And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what buildings are here!
ᎦᏄᎪᎮᏃ ᎤᏛᏅ-ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ, ᎠᏏᏴᏫ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ, ᏔᏕᏲᎲᏍᎩ, ᎬᏂᏳᏉ Ꮎ ᏂᏕᎤᏍᏗ ᏅᏯ ᎠᎴ ᏂᏕᎤᏍᏗ ᏓᏓᏁ-ᎸᎢ?
Ga-nu-go-he-no u-dv-nv--di-ga-la-wi-i-s-di-yi, a-si-yv-wi na-s-gi gv-wa-s-da-wa-di-do-hi hi-a nu-we-se-le-i, Ta-de-yo-hv-s-gi, gv-ni-yu-quo na ni-de-u-s-di nv-ya a-le ni-de-u-s-di da-da-ne--lv-i?


And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
ᏥᏌᏃ ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ, ᏕᎯᎪᏩᏗᏍᎪ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏤᏆ ᏓᏓᏁᎸᎢ? ᎥᏝ ᏌᏉ ᏅᏯ ᎧᏃᎯᏴᎯ ᏱᎨᏎᏍᏗ ᏱᏚᏓᏌᏝᎮᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᏂᎪᎲᏔᏅᎾ ᏱᎨᏎᏍᏗ.
Tsi-sa-no u-ne-tsv hi-a nu-we-se-le-i, De-hi-go-wa-di-s-go hi-a na-s-gi tse-qua da-da-ne-lv-i? V-tla sa-quo nv-ya ka-no-hi-yv-hi yi-ge-se-s-di yi-du-da-sa-tla-he-s-di, na-s-gi ni-go-hv-ta-nv-na yi-ge-se-s-di.


And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately,
ᎣᎵᏩᏲᏃ ᎤᏌᎯᎸ ᎤᏬᎸᎢ, ᎤᏛᏅᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᎠᏓᏁᎸ ᏧᏳᎪᏗ, ᏈᏓ, ᎠᎴ ᏥᎻ, ᎠᎴ ᏣᏂ, ᎠᎴ ᎡᏂᏗ, ᎤᏅᏒ ᎨᏒ ᎬᏩᏛᏛᏁᎢ, ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏎᎢ,
O-li-wa-yo-no u-sa-hi-lv u-wo-lv-i, u-dv-nv-di-ga-la-wi-i-s-di-yi a-da-ne-lv tsu-yu-go-di, Qui-da, a-le Tsi-mi, a-le Tsa-ni, a-le E-ni-di, u-nv-sv ge-sv gv-wa-dv-dv-ne-i, hi-a nu-ni-we-se-i,


Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?
ᏍᎩᏃᎲᏏ, ᎢᎳᎩᏳ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏅᏓᎦᎵᏍᏔᏂ? ᎠᎴ ᎦᏙ ᎤᏰᎸᏛ ᎨᏎᏍᏗ ᎾᎯᏳ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏛ ᎤᎵᏰᎢᎶᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ?
S-gi-no-hv-si, i-la-gi-yu na-s-gi hi-a nv-da-ga-li-s-ta-ni? A-le ga-do u-ye-lv-dv ge-se-s-di na-hi-yu hi-a na-s-gi ni-ga-dv u-li-ye-i-lo-hi-s-di ge-sv-i?


And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you:
ᏥᏌᏃ ᏚᏁᏤᎸ, ᎤᎴᏅᎮ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎢ, ᎢᏤᏯᏔᎮᏍᏗ, ᏞᏍᏗ ᎩᎶ ᏥᏥᎶᏄᎮᎵ.
Tsi-sa-no du-ne-tse-lv, u-le-nv-he hi-a nu-we-se-i, I-tse-ya-ta-he-s-di, tle-s-di gi-lo tsi-tsi-lo-nu-he-li.


For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
ᎤᏂᏣᏖᏍᏗᏰᏃ ᎠᏴ ᏓᏆᏙᏍᏛ ᎠᏂᎷᎯᏍᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎯᎠ ᎾᏂᏪᏍᎨᏍᏗ, ᎠᏴ ᎾᏍᎩ; ᎠᎴ ᎤᏂᏣᏖᏍᏗ ᏓᏂᎶᏄᎮᏍᎨᏍᏗ.
U-ni-tsa-te-s-di-ye-no a-yv da-qua-do-s-dv a-ni-lu-hi-s-di-s-ge-s-di, hi-a na-ni-we-s-ge-s-di, a-yv na-s-gi; a-le u-ni-tsa-te-s-di da-ni-lo-nu-he-s-ge-s-di.


