Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
ᏞᏍᏗ ᎢᏣᏓᏅᏙ ᏳᏕᏍᏔᏁᎮᏍᏗ; ᎡᏦᎢᏳᎲᎦ ᎤᏁᎳᏅᎯ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎠᏴ ᏍᎩᏲᎢᏳᎲᎦ.
Tle-s-di i-tsa-da-nv-do yu-de-s-ta-ne-he-s-di; e-tso-i-yu-hv-ga U-ne-la-nv-hi, a-le na-s-quo a-yv s-gi-yo-i-yu-hv-ga.


In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
ᎡᏙᏓ ᎦᏁᎸᎢ ᎤᏣᏔ ᏓᏓᏁᎸ. ᎢᏳᏃ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏛᎾ ᏱᎨᏎᎢ, ᏱᏨᏃᏁᎴᎢ. ᎦᏛᏅᎢᏍᏔᏂ ᎢᏥᏴᏍᏗᏱ.
E-do-da ga-ne-lv-i u-tsa-ta da-da-ne-lv. I-yu-no na-s-gi nu-s-dv-na yi-ge-se-i, yi-tsv-no-ne-le-i. Ga-dv-nv-i-s-ta-ni i-tsi-yv-s-di-yi.


And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
ᎢᏳᏃ ᏯᏆᏛᏅᎢᏍᏔᏁᏅ ᎢᏥᏴᏍᏗᏱ, ᏔᎵᏁ ᏛᏥᎷᏥ ᎠᎴ ᎠᏋᏒ ᎠᏉᎸ ᏙᏓᏨᏯᏓᏂᎸᏥ, ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᎨᎥ ᎾᏍᏉ ᎾᎿᎭᎢᏣᏕᏗᏱ.
I-yu-no ya-qua-dv-nv-i-s-ta-ne-nv i-tsi-yv-s-di-yi, ta-li-ne dv-tsi-lu-tsi a-le a-quv-sv a-quo-lv do-da-tsv-ya-da-ni-lv-tsi, na-s-gi a-yv ge-v na-s-quo na-hna i-tsa-de-di-yi.


And whither I go ye know, and the way ye know.
ᎠᎴ ᎠᏴ ᏫᏥᎦᏛ ᎢᏥᎦᏔᎭ, ᎠᎴ ᏫᎦᏅᏅ ᎢᏥᎦᏔᎭ.
A-le a-yv wi-tsi-ga-dv i-tsi-ga-ta-ha, a-le wi-ga-nv-nv i-tsi-ga-ta-ha.


Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
ᏓᎻ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᎥᏝ ᏲᏥᎦᏔᎭ ᏫᎦᏛᎢ; ᎦᏙᏃ ᏱᎦᎵᏍᏙᏓ ᏲᏥᎦᏔᎭ ᏫᎦᏅᏅᎢ.
Da-mi hi-a nu-we-se-lv-gi; Tsa-gv-wi-yu-hi, v-tla yo-tsi-ga-ta-ha wi-ga-dv-i; ga-do-no yi-ga-li-s-do-da yo-tsi-ga-ta-ha wi-ga-nv-nv-i.


Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎠᏴ ᎾᏍᎩ ᏅᏃᎯ, ᎠᎴ ᏚᏳᎪᏛᎢ, ᎠᎴ ᎬᏂᏛ. ᎥᏝ ᎩᎶ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ ᏱᎦᎷᏤᎰᎢ, ᎬᏂ ᎠᏴ ᎠᎩᎶᎯᏎᎸᎯ ᏥᎨᏐᎢ.
Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; A-yv na-s-gi nv-no-hi, a-le du-yu-go-dv-i, a-le gv-ni-dv. V-tla gi-lo A-ga-yv-li-ge-i yi-ga-lu-tse-ho-i, gv-ni a-yv a-gi-lo-hi-se-lv-hi tsi-ge-so-i.


