᏴᏫ ᎢᎨᏣᏛᏁᏗᏱ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᏂᏕᏣᏛᏁᎮᏍᏗ; ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎯᎠ ᏄᏍᏗ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎠᎴ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ
Na-s-gi i-yu-s-di ni-ga-v go-hu-s-di i-tsa-du-li-s-gv yv-wi i-ge-tsa-dv-ne-di-yi, na-s-gi-ya na-s-quo ni-de-tsa-dv-ne-he-s-di; na-s-gi-ye-no hi-a nu-s-di di-ka-hna-wa-dv-s-di a-le a-na-do-le-ho-s-gi


Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:
ᎠᏯᏙᎵ ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ ᎢᏥᏴᏍᏓ ᎠᏯᏖᏂᏰᏃ ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ ᎠᎴ ᎠᏯᏖᏂ ᏅᏃᎯ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗᏱ ᏫᎦᎾᏄᎪᎬᎢ, ᎤᏂ ᏣᏔᏃ ᎾᎿᎭᎠᏂᎶᏍᎦ.
A-ya-do-li ga-lo-hi-s-di-yi i-tsi-yv-s-da A-ya-te-ni-ye-no ga-lo-hi-s-di-yi a-le a-ya-te-ni nv-no-hi a-yo-hu-hi-s-di-yi wi-ga-na-nu-go-gv-i, u-ni tsa-ta-no na-hna a-ni-lo-s-ga.


Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.
ᎠᏯᏙᎵᏳᏰᏃ ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ ᎠᎴ ᎠᏯᏙᎵᏳ ᏅᏃᎯ ᎬᏂᏛ ᏫᎦᎾᏄᎪᎬᎢ, ᎠᎴ ᎠᏂᎦᏲᎵᏳ ᎠᏂᏩᏘᎭ.
A-ya-do-li-yu-ye-no ga-lo-hi-s-di-yi a-le a-ya-do-li-yu nv-no-hi gv-ni-dv wi-ga-na-nu-go-gv-i, a-le a-ni-ga-yo-li-yu a-ni-wa-ti-ha.


Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.
ᏕᏤᏯᏙᏤᎮᏍᏗ ᎤᎾᏠᎾᏍᏗ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ, ᎠᏫ ᎤᏂᏃᏕᎾ ᎦᏁᎦ ᏧᎾᏄᏩᎢ ᏥᎨᏥᎷᏤᎰᎢ; ᎠᏎᏃ ᎭᏫᏂ ᎨᏒ ᏩᏯ ᎤᏂᎬᎥᏍᎩ ᎨᏐᎢ.
De-tse-ya-do-tse-he-s-di u-na-tlo-na-s-di a-na-do-le-ho-s-gi, a-wi u-ni-no-de-na ga-ne-ga tsu-na-nu-wa-i tsi-ge-tsi-lu-tse-ho-i; a-se-no ha-wi-ni ge-sv wa-ya u-ni-gv-v-s-gi ge-so-i.


Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?
ᏄᏍᏛ ᎠᎾᏓᏛᏍᎬᎢ ᏙᏓᏦᎵᏍᏔᏂ. ᏥᎪ ᏴᏫ ᏖᎸᎳᏗ ᏓᎾᏕᏍᎪ ᏥᏍᏚᏂᎩᏍᏗᎯ? ᎠᎴ ᏒᎦᏔ-ᎢᏳᎾᏍᏗ ᏥᎪᏥᏥᎯ ᏓᎾᏕᏍᎪᎢ?
Nu-s-dv a-na-da-dv-s-gv-i do-da-tso-li-s-ta-ni. Tsi-go yv-wi te-lv-la-di da-na-de-s-go tsi-s-du-ni-gi-s-di-hi? A-le sv-ga-ta--i-yu-na-s-di tsi-go-tsi-tsi-hi da-na-de-s-go-i?


Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.
ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ ᏄᏍᏗ ᏂᎦᎥ ᎣᏍᏛ ᏡᎬ ᎣᏍᏛ ᎠᏓᏛᏍᎪᎢ, ᎤᏲᏃ ᏡᎬ ᎤᏲ ᎠᏓᏛᏍᎪᎢ.
Na-s-gi-s-gi-ni nu-s-di ni-ga-v o-s-dv tlu-gv o-s-dv a-da-dv-s-go-i, u-yo-no tlu-gv u-yo a-da-dv-s-go-i.


