After these things Jesus walked in Galilee: for he would not walk in Jewry, because the Jews sought to kill him.
ᎾᏍᎩᏃ ᏄᎵᏍᏔᏂᏙᎸ ᏥᏌ ᎨᎵᎵ ᎤᏪᏙᎸᎩ; ᎥᏝᏰᏃ ᏳᏚᎵᏍᎨ ᏧᏗᏱ ᎤᏪᏓᏍᏗᏱ, ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎩ ᎠᏂᏧᏏ ᎠᎾᏁᎶᏗᏍᎬ ᎬᏩᎯᏍᏗᏱ.
Na-s-gi-no nu-li-s-ta-ni-do-lv Tsi-sa Ge-li-li u-we-do-lv-gi; V-tla-ye-no yu-du-li-s-ge Tsu-di-yi u-we-da-s-di-yi, nv-da-ga-li-s-do-di-s-gv-gi A-ni-tsu-si a-na-ne-lo-di-s-gv gv-wa-hi-s-di-yi.


Now the Jews' feast of tabernacles was at hand.
ᎠᏂᏧᏏ ᏕᎦᎵᏦᏛᎢ-ᏧᎾᎵᏍᏓᏴᏗᏱ ᎤᏍᏆᎸᎯᏗᏒᎩ.
A-ni-tsu-si de-ga-li-tso-dv-i--tsu-na-li-s-da-yv-di-yi u-s-qua-lv-hi-di-sv-gi.


His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Judaea, that thy disciples also may see the works that thou doest.
ᎠᎾᎵᏅᏟᏃ ᎯᎠ ᏂᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎭᏓᏅᎾ, ᎠᎴ ᏧᏗᏱ ᏫᎶᎯ, ᎾᏍᎩᏃ ᎨᏣᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎾᏍᏉ ᎠᏂᎪᎲᎭ ᏄᏍᏛ ᏕᏣᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ.
A-na-li-nv-tli-no hi-a ni-gv-wa-we-se-lv-gi; Ha-da-nv-na, a-le Tsu-di-yi wi-lo-hi, na-s-gi-no ge-tsa-s-da-wa-di-do-hi na-s-quo a-ni-go-hv-ha nu-s-dv de-tsa-lv-wi-s-da-ne-hv-i.


For there is no man that doeth any thing in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, shew thyself to the world.
ᎥᏝᏰᏃ ᎩᎶ ᎠᏥᎦᏔᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᏧᏚᎵᏍᎪᎢ ᎤᏕᎵᏛ ᏱᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎰᎢ. ᎢᏳᏃ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎿᎭᏛᏁᎮᏍᏗ, ᎡᎶᎯ ᎬᏂᎨᏒ ᏂᏯᏛᏂᏏ.
V-tla-ye-no gi-lo a-tsi-ga-ta-hi i-yu-li-s-do-di-yi tsu-du-li-s-go-i u-de-li-dv yi-du-lv-wi-s-da-ne-ho-i. I-yu-no na-s-gi hi-a hna-dv-ne-he-s-di, e-lo-hi gv-ni-ge-sv ni-ya-dv-ni-si.


For neither did his brethren believe in him.
ᎠᎾᎵᏅᏟᏰᏃ ᎾᏍᏉ ᎥᏝ ᏱᎬᏬᎯᏳᎲᏍᎨᎢ.
A-na-li-nv-tli-ye-no na-s-quo v-tla yi-gv-wo-hi-yu-hv-s-ge-i.


Then Jesus said unto them, My time is not yet come: but your time is always ready.
ᎿᎭᏉᏃ ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎥᏝ ᎠᏏ ᏯᎩᏍᏆᎸᎡᎭ; ᏂᎯᏍᎩᏂ ᏂᎪᎯᎸᏉ ᎢᏥᏍᏆᎸᎡᎰᎢ.
Hna-quo-no Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; V-tla a-si ya-gi-s-qua-lv-e-ha; ni-hi-s-gi-ni ni-go-hi-lv-quo i-tsi-s-qua-lv-e-ho-i.


The world cannot hate you; but me it hateth, because I testify of it, that the works thereof are evil.
ᎡᎶᎯ ᎥᏝ ᎢᏥᏍᎦᎩ ᏱᏅᎦᎵᏍᏓ; ᎠᏴᏍᎩᏂ ᎠᎩᏍᎦᎦ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᏥᏥᏃᎮᎭ ᎾᏍᎩ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᎤᏲᎢᏳ ᎨᏒᎢ.
E-lo-hi v-tla i-tsi-s-ga-gi yi-nv-ga-li-s-da; a-yv-s-gi-ni a-gi-s-ga-ga, nv-di-ga-li-s-do-di-ha tsi-tsi-no-he-ha na-s-gi du-lv-wi-s-da-ne-hv u-yo-i-yu ge-sv-i.


