There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
ᎠᏍᎦᏯ ᎡᎲᎩ ᏂᎦᏗᎹᏏ ᏧᏙᎢᏛ, ᎠᏂᏆᎵᏏᏱ ᎤᏤᎵᎪᎯ, ᎠᏂᏧᏏ ᏗᎬᏩᏁᎶᏗ ᎨᏒᎩ.
A-s-ga-ya e-hv-gi Ni-ga-di-ma-si tsu-do-i-dv, A-ni-qua-li-si-yi u-tse-li-go-hi, A-ni-tsu-si di-gv-wa-ne-lo-di ge-sv-gi.


The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
ᎾᏍᎩ ᏥᏌ ᎤᎷᏤᎸᎩ ᏒᏃᏱ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏗᏍᏇᏲᎲᏍᎩ, ᎣᏥᎦᏔᎭ ᏔᏕᏲᎲᏍᎩ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏅᏓᏣᏅᏏᏛ ᎨᏒᎢ: ᎥᏝᏰᏃ ᎩᎶ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᏥᏕᏣᎸᏫᏍᏓᏁᎭ ᏱᏙᎬᏩᎸᏫᏍᏓᏏ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏂᏚᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎲᎾᏱᎩ.
Na-s-gi Tsi-sa u-lu-tse-lv-gi sv-no-yi hi-a nu-we-se-lv-gi; Di-s-que-yo-hv-s-gi, o-tsi-ga-ta-ha ta-de-yo-hv-s-gi ge-sv U-ne-la-nv-hi nv-da-tsa-nv-si-dv ge-sv-i: v-tla-ye-no gi-lo na-s-gi hi-a u-s-qua-ni-go-di tsi-de-tsa-lv-wi-s-da-ne-ha yi-do-gv-wa-lv-wi-s-da-si, U-ne-la-nv-hi ni-du-ka-hna-wa-di-do-hv-na-yi-gi.


Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
ᏥᏌ ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎤᏙ ᎯᏳᎯᏯ, ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᎬᏪᏎᎭ, ᎩᎶ ᏔᎵᏁ ᎤᏕᏅᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᎥᏝ ᏴᎬᎪᏩᏛ ᎾᎿᎭᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᎬᏫ ᏳᎯ ᎨᏒᎢ.
Tsi-sa u-ne-tsv hi-a nu-we-se-lv-gi; U-do hi-yu-hi-ya, u-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-gv-we-se-ha, Gi-lo ta-li-ne u-de-nv-hi ni-ge-sv-na i-ge-se-s-di v-tla yv-gv-go-wa-dv na-hna U-ne-la-nv-hi u-gv-wi yu-hi ge-sv-i.


Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
ᏂᎦᏗᎹᏏᏃ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎦᏙ ᏱᎦᎵᏍᏙᏓ ᏴᏫ ᏯᏕᎲᎦ ᎿᎭᏉ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᏱᎩ? ᏥᎪ ᏔᎵᏁ ᎤᏥᏏᏱ ᏫᏯᏴᎭ, ᏯᏕᎲᎦ?
Ni-ga-di-ma-si-no hi-a nu-we-se-lv-gi; Ga-do yi-ga-li-s-do-da yv-wi ya-de-hv-ga hna-quo a-ga-yv-li-ge yi-gi? Tsi-go ta-li-ne u-tsi-si-yi wi-ya-yv-ha, ya-de-hv-ga?


Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
ᏥᏌ ᎤᏁᏨᎩ; ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ, ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᎬᏪᏎᎭ, ᎩᎶ ᎠᎹ ᎠᎴ ᎠᏓᏅᏙ ᎬᏩᎾᏄᎪᏫᏒᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ, ᎥᏝ ᏴᎬᏴᎭ ᎾᎿᎭᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒᎢ.
Tsi-sa u-ne-tsv-gi; U-do-hi-yu-hi-ya, u-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-gv-we-se-ha, Gi-lo a-ma a-le A-da-nv-do gv-wa-na-nu-go-wi-sv-hi ni-ge-sv-na i-ge-se-s-di, v-tla yv-gv-yv-ha na-hna U-ne-la-nv-hi u-gv-wi-yu-hi ge-sv-i.


