Jesus went unto the mount of Olives.
ᏥᏌᏃ ᎤᎵᏩᏲᎢ ᎣᏓᎸ ᏬᎶᏒᎩ.
Tsi-sa-no u-li-wa-yo-i o-da-lv wo-lo-sv-gi.


And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.
ᏑᎾᎴᏉᏃ ᏔᎵᏁ ᎤᏛᏅ-ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᎤᎷᏨᎩ; ᎠᎴ ᏂᎦᏛ ᏴᏫ ᎥᎬᏩᎷᏤᎸᎩ; ᎤᏪᏅᏃ ᏑᏪᏲᏅᎩ.
Su-na-le-quo-no ta-li-ne u-dv-nv--di-ga-la-wi-i-s-di-yi u-lu-tsv-gi; a-le ni-ga-dv yv-wi v-gv-wa-lu-tse-lv-gi; u-we-nv-no su-we-yo-nv-gi.


And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,
ᏗᏃᏪᎵᏍᎩᏃ ᎠᎴ ᎠᏂᏆᎵᏏ ᎬᏩᏘᏃᎮᎸᎩ ᎠᎨᏴ ᎠᏓᏲᏁᎲ ᎠᏥᏂᏴᏛ; ᎠᏰᎵᏃ ᎤᏂᎧᏅ,
Di-no-we-li-s-gi-no a-le A-ni-qua-li-si gv-wa-ti-no-he-lv-gi a-ge-yv a-da-yo-ne-hv a-tsi-ni-yv-dv; a-ye-li-no u-ni-ka-nv,


They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.
ᎯᎠ ᏂᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᏔᏕᏲᎲᏍᎩ, ᎯᎠ ᎠᎨᏴ ᎠᏓᏲᏁᎲ ᏕᎦᏅᎬᎢ ᎠᏥᏂᏴᎲᎩ.
Hi-a ni-gv-wa-we-se-lv-gi; Ta-de-yo-hv-s-gi, hi-a a-ge-yv a-da-yo-ne-hv de-ga-nv-gv-i a-tsi-ni-yv-hv-gi.


Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?
Ꭷ, ᎼᏏ ᎣᎩᏁᏤᎸᎩ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᎾᏍᏗ ᏅᏯ ᏗᎨᎬᏂᏍᏙᏗᏱ; ᎠᏎᏃ ᏂᎯ ᎦᏙ ᎭᏗᎭ?
Ka, Mo-si o-gi-ne-tse-lv-gi di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi na-s-gi i-yu-na-s-di nv-ya di-ge-gv-ni-s-do-di-yi; a-se-no ni-hi ga-do ha-di-ha?


This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ ᎠᏂᏌᏛᎥᏍᎬᎩ, ᎤᏄᎯᏍᏙᏗᏱᏉ ᎤᏂᏰᎸᏒᎩ. ᎠᏎᏃ ᏥᏌ ᎤᏗᏌᏓᏛᎩ, ᎦᏰᏌᏛᏃ ᎤᏩᏔᏅᎩ ᎤᏬᏪᎳᏅᎩ ᎦᏙᎯ.
Na-s-gi hi-a nu-ni-we-sv-gi a-ni-sa-dv-v-s-gv-gi, u-nu-hi-s-do-di-yi-quo u-ni-ye-lv-sv-gi. A-se-no Tsi-sa u-di-sa-da-dv-gi, ga-ye-sa-dv-no u-wa-ta-nv-gi u-wo-we-la-nv-gi ga-do-hi.


So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.
ᎠᏏᏉᏃ ᎠᏂᏱᎵᏒ ᎬᏩᏛᏛᎲᏍᎬ ᎤᏓᏥᏃᎯᏍᏔᏅᎩ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎩᎶ ᎤᏓᏑᏰᏍᏗ ᎤᏍᎦᏅᏨᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎾᏍᎩ ᎢᎬᏱ ᏫᏓᏓᎴᏅᏓ ᏅᏯ ᏫᎬᏂᏍᏓ.
A-si-quo-no a-ni-yi-li-sv gv-wa-dv-dv-hv-s-gv u-da-tsi-no-hi-s-ta-nv-gi hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Gi-lo u-da-su-ye-s-di u-s-ga-nv-tsv-hi ni-ge-sv-na na-s-gi i-gv-yi wi-da-da-le-nv-da nv-ya wi-gv-ni-s-da.


And again he stooped down, and wrote on the ground.
ᏔᎵᏁᏃ ᎤᏗᏌᏓᏛ, ᎦᏙᎯ ᎤᏬᏪᎳᏅᎩ.
Ta-li-ne-no u-di-sa-da-dv, ga-do-hi u-wo-we-la-nv-gi.


And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.
ᎾᏍᎩᏃ ᎤᎾᏛᎦᏅ, ᎠᎴ ᏧᎾᏓᏅᏙ ᎬᏩᏄᎯᏍᏔᏅ, ᎤᏂᏄᎪᏨᎩ ᏌᏉ ᎤᏛᏂᏛ ᎤᏓᏂᎵᎨ ᏚᏓᎴᏅᏔᏅᎩ, ᎣᏂᏱ ᏫᎬᏩᏛᏅᎩ; ᏥᏌᏃ ᎤᏩᏒ ᏄᎵᏍᏔᏅᎩ, ᎠᎨᏴᏃ ᎠᏰᎵ ᎦᏙᎬᎩ.
Na-s-gi-no u-na-dv-ga-nv, a-le tsu-na-da-nv-do gv-wa-nu-hi-s-ta-nv, u-ni-nu-go-tsv-gi sa-quo u-dv-ni-dv u-da-ni-li-ge du-da-le-nv-ta-nv-gi, o-ni-yi wi-gv-wa-dv-nv-gi; Tsi-sa-no u-wa-sv nu-li-s-ta-nv-gi, a-ge-yv-no a-ye-li ga-do-gv-gi.


