And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan;
ᎯᎠᏃ ᏄᎵᏍᏔᏅᎩ, ᏥᏌ ᎤᏍᏆᏛ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏂᎦᏪᏍᎬᎢ, ᎨᎵᎵ ᎤᏓᏅᏒᎩ, ᏧᏗᏱ ᎠᏍᏛ ᏭᎷᏨᎩ ᏦᏓᏂ ᎠᏍᎪᏂᏗᏢ.
Hi-a-no nu-li-s-ta-nv-gi, Tsi-sa u-s-qua-dv na-s-gi hi-a ni-ga-we-s-gv-i, Ge-li-li u-da-nv-sv-gi, Tsu-di-yi a-s-dv wu-lu-tsv-gi Tso-da-ni a-s-go-ni-di-tlv.


And great multitudes followed him; and he healed them there.
ᎤᏂᏣᏘᏃ ᎬᏩᏍᏓᏩᏛᏒᎩ, ᎠᎴ ᎾᎿᎭᏚᏅᏩᏅᎩ.
U-ni-tsa-ti-no gv-wa-s-da-wa-dv-sv-gi, a-le na-hna du-nv-wa-nv-gi.


The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?
ᎠᏂᏆᎵᏏ ᎾᏍᏉ ᎬᏩᎷᏤᎸ ᎬᏩᎪᎵᏰᏍᎬᎩ, ᎯᎠ ᏂᎬᏩᏪᏎᎲᎩ; ᏚᏳᎪᏗᏍᎪ ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏓᎢᏅᏗᏱ ᎤᏓᎵᎢ ᏂᎦᎥᏉ ᎪᎱᏍᏗ ᏴᏗᎵᏰᎢᎸᏍᏗᎭ?
A-ni-qua-li-si na-s-quo gv-wa-lu-tse-lv gv-wa-go-li-ye-s-gv-gi, hi-a ni-gv-wa-we-se-hv-gi; Du-yu-go-di-s-go a-s-ga-ya u-da-i-nv-di-yi u-da-li-i ni-ga-v-quo go-hu-s-di yv-di-li-ye-i-lv-s-di-ha?


And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female,
ᎤᏁᏨᏃ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏝᏍᎪ ᏱᏥᎪᎵᏰᎣ, ᎾᏍᎩ ᏗᏓᎴᏂᏍᎬ ᏧᏪᏢᏅᎯ ᎠᏍᎦᏯ ᎠᎴ ᎠᎨᏴ ᏚᏬᏢᏅᎢ?
U-ne-tsv-no hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Tla-s-go yi-tsi-go-li-ye-o, na-s-gi di-da-le-ni-s-gv tsu-we-tlv-nv-hi a-s-ga-ya a-le a-ge-yv du-wo-tlv-nv-i?


And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh?
ᎠᎴ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎢ; ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏍᎦᏯ ᏕᎬᏕᎨᏍᏗ ᎤᏙᏓ ᎠᎴ ᎤᏥ, ᎠᎴ ᎠᏜᏓᏫᏍᏗᏍᎨᏍᏗ ᎤᏓᎵᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᏔᎵ ᏌᏉᏉ ᎤᏂᏇᏓᎸᎢ?
A-le hi-a nu-we-sv-i; Na-s-gi i-yu-s-di a-s-ga-ya de-gv-de-ge-s-di u-do-da a-le u-tsi, a-le a-dla-wi-s-di-s-ge-s-di u-da-li-i, a-le na-s-gi a-ni-ta-li sa-quo-quo u-ni-que-da-lv-i?


Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎥᏝ ᎿᎭᏉ ᎠᏂᏔᎵ ᏱᎩ; ᏌᏉᏉᏍᎩᏂ ᎤᏂᏇᏓᎸᎢ. ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏭᏓᏔᏅᎯ ᎨᏒ ᏞᏍᏗ ᏴᏫ ᏱᏚᎦᎴᏅᏔᏁᏍᏗ.
Na-s-gi i-yu-s-di v-tla hna-quo a-ni-ta-li yi-gi; sa-quo-quo-s-gi-ni u-ni-que-da-lv-i. Na-s-gi i-yu-s-di U-ne-la-nv-hi tsu-wu-da-ta-nv-hi ge-sv tle-s-di yv-wi yi-du-ga-le-nv-ta-ne-s-di.


They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away?
ᎯᎠᏃ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎦᏙᏃ ᏱᏏ ᏧᏁᏤ ᎪᏪᎵ ᎦᏅᏁᏗᏱ ᏗᎦᎴᏅᏙᏗ, ᎠᎴ ᎠᎨᎯᏓᏍᏗᏱ?
Hi-a-no nv-gv-wa-we-se-lv-gi; Ga-do-no Yi-si tsu-ne-tse go-we-li ga-nv-ne-di-yi di-ga-le-nv-do-di, a-le a-ge-hi-da-s-di-yi?


He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.
ᎯᎠᏃ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏗᏍᏓᏱᏳ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ ᏗᏥᎾᏫ ᎼᏏ ᎤᎾᏁᎳᎩ ᏓᏂᎨᏙᎯᎮᏍᏗ ᏧᎾᏓᎵᎢ, ᎢᏤᎵᏎᎸᎩ; ᏗᏓᎴᏂᏍᎬᏍᎩᏂ ᎥᏝ ᎾᏍᎩ ᏱᏄᏍᏕᎢ.
Hi-a-no ni-du-we-se-lv-gi; di-s-da-yi-yu ge-sv i-yu-s-di di-tsi-na-wi Mo-si u-na-ne-la-gi da-ni-ge-do-hi-he-s-di tsu-na-da-li-i, i-tse-li-se-lv-gi; di-da-le-ni-s-gv-s-gi-ni v-tla na-s-gi yi-nu-s-de-i.


And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.
ᎠᏎᏃ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᎩᎶ ᎤᏓᎵᎢ ᎢᎠᎨᎯᏙᎮᏍᏗ ᏧᏂᏏᏅᎯᏍᎩᏂᏃᏅ ᎢᎨᏎᏍᏗ, ᏅᏩᏓᎴᏃ ᎢᎠᏓᏰᎨᏍᏗ, ᎠᏓᏲᏁᎮᏍᏗ. ᎩᎶᏃ ᎠᏥᎨᎯᏙᎸᎯ ᎠᏓᏰᎨᏍᏗ ᎠᏓᏲᏁᎮᏍᏗ.
A-se-no hi-a ni-tsv-we-se-ha; Gi-lo u-da-li-i i-a-ge-hi-do-he-s-di tsu-ni-si-nv-hi-s-gi-ni-no-nv i-ge-se-s-di, nv-wa-da-le-no i-a-da-ye-ge-s-di, a-da-yo-ne-he-s-di. Gi-lo-no a-tsi-ge-hi-do-lv-hi a-da-ye-ge-s-di a-da-yo-ne-he-s-di.


His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry.
ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎯᎠ ᏂᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏳᏃ ᎾᏍᎩ ᏱᏄᏍᏗ ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏓᎵᎢ ᏓᎾᏤᎲᎢ, ᎥᏝ ᎣᏏᏳ ᏱᎩ ᎠᏕᏒᎲᏍᏗᏱ.
Gv-wa-s-da-wa-di-do-hi hi-a ni-gv-wa-we-se-lv-gi; I-yu-no na-s-gi yi-nu-s-di a-s-ga-ya u-da-li-i da-na-tse-hv-i, v-tla o-si-yu yi-gi a-de-sv-hv-s-di-yi.