A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.
ᎣᏍᏛ ᏡᎬ ᎥᏝ ᏰᎵ ᎤᏲ ᏴᎬᏓᏛᎦ, ᎠᎴ ᎤᏲ ᏡᎬ ᎥᏝ ᏰᎵ ᎣᏍᏛ ᏴᎬᏓᏛᎦ.
O-s-dv tlu-gv v-tla ye-li u-yo yv-gv-da-dv-ga, a-le u-yo tlu-gv v-tla ye-li o-s-dv yv-gv-da-dv-ga.


Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
ᏂᎦᎥᏍᎩᏂ ᏕᏡᎬ ᎣᏍᏛ ᎾᎾᏓᏛᏍᎬᎾ, ᏗᎦᎴᏴᏍᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᎴ ᎠᏥᎸᏱ ᏫᏓᏗᏅᏗ.
Ni-ga-v-s-gi-ni de-tlu-gv o-s-dv na-na-da-dv-s-gv-na, di-ga-le-yv-s-do-di ge-se-s-di, a-le a-tsi-lv-yi wi-da-di-nv-di.


Wherefore by their fruits ye shall know them.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏙᏓᏦᎵᏍᏔᏂ ᏄᏍᏛ ᎠᎾᏓᏛᏍᎬᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di do-da-tso-li-s-ta-ni nu-s-dv a-na-da-dv-s-gv-i.


Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.
ᎥᏝᏰᏃ ᎾᏂᎥ, ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᎬᏉᏎᎯ, ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ ᏭᏂᎾᏄᎪᎢᏍᏗ ᏱᎩ, ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ Ꮎ ᎡᏙᏓ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎯ.
V-tla-ye-no na-ni-v, Tsa-gv-wi-yu-hi, Tsa-gv-wi-yu-hi, gv-quo-se-hi, ga-lv-la-di e-hi u-gv-wi-yu-hi ge-sv wu-ni-na-nu-go-i-s-di yi-gi, na-s-gi-s-gi-ni na E-do-da ga-lv-la-di e-hi a-da-nv-te-s-gv tsu-ni-lv-wi-s-da-ne-hi.


Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?
ᎾᎯᏳ ᎢᎦ ᎨᏎᏍᏗ ᎤᏂᏣᏘᏍᏗ ᎯᎠ ᏅᏓᎬᎩᏪᎭᎵ; ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᏝᏍᎪ ᏕᏣᏙᎥ ᏲᏨᏗᏍᎨ ᏲᏣᏙᎴᎰᏍᎨᎢ? ᎠᎴ ᏝᏍᎪ ᏕᏣᏙᎥ ᏲᏨᏗᏍᎨ ᎠᏂᏍᎩᎾ ᏱᏙᏥᏄᎪᏫᏍᎨᎢ? ᎠᎴ ᏝᏍᎪ ᏕᏣᏙᎥ ᏲᏨᏗᏍᎨ ᎤᏣᏘ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᏱᏙᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎮᎢ?
Na-hi-yu i-ga ge-se-s-di u-ni-tsa-ti-s-di hi-a nv-da-gv-gi-we-ha-li; Tsa-gv-wi-yu-hi, Tsa-gv-wi-yu-hi, tla-s-go de-tsa-do-v yo-tsv-di-s-ge yo-tsa-do-le-ho-s-ge-i? A-le tla-s-go de-tsa-do-v yo-tsv-di-s-ge a-ni-s-gi-na yi-do-tsi-nu-go-wi-s-ge-i? A-le tla-s-go de-tsa-do-v yo-tsv-di-s-ge u-tsa-ti u-s-qua-ni-go-di yi-do-gi-lv-wi-s-da-ne-he-i?


And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
ᎿᎭᏉᏃ ᎯᎠ ᏅᏓᎦᏥᏪᏎᎵ; ᎥᏝ ᎢᎸᎯᏳ ᏱᏨᎦᏔᎮᎢ; ᎤᏟ ᏫᏥᎶᎯ ᎤᏲ ᏗᏥᎸᏫᏍᏓᏁᎯ.
Hna-quo-no hi-a nv-da-ga-tsi-we-se-li; v-tla i-lv-hi-yu yi-tsv-ga-ta-he-i; u-tli wi-tsi-lo-hi u-yo di-tsi-lv-wi-s-da-ne-hi.


Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎾᏂᎥ ᎩᎶ ᎯᎠ ᏥᏂᏥᏪᎠ ᎠᎾᏛᎩᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎾᎾᏛᏁᎮᏍᏗ, ᎠᎦᏔᎿᎭᎢ ᎠᏍᎦᏯ ᏙᏓᎦᏥᏯᏟᎶᏍᏔᏂ, ᎾᏍᎩ ᏅᏲᎯ ᏧᏁᏍᎨᎮᎢ;
Na-s-gi i-yu-s-di na-ni-v gi-lo hi-a tsi-ni-tsi-we-a a-na-dv-gi-s-ge-s-di, a-le na-s-gi na-na-dv-ne-he-s-di, a-ga-ta-hna-i a-s-ga-ya do-da-ga-tsi-ya-tli-lo-s-ta-ni, na-s-gi nv-yo-hi tsu-ne-s-ge-he-i;


And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.
ᎿᎭᏉᏃ ᏧᎦᎿᎭᏁᎢ, ᎠᎴ ᏥᏚᏃᎱᎦᏁᎢ, ᎠᎴ ᏧᏃᎸᏁᎢ, ᎾᎿᎭᎠᏓᏁᎸ ᏥᏚᏱᎶᎴᎢ; ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏳᏲᏤᎢ, ᏅᏥᎯᏰᏃ ᎦᎧᎮᎢ.
Hna-quo-no tsu-ga-hna-ne-i, a-le tsi-du-no-hu-ga-ne-i, a-le tsu-no-lv-ne-i, na-hna a-da-ne-lv tsi-du-yi-lo-le-i; a-se-no v-tla yu-yo-tse-i, nv-tsi-hi-ye-no ga-ka-he-i.


And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:
ᎾᏂᎥᏃ ᎩᎶ ᎯᎠ ᏥᏂᏥᏪᎠ ᎠᎾᏛᎩᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩᏃ ᎾᎾᏛᏁᎲᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ, ᎤᏁᎫ ᎠᏍᎦᏯ ᏗᎨᎦᏟᎶᏍᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏃᏳᎯ ᏧᏁᏍᎨᎮᎢ.
Na-ni-v-no gi-lo hi-a tsi-ni-tsi-we-a a-na-dv-gi-s-ge-s-di, na-s-gi-no na-na-dv-ne-hv-na i-ge-se-s-di, u-ne-gu a-s-ga-ya di-ge-ga-tli-lo-s-do-di ge-se-s-di na-s-gi no-yu-hi tsu-ne-s-ge-he-i.


And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.
ᎿᎭᏉᏃ ᏧᎦᎿᎭᏁᎢ, ᎠᎴ ᏥᏚᏃᎱᎦᏁᎢ, ᎠᎴ ᏧᏃᎸᏁᎢ, ᎾᎿᎭᎠᏓᏁᎸ ᏥᏚᏱᎶᎴᎢ, ᎠᎴ ᏧᏲᏤᎢ, ᎠᎴ ᎤᏍᎦᏎᏗᏳ ᏥᏄᎵᏍᏔᏁ ᎤᏲᏨ.
Hna-quo-no tsu-ga-hna-ne-i, a-le tsi-du-no-hu-ga-ne-i, a-le tsu-no-lv-ne-i, na-hna a-da-ne-lv tsi-du-yi-lo-le-i, a-le tsu-yo-tse-i, a-le u-s-ga-se-di-yu tsi-nu-li-s-ta-ne u-yo-tsv.


And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine:
ᎯᎠᏃ ᏄᎵᏍᏔᏁᎢ, ᎾᏍᎩ ᏥᏌ ᎤᏍᏆᏛ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏪᏍᎬᎢ, ᎤᏂᏍᏆᏂᎪᏎ ᏓᏕᏲᎲᏍᎬᎢ.
Hi-a-no nu-li-s-ta-ne-i, na-s-gi Tsi-sa u-s-qua-dv na-s-gi ni-ga-we-s-gv-i, u-ni-s-qua-ni-go-se da-de-yo-hv-s-gv-i.


For he taught them as one having authority, and not as the scribes.
ᎤᏤᎵᎦᏰᏃ ᏥᏓᏕᏲᎲᏍᎪ ᎢᏳᏍᏗ ᎨᏎᎢ, ᎥᏝᏃ ᏗᏃᏪᎵᏍᎩᏉ ᏥᏓᎾᏕᏲᎲᏍᎪ ᎢᏳᏍᏗ ᏱᎨᏎᎢ.
U-tse-li-ga-ye-no tsi-da-de-yo-hv-s-go i-yu-s-di ge-se-i, v-tla-no di-no-we-li-s-gi-quo tsi-da-na-de-yo-hv-s-go i-yu-s-di yi-ge-se-i.