That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏇᏓᎵ ᎤᎾᏄᎪᏫᏒᎯ ᎤᏇᏓᎵᏉ ᎨᏐᎢ; ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏓᏅᏙ ᎤᎾᏄᎪᏫᏒᎯ ᎠᏓᏅᏙ ᎨᏐᎢ.
Na-s-gi na u-que-da-li u-na-nu-go-wi-sv-hi u-que-da-li-quo ge-so-i; na-s-gi na a-da-nv-do u-na-nu-go-wi-sv-hi A-da-nv-do ge-so-i.


Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
ᏞᏍᏗ ᏣᏍᏆᏂᎪᏒᎩ ᎠᏎ ᏔᎵᏁ ᎢᏣᏕᏗ, ᏥᎬᏲᏏ.
Tle-s-di tsa-s-qua-ni-go-sv-gi a-se ta-li-ne i-tsa-de-di, tsi-gv-yo-si.


The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
ᎤᏃᎴ ᎤᏚᎵᏍᏛᏉ ᎢᏘᏢ ᏫᎦᏃᎸᏗᏍᎪᎢ, ᎠᎴ ᎤᏃᏴᎬ ᎭᏛᎩᏍᎪᎢ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏱᎦᏔᎰ ᏗᎦᏛᎢ ᎠᎴ ᏩᎦᏛᎢ; ᎾᏍᎩᏯᏍᎩᏂ ᏄᏍᏗ ᎾᏂᎥ ᎩᎶ ᎾᏍᎩ ᎠᏓᏅᏙ ᏧᎾᏄᎪᏫᏒᎯ.
U-no-le u-du-li-s-dv-quo i-ti-tlv wi-ga-no-lv-di-s-go-i, a-le u-no-yv-gv ha-dv-gi-s-go-i, a-se-no v-tla yi-ga-ta-ho di-ga-dv-i a-le wa-ga-dv-i; na-s-gi-ya-s-gi-ni nu-s-di na-ni-v gi-lo na-s-gi A-da-nv-do tsu-na-nu-go-wi-sv-hi.


Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
ᏂᎦᏗᎹᏏ ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎦᏙ ᏱᎦᎵᏍᏙᏓ ᎾᏍᎩ ᏱᏄᏍᏗ?
Ni-ga-di-ma-si u-ne-tsv hi-a nu-we-se-lv-gi; Ga-do yi-ga-li-s-do-da na-s-gi yi-nu-s-di?


Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
ᏥᏌ ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏥᎪ ᏔᏕᏲᎲᏍᎩ ᎢᏏᎵ ᎠᏁᎲᎢ, ᏂᎦᏔᎲᎾᏃ ᎢᎩ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ.
Tsi-sa u-ne-tsv hi-a nu-we-se-lv-gi; Tsi-go ta-de-yo-hv-s-gi I-si-li a-ne-hv-i, ni-ga-ta-hv-na-no i-gi na-s-gi hi-a.


Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ, ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᎬᏪᏎᎭ; ᎣᏂᎦᏔᎲ ᎣᏥᏁᎪᎢ, ᎠᎴ ᎣᎩᎪᎲᎯ ᎣᏥᏃᎮᏍᎪᎢ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏱᏗᏣᏓᏂᎸᎪ ᎣᏥᏃᎮᏍᎬᎢ.
U-do-hi-yu-hi-ya, u-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-gv-we-se-ha; O-ni-ga-ta-hv o-tsi-ne-go-i, a-le o-gi-go-hv-hi o-tsi-no-he-s-go-i, a-se-no v-tla yi-di-tsa-da-ni-lv-go o-tsi-no-he-s-gv-i.


If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
ᎢᏳᏃ ᎡᎶᎯ ᏂᎦᎵᏍᏔᏂᏙᎲ ᎢᏨᏃᎮᎮᎸ ᏂᏦᎯᏳᎲᏍᎬᎾ ᏱᎩ, ᎦᏙ ᏱᎦᎵᏍᏙᏓ ᏱᏦᎯᏳᎲᎦ, ᎦᎸᎳᏗ ᏂᎦᎵᏍᏔᏂᏙᎲ ᏱᏨᏃᎮᎮᎸ?
I-yu-no e-lo-hi ni-ga-li-s-ta-ni-do-hv i-tsv-no-he-he-lv ni-tso-hi-yu-hv-s-gv-na yi-gi, ga-do yi-ga-li-s-do-da yi-tso-hi-yu-hv-ga, ga-lv-la-di ni-ga-li-s-ta-ni-do-hv yi-tsv-no-he-he-lv?


