I am the true vine, and my Father is the husbandman.
ᏖᎸᎳᏗᏯ ᎠᏴ, ᎡᏙᏓᏃ ᏗᎦᎶᎩᏍᎩ.
Te-lv-la-di-ya a-yv, E-do-da-no di-ga-lo-gi-s-gi.


Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit.
ᏂᎦᎥ ᏓᏋᏂᎦᎸᎢ ᎾᎾᏓᏛᎥᏍᎬᎾ ᏥᎨᏐ ᏕᎬᏂᎦᎵᏍᎪᎢ; ᏂᎦᏛᏃ ᎠᎾᏓᏛᎥᏍᎩ ᏕᎬᏂᎦᎷᏬᏍᎪᎢ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᎤᎾᏓᏛᏗᏱ ᎤᏰᎸᏐᎢ.
Ni-ga-v da-quv-ni-ga-lv-i na-na-da-dv-v-s-gv-na tsi-ge-so de-gv-ni-ga-li-s-go-i; ni-ga-dv-no a-na-da-dv-v-s-gi de-gv-ni-ga-lu-wo-s-go-i u-tli i-ga-i u-na-da-dv-di-yi u-ye-lv-so-i.


Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.
ᎿᎭᏉ ᏂᎯ ᎢᏣᏓᏅᎦᎸᏔᏅ ᎧᏃᎮᏛ ᎾᏍᎩ ᎢᏨᏁᏤᎸᎯ ᏥᎩ.
Hna-quo ni-hi i-tsa-da-nv-ga-lv-ta-nv ka-no-he-dv na-s-gi i-tsv-ne-tse-lv-hi tsi-gi.


Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.
ᏍᎩᏯᎡᏍᏗ, ᎠᏎᏃ ᎢᏨᏯᎡᏍᏗ. ᎾᏍᎩᏯ ᎤᏩᏂᎦᎸᎢ ᎤᏩᏒ ᏰᎵ ᎬᏩᏓᏛᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎨᏐ ᎬᏂ ᎤᏖᎸᎳᏛ ᏧᏩᏂᎦᎶᎢ, ᎾᏍᏉᏍᎩᏂ ᏂᎯ ᎥᏝ ᏰᎵᎦ ᎬᏂ ᎠᏴ ᏱᏍᎩᏯᎠ.
S-gi-ya-e-s-di, a-se-no i-tsv-ya-e-s-di. Na-s-gi-ya u-wa-ni-ga-lv-i u-wa-sv ye-li gv-wa-da-dv-di ni-ge-sv-na tsi-ge-so gv-ni u-te-lv-la-dv tsu-wa-ni-ga-lo-i, na-s-quo-s-gi-ni ni-hi v-tla ye-li-ga gv-ni a-yv yi-s-gi-ya-a.


I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.
ᎤᏖᎸᎳᏛᎢ ᎠᏴ, ᏚᏩᏂᎦᎸᎢ ᏂᎯ. ᎠᏴ ᎠᎩᏯᎢ, ᎠᏴᏃ ᏥᏯᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏣᏙ ᎠᎾᏓᏛᎥᏍᎪᎢ. ᎥᏝᏰᏃ ᎠᏴ ᎥᏝ ᏰᎵ ᎪᎱᏍᏗ ᏴᎨᏣᏛᎦ.
U-te-lv-la-dv-i a-yv, du-wa-ni-ga-lv-i ni-hi. A-yv a-gi-ya-i, a-yv-no tsi-ya-i, na-s-gi u-tsa-do a-na-da-dv-v-s-go-i. V-tla-ye-no a-yv v-tla ye-li go-hu-s-di yv-ge-tsa-dv-ga.


If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.
ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᎾᎩᏯᎥᎾ ᏥᎨᏐᎢ, ᎠᎦᏓᎡᎪᎢ ᎾᏍᎩᏯ ᎤᏩᏂᎦᎳᏅᎯ ᏧᎾᏓᎡᎪᎢ, ᎠᎴ ᎬᏴᏍᎪᎢ; ᏴᏫᏃ ᏓᏂᏟᏏᏍᎪᎢ, ᎠᏥᎸᏱᏃ ᏫᏚᎾᏕᎪᎢ, ᎠᎴ ᏓᎪᎲᏍᎪᎢ.
I-yu-no gi-lo na-gi-ya-v-na tsi-ge-so-i, a-ga-da-e-go-i na-s-gi-ya u-wa-ni-ga-la-nv-hi tsu-na-da-e-go-i, a-le gv-yv-s-go-i; yv-wi-no da-ni-tli-si-s-go-i, a-tsi-lv-yi-no wi-du-na-de-go-i, a-le da-go-hv-s-go-i.