Go ye up unto this feast: I go not up yet unto this feast; for my time is not yet full come.
ᏂᎯ ᏙᏗᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬ ᎢᏤᎾ; ᎥᏝ ᎠᏏ ᎠᏴ ᏙᏗᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬ ᏴᏓᎨᏏ; ᎥᏝᏰᏃ ᎠᏏ ᏯᎩᏍᏆᎸᎡᎸ.
Ni-hi do-di-na-li-s-da-yv-hv-s-gv i-tse-na; v-tla a-si a-yv do-di-na-li-s-da-yv-hv-s-gv yv-da-ge-si; v-tla-ye-no a-si ya-gi-s-qua-lv-e-lv.


When he had said these words unto them, he abode still in Galilee.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸ, ᎠᏏᏉ ᎤᏪᏙᎸᎩ ᎨᎵᎵ.
Na-s-gi hi-a ni-du-we-se-lv, a-si-quo u-we-do-lv-gi Ge-li-li.


But when his brethren were gone up, then went he also up unto the feast, not openly, but as it were in secret.
ᎠᏎᏃ ᎠᎾᎵᏅᏟ ᎤᏁᏅᏛ ᏂᎨᏐᎢ, ᎿᎭᏉ ᎾᏍᏉ ᏙᏗᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬ ᎤᏪᏅᏒᎩ, ᎥᏝ ᎬᏂᎨᏒᎢ, ᎤᏕᎵᏛᏉᏍᎩᏂ ᎢᏳᏍᏗ.
A-se-no a-na-li-nv-tli u-ne-nv-dv ni-ge-so-i, hna-quo na-s-quo do-di-na-li-s-da-yv-hv-s-gv u-we-nv-sv-gi, v-tla gv-ni-ge-sv-i, u-de-li-dv-quo-s-gi-ni i-yu-s-di.


Then the Jews sought him at the feast, and said, Where is he?
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏂᏧᏏ ᎬᏩᏲᎸᎩ ᏓᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎢ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎭᏢ ᎾᏍᎩ ᎡᏙᎭ?
Hna-quo-no A-ni-tsu-si gv-wa-yo-lv-gi da-na-li-s-da-yv-hv-s-gv-i, a-le hi-a nu-ni-we-sv-gi; Ha-tlv na-s-gi e-do-ha?


And there was much murmuring among the people concerning him: for some said, He is a good man: others said, Nay; but he deceiveth the people.
ᎤᏣᏛᏃ ᎤᏕᎵᏛ ᏓᎾᎵᏃᎮᎵᏙᎲᎩ ᏴᏫ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᏃᎮᏍᎬᎢ; ᎢᎦᏛᏰᏃ ᎯᎠ ᎾᏂᏪᏍᎬᎩ; ᎣᏏᏳ ᎠᏍᎦᏯ; ᎢᎦᏛᏃ, ᎥᏝ, ᏕᎦᎶᏄᎮᏉ ᏴᏫ, ᎠᎾᏗᏍᎬᎩ.
U-tsa-dv-no u-de-li-dv da-na-li-no-he-li-do-hv-gi yv-wi na-s-gi gv-wa-no-he-s-gv-i; i-ga-dv-ye-no hi-a na-ni-we-s-gv-gi; O-si-yu a-s-ga-ya; i-ga-dv-no, v-tla, de-ga-lo-nu-he-quo yv-wi, a-na-di-s-gv-gi.


Howbeit no man spake openly of him for fear of the Jews.
ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎩᎶ ᎬᏂᎨᏒ ᏳᏃᎮᏍᎨᎢ, ᎤᏓᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎩ ᏓᏂᎾᏰᏍᎬ ᎠᏂᏧᏏ.
A-se-no v-tla gi-lo gv-ni-ge-sv yu-no-he-s-ge-i, u-da-ga-li-s-do-di-s-gv-gi da-ni-na-ye-s-gv A-ni-tsu-si.


Now about the midst of the feast Jesus went up into the temple, and taught.
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏰᎵ ᎢᏴᏛ ᎠᎵᏰᎢᎵᏒ ᏓᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎢ ᏥᏌ ᎤᏛᏅ-ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᎤᏴᎸᎩ, ᎠᎴ ᏚᏕᏲᏅᎩ.
Hna-quo-no a-ye-li i-yv-dv a-li-ye-i-li-sv da-na-li-s-da-yv-hv-s-gv-i Tsi-sa u-dv-nv--di-ga-la-wi-i-s-di-yi u-yv-lv-gi, a-le du-de-yo-nv-gi.