But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.
ᎯᎠᏃ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ, ᎥᏝ ᎾᏂᎥ ᎯᎠ ᏥᏂᏥ Ꮻ ᏱᏙᎬᎾᏓᏂᎸᎩ, ᎨᎦᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ ᎤᏅᏒ.
Hi-a-no ni-du-we-se-lv-gi, V-tla na-ni-v hi-a tsi-ni-tsi wi yi-do-gv-na-da-ni-lv-gi, ge-ga-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi u-nv-sv.


For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.
ᎠᏁᎭᏰᏃ ᎠᏂᎾᎵ ᏅᏩᎾᏍᏙ ᏧᏂᏥ ᎬᏩᏂᎾᏄᎪᏫᏒ, ᎠᎴ ᎠᏁᎭ ᎠᏂᎾᎵ ᏴᏫ ᎬᏩᏂᎾᎵᏛᎯ, ᎠᎴ ᎠᏁᎭ ᎠᏂᎾᎵ ᎤᏅᏒ ᎤᎾᏓᎾᎵᏛᎯ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ ᏗᎵᏰᎢᎸᏍᏗᏍᎬᎢ. ᎩᎶ ᏗᎬᏩᏓᏂᎸᎢᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏓᏓᏂᎸᎨᏍᏗ.
A-ne-ha-ye-no a-ni-na-li nv-wa-na-s-do tsu-ni-tsi gv-wa-ni-na-nu-go-wi-sv, a-le a-ne-ha a-ni-na-li yv-wi gv-wa-ni-na-li-dv-hi, a-le a-ne-ha a-ni-na-li u-nv-sv u-na-da-na-li-dv-hi ga-lv-la-di e-hi u-gv-wi-yu-hi ge-sv di-li-ye-i-lv-s-di-s-gv-i. Gi-lo di-gv-wa-da-ni-lv-i-s-di ge-se-s-di na-s-gi da-da-ni-lv-ge-s-di.


Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.
ᎿᎭᏉᏃ ᏓᎦᏘᏃᎮᎸᎩ ᏧᎾᏍᏗ ᏗᏂᏲᎵ ᎾᏍᎩ ᏧᏏᏔᏗᏍᏗᏱ ᎠᎴ ᎤᏓᏙᎵᏍᏙᏗᏱ; ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯᏃ ᏚᏂᏅᏍᏓᏕᎸᎩ.
Hna-quo-no da-ga-ti-no-he-lv-gi tsu-na-s-di di-ni-yo-li na-s-gi tsu-si-ta-di-s-di-yi a-le u-da-do-li-s-do-di-yi; gv-wa-s-da-wa-di-do-hi-no du-ni-nv-s-da-de-lv-gi.


But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.
ᏥᏌᏃ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎤᎾᏁᎳᎩ ᏗᏤᎵᏏ ᏧᎾᏍᏗ ᏗᏂᏲᎵ, ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᏗᏥᏅᏍᏓᏕᎸᎩ ᎬᎩᎷᏤᏗᏱ; ᎾᏍᎩᏰᏃ ᏄᎾᏍᏗ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ.
Tsi-sa-no hi-a nu-we-sv-gi; U-na-ne-la-gi di-tse-li-si tsu-na-s-di di-ni-yo-li, a-le tle-s-di di-tsi-nv-s-da-de-lv-gi gv-gi-lu-tse-di-yi; na-s-gi-ye-no nu-na-s-di ga-lv-la-di e-hi u-gv-wi-yu-hi ge-sv.


And he laid his hands on them, and departed thence.
ᏚᏏᏔᏛᏃ ᎾᎿᎭᎤᏓᏅᏒᎩ.
Du-si-ta-dv-no na-hna u-da-nv-sv-gi.