And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
ᎥᏝᏰᏃ ᎩᎶ ᎦᎸᎳᏗ ᏫᏳᎶᏐᎢ, ᎦᎸᎳᏗ ᏅᏓᏳᎶᏒᎯ ᎤᏩᏒ, ᏴᏫ ᎤᏪᏥ, ᎾᏍᎩ ᎦᎸᎳᏗ ᏤᎭ.
V-tla-ye-no gi-lo ga-lv-la-di wi-yu-lo-so-i, ga-lv-la-di nv-da-yu-lo-sv-hi u-wa-sv, yv-wi U-we-tsi, na-s-gi ga-lv-la-di tse-ha.


And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
ᎠᎴ ᎼᏏ ᎢᎾᏛ ᏧᏌᎳᏓᏁ ᎢᎾᎨᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᏴᏫ ᎤᏪᏥ ᏓᏰᏥᏌᎳᏗᏂ,
A-le Mo-si i-na-dv tsu-sa-la-da-ne i-na-ge-i, na-s-gi-ya na-s-quo yv-wi U-we-tsi da-ye-tsi-sa-la-di-ni,


That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
ᎾᏍᎩ ᎩᎶ ᎪᎯᏳᎲᏍᎨᏍᏗ, ᎤᏲᎱᎯᏍᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ, ᎬᏂᏛᏍᎩᏂ ᎤᏩᏛᏗ.
Na-s-gi gi-lo go-hi-yu-hv-s-ge-s-di, u-yo-hu-hi-s-di-yi ni-ge-sv-na, gv-ni-dv-s-gi-ni u-wa-dv-di.


For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
ᎾᏍᎩᏰᏃ ᏂᎦᎥᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᎨᏳᏒᎩ ᎡᎶᎯ, ᏕᎤᏲᏒᎩ ᎤᏤᎵᎦ ᎤᏪᏥ ᎾᏍᎩ ᎤᏩᏒᎯᏳ ᎤᏕᏁᎸᎯ, ᎩᎶ ᎾᏍᎩ ᏱᎪᎯᏳᎲᏍᎦ ᎤᏲᎱᎯᏍᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ, ᎬᏂᏛᏉᏍᎩᏂ ᎤᏩᏛᏗ.
Na-s-gi-ye-no ni-ga-v-gi U-ne-la-nv-hi u-ge-yu-sv-gi e-lo-hi, de-u-yo-sv-gi u-tse-li-ga U-we-tsi na-s-gi u-wa-sv-hi-yu u-de-ne-lv-hi, gi-lo na-s-gi yi-go-hi-yu-hv-s-ga u-yo-hu-hi-s-di-yi ni-ge-sv-na, gv-ni-dv-quo-s-gi-ni u-wa-dv-di.


For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎥᏝ ᎡᎶᎯ ᎤᎷᎯᏍᏗᏱ ᏴᏧᏅᏒ ᎤᏪᏥ ᏧᏭᏓᏁᏗᏱ ᎡᎶᎯ, ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ ᎢᏳᏩᏂᏐᏗᏱ ᎡᎶᎯ ᎠᏥᏍᏕᎸᏗᏱ.
U-ne-la-nv-hi-ye-no v-tla e-lo-hi u-lu-hi-s-di-yi yv-tsu-nv-sv U-we-tsi tsu-wu-da-ne-di-yi e-lo-hi, na-s-gi-s-gi-ni i-yu-wa-ni-so-di-yi e-lo-hi a-tsi-s-de-lv-di-yi.


He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
ᎩᎶ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏥᎪᎯᏳᎲᏍᎪᎢ, ᎥᏝ ᎤᏍᎦᏅᏨᎯ ᏧᏚᎪᏔᏅᎯ ᏱᎨᏐᎢ, ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ Ꮎ ᏂᎪᎯᏳᎲᏍᎬᎾ ᎾᏍᎩ ᎦᏳᎳ ᎤᏍᎦᏅᏨᎯ ᏧᏚᎪᏔᏅᎯ ᎨᏐᎢ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎪ ᏄᏬᎯᏳᏅᎾ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ ᏕᎤᏙᎥ ᎾᏍᎩ ᎤᏩᏒᎯᏳ ᎤᏕᏁᎸᎯ.
Gi-lo na-s-gi na tsi-go-hi-yu-hv-s-go-i, v-tla u-s-ga-nv-tsv-hi tsu-du-go-ta-nv-hi yi-ge-so-i, na-s-gi-s-gi-ni na ni-go-hi-yu-hv-s-gv-na na-s-gi ga-yu-la u-s-ga-nv-tsv-hi tsu-du-go-ta-nv-hi ge-so-i, nv-di-ga-li-s-do-di-s-go nu-wo-hi-yu-nv-na ge-sv U-ne-la-nv-hi U-we-tsi de-u-do-v na-s-gi u-wa-sv-hi-yu u-de-ne-lv-hi.