And the Jews marvelled, saying, How knoweth this man letters, having never learned?
ᎠᏂᏧᏏᏃ ᎤᏂᏍᏆᏂᎪᏒᎩ, ᎠᎴ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎦᏙ ᎤᎵᏍᏙᏔᏅ ᎯᎠ ᎠᏍᎦᏯ ᎪᏪᎵ ᏗᏏᎾᏏᏳ ᏥᎩ, ᏧᏕᎶᏆᎥᎯᏃ ᏂᎨᏒᎾ?
A-ni-tsu-si-no u-ni-s-qua-ni-go-sv-gi, a-le nu-ni-we-sv-gi; Ga-do u-li-s-do-ta-nv hi-a a-s-ga-ya go-we-li di-si-na-si-yu tsi-gi, tsu-de-lo-qua-v-hi-no ni-ge-sv-na?


Jesus answered them, and said, My doctrine is not mine, but his that sent me.
ᏥᏌ ᏚᏁᏤᎸᎩ, ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏥᏕᎦᏕᏲᎲᏍᎦ, ᎥᏝ ᎠᏆᏤᎵᎦ ᏱᎩ, ᎤᏤᎵᎦᏍᎩᏂ ᏅᏛᎩᏅᏏᏛ.
Tsi-sa du-ne-tse-lv-gi, hi-a nu-we-sv-gi; Tsi-de-ga-de-yo-hv-s-ga, v-tla a-qua-tse-li-ga yi-gi, u-tse-li-ga-s-gi-ni nv-dv-gi-nv-si-dv.


If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself.
ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᎤᏚᎵᏍᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏛ ᎤᏚᎵᏍᎬ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᏗᏱ, ᎠᏎ ᎤᏙᎴᎰᎯᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏥᏕᎦᏕᏲᎲᏍᎦ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᎴ ᏥᏬᏂᏍᎬ ᎠᏋᏒᏉ ᎠᏆᏓᏅᏖᎸᎯ ᎢᎨᏎᏍᏗ.
I-yu-no gi-lo u-du-li-s-ge-s-di na-s-gi nu-s-dv u-du-li-s-gv tsu-lv-wi-s-da-ne-di-yi, a-se u-do-le-ho-hi-s-di na-s-gi hi-a tsi-de-ga-de-yo-hv-s-ga U-ne-la-nv-hi nv-da-yu-da-le-nv-hi ge-se-s-di, a-le tsi-wo-ni-s-gv a-quv-sv-quo a-qua-da-nv-te-lv-hi i-ge-se-s-di.


He that speaketh of himself seeketh his own glory: but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him.
ᎩᎶ ᎤᏩᏒ ᎤᏓᏅᏖᏛ ᏥᎦᏬᏂᏍᎪᎢ, ᎤᏩᏒᏉ ᎠᏥᎸᏉᏗᏳ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎤᏲᎰᎢ; ᎩᎶᏍᎩᏂ ᏅᏓᏳᏅᏏᏛ ᎠᏥᎸᏉᏗᏳ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᏧᏲᎰᎢ, ᎾᏍᎩ ᏚᏳᎪᏛ ᎨᏐᎢ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᎠᏠᎾᏍᏗ ᎨᏒ ᏳᏓᏑᏲᎢ.
Gi-lo u-wa-sv u-da-nv-te-dv tsi-ga-wo-ni-s-go-i, u-wa-sv-quo a-tsi-lv-quo-di-yu i-yu-li-s-do-di-yi u-yo-ho-i; gi-lo-s-gi-ni nv-da-yu-nv-si-dv a-tsi-lv-quo-di-yu i-yu-li-s-do-di-yi tsu-yo-ho-i, na-s-gi du-yu-go-dv ge-so-i, a-le v-tla a-tlo-na-s-di ge-sv yu-da-su-yo-i.


Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about to kill me?
ᏝᏍᎪ ᎼᏏ ᏱᏥᏁᎴ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ? ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎩᎶ ᏳᏓᏑᏯ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏂᎦᏪᏍᎬ ᏱᎾᏛᏁᎭ. ᎦᏙᏃ ᎢᏣᏚᎵ ᏍᎩᎢᏍᏗᏱ?
Tla-s-go Mo-si yi-tsi-ne-le di-ka-hna-wa-dv-s-di? A-se-no v-tla gi-lo yu-da-su-ya di-ka-hna-wa-dv-s-di ni-ga-we-s-gv yi-na-dv-ne-ha. Ga-do-no i-tsa-du-li s-gi-i-s-di-yi?


The people answered and said, Thou hast a devil: who goeth about to kill thee?
ᎤᏂᏣᏘ ᎤᏂᏁᏨᎩ, ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎠᏍᎩᎾ ᏣᏯᎠ; ᎦᎪ ᎤᏚᎵ ᏣᎯᏍᏗᏱ?
U-ni-tsa-ti u-ni-ne-tsv-gi, hi-a nu-ni-we-sv-gi; A-s-gi-na tsa-ya-a; ga-go u-du-li tsa-hi-s-di-yi?


Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel.
ᏥᏌ ᎤᏁᏨᎩ, ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏑᏓᎴᎩ ᏓᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎸ, ᏂᏥᎥᏃ ᎢᏥᏍᏆᏂᎪᏍᎦ.
Tsi-sa u-ne-tsv-gi, hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Su-da-le-gi da-gi-lv-wi-s-da-ne-lv, ni-tsi-v-no i-tsi-s-qua-ni-go-s-ga.


Moses therefore gave unto you circumcision; (not because it is of Moses, but of the fathers;) and ye on the sabbath day circumcise a man.
ᎼᏏ ᎠᎱᏍᏕᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᏥᏁᎸᎩ; ᎥᏝᏍᎩᏂᏃᏅ ᎼᏏ ᎤᎾᏄᎪᏫᏒᎯ ᏱᎩ, ᎠᏂᎦᏴᎵᎨᏍᎩᏂ ᎤᏂᎾᏄᎪᏫᏒᎯ; ᏂᎯᏃ ᎤᎾᏙᏓᏆᏍᎬᏃ ᎢᎡᏥᎤᏍᏕᏎᎰ ᎠᏍᎦᏯ.
Mo-si a-hu-s-de-s-di ge-sv i-tsi-ne-lv-gi; v-tla-s-gi-ni-no-nv Mo-si u-na-nu-go-wi-sv-hi yi-gi, a-ni-ga-yv-li-ge-s-gi-ni u-ni-na-nu-go-wi-sv-hi; ni-hi-no u-na-do-da-qua-s-gv-no i-e-tsi-u-s-de-se-ho a-s-ga-ya.


If a man on the sabbath day receive circumcision, that the law of Moses should not be broken; are ye angry at me, because I have made a man every whit whole on the sabbath day?
ᎢᏳᏃ ᎠᏍᎦᏯ ᎤᎾᏙᏓᏆᏍᎬ ᎢᎦ ᏯᏥᎤᏍᏕᏎᎭ, ᏱᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎼᏏ ᎤᏤᎵ ᎤᏲᎢᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ, ᏥᎪ ᎢᏍᎩᏍᎦᎦ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎠᏍᎦᏯ ᏂᎬ ᎠᏰᎸ ᏥᏥᏅᏩᏅ ᎤᎾᏙᏓᏆᏍᎬ ᎢᎦ?
I-yu-no a-s-ga-ya u-na-do-da-qua-s-gv i-ga ya-tsi-u-s-de-se-ha, yi-nv-di-ga-li-s-do-di-ha di-ka-hna-wa-dv-s-di Mo-si u-tse-li u-yo-i-s-di ni-ge-sv-na ge-sv-i, tsi-go i-s-gi-s-ga-ga nv-di-ga-li-s-do-di-ha a-s-ga-ya ni-gv a-ye-lv tsi-tsi-nv-wa-nv u-na-do-da-qua-s-gv i-ga?


Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment.
ᏞᏍᏗ ᏕᏣᎧᏂᏍᎬᏉ ᏱᏗᏧᎪᏗᏍᎨᏍᏗ, ᏚᏳᎪᏛᏍᎩᏂ ᏕᏧᎪᏗᏍᎨᏍᏗ.
Tle-s-di de-tsa-ka-ni-s-gv-quo yi-di-tsu-go-di-s-ge-s-di, du-yu-go-dv-s-gi-ni de-tsu-go-di-s-ge-s-di.


Then said some of them of Jerusalem, Is not this he, whom they seek to kill?
ᎿᎭᏉᏃ ᎢᎦᏛ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᎠᏁᎯ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ, ᏝᏍᎪ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎯᎠ ᏱᎩ ᏧᎾᏚᎵ ᎤᏂᎯᏍᏗᏱ?
Hna-quo-no i-ga-dv Tsi-lu-si-li-mi a-ne-hi hi-a nu-ni-we-sv-gi, Tla-s-go na-s-gi na hi-a yi-gi tsu-na-du-li u-ni-hi-s-di-yi?


But, lo, he speaketh boldly, and they say nothing unto him. Do the rulers know indeed that this is the very Christ?
ᎬᏂᏳᏉᏃ ᎾᏍᎦᎢᎲᎾ ᎦᏬᏂᎭ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᏯᏃᏎᎭ. ᏥᏌ ᎤᏂᎬᏫᏳᎯ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᎠᏂᎦᏔᎭ ᎾᏍᎩ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎦᎶᏁᏛ ᎨᏒᎢ?
Gv-ni-yu-quo-no na-s-ga-i-hv-na ga-wo-ni-ha, a-le v-tla go-hu-s-di ya-no-se-ha. Tsi-sa u-ni-gv-wi-yu-hi u-do-hi-yu-hi a-ni-ga-ta-ha na-s-gi u-do-hi-yu-hi-ya Ga-lo-ne-dv ge-sv-i?