And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet.
ᎢᏣᏛᎩᏍᎨᏍᏗᏃ ᏓᏅᏩ, ᎠᎴ ᎠᏂᏃᎮᎵᏙᎲ ᏓᏅᏩ, ᏞᏍᏗ ᏱᏣᏕᏯᏔᏁᎮᏍᏗ; ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎠᏎ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ; ᎤᎵᏍᏆᏗᏍᏗᏱᏍᎩᏂ ᎨᏒ ᎠᏏ ᎨᏎᏍᏗ.
I-tsa-dv-gi-s-ge-s-di-no da-nv-wa, a-le a-ni-no-he-li-do-hv da-nv-wa, tle-s-di yi-tsa-de-ya-ta-ne-he-s-di; na-s-gi-ye-no a-se i-yu-li-s-do-di; u-li-s-qua-di-s-di-yi-s-gi-ni ge-sv a-si ge-se-s-di.


For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows.
ᏧᎾᏓᎴᏛᏰᏃ ᏴᏫ ᏙᏛᎾᎴᏂ ᏙᏛᎾᏓᏡᏔᏂ, ᎠᎴ ᎠᏰᎵ ᏕᎪᏢᏩᏗᏒ ᏙᏛᎾᏓᏡᏔᏂ; ᎠᎴ ᎦᏙᎯ ᏓᎵᏖᎸᏂᏙᎮᏍᏗ, ᎠᎴ ᏓᎪᏄᎶᏏᏙᎮᏍᏗ ᎠᎴ ᎤᏕᏯᏙᏗ ᏂᎦᎵᏍᏔᏂᏙᎮᏍᏗ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎠᏓᎴᏂᏍᎬ ᎠᎩᎵᏯ.
Tsu-na-da-le-dv-ye-no yv-wi do-dv-na-le-ni do-dv-na-da-tlu-ta-ni, a-le a-ye-li de-go-tlv-wa-di-sv do-dv-na-da-tlu-ta-ni; a-le ga-do-hi da-li-te-lv-ni-do-he-s-di, a-le da-go-nu-lo-si-do-he-s-di a-le u-de-ya-do-di ni-ga-li-s-ta-ni-do-he-s-di; hi-a na-s-gi a-da-le-ni-s-gv a-gi-li-ya.


But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.
ᎠᏗᎾ ᎢᏤᏯᏔᎮᏍᏗ; ᏓᏂᎳᏫᎥᏰᏃ ᏕᎨᏥᏲᏍᎨᏍᏗ; ᏧᏂᏔᏫᎢᏍᏗᏱᏃ ᏕᏥᎵᎥᏂᎮᏍᏗ; ᎠᎴ ᏄᏂᎬᏫᏳᏌᏕᎩ ᎠᎴ ᎤᏂᎬᏫᏳᎯ ᎠᏂᏅ ᏤᏣᏖᏃᎯᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎠᏴ ᎨᏒ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎪᎯᏳᏗᏍᎩ ᏧᏂᎦᏘᎴᎩ.
A-di-na i-tse-ya-ta-he-s-di; da-ni-la-wi-v-ye-no de-ge-tsi-yo-s-ge-s-di; tsu-ni-ta-wi-i-s-di-yi-no de-tsi-li-v-ni-he-s-di; a-le nu-ni-gv-wi-yu-sa-de-gi a-le u-ni-gv-wi-yu-hi a-ni-nv tse-tsa-te-no-hi-s-di ge-se-s-di a-yv ge-sv nv-di-ga-li-s-do-di-s-ge-s-di, na-s-gi go-hi-yu-di-s-gi tsu-ni-ga-ti-le-gi.


And the gospel must first be published among all nations.
ᎣᏍᏛᏃ ᎧᏃᎮᏛ ᎢᎬᏱ ᏂᎬᎾᏛ ᏧᏁᏩᏗᏒ ᏴᏫ ᎠᎵᏥᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
O-s-dv-no ka-no-he-dv i-gv-yi ni-gv-na-dv tsu-ne-wa-di-sv yv-wi a-li-tsi-do-di ge-se-s-di.