When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?
ᏥᏌᏃ ᎤᏓᏥᏃᎯᏍᏔᏅ, ᎠᎴ ᎠᎨᏴᏉ ᎤᏩᏒ ᎤᎪᎲ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎯᎨᏴ, ᎭᏢ Ꮎ ᎨᏧᎯᏍᏗᏍᎩ? ᏝᏍᎪ ᎩᎶ ᏣᏍᎦᏅᏨᎢ ᏱᏕᎫᎪᏓ?
Tsi-sa-no u-da-tsi-no-hi-s-ta-nv, a-le a-ge-yv-quo u-wa-sv u-go-hv, hi-a nu-we-se-lv-gi; Hi-ge-yv, ha-tlv na ge-tsu-hi-s-di-s-gi? Tla-s-go gi-lo tsa-s-ga-nv-tsv-i yi-de-gu-go-da?


She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.
ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎥᏝ ᎩᎶ, ᏣᎬᏫᏳᎯ. ᏥᏌᏃ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎥᏝ ᎾᏍᏉ ᎠᏴ ᏣᏍᎦᏅᏨ ᏱᏗᎫᎪᏗᎭ. ᏥᎮᎾ, ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᎢᎸᎯᏳ ᎿᎭᏉ ᏱᏣᏍᎦᏅᏤᏍᏗ.
Hi-a nu-we-sv-gi; V-tla gi-lo, Tsa-gv-wi-yu-hi. Tsi-sa-no hi-a nu-we-se-lv-gi; V-tla na-s-quo a-yv tsa-s-ga-nv-tsv yi-di-gu-go-di-ha. Tsi-he-na, a-le tle-s-di i-lv-hi-yu hna-quo yi-tsa-s-ga-nv-tse-s-di.


Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
ᎠᎴᏬ ᏥᏐ ᏚᏬᏁᏔᏅᎩ, ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎠᏴ ᎡᎶᎯ ᎢᎦ ᏥᏯᏘᏍᏓᏁᎯ; ᎩᎶ ᎠᎩᏍᏓᏩᏕᎨᏍᏗ ᎥᏝ ᎤᎵᏏᎬ ᏱᎦᏰᏙᎮᏍᏗ; ᎠᏛᏂᏗᏍᏙᏗᏍᎩᏂ ᎢᎦ ᎤᏤᎵᎦ ᎨᏎᏍᏗ.
A-le-wo Tsi-so du-wo-ne-ta-nv-gi, hi-a ni-du-we-se-lv-gi; A-yv e-lo-hi i-ga tsi-ya-ti-s-da-ne-hi; gi-lo a-gi-s-da-wa-de-ge-s-di v-tla u-li-si-gv yi-ga-ye-do-he-s-di; a-dv-ni-di-s-do-di-s-gi-ni i-ga u-tse-li-ga ge-se-s-di.


The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself; thy record is not true.
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏂᏆᎵᏏ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᏨᏒᏉ ᎭᏓᏃᎮᎭ, ᎯᏃᎮᏍᎬ ᎥᏝ ᏳᏙᎯᏳᎭ.
Hna-quo-no A-ni-qua-li-si hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; Tsv-sv-quo ha-da-no-he-ha, hi-no-he-s-gv v-tla yu-do-hi-yu-ha.


Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true: for I know whence I came, and whither I go; but ye cannot tell whence I come, and whither I go.
ᏥᏌ ᎤᏁᏨᎩ, ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎠᏋᏒᏉ ᎾᏍᏉ ᏱᎦᏓᏃᎮᎭ, ᎠᏎ ᏥᏃᎮᏍᎬ ᎤᏙᎯᏳᎭ; ᏥᎦᏔᎭᏰᏃ ᏗᏆᏓᎴᏅᎢ ᎠᎴ ᏫᏥᎦᏛᎢ. ᏂᎯᏍᎩᏂ ᎥᏝ ᏱᏥᎦᏔᎭ ᏗᏆᏓᎴᏅᎢ ᎠᎴ ᏫᏥᎦᏛᎢ.
Tsi-sa u-ne-tsv-gi, hi-a ni-du-we-se-lv-gi; A-quv-sv-quo na-s-quo yi-ga-da-no-he-ha, a-se tsi-no-he-s-gv u-do-hi-yu-ha; tsi-ga-ta-ha-ye-no di-qua-da-le-nv-i a-le wi-tsi-ga-dv-i. Ni-hi-s-gi-ni v-tla yi-tsi-ga-ta-ha di-qua-da-le-nv-i a-le wi-tsi-ga-dv-i.


Ye judge after the flesh; I judge no man.
ᏂᎯ ᏕᏧᎪᏗᏍᎪ ᎤᏇᏓᎵᏉ ᏧᏬᎪᏙᏗ ᎨᏒᎢ; ᎠᏴ ᎥᏝ ᎩᎶ ᏱᏗᏥᏳᎪᏓᏁᎰᎢ.
Ni-hi de-tsu-go-di-s-go u-que-da-li-quo tsu-wo-go-do-di ge-sv-i; a-yv v-tla gi-lo yi-di-tsi-yu-go-da-ne-ho-i.