If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.
ᎢᏳᏃ ᎠᏴ ᏱᏍᎩᎦᏔᎮᎢ ᎾᏍᏉ ᎡᏙᏓ ᏰᏥᎦᏔᎮᎢ; ᎪᎯᏃ ᎢᏳᏓᎴᏅᏛ ᎡᏥᎦᏔᎭ ᎠᎴ ᎡᏥᎪᏩᏛᎲ.
I-yu-no a-yv yi-s-gi-ga-ta-he-i na-s-quo E-do-da ye-tsi-ga-ta-he-i; Go-hi-no i-yu-da-le-nv-dv e-tsi-ga-ta-ha a-le e-tsi-go-wa-dv-hv.


Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.
ᏈᎵᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᏍᎩᎾᏄᎪᏫᏏ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ, ᎿᎭᏉᏃ ᏰᎵᎦ ᏓᏲᏥᏰᎸᏂ.
Qui-li-gi hi-a nu-we-se-lv-gi; Tsa-gv-wi-yu-hi, s-gi-na-nu-go-wi-si A-ga-yv-li-ge-i, hna-quo-no ye-li-ga da-yo-tsi-ye-lv-ni.


Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏥᏌ ᏂᎪᎯᎩ ᎢᏧᎳᎭ ᎢᏁᏓ, ᎠᏏᏍᎪᏃ ᎥᏝ ᏱᏍᎩᎦᏙᎥᏍᎦ, ᏈᎵᎩ; ᎩᎶ ᎠᏴ ᎠᎩᎪᎲᎯ ᏥᎨᏐᎢ, ᎤᎪᎲᎯ ᎨᏐ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ; ᎦᏙᏃ ᎯᎠ ᏂᎯᏪᎠ; ᏍᎩᎾᏄᎪᏫᏏ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ?
Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; Tsi-sa ni-go-hi-gi i-tsu-la-ha i-ne-da, a-si-s-go-no v-tla yi-s-gi-ga-do-v-s-ga, Qui-li-gi; gi-lo a-yv a-gi-go-hv-hi tsi-ge-so-i, u-go-hv-hi ge-so A-ga-yv-li-ge-i; ga-do-no hi-a ni-hi-we-a; S-gi-na-nu-go-wi-si A-ga-yv-li-ge-i?


Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
ᏝᏍᎪ ᏲᎯᏳᎲᏍᎦ ᎠᏴ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ ᏥᏯᎥᎢ, ᎠᎴ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎠᏴ ᎠᎩᏯᎥᎢ? ᎧᏃᎮᏛ ᏥᏨᏃᎮᎮᎰᎢ, ᎥᏝ ᎠᏋᏒᏉ ᎠᏆᏓᏅᏖᏛ ᏱᏥᏁᎪᎢ, ᎠᎦᏴᎵᎨᎢᏍᎩᏂ ᏣᎩᏯᎠ ᎾᏍᎩ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎰᎢ.
Tla-s-go yo-hi-yu-hv-s-ga a-yv A-ga-yv-li-ge-i tsi-ya-v-i, a-le A-ga-yv-li-ge a-yv a-gi-ya-v-i? Ka-no-he-dv tsi-tsv-no-he-he-ho-i, v-tla a-quv-sv-quo a-qua-da-nv-te-dv yi-tsi-ne-go-i, A-ga-yv-li-ge-i-s-gi-ni tsa-gi-ya-a na-s-gi du-lv-wi-s-da-ne-ho-i.


Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.
ᏍᎩᏲᎢᏳᎲᎦ ᎠᏴ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ ᏥᏯᎥᎢ, ᎠᎴ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ ᎠᏴ ᎠᎩᏯᎥᎢ, ᎢᏳᏃ ᏂᏍᎩᏲᎢᏳᎲᏍᎬᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ, ᏓᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎲᏉ ᏫᏂᎦᎵᏍᏙᏓ ᏍᎩᏲᎢᏳᎲᎦ.
S-gi-yo-i-yu-hv-ga a-yv A-ga-yv-li-ge-i tsi-ya-v-i, a-le A-ga-yv-li-ge-i a-yv a-gi-ya-v-i, i-yu-no ni-s-gi-yo-i-yu-hv-s-gv-na i-ge-se-s-di, da-gi-lv-wi-s-da-ne-hv-quo wi-ni-ga-li-s-do-da s-gi-yo-i-yu-hv-ga.


Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.
ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᎠᏉᎯᏳᎲᏍᎩ, ᎠᏴ ᏥᏓᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎭ ᎾᏍᏉᎾᏍᎩ ᏙᏓᏳᎸᏫᏍᏓᏁᎵ, ᎠᎴ ᎤᏟ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗᏳ ᏙᏓᏳᎸᏫᏍᏓᏁᎵ ᎡᏍᎦᏉ ᎯᎠ; ᎡᏙᏙᏱᏰᏃ ᎦᎢ,
U-do-hi-yu-hi-ya u-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-tsv-we-se-ha; A-quo-hi-yu-hv-s-gi, a-yv tsi-da-gi-lv-wi-s-da-ne-ha na-s-quo-na-s-gi do-da-yu-lv-wi-s-da-ne-li, a-le u-tli u-s-qua-ni-go-di-yu do-da-yu-lv-wi-s-da-ne-li e-s-ga-quo hi-a; E-do-do-yi-ye-no ga-i,


And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.
ᏂᎦᎥᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᏓᏉᏙᎥ ᎢᏥᏔᏲᏍᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎢᏯᏆᏛᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ ᎠᏥᎸᏉᏙᏗᏱ ᎤᏪᏥ ᎢᏳᏩᏂᏌᏅᎯ ᎨᏒᎢ.
Ni-ga-v-no go-hu-s-di da-quo-do-v i-tsi-ta-yo-s-di-s-ge-s-di, na-s-gi i-ya-qua-dv-ne-di ge-se-s-di, A-ga-yv-li-ge-i a-tsi-lv-quo-do-di-yi U-we-tsi i-yu-wa-ni-sa-nv-hi ge-sv-i.


If ye shall ask any thing in my name, I will do it.
ᎢᏳᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᏓᏆᏙᎥ ᎢᏥᏔᏲᏍᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎠᏎ ᎢᏯᏆᏛᏁᏗ.
I-yu-no go-hu-s-di da-qua-do-v i-tsi-ta-yo-s-di-s-ge-s-di, na-s-gi a-se i-ya-qua-dv-ne-di.


If ye love me, keep my commandments.
ᎢᏳᏃ ᏍᎩᎨᏳᎢᏳ ᎨᏎᏍᏗ, ᎢᏥᏍᏆᏂᎪᏓ ᎠᏆᏤᎵ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ;
I-yu-no s-gi-ge-yu-i-yu ge-se-s-di, i-tsi-s-qua-ni-go-da a-qua-tse-li di-ka-hna-wa-dv-s-di;


And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
ᎠᎴ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎠᏴ ᏓᏥᏔᏲᏎᎵ, ᎾᏍᎩᏃ ᏓᏣᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎵ ᏅᏩᏓᎴ ᎢᏥᏅᏬᎯᏍᏗᏍᎩ, ᎾᏍᎩ ᎠᎵᏍᏆᏗᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏤᎳᏗᏙᎯ,
A-le A-ga-yv-li-ge a-yv da-tsi-ta-yo-se-li, na-s-gi-no da-tsa-li-s-go-lv-da-ne-li nv-wa-da-le I-tsi-nv-wo-hi-s-di-s-gi, na-s-gi a-li-s-qua-di-s-gi ni-ge-sv-na i-tse-la-di-do-hi,


Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎦᏰᎪᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎠᏓᏅᏙ, ᎾᏍᎩ ᎡᎶᎯ ᏗᎬᏩᏓᏂᎸᎢᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᏳᎪᏩᏘᎭ ᎠᎴ ᎥᏝ ᏳᎦᏔᎭ; ᏂᎯᏍᎩᏂ ᎡᏥᎦᏔᎭ, ᎢᏤᎳᏗᏙᎭᏰᏃ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᏥᏯᎡᏍᏗ.
Na-s-gi na ga-ye-go-gi ni-ge-sv-na A-da-nv-do, na-s-gi e-lo-hi di-gv-wa-da-ni-lv-i-s-di ni-ge-sv-na tsi-gi, na-s-gi yu-go-wa-ti-ha a-le v-tla yu-ga-ta-ha; ni-hi-s-gi-ni e-tsi-ga-ta-ha, i-tse-la-di-do-ha-ye-no, a-le na-s-gi i-tsi-ya-e-s-di.


I will not leave you comfortless: I will come to you.
ᎥᏝ ᎢᏣᏓᏂᏯᏛ ᏴᏓᏨᏴᏕᏥ; ᏛᏨᎷᏤᎵ.
V-tla i-tsa-da-ni-ya-dv yv-da-tsv-yv-de-tsi; dv-tsv-lu-tse-li.


Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also.
ᎠᏏ ᏞᎦ, ᎿᎭᏉ ᎡᎶᎯ ᎥᏝ ᏯᎩᎪᏩᏘᏍᎨᏍᏗ, ᏂᎯᏍᎩᏂ ᏍᎩᎪᏩᏘᏍᎨᏍᏗ, ᎠᏴᏰᏃ ᎬᏅ, ᎠᎴ ᏂᎯ ᎾᏍᏉ ᏕᏨᏁᏍᏗ.
A-si tle-ga, hna-quo e-lo-hi v-tla ya-gi-go-wa-ti-s-ge-s-di, ni-hi-s-gi-ni s-gi-go-wa-ti-s-ge-s-di, a-yv-ye-no gv-nv, a-le ni-hi na-s-quo de-tsv-ne-s-di.


At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
ᎾᎯᏳ ᏓᏣᏙᎴᎰᏏ ᎠᏴ ᎡᏙᏓ ᏥᏯᎥᎢ, ᎠᎴ ᏂᎯ ᏍᎩᏯᎥᎢ, ᎠᎴ ᎠᏴ ᎢᏨᏯᎥᎢ.
Na-hi-yu da-tsa-do-le-ho-si a-yv E-do-da tsi-ya-v-i, a-le ni-hi s-gi-ya-v-i, a-le a-yv i-tsv-ya-v-i.


He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎠᏆᏤᎵᎦ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᎠᎴ ᏗᎧᎿᎭᏩᏕᎩ, ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᎠᎩᎨᏳᎯ, ᎠᎴ ᎠᏴ ᎠᎩᎨᏳᎯ ᎤᎨᏳᎯ ᎨᏎᏍᏗ ᎡᏙᏓ, ᎠᎴ ᎠᏴ ᏥᎨᏳᎢᏳ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᎴ ᎬᏂᎨᏒ ᏅᏓᏥᏯᏛᏁᎵ.
Na-s-gi na di-ka-hna-wa-dv-s-di a-qua-tse-li-ga u-s-qua-ni-go-di a-le di-ka-hna-wa-de-gi, na-s-gi a-yv a-gi-ge-yu-hi, a-le a-yv a-gi-ge-yu-hi u-ge-yu-hi ge-se-s-di E-do-da, a-le a-yv tsi-ge-yu-i-yu ge-se-s-di, a-le gv-ni-ge-sv nv-da-tsi-ya-dv-ne-li.


Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?
ᏧᏓᏏ, ᎥᏝ ᎢᏍᎦᎳᏗ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᎦᏙ ᏓᎦᎵᏍᏙᏔᏂ ᎬᏂᎨᏒ ᎠᏴ ᏅᏛᏍᎩᏯᏛᏁᎵ, ᎥᏝᏃ ᎡᎶᎯ?
Tsu-da-si, v-tla I-s-ga-la-di, hi-a nu-we-se-lv-gi; Tsa-gv-wi-yu-hi, ga-do da-ga-li-s-do-ta-ni gv-ni-ge-sv a-yv nv-dv-s-gi-ya-dv-ne-li, v-tla-no e-lo-hi?


Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.
ᏥᏌ ᎤᏁᏨᎩ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᎠᎩᎨᏳᎯ ᏱᎩ, ᎾᏍᎩ ᏧᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎠᎩᏁᏨᎢ; ᎡᏙᏓᏃ ᎤᎨᏳᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ, ᎠᎴ ᏓᏲᏍᏗᎷᏤᎵ, ᎠᎴ ᎦᏁᎸᎢ ᏓᏲᏍᏓᏁᎳᏗ.
Tsi-sa u-ne-tsv-gi, hi-a nu-we-se-lv-gi; I-yu-no gi-lo a-gi-ge-yu-hi yi-gi, na-s-gi tsu-ka-hna-wa-dv-s-di a-gi-ne-tsv-i; E-do-da-no u-ge-yu-hi i-yu-li-s-do-di, a-le da-yo-s-di-lu-tse-li, a-le ga-ne-lv-i da-yo-s-da-ne-la-di.


He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me.
ᎠᎩᎨᏳᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎥᏝ ᏱᏓᎧᎿᎭᏩᏕᎪ ᎠᎩᏁᏨᎢ. ᎧᏃᎮᏛᏃ ᏥᏣᏛᎩᎠ, ᎥᏝ ᎠᏴ ᎠᏆᏤᎵᎦ ᏱᎩ, ᎠᎦᏴᎵᎨᏍᎩᏂ ᏅᏛᎩᏅᏏᏛ ᎤᏤᎵᎦ.
A-gi-ge-yu-hi ni-ge-sv-na v-tla yi-da-ka-hna-wa-de-go a-gi-ne-tsv-i. Ka-no-he-dv-no tsi-tsa-dv-gi-a, v-tla a-yv a-qua-tse-li-ga yi-gi, a-ga-yv-li-ge-s-gi-ni nv-dv-gi-nv-si-dv u-tse-li-ga.


These things have I spoken unto you, being yet present with you.
ᎾᏍᎩ ᎢᏨᏃᎮᎮᎸ ᎠᏏ ᏥᏨᏰᎳᏗᏙᎭ.
Na-s-gi i-tsv-no-he-he-lv a-si tsi-tsv-ye-la-di-do-ha.


But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
ᎠᏓᏅᏬᎯᏍᏗᏍᎩᏍᎩᏂ, ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᏓᏅᏙ, ᎾᏍᎩ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ ᏅᏓᏳᏅᏍᏗ ᏥᎩ ᏓᏆᏙᏍᏛᎢ, ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏛ ᏓᏤᏲᏂ, ᎠᎴ ᏓᏣᏅᏓᏗᏍᏔᏂ ᏂᎦᎥ ᎢᏨᏁᏤᎸᎢ.
A-da-nv-wo-hi-s-di-s-gi-s-gi-ni, ga-lv-quo-di-yu A-da-nv-do, na-s-gi A-ga-yv-li-ge-i nv-da-yu-nv-s-di tsi-gi da-qua-do-s-dv-i, na-s-gi ni-ga-dv da-tse-yo-ni, a-le da-tsa-nv-da-di-s-ta-ni ni-ga-v i-tsv-ne-tse-lv-i.


Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎢᏨᎢᏯᏏ; ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎠᏆᏤᎵᎦ ᎢᏨᎥᏏ. ᎥᏝ ᎡᎶᎯ ᏣᏓᏁᎰ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏱᏨᎥᏏ; ᏞᏍᏗ ᎢᏣᏓᏅᏙ ᏳᏕᏯᏔᏁᎮᏍᏗ, ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᏯᏍᎦᎢᎮᏍᏗ.
Nv-wa-do-hi-ya-dv i-tsv-i-ya-si; nv-wa-do-hi-ya-dv a-qua-tse-li-ga i-tsv-v-si. V-tla e-lo-hi tsa-da-ne-ho na-s-gi i-yu-s-di yi-tsv-v-si; tle-s-di i-tsa-da-nv-do yu-de-ya-ta-ne-he-s-di, a-le tle-s-di ya-s-ga-i-he-s-di.


Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I.
ᎢᏣᏛᎦᏅᎯ, ᏛᎨᏏ ᎠᎴ ᏛᏨᎷᏤᎵ, ᏥᏨᏲᏎᎸᎩ. ᎢᏳᏃ ᏍᎩᎨᏳᎢᏳ ᏱᎩ, ᏱᏣᎵᎮᎵᎦ ᏱᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎠᎦᏴᎵᎨᏍᏛᏱ ᏫᏥᎦᏘ ᏣᏆᏛᏅᎩ; ᎡᏙᏓᏰᏃ ᎤᏟ ᎠᏥᎸᏉᏗᏳ ᎡᏍᎦᏉ ᎠᏴ.
I-tsa-dv-ga-nv-hi, dv-ge-si a-le dv-tsv-lu-tse-li, tsi-tsv-yo-se-lv-gi. I-yu-no s-gi-ge-yu-i-yu yi-gi, yi-tsa-li-he-li-ga yi-nv-di-ga-li-s-do-di-ha A-ga-yv-li-ge-s-dv-yi wi-tsi-ga-ti tsa-qua-dv-nv-gi; E-do-da-ye-no u-tli a-tsi-lv-quo-di-yu e-s-ga-quo a-yv.


And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye might believe.
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏏᏉ ᎾᏍᏆᎵᏍᎬᎾ ᎨᏒ ᎢᏨᏃᎲᏏ, ᎾᏍᎩ ᎠᏍᏆᎸᎲᎭ ᎢᏦᎯᏳᏗᏱ.
Hna-quo-no a-si-quo na-s-qua-li-s-gv-na ge-sv i-tsv-no-hv-si, na-s-gi a-s-qua-lv-hv-ha i-tso-hi-yu-di-yi.


Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.
ᎪᎯ ᎢᏳᏓᎴᏅᏛ ᎥᏝ ᎤᏣᏘ ᏴᎨᏨᏯᎵᏃᎮᏓ; ᎤᎬᏫᏳᎯᏰᏃ ᎯᎠ ᎡᎶᎯ ᎤᏤᎵᎦ ᏓᏯᎢ; ᎥᏝᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏤᎵ ᏯᏇᎭ.
Go-hi i-yu-da-le-nv-dv v-tla u-tsa-ti yv-ge-tsv-ya-li-no-he-da; u-gv-wi-yu-hi-ye-no hi-a e-lo-hi u-tse-li-ga da-ya-i; v-tla-no go-hu-s-di u-tse-li ya-que-ha.


But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.
ᎠᏎᏃ ᎡᎶᎯ ᎤᏙᎴᎰᎯᏍᏗᏱ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ ᏥᎨᏳᎢᏳ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ ᎠᎩᏁᏤᎸᎢ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏛᏁᎲᎢ. ᏗᏣᎴᎲᎦ, ᎢᏕᎾ.
A-se-no e-lo-hi u-do-le-ho-hi-s-di-yi A-ga-yv-li-ge-i tsi-ge-yu-i-yu ge-sv-i, a-le A-ga-yv-li-ge-i a-gi-ne-tse-lv-i na-s-gi ni-ga-dv-ne-hv-i. Di-tsa-le-hv-ga, i-de-na.