Howbeit we know this man whence he is: but when Christ cometh, no man knoweth whence he is.
ᎠᏎᏃ ᎢᏗᎦᏔᎭ ᎯᎠ ᎠᏍᎦᏯ ᏧᏓᎴᏅᎢ, ᎦᎶᏁᏛᏍᎩᏂ ᎦᎷᏨᎭ ᎥᏝ ᎩᎶ ᏱᎬᎦᏔᎮᏍᏗ ᏧᏓᎴᏅᎢ.
A-se-no i-di-ga-ta-ha hi-a a-s-ga-ya tsu-da-le-nv-i, Ga-lo-ne-dv-s-gi-ni ga-lu-tsv-ha v-tla gi-lo yi-gv-ga-ta-he-s-di tsu-da-le-nv-i.


Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, Ye both know me, and ye know whence I am: and I am not come of myself, but he that sent me is true, whom ye know not.
ᎿᎭᏉᏃ ᏥᏌ ᎤᏪᎷᏅᎩ ᎤᏛᏅᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᏓᏕᏲᎲᏍᎬᎢ, ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏍᎩᎦᏔᎭ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎢᏥᎦᏔᎭ ᏗᏆᏓᎴᏅᎢ; ᎠᎴ ᎥᏝ ᎠᏋᏒᏉ ᎠᏆᏓᏅᏖᏛ ᏯᎩᎷᏨ, ᏅᏛᎩᏅᏏᏛᏍᎩᏂ ᏚᏳᎪᏛᎢ, ᎾᏍᎩ ᏁᏥᎦᏔᎲᎾ ᏥᎩ.
Hna-quo-no Tsi-sa u-we-lu-nv-gi u-dv-nv-di-ga-la-wi-i-s-di-yi da-de-yo-hv-s-gv-i, hi-a nu-we-sv-gi; S-gi-ga-ta-ha, a-le na-s-quo i-tsi-ga-ta-ha di-qua-da-le-nv-i; a-le v-tla a-quv-sv-quo a-qua-da-nv-te-dv ya-gi-lu-tsv, nv-dv-gi-nv-si-dv-s-gi-ni du-yu-go-dv-i, na-s-gi ne-tsi-ga-ta-hv-na tsi-gi.


But I know him: for I am from him, and he hath sent me.
ᎠᏴᏍᎩᏂ ᏥᎦᏔᎭ, ᎾᎿᎭᏰᏃ ᏅᏛᏆᏓᎴᏅᎯ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏗᎩᏅᏒ.
A-yv-s-gi-ni tsi-ga-ta-ha, na-hna-ye-no nv-dv-qua-da-le-nv-hi, a-le na-s-gi di-gi-nv-sv.


Then they sought to take him: but no man laid hands on him, because his hour was not yet come.
ᎿᎭᏉᏃ ᎤᎾᏓᏅᏖᎸᎩ ᎬᏩᏂᏴᏗᏱ: ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎩᎶ ᏳᏏᏔᏕᎢ, ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎩ ᎠᏏ ᏄᏍᏆᎸᎡᎸᎾ ᎨᏒᎢ.
Hna-quo-no u-na-da-nv-te-lv-gi gv-wa-ni-yv-di-yi: a-se-no v-tla gi-lo yu-si-ta-de-i, nv-da-ga-li-s-do-di-s-gv-gi a-si nu-s-qua-lv-e-lv-na ge-sv-i.


And many of the people believed on him, and said, When Christ cometh, will he do more miracles than these which this man hath done?
ᎠᎴ ᎤᏂᏣᏛᎩ ᎬᏬᎯᏳᏅᎩ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎦᎶᏁᏛ ᎦᎷᏨᎭ, ᏥᎪ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᏙᏓᏳᎸᏫᏍᏓᏁᎵ, ᎡᏍᎦᏉ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏥᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎸ?
A-le u-ni-tsa-dv-gi gv-wo-hi-yu-nv-gi, a-le hi-a nu-ni-we-sv-gi; Ga-lo-ne-dv ga-lu-tsv-ha, tsi-go u-tli i-ga-i u-s-qua-ni-go-di do-da-yu-lv-wi-s-da-ne-li, e-s-ga-quo hi-a na-s-gi tsi-du-lv-wi-s-da-ne-lv?