And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me.
ᎠᏎᏃ ᎾᏍᏉ ᏱᏗᎫᎪᏗᎭ, ᏓᏇᎪᏔᏅ ᏑᏳᎪᏛ ᏱᎩ. ᎥᏝᏰᏃ ᎠᏋᏒᏉ ᏱᎩ, ᎠᎦᏴᎵᎨᏰᏃ ᏅᏛᎩᏅᏏᏛ ᎣᎩᎾᎵᎪᎭ.
A-se-no na-s-quo yi-di-gu-go-di-ha, da-que-go-ta-nv su-yu-go-dv yi-gi. V-tla-ye-no a-quv-sv-quo yi-gi, A-ga-yv-li-ge-ye-no nv-dv-gi-nv-si-dv o-gi-na-li-go-ha.


It is also written in your law, that the testimony of two men is true.
ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎪᏪᎳ ᏗᏥᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᏔᎵ ᎤᏂᏃᎮᎸᎯ ᎨᏒ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎨᏒᎢ.
A-le na-s-quo go-we-la di-tsi-ka-hna-wa-dv-s-di-yi na-s-gi a-ni-ta-li u-ni-no-he-lv-hi ge-sv u-do-hi-yu-hi-ya ge-sv-i.


I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me.
ᎠᏴ ᎠᏋᏒ ᎦᏓᏃᎮᏍᎩ, ᎠᎦᏴᎵᎨᏃ ᏅᏛᎩᏅᏏᏛ ᎾᏍᏉ ᎠᏴ ᎠᎩᏃᎮᎭ.
A-yv a-quv-sv ga-da-no-he-s-gi, A-ga-yv-li-ge-no nv-dv-gi-nv-si-dv na-s-quo a-yv a-gi-no-he-ha.


Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me, nor my Father: if ye had known me, ye should have known my Father also.
ᎿᎭᏉ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ, ᎭᏢ ᏣᏙᏓ? ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎥᏝ ᎠᏴ ᏱᏍᎩᎦᏔᎭ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᏰᏥᎦᏔᎭ ᎡᏙᏓ. ᎢᏳᏃ ᎠᏴ ᏱᏍᎩᎦᏔᎮᎢ, ᎾᏍᏉ ᏰᏥᎦᏔᎮ ᎡᏙᏓ.
Hna-quo hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi, Ha-tlv Tsa-do-da? Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; V-tla a-yv yi-s-gi-ga-ta-ha, a-le v-tla ye-tsi-ga-ta-ha E-do-da. I-yu-no a-yv yi-s-gi-ga-ta-he-i, na-s-quo ye-tsi-ga-ta-he E-do-da.


These words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple: and no man laid hands on him; for his hour was not yet come.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ ᏥᏌ ᎠᏕᎸ ᏗᏍᏆᏂᎪᏗᏱ, ᎾᎯᏳ ᏓᏕᏲᎲᏍᎬ ᎤᏛᎤ-ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ; ᎠᎴ ᎥᏝ ᎩᎶ ᏳᏂᏴᎮᎢ, ᎥᏝᏰᏃ ᎠᏏ ᏳᏍᏆᎸᎡᎮᎢ.
Na-s-gi hi-a nu-we-sv-gi Tsi-sa a-de-lv di-s-qua-ni-go-di-yi, na-hi-yu da-de-yo-hv-s-gv u-dv-u--di-ga-la-wi-i-s-di-yi; a-le v-tla gi-lo yu-ni-yv-he-i, v-tla-ye-no a-si yu-s-qua-lv-e-he-i.


Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins: whither I go, ye cannot come.
ᎿᎭᏉᏃ ᏥᏌ ᏔᎵᏁ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏓᎦᏓᏅᏏ, ᏂᎯᏃ ᏍᎩᏲᎮᏍᏗ, ᎠᎴ ᎠᏎ ᎠᏍᎦᏂ ᎨᏒ ᏙᏓᏥᏲᎱᏏ, ᎠᎴ ᏫᏥᎦᏛ ᎥᏝ ᏫᏴᎨᏥᎷᎩ.
Hna-quo-no Tsi-sa ta-li-ne hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Da-ga-da-nv-si, ni-hi-no s-gi-yo-he-s-di, a-le a-se a-s-ga-ni ge-sv do-da-tsi-yo-hu-si, a-le wi-tsi-ga-dv v-tla wi-yv-ge-tsi-lu-gi.


Then said the Jews, Will he kill himself? because he saith, Whither I go, ye cannot come.
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏂᏧᏏ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ, ᏥᎪ ᎤᏩᏒ ᏛᏓᎵ? ᎯᎠ ᏥᏂᎦᏪᎭ; ᏫᏥᎦᏛ ᎥᏝ ᏫᏴᎨᏥᎷᎩ.
Hna-quo-no A-ni-tsu-si hi-a nu-ni-we-sv-gi, Tsi-go u-wa-sv dv-da-li? Hi-a tsi-ni-ga-we-ha; Wi-tsi-ga-dv v-tla wi-yv-ge-tsi-lu-gi.


