When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered, and his disciples.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏥᏌ ᏄᏪᏒ, ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᏚᏘᏅᏒᎩ, ᎤᏄᎪᏨᎩ ᏚᏪᏐᏨᎩ ᎩᏠᏂ ᎤᏪᏴᎢ, ᎾᎿᎭᎠᏫᏒᏗᏱ ᎪᏢᏒᎩ, ᎾᎿᎭᎤᏴᎸᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ.
Na-s-gi hi-a Tsi-sa nu-we-sv, gv-wa-s-da-wa-di-do-hi du-ti-nv-sv-gi, u-nu-go-tsv-gi du-we-so-tsv-gi Gi-tlo-ni u-we-yv-i, na-hna a-wi-sv-di-yi go-tlv-sv-gi, na-hna u-yv-lv-gi, a-le na-s-quo gv-wa-s-da-wa-di-do-hi.


And Judas also, which betrayed him, knew the place: for Jesus ofttimes resorted thither with his disciples.
ᏧᏓᏏᏃ ᎤᏡᏗᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᎠᎦᏔᎯᏳ ᎨᏒᎩ ᎾᎿᎭᏂ, ᏥᏌᏰᏃ ᎠᎴ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᏯᏃᎩᏳ ᎾᎿᎭᏓᏂᎳᏫᎬᎩ.
Tsu-da-si-no u-tlu-di-s-gi na-s-quo a-ga-ta-hi-yu ge-sv-gi na-hna-ni, Tsi-sa-ye-no a-le gv-wa-s-da-wa-di-do-hi ya-no-gi-yu na-hna da-ni-la-wi-gv-gi.


Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons.
ᎿᎭᏉᏃ ᏧᏓᏏ ᏚᏘᏁᏅ ᏑᎾᏓᏡᎩ ᎠᏂᏯᏫᏍᎩ, ᎠᎴ ᏗᎾᏓᏂᏱᏍᎩ, ᏄᏂᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ ᎠᎴ ᎠᏂᏉᎵᏏ ᏅᏓᏳᎾᏓᎴᏅᎯ, ᎾᎿᎭᎤᎷᏨᎩ, ᏓᏂᏁᎲᎩ ᏗᏨᏍᏙᏗ ᎠᎴ ᏗᎵᏍᎦᏍᏙᏙᎢ.
Hna-quo-no Tsu-da-si du-ti-ne-nv su-na-da-tlu-gi a-ni-ya-wi-s-gi, a-le di-na-da-ni-yi-s-gi, nu-ni-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--a-ne-lo-hi a-le A-ni-quo-li-si nv-da-yu-na-da-le-nv-hi, na-hna u-lu-tsv-gi, da-ni-ne-hv-gi di-tsv-s-do-di a-le di-li-s-ga-s-do-do-i.


Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth, and said unto them, Whom seek ye?
ᏥᏌᏃ ᎠᎦᏔᎯᏳ ᎨᏒ ᏂᎦᎥ ᎢᏳᎵᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᎤᏪᏅᏒᎩ ᎯᎠ ᏫᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎦᎪ ᎡᏥᏲᎭ?
Tsi-sa-no a-ga-ta-hi-yu ge-sv ni-ga-v i-yu-li-s-da-ne-di ge-sv-i, u-we-nv-sv-gi hi-a wi-ni-du-we-se-lv-gi; Ga-go e-tsi-yo-ha?


They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.
ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᏥᏌ ᎾᏎᎵᏗ ᎡᎯ. ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎠᏴ ᎾᏍᎩ. ᏧᏓᏏᏃ ᎾᏍᎩ ᎤᏡᏗᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᎦᏙᎬᎩ ᎠᏂᏙᎾᎥᎢ.
Hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; Tsi-sa Na-se-li-di e-hi. Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; A-yv na-s-gi. Tsu-da-si-no na-s-gi u-tlu-di-s-gi na-s-quo ga-do-gv-gi a-ni-do-na-v-i.


As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground.
ᎿᎭᏉᏃ, ᎠᏴ ᎾᏍᎩ, ᏚᏬᏎᎸ, ᎤᎾᏏᏅᏒᎩ, ᎡᎳᏗ ᏫᏚᏂᏅᏨᎩ.
Hna-quo-no, A-yv na-s-gi, du-wo-se-lv, u-na-si-nv-sv-gi, e-la-di wi-du-ni-nv-tsv-gi.