And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨ ᏥᏚᎾᏚᎪᏓᏁᎭ, ᎾᏍᎩ ᎢᎦᎦᏘ ᎡᎶᎯ ᎤᎾᏄᎪᏥᎸ, ᎠᎴ ᏴᏫ ᎤᏟ ᎤᏂᏰᎸᏅ ᎤᎵᏏᎩ ᎡᏍᎦᏉ ᎢᎦ-ᎦᏘ, ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎲᏰᏃ ᎤᏲᎢᏳ ᎨᏒᎩ.
A-le na-s-gi hi-a nv-di-ga-li-s-do-di-ha u-ni-s-ga-nv-tsv tsi-du-na-du-go-da-ne-ha, na-s-gi i-ga-ga-ti e-lo-hi u-na-nu-go-tsi-lv, a-le yv-wi u-tli u-ni-ye-lv-nv u-li-si-gi e-s-ga-quo i-ga--ga-ti, du-ni-lv-wi-s-da-ne-hv-ye-no u-yo-i-yu ge-sv-gi.


For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
ᎤᏲᏰᏃ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᎠᏍᎦᎪ ᎢᎦᎦᏘ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᏱᎦᎷᎪ ᎢᎦᎦᏛᎢ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎪ ᏄᏚᎵᏍᎬᎾ ᎨᏒ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᏄᏍᏛ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ.
U-yo-ye-no tsu-lv-wi-s-da-ne-hi a-s-ga-go i-ga-ga-ti, a-le v-tla yi-ga-lu-go i-ga-ga-dv-i, nv-di-ga-li-s-do-di-s-go nu-du-li-s-gv-na ge-sv gv-ni-ge-sv i-yu-li-s-do-di-yi nu-s-dv du-lv-wi-s-da-ne-hv-i.


But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
ᏚᏳᎪᏛᏍᎩᏂ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᎢᎦᎦᏛ ᎦᎷᎪᎢ, ᎤᏚᎵᏍᎪ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎣᏏᏳ ᎤᏰᎸᏗ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ.
Du-yu-go-dv-s-gi-ni tsu-lv-wi-s-da-ne-hi i-ga-ga-dv ga-lu-go-i, u-du-li-s-go gv-ni-ge-sv i-yu-li-s-do-di-yi U-ne-la-nv-hi o-si-yu u-ye-lv-di du-lv-wi-s-da-ne-hv-i.


After these things came Jesus and his disciples into the land of Judaea; and there he tarried with them, and baptized.
ᎾᏍᎩᏃ ᏄᎵᏍᏔᏂᏙᎸ, ᏥᏌ ᎠᎴ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᏧᏗᏱ ᏭᏂᎶᏒᎩ, ᎾᎿᎭᏃ ᎤᏁᏙᎸᎩ, ᎠᎴ ᏚᏓᏬᎥᎩ.
Na-s-gi-no nu-li-s-ta-ni-do-lv, Tsi-sa a-le gv-wa-s-da-wa-di-do-hi Tsu-di-yi wu-ni-lo-sv-gi, na-hna-no u-ne-do-lv-gi, a-le du-da-wo-v-gi.


And John also was baptizing in Aenon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
ᏣᏂᏃ ᎾᏍᏉ ᎢᏃᏂ ᏓᏓᏬᏍᎬᎩ, ᏎᎵᎻ ᎾᎥᎢ, ᎾᎿᎭᏰᏃ ᎤᏣᏛᎩ ᎠᎹ. ᎠᏂᎷᎬᎩᏃ ᎠᎴ ᏕᎨᎦᏬᏍᎬᎩ.
Tsa-ni-no na-s-quo I-no-ni da-da-wo-s-gv-gi, Se-li-mi na-v-i, na-hna-ye-no u-tsa-dv-gi a-ma. A-ni-lu-gv-gi-no a-le de-ge-ga-wo-s-gv-gi.


For John was not yet cast into prison.
ᏣᏂᏰᏃ ᎥᏝ ᎠᏏ ᏗᏓᏍᏚᏗᏱ ᏯᏥᏴᏗᏍᎨᎢ.
Tsa-ni-ye-no v-tla a-si di-da-s-du-di-yi ya-tsi-yv-di-s-ge-i.


Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
ᎿᎭᏉᏃ ᎧᏃᎮᏗ ᏄᎾᎵᏍᏓᏁᎸᎩ ᏣᏂ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎠᏂᏧᏏᏃ ᎠᏓᏅᎦᎸᏗᏱ ᎤᎬᏩᎵ.
Hna-quo-no ka-no-he-di nu-na-li-s-da-ne-lv-gi Tsa-ni gv-wa-s-da-wa-di-do-hi A-ni-tsu-si-no a-da-nv-ga-lv-di-yi u-gv-wa-li.


And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
ᏣᏂᏃ ᎤᏂᎵᏤᎸᎩ, ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏎᎸᎩ; ᏔᏕᏲᎲᏍᎩ, ᎾᏍᎩ ᎾᏥᏍᏕᏙᎲᎩ ᏦᏓᏂ ᏍᎪᏂᏗᏢ, ᎾᏍᎩ ᏥᏃᎮᏍᎬᎩ, ᎬᏂᏳᏉ ᎾᏍᎩ ᏓᏓᏬᎠ, ᎠᎴ ᏂᎦᏛᏉ ᎬᏩᎷᏤᎭ.
Tsa-ni-no u-ni-li-tse-lv-gi, hi-a nu-ni-we-se-lv-gi; Ta-de-yo-hv-s-gi, na-s-gi na-tsi-s-de-do-hv-gi Tso-da-ni s-go-ni-di-tlv, na-s-gi tsi-no-he-s-gv-gi, gv-ni-yu-quo na-s-gi da-da-wo-a, a-le ni-ga-dv-quo gv-wa-lu-tse-ha.


John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
ᏣᏂ ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏴᏫ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᏴᎬᏩᏛ ᎬᏂ ᎦᎸᎳᏗ ᏅᏓᏰᏥᏁᎸᎯ ᏱᎩ.
Tsa-ni u-ne-tsv hi-a nu-we-sv-gi; Yv-wi v-tla go-hu-s-di yv-gv-wa-dv gv-ni ga-lv-la-di nv-da-ye-tsi-ne-lv-hi yi-gi.


Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
ᏂᎯ ᎢᏨᏒ ᎢᏥᎦᏔᎯ ᎯᎠ ᏥᏂᏥᏪᏍᎬᎩ; ᎠᏴ ᎥᏝ ᎦᎶᏁᏛ ᏱᎩ, ᎥᎩᏅᏏᏛᏉᏍᎩᏂ ᎢᎬᏱ ᏥᏰᏅᎡᎯ.
Ni-hi i-tsv-sv i-tsi-ga-ta-hi hi-a tsi-ni-tsi-we-s-gv-gi; A-yv v-tla Ga-lo-ne-dv yi-gi, v-gi-nv-si-dv-quo-s-gi-ni i-gv-yi tsi-ye-nv-e-hi.


He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
ᎤᏓᏴᏍᏗ ᎤᏪᎧᎯ ᎾᏍᎩ ᎠᏕᏒᎲᏍᎩ; ᎠᏎᏃ ᎠᏕᏒᎲᏍᎩ ᎤᎾᎵᎢ, ᎾᏍᎩ ᏥᎦᏙᎪ ᎠᎴ ᏧᏛᎦᏁᎰᎢ, ᎤᏣᎳᏅᎯ ᎠᎵᎮᎵᎪ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎪ ᎠᏕᏒᎲᏍᎩ ᎧᏁᎬᎢ. ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ ᎠᏴ ᎦᎵᎡᎵᎬ ᎤᎧᎵᏨ.
U-da-yv-s-di u-we-ka-hi na-s-gi a-de-sv-hv-s-gi; a-se-no a-de-sv-hv-s-gi u-na-li-i, na-s-gi tsi-ga-do-go a-le tsu-dv-ga-ne-ho-i, u-tsa-la-nv-hi a-li-he-li-go nv-di-ga-li-s-do-di-s-go a-de-sv-hv-s-gi ka-ne-gv-i. Na-s-gi-s-gi-ni a-yv ga-li-e-li-gv u-ka-li-tsv.


He must increase, but I must decrease.
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏎ ᏛᏛᏃᏏ, ᎠᏴᏍᎩᏂ ᎠᏎ ᏓᏥᏲᎶᏥ.
Na-s-gi na a-se dv-dv-no-si, a-yv-s-gi-ni a-se da-tsi-yo-lo-tsi.