And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I am not of this world.
ᎯᎠᏃ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏂᎯ ᎡᎳᏗ ᎢᏣᏓᎴᏅᎯ; ᎠᏴ ᎦᎸᎳᏗ ᏅᏛᏆᏓᎴᏅᎯ. ᏂᎯ ᎠᏂ ᎡᎶᎯ ᎢᏣᏓᎴᏅᎯ; ᎠᏴ ᎥᏝ ᎠᏂ ᎡᎶᎯ ᎠᏆᏓᎴᏅᎯ ᏱᎩ.
Hi-a-no ni-du-we-se-lv-gi; Ni-hi e-la-di i-tsa-da-le-nv-hi; a-yv ga-lv-la-di nv-dv-qua-da-le-nv-hi. Ni-hi a-ni e-lo-hi i-tsa-da-le-nv-hi; a-yv v-tla a-ni e-lo-hi a-qua-da-le-nv-hi yi-gi.


I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏏ; ᎠᏎ ᎨᏥᏍᎦᏂᏉ ᎨᏒ ᏙᏓᏥᏲᎱᏏ; ᎢᏳᏰᏃ ᏂᏦᎯᏳᎲᏍᎬᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᎠᏴ ᎾᏍᎩ ᎨᏒᎢ, ᎠᏎ ᎨᏥᏍᎦᏂ ᎨᏒ ᏙᏓᏥᏲᎱᏏ.
Na-s-gi i-yu-s-di hi-a ni-tsv-we-si; a-se ge-tsi-s-ga-ni-quo ge-sv do-da-tsi-yo-hu-si; i-yu-ye-no ni-tso-hi-yu-hv-s-gv-na i-ge-se-s-di a-yv na-s-gi ge-sv-i, a-se ge-tsi-s-ga-ni ge-sv do-da-tsi-yo-hu-si.


Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning.
ᎿᎭᏉᏃ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎦᎪᏂᎯ? ᏥᏌᏃ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎾᏍᎩᏉ ᏥᏨᏲᏎᎰᎢ, ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎾᏍᎩᏉ.
Hna-quo-no hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; Ga-go-ni-hi? Tsi-sa-no hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Na-s-gi-quo tsi-tsv-yo-se-ho-i, u-do-hi-yu-hi-ya na-s-gi-quo.


I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true; and I speak to the world those things which I have heard of him.
ᎤᏣᏘ ᎪᎱᏍᏗ ᎠᎩᎭ ᎢᏨᏲᏎᏗ, ᎠᎴ ᏗᏨᏳᎪᏓᏁᏗ; ᎠᏎᏃ ᏅᏛᎩᏅᏏᏛ ᏚᏳᎪᏛᎢ; ᎠᏴᏃ ᎡᎶᎯ ᏥᏃᎮᎮᎭ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏛ ᏥᏯᏛᎦᏁᎸᎢ.
U-tsa-ti go-hu-s-di a-gi-ha i-tsv-yo-se-di, a-le di-tsv-yu-go-da-ne-di; a-se-no nv-dv-gi-nv-si-dv du-yu-go-dv-i; a-yv-no e-lo-hi tsi-no-he-he-ha na-s-gi nu-s-dv tsi-ya-dv-ga-ne-lv-i.


They understood not that he spake to them of the Father.
ᎥᏝ ᏳᏃᎵᏤ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎦᏛᎬ ᎾᏍᎩ ᏕᎦᏬᏁᏗᏍᎬᎢ.
V-tla yu-no-li-tse A-ga-yv-li-ge ga-dv-gv na-s-gi de-ga-wo-ne-di-s-gv-i.


Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏴᏫ ᎤᏪᏥ ᎡᏥᏌᎳᏓᏅᎭ, ᎿᎭᏉ ᏓᏣᏙᎴᎰᏏ ᎠᏴ ᎾᏍᎩ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎠᏋᏒᏉ ᎠᏆᏓᏅᏖᏛ ᎪᎱᏍᏗ ᏂᏓᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎾ ᎨᏒᎢ, ᎡᏙᏓᏉᏍᎩᏂ ᎠᏇᏲᏅ ᎾᏍᎩ ᏥᏃᎮᏍᎬᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Yv-wi U-we-tsi e-tsi-sa-la-da-nv-ha, hna-quo da-tsa-do-le-ho-si a-yv na-s-gi ge-sv-i, a-le a-quv-sv-quo a-qua-da-nv-te-dv go-hu-s-di ni-da-gi-lv-wi-s-da-ne-hv-na ge-sv-i, E-do-da-quo-s-gi-ni a-que-yo-nv na-s-gi tsi-no-he-s-gv-i.


And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.
ᏅᏛᎩᏅᏏᏛ ᎣᎩᎾᎵᎪᎭ; ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎥᏝ ᏯᏋᏕᏨ, ᏂᎪᎯᎸᏰᏃ ᏓᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎰ ᎣᏍᏛ ᎤᏰᎸᏗ.
Nv-dv-gi-nv-si-dv o-gi-na-li-go-ha; A-ga-yv-li-ge v-tla ya-quv-de-tsv, ni-go-hi-lv-ye-no da-gi-lv-wi-s-da-ne-ho o-s-dv u-ye-lv-di.


As he spake these words, many believed on him.
ᎠᏏᏉ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏂᎦᏪᏍᎬᎩ, ᎤᏂᏣᏛ ᎬᏬᎯᏳᏅᎩ.
A-si-quo na-s-gi hi-a ni-ga-we-s-gv-gi, u-ni-tsa-dv gv-wo-hi-yu-nv-gi.


Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;
ᎿᎭᏉ ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ ᎠᏂᏧᏏ ᎬᏬᎯᏳᎲᏍᎩ; ᎢᏳᏃ ᏕᏥᎧᎿᎭᏩᏗᏎᏍᏗ ᎠᎩᏁᏨᎢ, ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᏍᎩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎨᏎᏍᏗ.
Hna-quo Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi A-ni-tsu-si gv-wo-hi-yu-hv-s-gi; I-yu-no de-tsi-ka-hna-wa-di-se-s-di a-gi-ne-tsv-i, u-do-hi-yu-hi-ya s-gi-s-da-wa-di-do-hi ge-se-s-di.


And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
ᎠᎴ ᏓᏥᎦᏙᎥᏏ ᏚᏳᎪᏛᎢ, ᏚᏳᎪᏛᏃ ᏂᏕᏥᎾᏝᎥᎾ ᏅᏓᏨᏁᎵ.
A-le da-tsi-ga-do-v-si du-yu-go-dv-i, du-yu-go-dv-no ni-de-tsi-na-tla-v-na nv-da-tsv-ne-li.


They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man: how sayest thou, Ye shall be made free?
ᎬᏩᏁᏤᎸ ᎯᎠ ᏂᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎠᏴ ᎡᏆᎭᎻ ᎤᏁᏢᏔᏅᏛ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᎢᎸᎯᏳ ᎩᎶ ᏱᏙᎩᎾᏢᏃᎢ, ᎦᏙᏃ ᏂᏕᏥᎾᏝᎥᎾ ᏅᏓᏰᏨᏁᎵ, ᏣᏗᎭ?
Gv-wa-ne-tse-lv hi-a ni-gv-wa-we-se-lv-gi; A-yv E-qua-ha-mi u-ne-tlv-ta-nv-dv, a-le v-tla i-lv-hi-yu gi-lo yi-do-gi-na-tlv-no-i, ga-do-no ni-de-tsi-na-tla-v-na nv-da-ye-tsv-ne-li, tsa-di-ha?


Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.
ᏥᏌ ᏚᏁᏤᎸ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᎩᎶ ᏣᏍᎦᏅᎪᎢ ᎠᏍᎦᏂ ᎤᎾᏝᎢ ᎨᏐᎢ.
Tsi-sa du-ne-tse-lv hi-a ni-du-we-se-lv-gi; U-do-hi-yu-hi-ya u-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-tsv-we-se-ha; Gi-lo tsa-s-ga-nv-go-i a-s-ga-ni u-na-tla-i ge-so-i.


And the servant abideth not in the house for ever: but the Son abideth ever.
ᎠᏥᎾᏝᎢᏃ ᎥᏝ ᎠᏓᏁᎸ ᏂᎪᎯᎸ ᎡᎯ ᏱᎨᏐᎢ; ᎠᎦᏅᎩᏍᎩᏂ ᏂᎪᎯᎸ ᎡᎰᎢ.
A-tsi-na-tla-i-no v-tla a-da-ne-lv ni-go-hi-lv e-hi yi-ge-so-i; A-ga-nv-gi-s-gi-ni ni-go-hi-lv e-ho-i.


If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏳᏃ ᎠᎦᏅᎩ ᏂᏕᏥᎾᏝᎥᎾ ᏱᏂᏨᏁᎸ ᎤᏙᎯᏳᏒ ᏂᏕᏥᎾᏝᎥᎾ ᏱᎩ.
Na-s-gi i-yu-s-di i-yu-no A-ga-nv-gi ni-de-tsi-na-tla-v-na yi-ni-tsv-ne-lv u-do-hi-yu-sv ni-de-tsi-na-tla-v-na yi-gi.


I know that ye are Abraham's seed; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.
ᏥᎦᏔᎭ ᏂᎯ ᎡᏆᎭᎻ ᎤᏁᏢᏔᏅᏛ ᎨᏒᎢ; ᎠᏎᏃ ᎢᏣᏚᎵ ᏍᎩᎢᏍᏗᏱ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᏥᏁᎬ ᏕᏣᏓᏅᏛ ᏫᎾᏴᎯᎲᎾ ᎨᏒᎢ.
Tsi-ga-ta-ha ni-hi E-qua-ha-mi u-ne-tlv-ta-nv-dv ge-sv-i; a-se-no i-tsa-du-li s-gi-i-s-di-yi, nv-di-ga-li-s-do-di-ha tsi-ne-gv de-tsa-da-nv-dv wi-na-yv-hi-hv-na ge-sv-i.


I speak that which I have seen with my Father: and ye do that which ye have seen with your father.
ᏄᏍᏛ ᎠᎩᎪᎲ ᎡᏙᏙᏱ ᎾᏍᎩ ᏥᏁᎪᎢ; ᏂᎯᏃ ᏄᏍᏛ ᎢᏥᎪᎲ ᎢᏥᏙᏙᏱ ᎾᏍᎩ ᏂᏣᏛᏁᎰᎢ.
Nu-s-dv a-gi-go-hv E-do-do-yi na-s-gi tsi-ne-go-i; ni-hi-no nu-s-dv i-tsi-go-hv i-tsi-do-do-yi na-s-gi ni-tsa-dv-ne-ho-i.


They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham.
ᎤᏂᏁᏨ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎡᏆᎭᎻ ᎣᎩᏙᏓ. ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏳᏃ ᏂᎯ ᎡᏆᎭᎻ ᏧᏪᏥ ᏱᎩ, ᎡᏆᎭᎻ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᏱᏗᏥᎸᏫᏍᏓᏁᎭ.
U-ni-ne-tsv hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; E-qua-ha-mi o-gi-do-da. Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; I-yu-no ni-hi E-qua-ha-mi tsu-we-tsi yi-gi, E-qua-ha-mi tsu-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv yi-di-tsi-lv-wi-s-da-ne-ha.