If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.
ᎢᏳᏃ ᏂᎯ ᏍᎩᏯᎡᏍᏗ, ᎠᎴ ᎠᎩᏁᏨ ᎢᏥᏯᎡᏍᏗ, ᏂᎦᎥ ᎢᏣᏚᎵᏍᎬ ᎢᏥᏔᏲᎯᎮᏍᏗ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏎ ᎢᏰᏣᏛᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
I-yu-no ni-hi s-gi-ya-e-s-di, a-le a-gi-ne-tsv i-tsi-ya-e-s-di, ni-ga-v i-tsa-du-li-s-gv i-tsi-ta-yo-hi-he-s-di, a-le na-s-gi a-se i-ye-tsa-dv-ne-di ge-se-s-di.


Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.
ᎤᏣᏛ ᎢᏣᏓᏛᎥᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏔᏂ ᎡᏙᏓ ᏓᏰᏥᎸᏉᏔᏂ; ᎰᏩᏃ ᏍᎩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎨᏎᏍᏗ.
U-tsa-dv i-tsa-da-dv-v-s-gv na-s-gi nv-da-ga-li-s-do-ta-ni E-do-da da-ye-tsi-lv-quo-ta-ni; ho-wa-no s-gi-s-da-wa-di-do-hi ge-se-s-di.


As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.
ᎡᏙᏓ ᎠᎩᎨᏳᎯᏳ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᎢᏨᎨᏳᎢᏳ ᏂᎯ. ᏅᏩᏍᏗᏗᏎᏍᏗᏉ ᎢᏨᎨᏳᎢᏳ ᎨᏒᎢ.
E-do-da a-gi-ge-yu-hi-yu tsi-gi, na-s-gi-ya na-s-quo i-tsv-ge-yu-i-yu ni-hi. Nv-wa-s-di-di-se-s-di-quo i-tsv-ge-yu-i-yu ge-sv-i.


If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.
ᎢᏳᏃ ᏱᏥᏍᏆᏂᎪᏗ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎠᏆᏤᎵᎦ, ᏱᏅᏩᏍᏗᏗᏉ ᎢᏨᎨᏳᎢᏳ ᎨᏒᎢ; ᎾᏍᎩᏯ ᏣᎩᏍᏆᏂᎪᏔᏅ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎡᏙᏓ ᎤᏤᎵᎦ, ᎠᎴ ᏥᏅᏩᏍᏗᏗᏉ ᎠᎩᎨᏳᎯᏳ ᎨᏒᎢ.
I-yu-no yi-tsi-s-qua-ni-go-di di-ka-hna-wa-dv-s-di a-qua-tse-li-ga, yi-nv-wa-s-di-di-quo i-tsv-ge-yu-i-yu ge-sv-i; na-s-gi-ya tsa-gi-s-qua-ni-go-ta-nv di-ka-hna-wa-dv-s-di E-do-da u-tse-li-ga, a-le tsi-nv-wa-s-di-di-quo a-gi-ge-yu-hi-yu ge-sv-i.


These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏍᏗ ᎢᏨᏬᏁᏔᏅ, ᏅᏩᏍᏗᏗᏎᏍᏗᏉ ᎦᏥᏯᎵᎡᎵᎬ ᎠᏇᎵᏒ, ᎠᎴ ᎠᎾᎵᎮᎵᎬ ᎤᎧᎵᏨᎯ ᎨᏎᏍᏗ ᎠᏇᎵᏒ.
Na-s-gi hi-a nu-s-di i-tsv-wo-ne-ta-nv, nv-wa-s-di-di-se-s-di-quo ga-tsi-ya-li-e-li-gv a-que-li-sv, a-le a-na-li-he-li-gv u-ka-li-tsv-hi ge-se-s-di a-que-li-sv.


This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.
ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎠᏆᏤᎵᎦ ᎯᎠ ᏄᏍᏗ, ᏗᏣᏓᎨᏳᎯᏳ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩᏯ ᎢᏨᎨᏳᎢᏳ ᏄᎵᏍᏔᏅᎢ.
Di-ka-hna-wa-dv-s-di a-qua-tse-li-ga hi-a nu-s-di, Di-tsa-da-ge-yu-hi-yu i-yu-li-s-do-di-yi, na-s-gi-ya i-tsv-ge-yu-i-yu nu-li-s-ta-nv-i.


Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.
ᎥᏝ ᎩᎶ ᎤᏓᎨᏳᎯᏳ ᎨᏒ ᏴᎬᎪᎾᏛᏓ ᎤᎵᎢ ᏗᏲᎱᎯᏎᎯ.
V-tla gi-lo u-da-ge-yu-hi-yu ge-sv yv-gv-go-na-dv-da u-li-i di-yo-hu-hi-se-hi.


Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.
ᏂᎯ ᎠᏴ ᎢᎦᎵᎢ, ᎢᏳᏃ ᏂᎦᎥ ᎢᏨᏁᏤᎲ ᏱᏂᏣᏛᏁᎭ.
Ni-hi a-yv i-ga-li-i, i-yu-no ni-ga-v i-tsv-ne-tse-hv yi-ni-tsa-dv-ne-ha.


Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you.
ᎪᎯ ᎢᏳᏓᎴᏅᏛ ᎥᏝ ᎢᏨᏅᏏᏓᏍᏗ ᏱᏨᏲᏎᎭ; ᎠᏥᏅᏏᏓᏍᏗᏰᏃ ᎥᏝ ᏯᎦᏔᎰ ᎤᎾᏞᎢ ᎾᏛᏁᎲᎢ. ᏂᎯᏍᎩᏂ ᎢᎦᎵᎢ ᎢᏨᏲᏎᎭ; ᏂᎦᎥᏰᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᎡᏙᏓ ᏥᏯᏛᎦᏁᎸᎢ ᎾᏍᎩ ᎢᏨᎾᏄᎪᏫᏎᎸ.
Go-hi i-yu-da-le-nv-dv v-tla i-tsv-nv-si-da-s-di yi-tsv-yo-se-ha; a-tsi-nv-si-da-s-di-ye-no v-tla ya-ga-ta-ho u-na-tle-i na-dv-ne-hv-i. Ni-hi-s-gi-ni i-ga-li-i i-tsv-yo-se-ha; ni-ga-v-ye-no go-hu-s-di E-do-da tsi-ya-dv-ga-ne-lv-i na-s-gi i-tsv-na-nu-go-wi-se-lv.


Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.
ᎥᏝ ᏂᎯ ᎠᏴ ᏍᎩᏯᏑᏰᏛ ᏱᎩ, ᎠᏴᏍᎩᏂ ᏂᎯ ᎢᏨᏯᏑᏰᏛ, ᎠᎴ ᏕᏨᏯᎧᏅ ᎢᏤᏅᏍᏗᏱ ᎤᏁᏉᏨᎯ ᎢᏥᎾᏄᎪᏫᏍᏗᏱ, ᎠᎴ ᎤᏁᏉᏨᎯ ᎢᏣᏤᎵᎦ ᎦᎶᏐᎲᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᏂᎦᎥᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᎡᏥᏔᏲᏎᎮᏍᏗ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ, ᎠᏴ ᏓᏆᏙᎥ ᎢᏥᏔᏲᏍᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎢᏥᏁᏗᏱ.
V-tla ni-hi a-yv s-gi-ya-su-ye-dv yi-gi, a-yv-s-gi-ni ni-hi i-tsv-ya-su-ye-dv, a-le de-tsv-ya-ka-nv i-tse-nv-s-di-yi u-ne-quo-tsv-hi i-tsi-na-nu-go-wi-s-di-yi, a-le u-ne-quo-tsv-hi i-tsa-tse-li-ga ga-lo-so-hv-s-gi ni-ge-sv-na i-yu-li-s-do-di-yi, ni-ga-v-no go-hu-s-di e-tsi-ta-yo-se-he-s-di A-ga-yv-li-ge-i, a-yv da-qua-do-v i-tsi-ta-yo-s-di-s-ge-s-di, na-s-gi i-tsi-ne-di-yi.


These things I command you, that ye love one another.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏍᏗ ᎢᏨᏁᏤᎭ ᏗᏣᏓᎨᏳᎯᏳ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Na-s-gi hi-a nu-s-di i-tsv-ne-tse-ha di-tsa-da-ge-yu-hi-yu i-yu-li-s-do-di-yi.