Then asked he them again, Whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth.
ᎿᎭᏉᏃ ᏔᎵᏁ ᏙᎤᏛᏛᏅᎩ, ᎦᎪ ᎡᏥᏲᎭ? ᏚᏪᏎᎸᎩ ᎯᎠᏃ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᏥᏌ ᎾᏎᎵᏗ ᎡᎯ.
Hna-quo-no ta-li-ne do-u-dv-dv-nv-gi, Ga-go e-tsi-yo-ha? Du-we-se-lv-gi hi-a-no nu-ni-we-sv-gi; Tsi-sa Na-se-li-di e-hi.


Jesus answered, I have told you that I am he: if therefore ye seek me, let these go their way:
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ, ᎦᏳᎳ ᎢᏨᏃᏁᎸ ᎠᏴ ᎾᏍᎩ ᎨᏒᎢ. ᎢᏳᏃ ᎠᏴ ᏍᎩᏲᎮᏍᏗ, ᎯᎠ ᎤᎾᏁᎳᎩ ᏩᎾᏓᏅᎾ;
Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi, Ga-yu-la i-tsv-no-ne-lv a-yv na-s-gi ge-sv-i. I-yu-no a-yv s-gi-yo-he-s-di, hi-a u-na-ne-la-gi wa-na-da-nv-na;


That the saying might be fulfilled, which he spake, Of them which thou gavest me have I lost none.
ᎤᏙᎯᏳᏗᏱ ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎢ; "ᏗᏍᎩᎧᏁᎸᎯ ᎥᏝ ᎠᏏᏴᏫ ᏍᎩᏲᎱᏎᎸ."
U-do-hi-yu-di-yi u-ne-tsv hi-a nu-we-sv-i; "Di-s-gi-ka-ne-lv-hi v-tla a-si-yv-wi s-gi-yo-hu-se-lv."


Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high priest's servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malchus.
ᎿᎭᏉᏃ ᏌᏩᏂ ᏈᏓ ᎠᏰᎳᏍᏗᎦᏅᎯᏛ ᎦᏁᎲᎢ, ᎤᎸᎲᎩ, ᎠᎴ ᎤᎷᏴᎩ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᎤᏅᏏᏓᏍᏗ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᎦᏘᏏ ᎦᎴᏂ ᎤᎵᏍᏕᏍᏔᏅᎩ. ᎾᏍᎩ ᎠᏥᏅᏏᏓᏍᏗ ᎹᎵᎦ ᏧᏙᎢᏛ ᎨᏒᎩ.
Hna-quo-no Sa-wa-ni Qui-da a-ye-la-s-di-ga-nv-hi-dv ga-ne-hv-i, u-lv-hv-gi, a-le u-lu-yv-gi nu-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--ge-lo-hi u-nv-si-da-s-di, a-le na-s-gi a-ga-ti-si ga-le-ni u-li-s-de-s-ta-nv-gi. Na-s-gi a-tsi-nv-si-da-s-di Ma-li-ga tsu-do-i-dv ge-sv-gi.


Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into the sheath: the cup which my Father hath given me, shall I not drink it?
ᎿᎭᏉᏃ ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ ᏈᏓ; ᏥᎯᎳᏓ ᏣᏤᎵ ᎠᏰᎳᏍᏗ-ᎦᏅᎯᏛ ᎦᎳᏗᏍᏗᏱ; ᎤᎵᏍᏈᏗ ᎡᏙᏓ ᎠᎩᏁᎸᎯ, ᏝᏍᎪ ᏴᏓᎦᏗᏔᎯ?
Hna-quo-no Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi Qui-da; Tsi-hi-la-da tsa-tse-li a-ye-la-s-di--ga-nv-hi-dv ga-la-di-s-di-yi; u-li-s-qui-di e-do-da a-gi-ne-lv-hi, tla-s-go Yv-da-ga-di-ta-hi?


Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus, and bound him,
ᎿᎭᏉᏃ ᏑᎾᏓᏡᎩ, ᎠᎴ ᎠᏂᏯᏫᏍᎩ ᏗᏘᏂᏙᎯ, ᎠᎴ ᏗᎾᏓᏂᏱᏍᎩ ᎠᏂᏧᏏ ᏧᏂᏁᏤᎸᎯ, ᎬᏩᏂᏴᎲᎩ ᏥᏌ, ᎠᎴ ᎬᏩᎸᎸᎩ.
Hna-quo-no su-na-da-tlu-gi, a-le a-ni-ya-wi-s-gi di-ti-ni-do-hi, a-le di-na-da-ni-yi-s-gi A-ni-tsu-si tsu-ni-ne-tse-lv-hi, gv-wa-ni-yv-hv-gi Tsi-sa, a-le gv-wa-lv-lv-gi.


And led him away to Annas first; for he was father in law to Caiaphas, which was the high priest that same year.
ᎠᎴ ᎡᎾ ᏧᏬᎸᎢ ᎢᎬᏱ ᏫᎬᏩᏘᏅᏍᏔᏅᎩ, ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎧᏱᏆ ᎤᎿᎭᏥᏴᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᎨᏒᎩ ᎾᎯᏳ ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒᎢ.
A-le E-na tsu-wo-lv-i i-gv-yi wi-gv-wa-ti-nv-s-ta-nv-gi, na-s-gi-ye-no Ka-yi-qua u-hna-tsi-yv-gi, a-le na-s-gi nu-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--ge-lo-hi ge-sv-gi na-hi-yu u-de-ti-yv-sa-di-sv-i.


Now Caiaphas was he, which gave counsel to the Jews, that it was expedient that one man should die for the people.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎧᏱᏆ ᏥᏚᏁᏤᎴ ᎠᏂᏧᏏ, ᎯᎠ ᏥᏂᏚᏪᏎᎴᎢ; ᎤᏟ ᎣᏏᏳ ᎢᎦᎵᏍᏓᏁᏗ ᎠᏏᏴᏫ ᏱᏚᏲᎱᎯᎭᎸ ᏴᏫ.
Na-s-gi hi-a Ka-yi-qua tsi-du-ne-tse-le A-ni-tsu-si, hi-a tsi-ni-du-we-se-le-i; u-tli o-si-yu i-ga-li-s-da-ne-di a-si-yv-wi yi-du-yo-hu-hi-ha-lv yv-wi.


And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple: that disciple was known unto the high priest, and went in with Jesus into the palace of the high priest.
ᏌᏩᏂᏃ ᏈᏓ ᎤᏍᏓᏩᏛᏒᎩ ᏥᏌ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᏅᏩᏓᎴ ᎠᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ. ᎾᏍᎩ ᎠᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᎤᎦᏔᎯ ᎨᏒᎩ; ᎢᏧᎳᎭᏃ ᏥᏌ ᎤᏂᏴᎸᎩ ᎤᏜᏓᏅᏛᎢ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᎦᏁᎸᎢ.
Sa-wa-ni-no Qui-da u-s-da-wa-dv-sv-gi Tsi-sa, a-le na-s-quo nv-wa-da-le a-da-s-da-wa-di-do-hi. Na-s-gi a-da-s-da-wa-di-do-hi nu-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--ge-lo-hi u-ga-ta-hi ge-sv-gi; i-tsu-la-ha-no Tsi-sa u-ni-yv-lv-gi u-dla-nv-dv-i nu-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--ge-lo-hi ga-ne-lv-i.


But Peter stood at the door without. Then went out that other disciple, which was known unto the high priest, and spake unto her that kept the door, and brought in Peter.
ᏈᏓᏍᎩᏂ ᏙᏱᏗᏢᏉ ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ ᎤᎴᏅᎩ. ᎿᎭᏉᏃ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏐᎢ ᎠᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ, ᏄᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᎤᎦᏔᎯ, ᎤᏄᎪᏨᎩ, ᏭᎵᏃᎮᏔᏅᎩ ᎠᏛ ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ ᎠᎦᏘᏯ, ᎠᎴ ᎤᏴᏔᏅᎩ ᏈᏓ.
Qui-da-s-gi-ni do-yi-di-tlv-quo ga-lo-hi-s-di-yi u-le-nv-gi. Hna-quo-no na-s-gi na so-i a-da-s-da-wa-di-do-hi, nu-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--ge-lo-hi u-ga-ta-hi, u-nu-go-tsv-gi, wu-li-no-he-ta-nv-gi a-dv ga-lo-hi-s-di-yi a-ga-ti-ya, a-le u-yv-ta-nv-gi Qui-da.


Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou also one of this man's disciples? He saith, I am not.
ᎿᎭᏉᏃ ᎾᏍᎩ ᎠᏛ, ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ ᎠᎦᏘᏯ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸ ᏈᏓ; ᏂᎯᎧ ᎾᏍᏉ ᎯᎠ ᎠᏍᎦᏯ ᎯᏍᏓᏩᏗᏙᎯ? ᎥᏝ, ᎤᏛᏅᎩ.
Hna-quo-no na-s-gi a-dv, ga-lo-hi-s-di-yi a-ga-ti-ya, hi-a nu-we-se-lv Qui-da; Ni-hi-ka na-s-quo hi-a a-s-ga-ya hi-s-da-wa-di-do-hi? V-tla, u-dv-nv-gi.


And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals; for it was cold: and they warmed themselves: and Peter stood with them, and warmed himself.
ᎨᏥᏅᏏᏓᏍᏗᏃ ᎠᎴ ᏗᎾᏓᏂᏱᏍᎩ ᎾᎿᎭᎠᎾᏙᎾᎥᎩ, ᎧᏃᏍᎦ ᎤᏃᏙᏔᏅᎯ ᎨᏒᎩ, -ᎤᏴᏢᎩᏰᏃ, ᎠᎴ ᎤᏂᎦᎾᏬᏍᎬᎩ. ᏈᏓᏃ ᎨᎸᎩ ᎦᏙᎬᎩ ᎠᎴ ᎤᎦᎾᏬᏍᎬᎩ.
Ge-tsi-nv-si-da-s-di-no a-le di-na-da-ni-yi-s-gi na-hna a-na-do-na-v-gi, ka-no-s-ga u-no-do-ta-nv-hi ge-sv-gi, ---u-yv-tlv-gi-ye-no, a-le u-ni-ga-na-wo-s-gv-gi. Qui-da-no ge-lv-gi ga-do-gv-gi a-le u-ga-na-wo-s-gv-gi.


The high priest then asked Jesus of his disciples, and of his doctrine.
ᎿᎭᏉᏃ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᎤᏛᏛᏅᎩ ᏥᏌ, ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎠᎴ ᏄᏍᏛ ᏓᏕᏲᎲᏍᎬ ᎤᎬᏩᎵ.
Hna-quo-no nu-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--ge-lo-hi u-dv-dv-nv-gi Tsi-sa, gv-wa-s-da-wa-di-do-hi a-le nu-s-dv da-de-yo-hv-s-gv u-gv-wa-li.


Jesus answered him, I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue, and in the temple, whither the Jews always resort; and in secret have I said nothing.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎬᏂᎨᏒ ᎦᏥᏬᏁᏗᏍᎬᎩ ᎡᎶᎯ; ᏯᏃᎩᏳ ᏕᎦᏕᏲᎲᏍᎬ ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᏕᎪᏢᏩᏗᏒᎢ, ᎠᎴ ᎤᏛᏅ-ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ, ᎾᎿᎭᎠᏂᏧᏏ ᏂᎪᎯᎸ ᏧᏂᎳᏫᏦᎯᏍᏗᏱ ᏥᎩ, ᎤᏕᎵᏛᏃ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᎠᏆᏛᏅᎯ ᏱᎩ.
Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; Gv-ni-ge-sv ga-tsi-wo-ne-di-s-gv-gi e-lo-hi; ya-no-gi-yu de-ga-de-yo-hv-s-gv di-ga-la-wi-i-s-di-yi de-go-tlv-wa-di-sv-i, a-le u-dv-nv--di-ga-la-wi-i-s-di-yi, na-hna A-ni-tsu-si ni-go-hi-lv tsu-ni-la-wi-tso-hi-s-di-yi tsi-gi, u-de-li-dv-no v-tla go-hu-s-di a-qua-dv-nv-hi yi-gi.