But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost.
ᎠᎴ ᎿᎭᏉ ᏕᏣᏘᏁᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᏕᏥᏲᏍᎨᏍᏗ, ᏞᏍᏗ ᎢᎬᏱ ᎦᏰᎯ ᏱᏤᎵᎯᏍᎨᏍᏗ ᎢᏥᏪᏍᏗᏱ ᎢᏥᏁᎢᏍᏗᏱ, ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᎢᎬᏱ ᎦᏰᎯ ᏱᏣᏓᏅᏖᏍᎨᏍᏗ; ᏄᏍᏛᏍᎩᏂ ᏫᎯᏳ ᎨᏒ ᎡᏥᏁᎸ ᎾᏍᎩ ᎢᏥᏁᎨᏍᏗ; ᎥᏝᏰᏃ ᏂᎯ ᏱᏣᏁᎪᎢ, ᎦᎸᏉᏗᏳᏍᎩᏂ ᎠᏓᏅᏙ.
A-le hna-quo de-tsa-ti-ne-ge-s-di, a-le de-tsi-yo-s-ge-s-di, tle-s-di i-gv-yi ga-ye-hi yi-tse-li-hi-s-ge-s-di i-tsi-we-s-di-yi i-tsi-ne-i-s-di-yi, a-le tle-s-di i-gv-yi ga-ye-hi yi-tsa-da-nv-te-s-ge-s-di; nu-s-dv-s-gi-ni wi-hi-yu ge-sv e-tsi-ne-lv na-s-gi i-tsi-ne-ge-s-di; v-tla-ye-no ni-hi yi-tsa-ne-go-i, Ga-lv-quo-di-yu-s-gi-ni A-da-nv-do.


Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.
ᎠᎾᎵᏅᏟᏃ ᏚᏲᏍᎨᏍᏗ ᎠᎾᎵᏅᏟ ᎤᏲᎱᎯᎯᏍᏗᏱ; ᎠᏍᎦᏯᏃ ᎤᏪᏥ ᏚᏲᏍᎨᏍᏗ; ᎠᎴ ᏗᎨᎦᏅᎩ ᏓᎾᎴᎲᏍᎨᏍᏗ ᏧᏂᎦᏴᎵᎨ ᏓᎾᏡᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎾᏅᏂᏏᏍᎨᏍᏗ ᏕᎨᏥᎢᎮᏍᏗ.
A-na-li-nv-tli-no du-yo-s-ge-s-di a-na-li-nv-tli u-yo-hu-hi-hi-s-di-yi; a-s-ga-ya-no u-we-tsi du-yo-s-ge-s-di; a-le di-ge-ga-nv-gi da-na-le-hv-s-ge-s-di tsu-ni-ga-yv-li-ge da-na-tlu-di-s-ge-s-di, a-le na-s-gi na-nv-ni-si-s-ge-s-di de-ge-tsi-i-he-s-di.


And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
ᎠᎴ ᏂᎦᏗᏳ ᏴᏫ ᎨᏥᏍᎦᎩ ᎨᏎᏍᏗ ᎠᏴ ᏧᏆᏙᎥ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᏍᏗ; ᎩᎶᏍᎩᏂ ᎬᎵᏍᏆᏗᏍᎩ ᏗᎧᎿᎭᏩᏕᎩ, ᎾᏍᎩ ᎠᏥᏍᏕᎸᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
A-le ni-ga-di-yu yv-wi ge-tsi-s-ga-gi ge-se-s-di a-yv tsu-qua-do-v nv-di-ga-li-s-do-di-s-ge-s-di; gi-lo-s-gi-ni gv-li-s-qua-di-s-gi di-ka-hna-wa-de-gi, na-s-gi a-tsi-s-de-lv-di ge-se-s-di.


But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains:
ᎢᏥᎪᏩᏘᏍᎨᏍᏗᏍᎩᏂ ᎤᏍᎦᎢᏍᏗ ᎠᏛᏗᏍᎩ ᏕᏂᎵ ᎠᏙᎴᎰᏍᎩ ᎤᏁᎢᏍᏔᏅᎯ, ᎦᏙᎨᏍᏗ ᎾᎿᎭᎬᏩᎴᏗ ᏂᎨᏒᎾ, (ᎩᎶ ᎠᎪᎵᏰᏍᎨᏍᏗ ᎪᎵᎨᏍᏗ,) ᎿᎭᏉ ᏧᏗᏱ ᎠᏂᏂ ᎠᎾᎵᏒᎭ ᏙᏦᏓᎸ ᏩᏂᎶᏒᎭ.
I-tsi-go-wa-ti-s-ge-s-di-s-gi-ni u-s-ga-i-s-di a-dv-di-s-gi De-ni-li a-do-le-ho-s-gi u-ne-i-s-ta-nv-hi, ga-do-ge-s-di na-hna gv-wa-le-di ni-ge-sv-na, (gi-lo a-go-li-ye-s-ge-s-di go-li-ge-s-di,) hna-quo Tsu-di-yi a-ni-ni a-na-li-sv-ha do-tso-da-lv wa-ni-lo-sv-ha.