The Pharisees heard that the people murmured such things concerning him; and the Pharisees and the chief priests sent officers to take him.
ᎠᏂᏆᎵᏏ ᎤᎾᏛᎦᏅᎩ ᎤᏂᏣᏘ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᏃᎮᏍᎬ ᎤᏕᎵᏛ ᏓᎾᎵᏃᎮᎵᏙᎲᎢ. ᎠᎴ ᎠᏂᏆᎵᏏ ᏄᏂᎬᏫᏳᏒᏃ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ ᏚᏂᏅᏒᎩ ᏗᎾᏓᏂᏱᏍᎩ ᎾᏍᎩ ᏭᏂᏂᏴᏗᏱ.
A-ni-qua-li-si u-na-dv-ga-nv-gi u-ni-tsa-ti na-s-gi gv-wa-no-he-s-gv u-de-li-dv da-na-li-no-he-li-do-hv-i. A-le A-ni-qua-li-si nu-ni-gv-wi-yu-sv-no a-tsi-lv--a-ne-lo-hi du-ni-nv-sv-gi di-na-da-ni-yi-s-gi na-s-gi wu-ni-ni-yv-di-yi.


Then said Jesus unto them, Yet a little while am I with you, and then I go unto him that sent me.
ᎿᎭᏉᏃ ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎠᏏ ᏞᎦ ᎢᏨᏰᎳᏗᏙᎭ, ᎿᎭᏉᏃ ᏅᏛᎩᏅᏏᏛ ᏧᏬᎸ ᏮᏛᏥᎶᏏ.
Hna-quo-no Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; A-si tle-ga i-tsv-ye-la-di-do-ha, hna-quo-no nv-dv-gi-nv-si-dv tsu-wo-lv wv-dv-tsi-lo-si.


Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come.
ᏍᎩᏲᎮᏍᏗ, ᎠᏎᏃ ᏓᏍᎩᏯᏠᏥ; ᎠᎴ ᏫᎨᎥ ᎥᏝ ᏰᎵ ᏫᏴᎨᏥᎷᎩ.
S-gi-yo-he-s-di, a-se-no da-s-gi-ya-tlo-tsi; a-le wi-ge-v v-tla ye-li wi-yv-ge-tsi-lu-gi.


Then said the Jews among themselves, Whither will he go, that we shall not find him? will he go unto the dispersed among the Gentiles, and teach the Gentiles?
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏂᏧᏏ ᎯᎠ ᏂᏚᎾᏓᏪᏎᎸᎩ, ᎭᏢ ᏮᏓᎦᎶᏏ, ᎦᏰᏗᏩᏛᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ? ᏧᎾᏓᎴᏅᏛᏍᎪ ᏴᏫ ᏓᏁᏩᏗᏒ ᎤᎾᏗᎦᎴᏲᏨᎯ ᏙᏛᏩᏛᎮᏏ, ᎠᎴ ᏫᏙᏓᎨᏲᏂ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ?
Hna-quo-no A-ni-tsu-si hi-a ni-du-na-da-we-se-lv-gi, Ha-tlv wv-da-ga-lo-si, ga-ye-di-wa-dv-di ni-ge-sv-na i-ge-se-s-di? tsu-na-da-le-nv-dv-s-go yv-wi da-ne-wa-di-sv u-na-di-ga-le-yo-tsv-hi do-dv-wa-dv-he-si, a-le wi-do-da-ge-yo-ni tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi?


What manner of saying is this that he said, Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come?
ᎦᏙ ᎦᏛᎦ ᎯᎠ ᏥᏄᏪᏒ; ᏍᎩᏲᎮᏍᏗ ᎠᏎᏃ ᏓᏍᎩᏯᏠᏥ, ᎠᎴ ᏫᎨᎥᎢ ᎥᏝ ᏫᏴᎨᏥᎷᎩ?
Ga-do ga-dv-ga hi-a tsi-nu-we-sv; S-gi-yo-he-s-di a-se-no da-s-gi-ya-tlo-tsi, a-le wi-ge-v-i v-tla wi-yv-ge-tsi-lu-gi?


In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me, and drink.
ᎤᎵᏍᏆᎸᏗᏃ ᎢᎦ, ᎾᏍᎩ ᎦᎸᏉᏗ ᎢᎦ ᎨᏒ ᏓᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎢ, ᏥᏌ ᏚᎴᏅᎩ ᎠᎴ ᎤᏪᎷᏅᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᎤᏔᏕᎩᏍᎨᏍᏗ, ᎠᏴ ᏩᎩᎷᏥ, ᎠᎴ ᏩᏗᏔ.
U-li-s-qua-lv-di-no i-ga, na-s-gi ga-lv-quo-di i-ga ge-sv da-na-li-s-da-yv-hv-s-gv-i, Tsi-sa du-le-nv-gi a-le u-we-lu-nv-gi hi-a nu-we-sv-gi; I-yu-no gi-lo u-ta-de-gi-s-ge-s-di, a-yv wa-gi-lu-tsi, a-le wa-di-ta.