If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.
ᎢᏳᏃ ᎡᎶᎯ ᎢᏥᏍᎦᎩᏳ ᏱᎩ, ᎢᏥᎦᏔᎭ ᎠᏴ ᎢᎬᏱ ᎠᎩᏍᎦᎩᏳ ᏄᎵᏍᏔᏅ ᏂᎯ ᎣᏂ.
I-yu-no e-lo-hi i-tsi-s-ga-gi-yu yi-gi, i-tsi-ga-ta-ha a-yv i-gv-yi a-gi-s-ga-gi-yu nu-li-s-ta-nv ni-hi o-ni.


If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.
ᎢᏳᏃ ᎡᎶᎯ ᎢᏣᎵᎪᎯ ᏱᎨᏎᎢ, ᎡᎶᎯ ᏧᎨᏳᎯᏳ ᏱᎨᏎ ᏧᏤᎵᎦ. ᎠᏎᏃ ᎡᎶᎯ ᎢᏣᎵᎪᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ, ᎢᏨᏯᏑᏰᏛᏍᎩᏂ ᎡᎶᎯ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎡᎶᎯ ᎢᏥᏍᎦᎦ.
I-yu-no e-lo-hi i-tsa-li-go-hi yi-ge-se-i, e-lo-hi tsu-ge-yu-hi-yu yi-ge-se tsu-tse-li-ga. A-se-no e-lo-hi i-tsa-li-go-hi ni-ge-sv-na tsi-gi, i-tsv-ya-su-ye-dv-s-gi-ni e-lo-hi tsi-gi, na-s-gi nv-di-ga-li-s-do-di-ha e-lo-hi i-tsi-s-ga-ga.


Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.
ᎢᏣᏅᏖᏍᏗ ᎯᎠ ᏥᏂᏨᏪᏎᎸᎩ; ᎠᏥᎾᏝᎢ ᎥᏝ ᎤᏟ ᎠᏥᎸᏉᏗᏳ ᏱᎨᏐ ᎡᏍᎦᏉ ᎤᎾᏝᎢ. ᎢᏳᏃ ᎠᏴ ᎬᎩᏐᏢᏔᏅᎯ ᏱᎩ, ᏂᎯ ᎾᏍᏉ ᏓᎨᏥᏐᏢᏔᏂ. ᎢᏳᏃ ᎠᏴ ᎠᎩᏁᏨ ᎤᏂᏍᏆᏂᎪᏔᏅᎯ ᏱᎩ, ᏂᎯ ᎾᏍᏉ ᎢᏥᏁᏨ ᏛᏂᏍᏆᏂᎪᏔᏂ.
I-tsa-nv-te-s-di hi-a tsi-ni-tsv-we-se-lv-gi; A-tsi-na-tla-i v-tla u-tli a-tsi-lv-quo-di-yu yi-ge-so e-s-ga-quo u-na-tla-i. I-yu-no a-yv gv-gi-so-tlv-ta-nv-hi yi-gi, ni-hi na-s-quo da-ge-tsi-so-tlv-ta-ni. I-yu-no a-yv a-gi-ne-tsv u-ni-s-qua-ni-go-ta-nv-hi yi-gi, ni-hi na-s-quo i-tsi-ne-tsv dv-ni-s-qua-ni-go-ta-ni.


But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me.
ᎠᏍᎡᏃ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏂᎦᏛ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏅᏓᎨᏨᏁᎵ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᏍᏗ ᏓᏆᏙᎥᎢ, ᏂᎬᏩᎦᏔᎲᎾ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ ᏅᏛᎩᏅᏏᏛ.
A-s-e-no na-s-gi hi-a ni-ga-dv tsu-da-le-nv-dv nv-da-ge-tsv-ne-li nv-di-ga-li-s-do-di-s-ge-s-di da-qua-do-v-i, ni-gv-wa-ga-ta-hv-na ge-sv i-yu-s-di nv-dv-gi-nv-si-dv.


If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloke for their sin.
ᎢᏳᏃ ᎾᎩᎷᏨᎾ ᎠᎴ ᏂᎦᏥᏬᏁᏔᏅᎾ ᏱᎨᏎᎢ, ᎥᏝ ᎠᏍᎦᏂ ᏱᎬᏩᏁᎮᎢ; ᎪᎯᏍᎩᏂ ᎥᏝ ᏳᏁᎭ ᎤᏄᏢᏙᏗ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨᎢ.
I-yu-no na-gi-lu-tsv-na a-le ni-ga-tsi-wo-ne-ta-nv-na yi-ge-se-i, v-tla a-s-ga-ni yi-gv-wa-ne-he-i; go-hi-s-gi-ni v-tla yu-ne-ha u-nu-tlv-do-di u-ni-s-ga-nv-tsv-i.