But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham.
ᎠᏎᏃ ᎢᏣᏚᎵ ᏍᎩᎢᏍᏗᏱ ᎠᏴ ᏚᏳᎪᏛ ᎢᏨᏃᏁᎸᎯ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏥᏯᏛᎦᏁᎸᎯ ᎨᏒᎢ; ᎥᏝ ᎾᏍᎩ ᏱᎾᏛᏁᎮ ᎡᏆᎭᎻ.
A-se-no i-tsa-du-li s-gi-i-s-di-yi a-yv du-yu-go-dv i-tsv-no-ne-lv-hi, na-s-gi U-ne-la-nv-hi tsi-ya-dv-ga-ne-lv-hi ge-sv-i; v-tla na-s-gi yi-na-dv-ne-he E-qua-ha-mi.


Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication; we have one Father, even God.
ᎢᏥᏙᏓ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᏕᏥᎸᏫᏍᏓᏁᎰᎢ. ᎿᎭᏉᏃ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎥᏝ ᎤᏕᎵᏛ ᏗᏂᏏᏅᎯ ᎣᎩᎾᏄᎪᏨᎯ ᏱᎩ; ᏌᏉ ᎡᎭ ᎣᎩᏙᏓ-ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ.
I-tsi-do-da tsu-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv de-tsi-lv-wi-s-da-ne-ho-i. Hna-quo-no hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; v-tla u-de-li-dv di-ni-si-nv-hi o-gi-na-nu-go-tsv-hi yi-gi; sa-quo e-ha O-gi-do-da---na-s-gi U-ne-la-nv-hi.


Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏳᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎢᏥᏙᏓ ᏱᎩ, ᏍᎩᎨᏳᎢᏳ ᏱᎩ; ᎤᏁᎳᏅᎯᏱᏰᏃ ᏗᏆᏓᎴᏅ ᎠᎩᎷᏥᎸ; ᎠᎴ ᎥᏝ ᎠᏋᏒᏉ ᎠᏆᏓᏅᏖᏛᏯᎩᎷᏥᎸ, ᏗᎩᏅᏒᏍᎩᏂ.
Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; I-yu-no U-ne-la-nv-hi I-tsi-do-da yi-gi, s-gi-ge-yu-i-yu yi-gi; U-ne-la-nv-hi-yi-ye-no di-qua-da-le-nv a-gi-lu-tsi-lv; a-le v-tla a-quv-sv-quo a-qua-da-nv-te-dv-ya-gi-lu-tsi-lv, di-gi-nv-sv-s-gi-ni.


Why do ye not understand my speech? even because ye cannot hear my word.
ᎦᏙᏃ Ꮭ ᏱᏦᎵᎦ ᏥᏬᏂᏍᎬᎢ? ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎩᏂ ᏥᏁᎬ ᏰᎵ ᎨᏣᏛᎪᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ.
Ga-do-no tla yi-tso-li-ga tsi-wo-ni-s-gv-i? Nv-di-ga-li-s-do-di-s-gi-ni tsi-ne-gv ye-li ge-tsa-dv-go-di ni-ge-sv-na ge-sv-i.


Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.
ᎢᏥᏙᏓ ᎠᏍᎩᎾ ᏅᏓᏣᏓᎴᏅᎯ ᏂᎯ, ᎠᎴ ᎢᏥᏙᏓ ᎤᏲ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᎢᏣᏛᏁᏗᏱ ᎢᏣᏚᎵᎭ. ᎾᏍᎩ ᏴᏫ ᏗᎯᎯ ᏂᎨᏐ ᏗᏓᎴᏂᏍᎬᎢ, ᎠᎴ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᎨᏒ ᎥᏝ ᏱᏚᎧᎿᎭᏩᏛᏎᎢ, ᎥᏝᏰᏃ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᎨᏒ ᏳᏪᎭ. ᎦᏰᎪᎩ ᎧᏁᎩ ᎤᏤᎵᎦᏉ ᎧᏁᎪᎢ; ᎦᏰᎪᎩᏰᏃ ᎾᏍᎩ, ᎠᎴ ᎤᎦᏴᎵᎨ ᎦᏰᎪᎩ ᎨᏒᎢ.
I-tsi-do-da a-s-gi-na nv-da-tsa-da-le-nv-hi ni-hi, a-le i-tsi-do-da u-yo du-lv-wi-s-da-ne-hv i-tsa-dv-ne-di-yi i-tsa-du-li-ha. Na-s-gi yv-wi di-hi-hi ni-ge-so di-da-le-ni-s-gv-i, a-le u-do-hi-yu-hi ge-sv v-tla yi-du-ka-hna-wa-dv-se-i, v-tla-ye-no u-do-hi-yu-hi ge-sv yu-we-ha. Ga-ye-go-gi ka-ne-gi u-tse-li-ga-quo ka-ne-go-i; ga-ye-go-gi-ye-no na-s-gi, a-le u-ga-yv-li-ge ga-ye-go-gi ge-sv-i.


And because I tell you the truth, ye believe me not.
ᎠᏎᏃ ᏚᏳᎪᏛ ᏥᏁᎬ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎥᏝ ᏱᏍᎩᏲᎢᏳᎲᏍᎦ.
A-se-no du-yu-go-dv tsi-ne-gv nv-di-ga-li-s-do-di-ha v-tla yi-s-gi-yo-i-yu-hv-s-ga.


Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me?
ᎦᎪ ᎤᏓᏑᏯ ᎯᎠ ᏥᏂᏣᏛᏅ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎬᏩᏁᏗ ᎠᎩᏍᎦᏅᏨᎯ ᎨᏒᎢ? ᎢᏳᏃ ᏚᏳᎪᏛ ᏱᏥᏁᎦ, ᎦᏙᏃ Ꮭ ᏱᏍᎩᏲᎢᏳᎲᏍᎦ?
Ga-go u-da-su-ya hi-a tsi-ni-tsa-dv-nv gv-ni-ge-sv i-gv-wa-ne-di a-gi-s-ga-nv-tsv-hi ge-sv-i? I-yu-no du-yu-go-dv yi-tsi-ne-ga, ga-do-no tla yi-s-gi-yo-i-yu-hv-s-ga?


He that is of God heareth God's words: ye therefore hear them not, because ye are not of God.
ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᎠᏛᎩᏍᎪ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎧᏁᎬᎢ; ᏂᎯ ᏂᏣᏛᎩᏍᎬᎾ ᏥᎩ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏅᏓᏣᏓᎴᏅᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi U-ne-la-nv-hi nv-da-yu-da-le-nv-hi ge-sv na-s-gi a-dv-gi-s-go U-ne-la-nv-hi ka-ne-gv-i; ni-hi ni-tsa-dv-gi-s-gv-na tsi-gi nv-di-ga-li-s-do-di U-ne-la-nv-hi nv-da-tsa-da-le-nv-hi ni-ge-sv-na ge-sv-i.


Then answered the Jews, and said unto him, Say we not well that thou art a Samaritan, and hast a devil?
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏂᏧᏏ ᎤᏂᏁᏨᎩ, ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏎᎸᎩ; ᏝᏍᎪ ᏚᏳᎪᏛ ᏲᏥᏁᎦ, ᏌᎺᎵᏱ ᎮᎯ ᎠᎴ ᎠᏍᎩᎾ ᏣᏯᎢ, ᏥᏨᏲᏎᎭ?
Hna-quo-no A-ni-tsu-si U-ni-ne-tsv-gi, hi-a nu-ni-we-se-lv-gi; Tla-s-go du-yu-go-dv yo-tsi-ne-ga, Sa-me-li-yi he-hi a-le a-s-gi-na tsa-ya-i, tsi-tsv-yo-se-ha?


Jesus answered, I have not a devil; but I honour my Father, and ye do dishonour me.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎥᏝ ᎠᏍᎩᎾ ᏯᎩᏯᎠ, ᏥᎸᏉᏗᏉᏍᎩᏂ ᎡᏙᏓ; ᏂᎯᏃ ᎠᏴ ᎨᏍᎩᏐᏢᎢᏍᏗᎭ.
Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; V-tla a-s-gi-na ya-gi-ya-a, tsi-lv-quo-di-quo-s-gi-ni E-do-da; ni-hi-no a-yv ge-s-gi-so-tlv-i-s-di-ha.


And I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.
ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏯᎩᏲᎭ ᎠᏋᏒ ᎥᎩᎸᏉᏗᏱ; ᎡᎭ ᎤᏲᎯ ᎠᎴ ᏗᎫᎪᏗᏍᎩ.
A-se-no v-tla ya-gi-yo-ha a-quv-sv v-gi-lv-quo-di-yi; e-ha u-yo-hi a-le di-gu-go-di-s-gi.


Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.
ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ, ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᎠᏍᏆᏂᎪᏗᏍᎨᏍᏗ ᏥᏁᎬᎢ, ᎾᏍᎩ ᎥᏝ ᎢᎸᎯᏳ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᎪᏩᏛᏗ ᏱᎨᏎᏍᏗ.
U-do-hi-yu-hi-ya u-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-tsv-we-se-ha, I-yu-no gi-lo a-s-qua-ni-go-di-s-ge-s-di tsi-ne-gv-i, na-s-gi v-tla i-lv-hi-yu a-yo-hu-hi-s-di ge-sv u-go-wa-dv-di yi-ge-se-s-di.


Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death.
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏂᏧᏏ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎿᎭᏉ ᎣᏣᏙᎴᎰᎯ ᎠᏍᎩᎾ ᏣᏯᎥᎢ. ᎡᏆᎭᎻ ᎤᏲᎱᏒ, ᎠᎴ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ, ᏂᎯᏃ ᎯᎠ ᏂᎯᏪᎭ; ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᎠᏍᏆᏂᎪᏗᏍᎨᏍᏗ ᏥᏁᎬᎢ, ᎾᏍᎩ ᎥᏝ ᎢᎸᎯᏳ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᏙᎴᎰᏍᏗ ᏱᎨᏎᏍᏗ.
Hna-quo-no a-ni-tsu-si hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; Hna-quo o-tsa-do-le-ho-hi a-s-gi-na tsa-ya-v-i. E-qua-ha-mi u-yo-hu-sv, a-le a-na-do-le-ho-s-gi, ni-hi-no hi-a ni-hi-we-ha; I-yu-no gi-lo a-s-qua-ni-go-di-s-ge-s-di tsi-ne-gv-i, na-s-gi v-tla i-lv-hi-yu a-yo-hu-hi-s-di ge-sv u-do-le-ho-s-di yi-ge-se-s-di.