He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
ᎦᎸᎳᏗ ᏅᏓᏳᎶᏒᎯ ᎤᏟ ᎠᏥᎸᏉᏗᏳ ᎡᏍᎦᏉ ᎾᏂᎥᎢ. ᎡᎶᎯ ᎤᎾᏄᎪᏨᎯ ᎡᎶᎯᏉ ᎡᎯ ᎨᏐᎢ, ᎠᎴ ᎦᏬᏂᏍᎬ ᎡᎶᎯᏉ ᎡᎯ ᎨᏐᎢ, ᎦᎸᎳᏗᏍᎩᏂ ᏅᏓᏳᎶᏒᎯ ᎤᏟ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎡᏍᎦᏉ ᎾᏂᎥᎢ.
Ga-lv-la-di nv-da-yu-lo-sv-hi u-tli a-tsi-lv-quo-di-yu e-s-ga-quo na-ni-v-i. E-lo-hi u-na-nu-go-tsv-hi e-lo-hi-quo e-hi ge-so-i, a-le ga-wo-ni-s-gv e-lo-hi-quo e-hi ge-so-i, ga-lv-la-di-s-gi-ni nv-da-yu-lo-sv-hi u-tli ga-lv-quo-di-yu e-s-ga-quo na-ni-v-i.


And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎤᎪᎲᎢ ᎤᏛᎦᏅᎾᏍᎩ ᎧᏃᎮᎭ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎩᎶ ᏱᏓᏓᏂᎸᎦ ᎾᏍᎩ ᎤᏃᎮᎸᎢ.
A-le na-s-gi u-go-hv-i u-dv-ga-nv-na-s-gi ka-no-he-ha, a-se-no v-tla gi-lo yi-da-da-ni-lv-ga na-s-gi u-no-he-lv-i.


He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ Ꮎ ᏧᏓᏂᎸᏨᎯᏍᎩᏂ ᎤᏃᎮᎸᎢ ᎾᏍᎩ ᎤᏍᏓᏱᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎬᏩᏥᎪᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi-s-gi-ni na tsu-da-ni-lv-tsv-hi-s-gi-ni u-no-he-lv-i na-s-gi u-s-da-yi-dv U-ne-la-nv-hi gv-wa-tsi-go-di ni-ge-sv-na ge-sv-i.


For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏅᏏᏛ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏬᏂᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎦᏬᏂᎭ; ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎥᏝ ᎤᏟᎶᏛᏉ ᎠᏓᏅᏙ ᏳᏁᎭ.
Na-s-gi-ye-no U-ne-la-nv-hi u-nv-si-dv, U-ne-la-nv-hi u-wo-ni-hi-s-di ge-sv ga-wo-ni-ha; U-ne-la-nv-hi-ye-no v-tla u-tli-lo-dv-quo A-da-nv-do yu-ne-ha.


The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎤᎨᏳᎯᏳ ᎤᏪᏥ, ᎠᎴ ᏂᎦᏗᏳ ᎪᎱᏍᏗ ᏚᏲᎯᏎᎸ.
A-ga-yv-li-ge u-ge-yu-hi-yu U-we-tsi, a-le ni-ga-di-yu go-hu-s-di du-yo-hi-se-lv.


He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎪᎯᏳᎲᏍᎩ [ᎤᏁᎳᏅᎯ] ᎤᏪᏥ, ᎾᏍᎩ ᎬᏂᏛ ᎠᎵᏍᏆᏗᏍᎩ ᏁᎨᏒᎾ ᎤᏤᎵᎦ, ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ ᎤᏪᏥ ᎪᎯᏳᎲᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎥᏝ ᎬᏂᏛ ᎤᎪᏩᏛᏗ ᏱᎩ; ᎤᏁᎳᏅᎯᏉᏍᎩᏂ ᎤᏔᎳᏬᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᎵᏃᎯᏰᎭ.
Na-s-gi na go-hi-yu-hv-s-gi [U-ne-la-nv-hi] U-we-tsi, na-s-gi gv-ni-dv a-li-s-qua-di-s-gi ne-ge-sv-na u-tse-li-ga, na-s-gi-s-gi-ni U-we-tsi go-hi-yu-hv-s-gi ni-ge-sv-na v-tla gv-ni-dv u-go-wa-dv-di yi-gi; U-ne-la-nv-hi-quo-s-gi-ni u-ta-la-wo-hi-s-di ge-sv u-li-no-hi-ye-ha.