He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.
ᎩᎶ ᎠᏉᎯᏳᎲᏍᎨᏍᏗ, ᎤᏍᏉᎵᏱ ᏕᎦᎾᏄᎪᎨᏍᏗ ᎡᏉᏂ ᎬᏂᏛ ᎠᎹ ᏕᎨᏰᏍᏗ; ᎾᏍᎩᏯ ᏥᏂᎦᏪ ᎪᏪᎵ.
Gi-lo a-quo-hi-yu-hv-s-ge-s-di, u-s-quo-li-yi de-ga-na-nu-go-ge-s-di e-quo-ni gv-ni-dv a-ma de-ge-ye-s-di; na-s-gi-ya tsi-ni-ga-we Go-we-li.


(But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive: for the Holy Ghost was not yet given; because that Jesus was not yet glorified.)
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏒ, ᎤᏪᏛᏨᎩ ᎠᏓᏅᏙ, ᎾᏍᎩ ᎬᏬᎯᏳᎲᏍᎩ ᎨᏥᏁᏗ ᎨᏒᎢ; ᏝᏰᏃ ᎠᏏ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᏓᏅᏙ ᏱᎦᎾᏄᎪᎨᎢ, ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎩ ᏥᏌ ᎠᏏ ᎾᏥᎸᏉᏗᏍᎬᎾ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi hi-a nu-we-sv, u-we-dv-tsv-gi A-da-nv-do, na-s-gi gv-wo-hi-yu-hv-s-gi ge-tsi-ne-di ge-sv-i; tla-ye-no a-si Ga-lv-quo-di-yu A-da-nv-do yi-ga-na-nu-go-ge-i, nv-da-ga-li-s-do-di-s-gv-gi Tsi-sa a-si na-tsi-lv-quo-di-s-gv-na ge-sv-i.


Many of the people therefore, when they heard this saying, said, Of a truth this is the Prophet.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᏂᏣᏛ ᏴᏫ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎤᎾᏛᎦᏅ, ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏙᎴᎰᏍᎩ.
Na-s-gi i-yu-s-di u-ni-tsa-dv yv-wi na-s-gi hi-a u-na-dv-ga-nv, hi-a nu-ni-we-sv-gi; U-do-hi-yu-hi-ya hi-a na-s-gi na A-do-le-ho-s-gi.


Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee?
ᎢᎦᏛᏃ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ. ᎠᏎᏃ ᎢᎦᏛ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᏥᎪ ᎦᎶᏁᏛ ᎨᎵᎵ ᏅᏓᏳᎾᏄᎪᎢᏍᏗ?
I-ga-dv-no hi-a nu-ni-we-sv-gi; Hi-a na-s-gi Ga-lo-ne-dv. A-se-no i-ga-dv hi-a nu-ni-we-sv-gi; tsi-go Ga-lo-ne-dv Ge-li-li nv-da-yu-na-nu-go-i-s-di?


Hath not the scripture said, That Christ cometh of the seed of David, and out of the town of Bethlehem, where David was?
ᏝᏍᎪ ᎪᏪᎵ ᎯᎠ ᏱᏂᎦᏪᎭ? ᎦᎶᏁᏛ ᏕᏫ ᎤᏁᏢᏔᏅᏛ ᎨᏒ ᎤᎾᏄᎪᎢᏍᏗ, ᎠᎴ ᎦᏚᏱ ᎦᏚᎲᎢ ᏕᏫ ᎤᏕᏅᎢ?
Tla-s-go Go-we-li hi-a yi-ni-ga-we-ha? Ga-lo-ne-dv De-wi u-ne-tlv-ta-nv-dv ge-sv u-na-nu-go-i-s-di, a-le Ga-du-yi ga-du-hv-i De-wi u-de-nv-i?


So there was a division among the people because of him.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏔᎵ ᏄᎾᏓᏛᎩ ᏴᏫ, ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎩ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᏍᏛᏗᏍᎬᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di ta-li nu-na-da-dv-gi yv-wi, nv-da-ga-li-s-do-di-s-gv-gi na-s-gi gv-wa-s-dv-di-s-gv-i.


And some of them would have taken him; but no man laid hands on him.
ᎠᎴ ᎢᎦᏛ ᎤᎾᏓᏑᏴᎩ ᎤᎾᏚᎵᏍᎬᎩ ᎬᏩᏂᏴᏗᏱ; ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎩᎶ ᏳᏏᏔᏕᎢ.
A-le i-ga-dv u-na-da-su-yv-gi u-na-du-li-s-gv-gi gv-wa-ni-yv-di-yi; a-se-no v-tla gi-lo yu-si-ta-de-i.


Then came the officers to the chief priests and Pharisees; and they said unto them, Why have ye not brought him?
ᎿᎭᏉᏃ ᏗᎾᏓᏂᏱᏍᎩ ᎬᏩᏂᎷᏤᎸᎩ ᏄᏂᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ ᎠᎴ ᎠᏂᏆᎵᏏ. ᎯᎠᏃ ᏂᏚᏂᏪᏎᎸᎩ; ᎦᏙᏃ Ꮭ ᏴᎡᏣᏘᏃᎦ?
Hna-quo-no di-na-da-ni-yi-s-gi gv-wa-ni-lu-tse-lv-gi nu-ni-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--a-ne-lo-hi a-le A-ni-qua-li-si. Hi-a-no ni-du-ni-we-se-lv-gi; Ga-do-no tla yv-e-tsa-ti-no-ga?