And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house:
ᎠᎴ ᎩᎶ ᎦᏌᎾᎵ ᎤᎩᎴᏍᏗ, ᏞᏍᏗ ᏴᏗᏠᎠᏍᎨᏍᏗ ᎠᏓᏁᎸ ᏫᏯᏴᎯᎮᏍᏗ, ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᎾᎿᎭᏫᏯᏴᎯᎮᏍᏗ ᏭᎩᏍᏗᏱ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᎿᎭᎥ ᎦᏁᎸᎢ.
A-le gi-lo ga-sa-na-li u-gi-le-s-di, tle-s-di yv-di-tlo-a-s-ge-s-di a-da-ne-lv wi-ya-yv-hi-he-s-di, a-le tle-s-di na-hna wi-ya-yv-hi-he-s-di wu-gi-s-di-yi go-hu-s-di u-hna-v ga-ne-lv-i.


And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment.
ᎠᎴ ᎩᎶ ᏠᎨᏏ ᎡᏙᎯ ᏞᏍᏗ ᏴᏗᎤᏨᏎᏍᏗ ᎤᏄᏬ ᏳᏁᏐᎴᏍᏗ.
A-le gi-lo tlo-ge-si e-do-hi tle-s-di yv-di-u-tsv-se-s-di u-nu-wo yu-ne-so-le-s-di.


But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days!
ᎠᎴ ᎤᏲᎢᏳ ᎢᏳᎾᎵᏍᏓᏁᏗ ᏗᏂᏁᎵᏛ, ᎠᎴ ᏧᏂᏍᏓᎢ ᎾᎯᏳ ᎨᏎᏍᏗ.
A-le u-yo-i-yu i-yu-na-li-s-da-ne-di di-ni-ne-li-dv, a-le tsu-ni-s-da-i na-hi-yu ge-se-s-di.


And pray ye that your flight be not in the winter.
ᎠᎴ ᎢᏣᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎨᏍᏗ ᎢᏥᏔᏲᎯᎮᏍᏗ ᎪᎳ ᎢᏣᎵᏍᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
A-le i-tsa-da-do-li-s-di-s-ge-s-di i-tsi-ta-yo-hi-he-s-di go-la i-tsa-li-s-di-yi ni-ge-sv-na i-yu-li-s-do-di-yi.


For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be.
ᎾᎯᏳᏰᏃ ᎨᏎᏍᏗ ᎠᎩᎵᏯ ᎡᎮᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎪᏢᏅᎢ ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏬᏢᏁ ᏅᏓᎬᏩᏓᎴᏅᏛ ᎪᎯ ᎢᏯᏍᏗ ᎥᏝ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏳᏕᏃᎢ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᎤᏕᏗ ᏱᎨᏎᏍᏗ.
Na-hi-yu-ye-no ge-se-s-di a-gi-li-ya e-he-s-di, na-s-gi go-tlv-nv-i na-s-gi U-ne-la-nv-hi tsu-wo-tlv-ne nv-da-gv-wa-da-le-nv-dv go-hi i-ya-s-di v-tla na-s-gi i-yu-s-di yu-de-no-i, v-tla a-le u-de-di yi-ge-se-s-di.


And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days.
ᎠᎴ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏂᏚᎪᎳᏛᎾ ᏱᎨᏎ ᎾᎯᏳ ᎢᎦ, ᎥᏝ ᎤᏇᏓᎵ ᏱᎦᏰᏥᏍᏕᎸᎮᎢ; ᎨᎦᏑᏰᏛᏍᎩᏂ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ, ᎾᏍᎩ ᏧᏑᏰᏛ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏚᎪᎳᏛ ᎾᎯᏳ ᎢᎦ.
A-le U-gv-wi-yu-hi ni-du-go-la-dv-na yi-ge-se na-hi-yu i-ga, v-tla u-que-da-li yi-ga-ye-tsi-s-de-lv-he-i; ge-ga-su-ye-dv-s-gi-ni nv-di-ga-li-s-do-di-ha, na-s-gi tsu-su-ye-dv ge-sv-i, na-s-gi du-go-la-dv na-hi-yu i-ga.