Why askest thou me? ask them which heard me, what I have said unto them: behold, they know what I said.
ᎦᏙᏃ ᎠᏴ ᎢᏍᏆᏛᏛᎲᏍᎦ? ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏔᏛᏛᎲᎦ ᎤᎾᏛᎦᏅᎯ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏥᏪᏎᎸᎢ. ᎬᏂᏳᏉ ᎠᏂᎦᏔᎭ ᎾᎩᏪᏒᎢ.
Ga-do-no a-yv i-s-qua-dv-dv-hv-s-ga? Na-s-gi na ta-dv-dv-hv-ga u-na-dv-ga-nv-hi na-s-gi ni-ga-tsi-we-se-lv-i. Gv-ni-yu-quo a-ni-ga-ta-ha na-gi-we-sv-i.


And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Answerest thou the high priest so?
ᎾᏍᎩᏃ ᏄᏪᏒ, ᎠᏏᏴᏫ ᏗᏓᏂᏱᏍᎩ ᎾᎥ ᎦᏙᎩ ᎤᏏᏛᏂᎸᎩ ᏥᏌ, ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎾᏍᎩᏍᎪ ᏂᏪᏎ ᎯᏁᏤᎭ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ?
Na-s-gi-no nu-we-sv, a-si-yv-wi di-da-ni-yi-s-gi na-v ga-do-gi u-si-dv-ni-lv-gi Tsi-sa, hi-a nu-we-sv-gi; Na-s-gi-s-go ni-we-se hi-ne-tse-ha nu-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--ge-lo-hi?


Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil: but if well, why smitest thou me?
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏳᏃ ᎤᏐᏅ ᎠᎩᏁᏤᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎯᎦᏔᎯ ᏫᏂᎦᎵᏍᏓ ᎤᏐᏅ ᎠᎩᏁᏨᎢ; ᎢᏳᏍᎩᏂ ᎣᏏᏳ ᎠᎩᏁᏤᏍᏗ, ᎦᏙᏃ ᏥᏍᏋᏂᎭ?
Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; I-yu-no u-so-nv a-gi-ne-tse-s-di, na-s-gi hi-ga-ta-hi wi-ni-ga-li-s-da u-so-nv a-gi-ne-tsv-i; i-yu-s-gi-ni o-si-yu a-gi-ne-tse-s-di, ga-do-no tsi-s-quv-ni-ha?


Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest.
ᎡᎾᏰᏃ ᎤᏁᏨᎯ ᎨᏒᎩ ᎠᎦᎸᎢᏛ ᎠᎦᏘᏅᏍᏗᏱ ᎧᏱᏆ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸᎨᎶᎯ ᏧᏪᏅᏒᎢ.
E-na-ye-no u-ne-tsv-hi ge-sv-gi a-ga-lv-i-dv a-ga-ti-nv-s-di-yi Ka-yi-qua nu-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv-ge-lo-hi tsu-we-nv-sv-i.


And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? He denied it, and said, I am not.
ᏌᏩᏂᏃ ᏈᏓ ᎦᏙᎬᎩ ᎤᎦᎾᏬᏍᎬᎩ. ᎿᎭᏉᏃ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᏂᎯᎧ ᎾᏍᏉ ᎯᎠ ᎯᏍᏓᏩᏗᏙᎯ? ᎤᏓᏱᎸᎩ, ᎥᏝ, ᎤᏛᏅᎩ.
Sa-wa-ni-no Qui-da ga-do-gv-gi u-ga-na-wo-s-gv-gi. Hna-quo-no hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; Ni-hi-ka na-s-quo hi-a hi-s-da-wa-di-do-hi? U-da-yi-lv-gi, V-tla, u-dv-nv-gi.


One of the servants of the high priest, being his kinsman whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in the garden with him?
ᎠᏏᏴᏫ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᏧᏅᏏᏓᏍᏗ, ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏩᎾ ᏈᏓ ᎤᎵᏍᏕᏒᎯ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏝᏍᎪ ᏱᎬᎪᎡ ᏥᏍᏕᏙᎲᎩ ᎠᏫᏒᏗᏱ?
A-si-yv-wi nu-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--ge-lo-hi tsu-nv-si-da-s-di, go-hu-s-di u-wa-na Qui-da u-li-s-de-sv-hi, hi-a nu-we-se-lv-gi; Tla-s-go yi-gv-go-e tsi-s-de-do-hv-gi a-wi-sv-di-yi?