The officers answered, Never man spake like this man.
ᏗᎾᏓᏂᏱᏍᎩ ᎤᏂᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎥᏝ ᎢᎸᎯᏳ ᎩᎶ ᏱᎬᏩᏬᏂᏐ ᎾᏍᎩᏯ ᎯᎠ ᏂᎦᏪᏍᎬ ᎦᏬᏂᏍᎬᎢ.
Di-na-da-ni-yi-s-gi u-ni-ne-tsv hi-a nu-ni-we-sv-gi; V-tla i-lv-hi-yu gi-lo yi-gv-wa-wo-ni-so na-s-gi-ya hi-a ni-ga-we-s-gv ga-wo-ni-s-gv-i.


Then answered them the Pharisees, Are ye also deceived?
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏂᏆᎵᏏ ᎤᏂᏁᏨ ᎯᎠ ᏂᏚᏂᏪᏎᎸᎩ; ᏥᎪ ᏂᎯ ᎾᏍᏉ ᎡᏥᎶᏄᎡᎸ?
Hna-quo-no A-ni-qua-li-si u-ni-ne-tsv hi-a ni-du-ni-we-se-lv-gi; Tsi-go ni-hi na-s-quo e-tsi-lo-nu-e-lv?


Have any of the rulers or of the Pharisees believed on him?
ᏥᎪ ᎩᎶ ᏄᏂᎬᏫᏳᏒ ᎠᎴ ᎠᏂᏆᎵᏏ ᎬᏬᎯᏳᏅ?
Tsi-go gi-lo nu-ni-gv-wi-yu-sv a-le A-ni-qua-li-si gv-wo-hi-yu-nv?


But this people who knoweth not the law are cursed.
ᎯᎠᏍᎩᏂ ᏴᏫ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎾᏂᎦᏔᎲᎾ ᏥᎩ ᎨᏥᏍᎩᏅᏛᎯ.
Hi-a-s-gi-ni yv-wi di-ka-hna-wa-dv-s-di na-ni-ga-ta-hv-na tsi-gi ge-tsi-s-gi-nv-dv-hi.


Nicodemus saith unto them, (he that came to Jesus by night, being one of them,)
ᏂᎦᏗᎹᏏ,^ᏥᏌ ᏒᏃᏱ ᎤᎷᏤᎸᎯ, ᎾᏍᎩ ᎨᎸᎩ,^ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ;
Ni-ga-di-ma-si,^Tsi-sa sv-no-yi u-lu-tse-lv-hi, na-s-gi ge-lv-gi,^na-s-gi hi-a ni-du-we-se-lv-gi;


Doth our law judge any man, before it hear him, and know what he doeth?
ᏥᎪ ᏗᎩᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏚᏭᎪᏓᏁᎰ ᎩᎶ ᎠᏏ ᎾᎦᏛᎦᏁᎸᎾ ᏥᎨᏐᎢ, ᎠᎴ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᎠᏙᎴᎰᏒᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎨᏐᎢ?
Tsi-go di-gi-ka-hna-wa-dv-s-di du-wu-go-da-ne-ho gi-lo a-si na-ga-dv-ga-ne-lv-na tsi-ge-so-i, a-le du-lv-wi-s-da-ne-hv a-do-le-ho-sv-hi ni-ge-sv-na tsi-ge-so-i?


They answered and said unto him, Art thou also of Galilee? Search, and look: for out of Galilee ariseth no prophet.
ᎤᏂᏁᏨ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᏥᎪ ᎾᏍᏉ ᏂᎯ ᎨᎵᎵ ᎮᎯ? ᏣᏲᎦ ᎠᎴ ᎭᎦᏌᏯᏍᏓ, ᏝᏰᏃ ᎨᎵᎵ ᎤᎾᏄᎪᎢᏍᏗ ᏱᎩ ᎠᏙᎴᎰᏍᎩ.
U-ni-ne-tsv hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; Tsi-go na-s-quo ni-hi Ge-li-li he-hi? Tsa-yo-ga a-le ha-ga-sa-ya-s-da, tla-ye-no Ge-li-li u-na-nu-go-i-s-di yi-gi a-do-le-ho-s-gi.


And every man went unto his own house.
ᏂᎦᏛᏃ ᏙᏧᏁᏅᏒ ᏫᏙᎤᏂᎶᏒᎩ.
Ni-ga-dv-no do-tsu-ne-nv-sv wi-do-u-ni-lo-sv-gi.