He that hateth me hateth my Father also.
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᎩᏍᎦᎩ ᎠᏴ, ᎾᏍᏉ ᎠᏍᎦᎩᏳ ᎨᏐ ᎡᏙᏓ.
Na-s-gi na a-gi-s-ga-gi a-yv, na-s-quo a-s-ga-gi-yu ge-so E-do-da.


If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin: but now have they both seen and hated both me and my Father.
ᎢᏳᏃ ᎠᏁᎲ ᏂᏓᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎾ ᏱᎨᏎᎢ ᎩᎶ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ, ᎥᏝ ᎠᏍᎦᏂ ᏱᎬᏩᏁᎮᎢ; ᎠᏎᏃ ᎿᎭᏉ ᎢᏧᎳ ᎪᎩᏂᎪᎲ ᎠᎴ ᎪᎩᏂᏍᎦᎩᏳ ᏄᎵᏍᏔᏅ ᎢᏧᎳ ᎠᏴ ᎡᏙᏓᏃ.
I-yu-no a-ne-hv ni-da-gi-lv-wi-s-da-ne-hv-na yi-ge-se-i gi-lo tsu-lv-wi-s-da-ne-lv-hi ni-ge-sv-na tsi-gi, v-tla a-s-ga-ni yi-gv-wa-ne-he-i; a-se-no hna-quo i-tsu-la go-gi-ni-go-hv a-le go-gi-ni-s-ga-gi-yu nu-li-s-ta-nv i-tsu-la a-yv E-do-da-no.


But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law, They hated me without a cause.
ᎠᏎᏃ [ᎾᏍᎩ ᏄᎵᏍᏔᏅᎩ] ᎤᏙᎯᏳᏗᏱ ᎠᏰᎸᏒ ᎤᎵᏁᏨ ᎯᎠ ᏥᏂᎬᏅ ᏥᎪᏪᎳ ᏧᏂᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ; "ᎠᏎᏉ ᎬᎩᏍᎦᎬᎩ."
A-se-no [na-s-gi nu-li-s-ta-nv-gi] u-do-hi-yu-di-yi a-ye-lv-sv u-li-ne-tsv hi-a tsi-ni-gv-nv tsi-go-we-la tsu-ni-ka-hna-wa-dv-s-di-yi; "A-se-quo gv-gi-s-ga-gv-gi."


But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me:
ᎠᏎᏃ ᎠᏓᏅᏬᎯᏍᏗᏍᎩ ᎦᎷᏨᎭ, ᎾᏍᎩ ᎠᎦᏴᎵᎨᏍᏛᏱ ᏅᏓᏥᏅᏍᏗ ᏥᎩ ᏂᎯ ᎢᏥᎷᏤᏗᏱ, ᎦᏰᎪᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎠᏓᏅᏙ ᎠᎦᏴᎵᎨᏍᏛᏱ ᏅᏛᏓᎴᎲᏍᎩ, ᎾᏍᎩ ᏛᎩᏃᎮᎵ ᎬᏂᎨᏒ ᏅᏛᏋᏁᎵ.
A-se-no a-da-nv-wo-hi-s-di-s-gi ga-lu-tsv-ha, na-s-gi A-ga-yv-li-ge-s-dv-yi nv-da-tsi-nv-s-di tsi-gi ni-hi i-tsi-lu-tse-di-yi, ga-ye-go-gi ni-ge-sv-na A-da-nv-do a-ga-yv-li-ge-s-dv-yi nv-dv-da-le-hv-s-gi, na-s-gi dv-gi-no-he-li gv-ni-ge-sv nv-dv-quv-ne-li.


And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning.
ᏂᎯᏃ ᎾᏍᏉ ᎢᏥᏃᎮᏍᎩ ᎨᏎᏍᏗ, ᎢᏧᎳᎭᏰᏃ ᎢᏕᏓ ᏗᏓᎴᏂᏍᎬ ᏅᏓᎬᏩᏓᎴᏅᏛ.
Ni-hi-no na-s-quo i-tsi-no-he-s-gi ge-se-s-di, i-tsu-la-ha-ye-no i-de-da di-da-le-ni-s-gv nv-da-gv-wa-da-le-nv-dv.