And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?
ᎬᏂᏳᏉᏃ ᎠᏏᏴᏫ ᎤᎷᏤᎸᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎰᏍᏛ ᏔᏕᏲᎲᏍᎩ, ᎦᏙ ᎤᏍᏗ ᎣᏍᏛ ᎪᎱᏍᏗ ᏓᎦᏛᏁᎵ ᎠᎩᏩᏛᏙᏗ ᏫᎾᏍᏛᎾ ᎬᏂᏛ?
Gv-ni-yu-quo-no a-si-yv-wi u-lu-tse-lv-gi hi-a nu-we-se-lv-gi; Ho-s-dv Ta-de-yo-hv-s-gi, ga-do u-s-di o-s-dv go-hu-s-di da-ga-dv-ne-li a-gi-wa-dv-do-di wi-na-s-dv-na gv-ni-dv?


And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.
ᎯᎠᏃ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎦᏙᏃ ᎰᏍᏛ ᎢᏍᏉᏎᎭ? ᎥᏝ ᎩᎶ ᎣᏍᏛ ᏱᎩ ᏌᏉ ᎤᏩᏒᎯᏳ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ. ᎠᏎᏃ ᏣᏚᎵᏍᎨᏍᏗ ᎬᏂᏛ ᏗᎨᏒ ᏫᏣᎾᏄᎪᎢᏍᏗᏱ ᏘᏍᏆᏂᎪᏓ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ.
Hi-a-no nu-we-se-lv-gi; Ga-do-no ho-s-dv i-s-quo-se-ha? V-tla gi-lo o-s-dv yi-gi sa-quo u-wa-sv-hi-yu, na-s-gi U-ne-la-nv-hi. A-se-no tsa-du-li-s-ge-s-di gv-ni-dv di-ge-sv wi-tsa-na-nu-go-i-s-di-yi ti-s-qua-ni-go-da di-ka-hna-wa-dv-s-di.


He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,
ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎦᏙ ᎤᏍᏗ? ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᎡᎩ; ᎯᎠ, ᏞᏍᏗ ᏣᏓᎸᎩ; ᏞᏍᏗ ᏣᏓᏲᏁᎸᎩ; ᏞᏍᏗ ᏣᏃᏍᎩᏒᎩ; ᏓᎾᏓᏱᎵᏙᎲ ᏞᏍᏗ ᎦᏰᎪᎩ ᏣᏃᎮᎸᎩ;
Hi-a nu-we-se-lv-gi; Ga-do u-s-di? Tsi-sa hi-a nu-we-e-gi; Hi-a, Tle-s-di tsa-da-lv-gi; Tle-s-di tsa-da-yo-ne-lv-gi; Tle-s-di tsa-no-s-gi-sv-gi; da-na-da-yi-li-do-hv Tle-s-di ga-ye-go-gi tsa-no-he-lv-gi;


Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
ᎯᎸᏉᏕᏍᏗ ᏣᏙᏓ ᎠᎴ ᏣᏥ; ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎯᎠ; ᏨᏒ ᏂᏣᏓᎨᏳᏒ ᏂᎨᏳᏎᏍᏗ ᎾᎥ ᎢᏗᏍᏓᏓᎳ.
Hi-lv-quo-de-s-di tsa-do-da a-le tsa-tsi; a-le na-s-quo hi-a; Tsv-sv ni-tsa-da-ge-yu-sv ni-ge-yu-se-s-di na-v i-di-s-da-da-la.


The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?
ᎠᏫᏅ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏛ ᏓᎩᎧᎿᎭᏩᏕᏅ ᏥᏧᏣ ᎨᏒ ᏅᏓᎬᏩᏓᎴᏅᏛ, ᎦᏙ ᎠᏏ ᎠᎩᎷᎳ?
A-wi-nv hi-a nu-we-se-lv-gi; Hi-a na-s-gi ni-ga-dv da-gi-ka-hna-wa-de-nv tsi-tsu-tsa ge-sv nv-da-gv-wa-da-le-nv-dv, ga-do a-si a-gi-lu-la?


Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏳᏃ ᏣᏍᏆᏗᏍᏗᏱ ᏣᏚᎵᏍᎨᏍᏗ, ᎮᎾ, ᏫᎾᏚᎦ ᏣᎿᎭᎥᎢ, ᎠᎴ ᏘᎲᏏ ᎤᏲ ᎢᏳᎾᏛᎿᎭᏕᎩ, ᎦᎸᎳᏗᏃ ᏫᏣᎮᏍᏗ ᏧᎬᏩᎶᏗ; ᎠᎴ ᏖᏒ ᏍᎩᏍᏓᏩᏕᏒᎭ.
Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; I-yu-no tsa-s-qua-di-s-di-yi tsa-du-li-s-ge-s-di, he-na, wi-na-du-ga tsa-hna-v-i, a-le ti-hv-si u-yo i-yu-na-dv-hna-de-gi, ga-lv-la-di-no wi-tsa-he-s-di tsu-gv-wa-lo-di; a-le te-sv s-gi-s-da-wa-de-sv-ha.


But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.
ᎠᏎᏃ ᎠᏫᏅ ᎾᏍᎩ ᎤᏛᎦᏅ ᎤᏓᏅᏒᎩ ᎤᏲᎢᏳ ᎤᏰᎸᏅᎩ, ᎤᏣᏘᏰᏃ ᎤᏪᎿᎭᎢᏳ ᎨᏒᎩ.
A-se-no a-wi-nv na-s-gi u-dv-ga-nv u-da-nv-sv-gi u-yo-i-yu u-ye-lv-nv-gi, u-tsa-ti-ye-no u-we-hna-i-yu ge-sv-gi.


Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven.
ᎿᎭᏉᏃ ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ; ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᎤᏪᎿᎭᎢ ᏴᏫ ᎠᏍᏓᏱᏳ ᏭᏴᏍᏗᏱ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒᎢ.
Hna-quo-no tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv gv-wa-s-da-wa-di-do-hi; U-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-tsv-we-se-ha; u-we-hna-i yv-wi a-s-da-yi-yu wu-yv-s-di-yi ga-lv-la-di e-hi u-gv-wi-yu-hi ge-sv-i.


And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
ᎠᎴᏬ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᎤᏟ ᎠᎯᏗᏳ ᎨᎻᎵ ᎤᎦᏛᎴᎯᏍᏗᏱ ᏴᎩ ᎦᏏᏁᎾᏛᏗᏱ ᎡᏍᎦᏉ ᎤᏪᎿᎭᎢ ᏴᏫ ᏭᏴᏍᏗᏱ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒᎢ.
A-le-wo hi-a ni-tsv-we-se-ha; u-tli a-hi-di-yu ge-mi-li u-ga-dv-le-hi-s-di-yi yv-gi ga-si-ne-na-dv-di-yi e-s-ga-quo u-we-hna-i yv-wi wu-yv-s-di-yi U-ne-la-nv-hi u-gv-wi-yu-hi ge-sv-i.


When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?
ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯᏃ ᎤᎾᏛᎦᏅ ᎤᏣᏔᏅᎯ ᎤᏂᏍᏆᏂᎪᏒᎩ, ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ ᎦᎪᏃ ᏰᎵ ᏯᏥᏍᏕᎸ?
Gv-wa-s-da-wa-di-do-hi-no u-na-dv-ga-nv u-tsa-ta-nv-hi u-ni-s-qua-ni-go-sv-gi, hi-a nu-ni-we-sv-gi Ga-go-no ye-li ya-tsi-s-de-lv?


But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.
ᏥᏌᏃ ᎾᏍᎩ ᏚᎧᎿᎭᏅ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏴᏫ ᎨᏒ ᎥᏝ ᎾᏍᎩ ᏱᏅᎦᎵᏍᏓ, ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᎨᏒ ᏂᎦᎥ ᎪᎱᏍᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏉ.
Tsi-sa-no na-s-gi du-ka-hna-nv hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Yv-wi ge-sv v-tla na-s-gi yi-nv-ga-li-s-da, U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni ge-sv ni-ga-v go-hu-s-di i-yu-li-s-do-di-quo.


Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore?
ᎿᎭᏉᏃ ᏈᏓ ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎬᏂᏳᏉ ᎠᏴ ᏂᎦᏗᏳ ᏙᎩᏲᏐᏅ ᎠᎴ ᎢᏨᏍᏓᏩᏕᏅ; ᎦᏙᏃ ᎠᏴ ᏓᏲᏥᏩᏛᎯ?
Hna-quo-no Qui-da u-ne-tsv hi-a nu-we-se-lv-gi; Gv-ni-yu-quo a-yv ni-ga-di-yu do-gi-yo-so-nv a-le i-tsv-s-da-wa-de-nv; ga-do-no a-yv da-yo-tsi-wa-dv-hi?


And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.
ᏥᏌᏃ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᎠᏓᏁᏟᏴᏒᎢ, ᏴᏫ ᎤᏪᏥ ᎦᏅᎭ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎤᏪᏍᎩᎸᎢ, ᏂᎯ ᏍᎩᏍᏓᏩᏛᏛ ᎾᏍᏉ ᎢᏥᏁᏍᏗ ᏔᎳᏚ ᏕᎦᏍᎩᎸᎢ, ᏕᏧᎪᏓᏁᎮᏍᏗ ᏔᎳᏚ ᎾᏂᎳᏍᏓᎸ ᎢᏏᎵ.
Tsi-sa-no hi-a ni-du-we-se-lv-gi; U-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-tsv-we-se-ha; a-da-ne-tli-yv-sv-i, Yv-wi U-we-tsi ga-nv-ha ga-lv-quo-di-yu u-we-s-gi-lv-i, ni-hi s-gi-s-da-wa-dv-dv na-s-quo i-tsi-ne-s-di ta-la-du de-ga-s-gi-lv-i, de-tsu-go-da-ne-he-s-di ta-la-du na-ni-la-s-da-lv I-si-li.


And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.
ᎠᎴ ᎾᏂᎥ ᎩᎶ ᏧᏅᏕᏨᎯ ᏓᏂᏁᎸᎢ, ᎠᎴ ᎠᎾᎵᏅᏟ ᎠᎴ ᏧᏂᏙ, ᎠᎴ ᏧᏂᏙᏓ, ᎠᎴ ᏧᏂᏥ, ᎠᎴ ᏧᎾᏓᎵᎢ, ᎠᎴ ᏧᏁᏥ, ᎠᎴ ᎦᏙᎯ, ᏓᏆᏙᎥ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎤᏂᏩᏛᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎠᏍᎪᎯᏧᏈ ᎤᏁᏉᏨᎯ, ᎠᎴ ᎤᎾᏤᎵ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎬᏂᏛ ᏫᎾᏍᏛᎾ.
A-le na-ni-v gi-lo tsu-nv-de-tsv-hi da-ni-ne-lv-i, a-le a-na-li-nv-tli a-le tsu-ni-do, a-le tsu-ni-do-da, a-le tsu-ni-tsi, a-le tsu-na-da-li-i, a-le tsu-ne-tsi, a-le ga-do-hi, da-qua-do-v nv-di-ga-li-s-do-di-s-ge-s-di, u-ni-wa-dv-di ge-se-s-di a-s-go-hi-tsu-qui u-ne-quo-tsv-hi, a-le u-na-tse-li i-yu-li-s-do-di ge-se-s-di gv-ni-dv wi-na-s-dv-na.


But many that are first shall be last; and the last shall be first.
ᎠᏎᏃ ᎤᏂᏣᏔ ᎢᎬᏱ ᏥᎩ ᎣᏂᏱ ᎨᏎᏍᏗ; ᎣᏂᏱᏃ ᏥᎩ ᎢᎬᏱᎢᎨᏎᏍᏗ.
A-se-no u-ni-tsa-ta i-gv-yi tsi-gi o-ni-yi ge-se-s-di; o-ni-yi-no tsi-gi i-gv-yi-i-ge-se-s-di.