And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not:
ᎿᎭᏉᏃ ᎢᏳ ᎩᎶ ᎯᎠ ᏂᏥᏪᏎᎸᎭ, ᎬᏂᏳᏉ ᎠᏂ ᎦᎶᏁᏛ; ᎠᎴ ᎬᏂᏳᏉ ᎾᎿᎭᏂ; ᏞᏍᏗ ᎢᏦᎢᏳᏅᎩ;
Hna-quo-no i-yu gi-lo hi-a ni-tsi-we-se-lv-ha, Gv-ni-yu-quo a-ni Ga-lo-ne-dv; a-le gv-ni-yu-quo na-hna-ni; tle-s-di i-tso-i-yu-nv-gi;


For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect.
ᎦᎶᏁᏛᏰᏃ ᎤᎾᏤᎸᎯ ᎠᎴ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ ᎤᎾᏤᎸᎯ ᏛᏂᎾᏄᎪᏥ, ᎠᎴ ᎠᏂᎾᏄᎪᏫᏍᎨᏍᏗ ᎤᏰᎸᏛ ᎠᎴ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ, ᎾᏍᎩ ᏧᏂᎶᏄᎮᏗᏱ, ᎢᏳᏃ ᏰᎵ ᏱᎩ, ᎾᏍᏉ ᎨᎦᏑᏰᏛ.
Ga-lo-ne-dv-ye-no u-na-tse-lv-hi a-le a-na-do-le-ho-s-gi u-na-tse-lv-hi dv-ni-na-nu-go-tsi, a-le a-ni-na-nu-go-wi-s-ge-s-di u-ye-lv-dv a-le u-s-qua-ni-go-di, na-s-gi tsu-ni-lo-nu-he-di-yi, i-yu-no ye-li yi-gi, na-s-quo ge-ga-su-ye-dv.


But take ye heed: behold, I have foretold you all things.
ᏂᎯᏍᎩᏂ ᎢᏤᏯᏔᎮᏍᏗ; ᎬᏂᏳᏉ ᏂᎦᏛ ᏂᏨᏃᏁᎸ.
Ni-hi-s-gi-ni i-tse-ya-ta-he-s-di; gv-ni-yu-quo ni-ga-dv ni-tsv-no-ne-lv.


But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light,
ᎾᎯᏳᏍᎩᏂ ᎨᏎᏍᏗ, ᎤᎶᏐᏁᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᎩᎵᏯ, ᏅᏙ ᎢᎦ ᎡᎯ ᏛᎵᏏᎲᏏ, ᎠᎴ ᏅᏙ ᏒᏃᏱ ᎡᎯ ᎥᏝ ᎢᎦ ᏳᏖᏍᏕᏗ;
Na-hi-yu-s-gi-ni ge-se-s-di, u-lo-so-ne-s-di na-s-gi a-gi-li-ya, nv-do i-ga e-hi dv-li-si-hv-si, a-le nv-do sv-no-yi e-hi v-tla i-ga yu-te-s-de-di;


And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken.
ᎠᎴ ᏃᏈᏏ ᎠᏂᎧᎸ ᎦᎸᎶᎢ ᎠᏂᏅᎪᎠᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᎤᏂᏣᏖ ᎦᎸᎶ ᏣᏂᎧᎳ ᏛᎾᎵᏖᎸᏂ.
A-le no-qui-si a-ni-ka-lv ga-lv-lo-i a-ni-nv-go-a-s-ge-s-di, a-le u-ni-tsa-te ga-lv-lo tsa-ni-ka-la dv-na-li-te-lv-ni.


And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory.
ᎿᎭᏉᏃ ᏛᏂᎪᎯ ᏴᏫ ᎤᏪᏥ ᏣᎢᏎᏍᏗ ᎤᎶᎩᎸᎢ, ᎤᏄᏬᏍᏕᏍᏗ ᎤᏣᏘ ᎤᎵᏂᎩᏗᏳ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒᎢ.
Hna-quo-no dv-ni-go-hi yv-wi U-we-tsi tsa-i-se-s-di u-lo-gi-lv-i, u-nu-wo-s-de-s-di u-tsa-ti u-li-ni-gi-di-yu ge-sv a-le ga-lv-quo-di-yu ge-sv-i.