Peter then denied again: and immediately the cock crew.
ᏈᏓᏃ ᏔᎵᏁ ᎤᏓᏱᎸᎩ. ᎩᎳᏉᏃ ᎢᏴᏛ ᏣᏔᎦ ᎤᏴᎳᏒᎩ.
Qui-da-no ta-li-ne u-da-yi-lv-gi. Gi-la-quo-no i-yv-dv tsa-ta-ga u-yv-la-sv-gi.


Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled; but that they might eat the passover.
ᎿᎭᏉ ᎧᏱᏆ ᎦᏁᎸ ᎤᎾᏘᎿᎭᏫᏛᎲᎩ ᏥᏌ, ᏗᎫᎪᏙᏗᏱ ᏭᎾᏘᏅᏍᏔᏅᎩ; ᎠᎴ ᏑᎾᎴ ᎨᏒᎩ. ᎤᏅᏒᏍᎩᏂ ᎥᏝ ᏗᎫᎪᏙᏗᏱ ᏳᏁᏅᏎᎢ, ᎦᏓᎭ ᏱᏃᏣᎵᏍᏓ ᎠᏁᎵᏍᎬᎩ, ᎧᏃᎯᏰᎩ ᏗᎵᏍᏓᏴᏗᏱ ᏧᎾᎵᏍᏓᏴᏗᏱ ᎤᏂᏰᎸᏒᎩ.
Hna-quo Ka-yi-qua ga-ne-lv u-na-ti-hna-wi-dv-hv-gi Tsi-sa, di-gu-go-do-di-yi wu-na-ti-nv-s-ta-nv-gi; a-le su-na-le ge-sv-gi. U-nv-sv-s-gi-ni v-tla di-gu-go-do-di-yi yu-ne-nv-se-i, ga-da-ha yi-no-tsa-li-s-da a-ne-li-s-gv-gi, ka-no-hi-ye-gi di-li-s-da-yv-di-yi tsu-na-li-s-da-yv-di-yi u-ni-ye-lv-sv-gi.


Pilate then went out unto them, and said, What accusation bring ye against this man?
ᏆᎴᏗᏃ ᏓᏳᏄᎪᏨᎩ ᎠᏂᏙᎾᎥ ᎤᎷᏨᎩ, ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎦᏙ ᎡᏧᎢᏍᏗᎭ ᎯᎠ ᎠᏍᎦᏯ?
Qua-le-di-no da-yu-nu-go-tsv-gi a-ni-do-na-v u-lu-tsv-gi, hi-a nu-we-sv-gi; Ga-do e-tsu-i-s-di-ha hi-a a-s-ga-ya?


They answered and said unto him, If he were not a malefactor, we would not have delivered him up unto thee.
ᎤᏂᏁᏨᎩ ᎯᎠ ᎤᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏳᏃ ᎤᏍᎦᏅᏨᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᏱᎨᏎᎢ ᎥᏝ ᏱᏙᎨᏨᏲᎯᏎᎴᎢ.
U-ni-ne-tsv-gi hi-a u-gv-wa-we-se-lv-gi; I-yu-no u-s-ga-nv-tsv-hi ni-ge-sv-na yi-ge-se-i v-tla yi-do-ge-tsv-yo-hi-se-le-i.


Then said Pilate unto them, Take ye him, and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, It is not lawful for us to put any man to death:
ᎿᎭᏉᏃ ᏆᎴᏗ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎡᏣᏘᎿᎭᏫᏛ, ᎢᏨᏒ ᏗᏥᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎢᏨᏓ ᎡᏥᏱᎵᏓ. ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏂᏧᏏ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎥᏝ ᎤᎵᏁᏨᎯ ᏱᎩ ᏴᏫ ᎣᏥᎯᏍᏗᏱ.
Hna-quo-no Qua-le-di hi-a ni-du-we-se-lv-gi; E-tsa-ti-hna-wi-dv, i-tsv-sv di-tsi-ka-hna-wa-dv-s-di i-tsv-da e-tsi-yi-li-da. Hna-quo-no A-ni-tsu-si hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; V-tla u-li-ne-tsv-hi yi-gi yv-wi o-tsi-hi-s-di-yi.