Art thou greater than our father Abraham, which is dead? and the prophets are dead: whom makest thou thyself?
ᏥᎪ ᏂᎯ ᎤᏟ ᎡᏣᎸᏉᏗᏳ ᎡᏍᎦᏉ ᎡᏆᎭᎻ ᎣᎩᏙᏓ, ᏧᏲᎱᏒ? ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ ᏚᏂᏲᎱᏒ. ᎦᎪ ᏂᎯ ᎭᏤᎸᏍᎦ?
Tsi-go ni-hi u-tli e-tsa-lv-quo-di-yu e-s-ga-quo E-qua-ha-mi o-gi-do-da, tsu-yo-hu-sv? A-le na-s-quo a-na-do-le-ho-s-gi du-ni-yo-hu-sv. Ga-go ni-hi ha-tse-lv-s-ga?


Jesus answered, If I honour myself, my honour is nothing: it is my Father that honoureth me; of whom ye say, that he is your God:
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏳᏃ ᎠᏋᏒ ᏱᎦᏓᎸᏉᏗᎭ, ᎥᎩᎸᏉᏗᏳ ᎠᏎᏉᏉ ᏱᎩ; ᎡᏙᏓᏍᎩᏂ ᎠᎩᎸᏉᏗᏍᎩ, ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᎣᎦᏁᎳᏅᎯ ᏥᏣᏗᎭ.
Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; I-yu-no a-quv-sv yi-ga-da-lv-quo-di-ha, v-gi-lv-quo-di-yu a-se-quo-quo yi-gi; E-do-da-s-gi-ni a-gi-lv-quo-di-s-gi, na-s-gi a-yv O-ga-ne-la-nv-hi tsi-tsa-di-ha.


Yet ye have not known him; but I know him: and if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you: but I know him, and keep his saying.
ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏰᏥᎦᏔᎭ, ᎠᏴᏍᎩᏂ ᏥᎦᏔᎭ; ᎢᏳᏃ ᎥᏝ ᏱᏥᎦᏔᎭ ᏱᏚᏗᎭ ᏥᏰᎪᎩᏉ ᏱᎩ, ᏂᎯ ᏥᏂᏣᏍᏗ ᎾᏍᎩᏯᎢ; ᎠᏎᏃ ᏥᎦᏔᎭ, ᎠᎴ ᎤᏁᏨ ᎠᎩᏍᏆᏂᎪᏗ.
A-se-no v-tla ye-tsi-ga-ta-ha, a-yv-s-gi-ni tsi-ga-ta-ha; i-yu-no v-tla yi-tsi-ga-ta-ha yi-du-di-ha tsi-ye-go-gi-quo yi-gi, ni-hi tsi-ni-tsa-s-di na-s-gi-ya-i; a-se-no tsi-ga-ta-ha, a-le u-ne-tsv a-gi-s-qua-ni-go-di.


Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.
ᎢᏥᏙᏓ ᎡᏆᎭᎻ ᎠᎵᎮᎵᏍᏗ ᎤᏚᎩ ᎤᏩᏒ ᎤᎪᏩᏛᏗᏱ ᎪᎯ ᎨᏒ ᎠᏴ ᎨᎥᎢ, ᎠᎴ ᎤᎪᎲᎩ ᎠᎴ ᎣᏏᏳ ᎤᏓᏅᏓᏛᎩ.
I-tsi-do-da E-qua-ha-mi a-li-he-li-s-di u-du-gi u-wa-sv u-go-wa-dv-di-yi go-hi ge-sv a-yv ge-v-i, a-le u-go-hv-gi a-le o-si-yu u-da-nv-da-dv-gi.


Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏂᏧᏏ ᎯᎠ ᏅᎬᏪᏎᎸᎩ; ᎥᏝ ᎠᏏ ᎯᏍᎩᏍᎪᎯ ᎢᏣᏕᏘᏴᏛ ᏱᎩ; ᏥᏌᏃ ᎯᎪᎥᎯ ᎢᎩ ᎡᏆᎭᎻ?
Hna-quo-no A-ni-tsu-si hi-a nv-gv-we-se-lv-gi; v-tla a-si hi-s-gi-s-go-hi i-tsa-de-ti-yv-dv yi-gi; Tsi-sa-no hi-go-v-hi i-gi E-qua-ha-mi?


Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᎠᏏᏉ ᎡᏆᎭᎻ ᏁᎲᎾ ᏥᎨᏒᎩ, ᎠᏴ ᏂᎨᎣᎢ.
Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; U-do-hi-yu-hi-ya u-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-tsv-we-se-ha; A-si-quo E-qua-ha-mi ne-hv-na tsi-ge-sv-gi, A-yv ni-ge-o-i.


Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by.
ᎿᎭᏉᏃ ᏅᏯ ᏚᏂᎩᏒᎩ, ᏗᎬᏩᏂᏍᏙᏗ, ᎠᏎᏃ ᏥᏌ ᎤᏗᏍᎦᎳᏅᎩ, ᎠᎴ ᎤᏛᏅ-ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᎤᏄᎪᏨᎩ, ᎠᏰᎵ ᎠᏂᏙᎾᎥ ᎤᎦᏛᎴᏒᏍᏔᏅᎩ, ᎠᎴ ᎤᎶᏐᏅᎩ.
Hna-quo-no nv-ya du-ni-gi-sv-gi, di-gv-wa-ni-s-do-di, a-se-no Tsi-sa u-di-s-ga-la-nv-gi, a-le u-dv-nv--di-ga-la-wi-i-s-di-yi u-nu-go-tsv-gi, a-ye-li a-ni-do-na-v u-ga-dv-le-sv-s-ta-nv-gi, a-le u-lo-so-nv-gi.