And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.
ᎿᎭᏉᏃ ᏙᏓᎦᏅᏏ ᏧᏤᎵ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ, ᎠᎴ ᏙᏓᎦᏟᏌᏂ ᎨᎦᏑᏰᏛ ᏧᏤᎵᎦ ᏫᏙᏛᏯᏅᎯ ᏅᎩ ᏂᏙᏗᎦᎶᏍᎬ ᎤᏃᎴ, ᎡᎶᎯ ᏭᎵᏍᏘᏂᎸ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᏛ ᎦᎸᎶᏃ ᏭᎵᏍᏘᏂᎸ ᏫᎦᎷᎩ.
Hna-quo-no do-da-ga-nv-si tsu-tse-li di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi, a-le do-da-ga-tli-sa-ni ge-ga-su-ye-dv tsu-tse-li-ga wi-do-dv-ya-nv-hi nv-gi ni-do-di-ga-lo-s-gv u-no-le, e-lo-hi wu-li-s-ti-ni-lv nv-da-yu-da-le-nv-dv ga-lv-lo-no wu-li-s-ti-ni-lv wi-ga-lu-gi.


Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near:
ᎢᏣᏕᎶᏆᏃ ᏒᎦᏔ-ᎢᏳᏍᏗ ᏡᎬ ᏓᏟᎶᏍᏛᎢ; ᎤᏩᏂᎦᎸ ᎿᎭᏉ ᎤᏓᎨ ᏂᎦᎵᏍᏓ, ᎠᎴ ᏥᎦᎵᏍᏚᎲᏍᎪᎢ, ᎢᏥᎦᏔᎰ ᎪᎩ ᎾᎥᏂᏳ ᎨᏒᎢ;
I-tsa-de-lo-qua-no sv-ga-ta--i-yu-s-di tlu-gv da-tli-lo-s-dv-i; U-wa-ni-ga-lv hna-quo u-da-ge ni-ga-li-s-da, a-le tsi-ga-li-s-du-hv-s-go-i, i-tsi-ga-ta-ho go-gi na-v-ni-yu ge-sv-i;


So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors.
ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᏂᎯ, ᎿᎭᏉ ᎢᏥᎪᏩᏘᏍᎨᏍᏗ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᎵᏍᏔᏂᏙᎲᎢ, ᎢᏥᎦᏔᎮᏍᏗ ᎾᎥᏂᏳ ᎨᏒᎢ, ᎦᎶᎯᏍᏗᏱᏉ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi-ya na-s-quo ni-hi, hna-quo i-tsi-go-wa-ti-s-ge-s-di hi-a na-s-gi ni-ga-li-s-ta-ni-do-hv-i, i-tsi-ga-ta-he-s-di na-v-ni-yu ge-sv-i, ga-lo-hi-s-di-yi-quo ge-sv-i.


Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done.
ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎮ, ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎪᎯ ᏣᏁᎭ ᎥᏝ ᏴᏛᏂᎶᏐᏂ ᎬᏂ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏗᏳ ᏂᎦᎵᏍᏔᏅᎭ.
U-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-tsv-we-se-he, hi-a na-s-gi go-hi tsa-ne-ha v-tla yv-dv-ni-lo-so-ni gv-ni hi-a na-s-gi ni-ga-di-yu ni-ga-li-s-ta-nv-ha.


Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.
ᎦᎸᎶ ᎠᎴ ᎡᎶᎯ ᏛᏂᎶᏐᏂ; ᎠᏴᏍᎩᏂ ᎠᎩᏁᏨ ᎥᏝ ᏴᏓᎦᎶᏐᏂ.
Ga-lv-lo a-le e-lo-hi dv-ni-lo-so-ni; a-yv-s-gi-ni a-gi-ne-tsv v-tla yv-da-ga-lo-so-ni.