That the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, signifying what death he should die.
[ᎾᏍᎩ ᏄᎵᏍᏔᏅᎩ] ᎤᏙᎯᏳᏗᏱ ᏥᏌ ᎤᏁᏨᎢ, ᎦᏛᎬ ᎢᏳᎵᏍᏓᏁᏗᏱ ᎤᏲᎱᎯᏍᏗᏱ.
[Na-s-gi nu-li-s-ta-nv-gi] u-do-hi-yu-di-yi Tsi-sa u-ne-tsv-i, ga-dv-gv i-yu-li-s-da-ne-di-yi u-yo-hu-hi-s-di-yi.


Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, and said unto him, Art thou the King of the Jews?
ᎿᎭᏉᏃ ᏆᎴᏗ ᏔᎵᏁ ᏗᎫᎪᏗᏱ ᎤᏴᎸᎩ, ᎠᎴ ᏥᏌ ᏭᏯᏅᎲᎩ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ, ᏂᎯᏍᎪ ᏣᎬᏫᏳᎯ ᎠᏂᏧᏏ ᎤᎾᏤᎵᎦ?
Hna-quo-no Qua-le-di ta-li-ne di-gu-go-di-yi u-yv-lv-gi, a-le Tsi-sa wu-ya-nv-hv-gi, hi-a nu-we-se-lv-gi, Ni-hi-s-go Tsa-gv-wi-yu-hi A-ni-tsu-si u-na-tse-li-ga?


Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me?
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏥᎪ ᏨᏒ ᏣᏓᏅᏖᏛ ᎾᏍᎩ ᏥᏂᏪᎠ, ᎩᎶᎨ ᎾᏍᎩ ᎨᏣᏃᎮᎮᎴᎢ?
Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; Tsi-go tsv-sv tsa-da-nv-te-dv na-s-gi tsi-ni-we-a, gi-lo-ge na-s-gi ge-tsa-no-he-he-le-i?


Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me: what hast thou done?
ᏆᎴᏗ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏥᎪ ᎠᏴ ᏥᏧᏏ? ᏗᏣᏤᎵᎦ ᏴᏫ, ᎠᎴ ᏄᏂᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ ᏕᎨᏣᏲᏒ ᎦᏙ ᏣᏛᏁᎸ.
Qua-le-di hi-a nu-we-sv-gi; Tsi-go a-yv Tsi-tsu-si? Di-tsa-tse-li-ga yv-wi, a-le nu-ni-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--a-ne-lo-hi de-ge-tsa-yo-sv ga-do tsa-dv-ne-lv.


Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎠᎩᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ ᎥᏝ ᎠᏂ ᎡᎶᎯ ᎡᎯ ᏱᎩ. ᎢᏳᏃ ᎠᎩᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ ᎠᏂ ᎡᎶᎯ ᎡᎯ ᏱᎨᏎᎢ, ᏗᏆᏤᎵᎦ ᏱᏚᎾᏟᏴᎮᎢ, ᏞᏍᏗ ᎠᏂᏧᏏ ᏗᎨᏥᏲᎯᏎᎸᎩ, ᏳᏁᎵᏎᎢ. ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎠᏂ ᎤᏓᎴᏅᎯ ᏱᎩ ᎠᎩᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒᎢ.
Tsi-sa hi-a nu-we-sv-gi; A-gi-gv-wi-yu-hi ge-sv v-tla a-ni e-lo-hi e-hi yi-gi. I-yu-no a-gi-gv-wi-yu-hi ge-sv a-ni e-lo-hi e-hi yi-ge-se-i, di-qua-tse-li-ga yi-du-na-tli-yv-he-i, tle-s-di A-ni-tsu-si di-ge-tsi-yo-hi-se-lv-gi, yu-ne-li-se-i. A-se-no v-tla a-ni u-da-le-nv-hi yi-gi a-gi-gv-wi-yu-hi ge-sv-i.


Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.
ᎿᎭᏉᏃ ᏆᎴᏗ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏣᎬᏫᏳᎯᏰᎧᏂ? ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏰᎵ ᏂᏫ, ᎠᎩᎬᏫᏳᎯᏰᏃ ᎠᏴ. ᏥᏃᎮᏍᎩ ᎤᏙᎯᏳᏒ ᎢᏯᏆᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏆᏕᏅᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏅᏓᏳᎵᏍᏙᏔᏅᎩ ᎡᎶᎯ ᎠᎩᎾᏄᎪᏥᎸᎩ. ᎾᏂᎥ ᎤᏙᎯᏳᏒ ᎤᏂᎨᏳᎯ ᎠᎾᏛᎩᏍᎪ ᏥᏁᎬᎢ.
Hna-quo-no Qua-le-di hi-a nu-we-se-lv-gi; Tsa-gv-wi-yu-hi-ye-ka-ni? Tsi-sa hi-a nu-we-sv-gi; Ye-li ni-wi, a-gi-gv-wi-yu-hi-ye-no a-yv. Tsi-no-he-s-gi u-do-hi-yu-sv i-ya-qua-li-s-do-di-yi, na-s-gi i-yu-s-di a-qua-de-nv-gi, a-le na-s-gi nv-da-yu-li-s-do-ta-nv-gi e-lo-hi a-gi-na-nu-go-tsi-lv-gi. Na-ni-v u-do-hi-yu-sv u-ni-ge-yu-hi a-na-dv-gi-s-go tsi-ne-gv-i.


Pilate saith unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all.
ᏆᎴᏗ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎦᏙ ᎤᏍᏗ ᎤᏙᎯᏳᏒ ᎨᏒᎢ? ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᏄᏪᏒ, ᏔᎵᏁ ᎤᏄᎪᏨᎩ ᎠᏂᏧᏏ ᎠᏂᏙᎾᎥ ᏭᎶᏒᎩ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᏫᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎥᏝ ᏱᏥᏩᏘᎭ ᎤᏍᎦᏅᏨᎢ.
Qua-le-di hi-a nu-we-se-lv-gi; Ga-do u-s-di u-do-hi-yu-sv ge-sv-i? Na-s-gi-no hi-a nu-we-sv, ta-li-ne u-nu-go-tsv-gi A-ni-tsu-si a-ni-do-na-v wu-lo-sv-gi, a-le hi-a wi-ni-du-we-se-lv-gi; V-tla yi-tsi-wa-ti-ha u-s-ga-nv-tsv-i.


But ye have a custom, that I should release unto you one at the passover: will ye therefore that I release unto you the King of the Jews?
ᎠᏎᏃ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎢᏥᎭ, ᏗᏨᏲᎯᏎᏗᏱ ᎠᏏᏴᏫ ᎧᏃᎯᏰᎩ ᏗᎵᏍᏓᏴᏗᏱ ᎠᏍᏆᎵᏍᎬ ᎢᏳᎢ. ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏣᏚᎵᏍᎪ ᏗᏨᏲᏎᏗᏱ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᏂᏧᏏ ᎤᎾᏤᎵᎦ?
A-se-no di-ka-hna-wa-dv-s-di i-tsi-ha, di-tsv-yo-hi-se-di-yi a-si-yv-wi ka-no-hi-ye-gi di-li-s-da-yv-di-yi a-s-qua-li-s-gv i-yu-i. Na-s-gi i-yu-s-di i-tsa-du-li-s-go di-tsv-yo-se-di-yi U-gv-wi-yu-hi A-ni-tsu-si u-na-tse-li-ga?


Then cried they all again, saying, Not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber.
ᎿᎭᏉᏃ ᏂᎦᏛ ᏔᎵᏁ ᎤᏁᎷᏅᎩ, ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎥᏝᏍᏗ ᎯᎠ ᎠᏍᎦᏯ, ᏆᎳᏆᏍᎩᏂ. ᎾᏍᎩ ᏆᎳᏆ ᎠᏓᎾᏌᎲᏍᎩ ᎨᏒᎩ.
Hna-quo-no ni-ga-dv ta-li-ne u-ne-lu-nv-gi, Hi-a nu-ni-we-sv-gi; v-tla-s-di hi-a a-s-ga-ya, Qua-la-qua-s-gi-ni. Na-s-gi Qua-la-qua a-da-na-sa-hv-s-gi ge-sv-gi.