But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.
ᎾᎯᏳᏍᎩᏂ ᎢᎦ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎢᏳ ᎧᎳᏩᏗᏒ ᎥᏝ ᎩᎶ ᏯᎦᏔᎭ, ᎥᏝ ᎾᏍᏉ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᎦᎸᎳᏗ ᎠᏁᎯ, Ꮭ ᎾᏉᏃ ᎤᏪᏥ, ᎠᎦᏴᎵᎨᏍᎩᏂ ᎤᏩᏒ.
Na-hi-yu-s-gi-ni i-ga ge-sv a-le i-yu ka-la-wa-di-sv v-tla gi-lo ya-ga-ta-ha, v-tla na-s-quo di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi ga-lv-la-di a-ne-hi, tla na-quo-no U-we-tsi, a-ga-yv-li-ge-s-gi-ni u-wa-sv.


Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.
ᎢᏤᏯᏔᎮᏍᏗ, ᎢᏥᏯᏫᏍᎨᏍᏗ ᎠᎴ ᎢᏣᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎨᏍᏗ; ᎥᏝᏰᏃ ᏱᏥᎦᏔᎭ ᎢᏳ ᎨᏒᎢ.
I-tse-ya-ta-he-s-di, i-tsi-ya-wi-s-ge-s-di a-le i-tsa-da-do-li-s-di-s-ge-s-di; v-tla-ye-no yi-tsi-ga-ta-ha i-yu ge-sv-i.


For the Son of man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.
[ᏴᏫᏰᏃ ᎤᏪᏥ] ᎾᏍᎩᏯᏉ ᎠᏍᎦᏯ ᏣᏂᎩᏍᎪ ᎢᎸᎯᏢ ᏤᎪᎢ, ᎾᏍᎩ ᏥᎬᏕᎪ ᎦᏁᎸᎢ, ᎠᎴ ᎠᏂᎦᏘᏯ ᏥᏂᏕᎬᏁᎰ ᏧᏅᏏᏓᏍᏗ, ᎠᎴ ᎠᏂᏏᏴᏫᎭ ᏧᏂ ᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏥᏓᏁᎰᎢ, ᎠᎴ ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ ᎠᎦᏘᏯ ᏥᎧᏁᏤᎰ ᎤᏯᏫᏗᏱ.
[Yv-wi-ye-no U-we-tsi] na-s-gi-ya-quo a-s-ga-ya tsa-ni-gi-s-go i-lv-hi-tlv tse-go-i, na-s-gi tsi-gv-de-go ga-ne-lv-i, a-le a-ni-ga-ti-ya tsi-ni-de-gv-ne-ho tsu-nv-si-da-s-di, a-le a-ni-si-yv-wi-ha tsu-ni lv-wi-s-da-ne-di tsi-da-ne-ho-i, a-le ga-lo-hi-s-di-yi a-ga-ti-ya tsi-ka-ne-tse-ho u-ya-wi-di-yi.


Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning:
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏥᏯᏫᏍᎨᏍᏗ; ᎥᏝᏰᏃ ᏱᏥᎦᏔᎭ ᎢᏳᏉ ᎤᎷᎯᏍᏗᏱ ᎦᏁᎳ, ᎤᏒᎢ, ᎠᎴ ᏒᏃᏱ ᎠᏰᎵ, ᎠᎴ ᏣᏔᎦ ᎠᏂᏴᎬᎢ, ᎠᎴ ᏑᎾᎴᎢ;
Na-s-gi i-yu-s-di i-tsi-ya-wi-s-ge-s-di; v-tla-ye-no yi-tsi-ga-ta-ha i-yu-quo u-lu-hi-s-di-yi ga-ne-la, u-sv-i, a-le sv-no-yi a-ye-li, a-le tsa-ta-ga a-ni-yv-gv-i, a-le su-na-le-i;


Lest coming suddenly he find you sleeping.
ᏱᎦᎷᎩᏰᏃ ᏯᏰᎶᎢᏍᏓ, ᏴᏥᏩᏛᏓ ᎢᏥᎵᎾᎥᎢ.
Yi-ga-lu-gi-ye-no ya-ye-lo-i-s-da, yv-tsi-wa-dv-da i-tsi-li-na-v-i.


And what I say unto you I say unto all, Watch.
ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᏂᎯ ᏥᏂᏨᏪᏎᎭ, ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏛᏉ ᏂᎦᏥᏪᏎᎭ-ᎢᏥᏯᏫᏍᎨᏍᏗ.
Na-s-gi-no hi-a ni-hi tsi-ni-tsv-we-se-ha, na-s-gi ni-ga-dv-quo ni-ga-tsi-we-se-ha--I-tsi-ya-wi-s-ge-s-di.