What advantage then hath the Jew? or what profit is there of circumcision?
ᎦᏙᎨᏃ ᎤᏍᏛ ᎤᏟ ᏄᏛᏅ ᎠᏧᏏ? ᎠᎴ ᎦᏙ ᎤᏍᏛ ᎬᏩᏓᏍᏕᎸᏗ ᎠᎱᏍᏕᏍᏗ ᎨᏒᎢ?
Ga-do-ge-no u-s-dv u-tli nu-dv-nv A-tsu-si? a-le ga-do u-s-dv gv-wa-da-s-de-lv-di a-hu-s-de-s-di ge-sv-i?


Much every way: chiefly, because that unto them were committed the oracles of God.
ᎤᏣᏘ ᏂᎦᎥ ᏄᏓᎴᏒᎢ; ᏄᎬᏫᏳᏒ ᎠᏗᎾ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᎾᏍᎩ ᎨᎦᎨᏅᏴ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏁᏨᎢ.
U-tsa-ti ni-ga-v nu-da-le-sv-i; nu-gv-wi-yu-sv a-di-na nv-di-ga-li-s-do-di na-s-gi ge-ga-ge-nv-yv U-ne-la-nv-hi u-ne-tsv-i.


For what if some did not believe? shall their unbelief make the faith of God without effect?
ᎦᏙᏃ ᎢᏳ ᎢᎦᏛ ᏄᏃᎯᏳᏅᎾ ᏱᎩ? ᏥᎪ ᏄᏃᎯᏳᏅᎾ ᎨᏒ ᎠᏎᏉᏉ ᏱᏂᎬᎦ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎦᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒᎢ?
Ga-do-no i-yu i-ga-dv nu-no-hi-yu-nv-na yi-gi? Tsi-go nu-no-hi-yu-nv-na ge-sv a-se-quo-quo yi-ni-gv-ga U-ne-la-nv-hi ga-go-hi-yu-di ge-sv-i?


God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged.
ᎬᏩᏟᏍᏗ; ᎥᎥ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏚᏳᎪᏛ ᎧᏁᎩ ᎨᏎᏍᏗ, ᎾᏂᎥᏃ ᏴᏫ ᎠᏂᏰᎪᎩ ᎨᏎᏍᏗ; ᎾᏍᎩᏯ ᎯᎠ ᏂᎬᏅ ᎪᏪᎸᎢ, ᎾᏍᎩ ᏂᏍᎦᏅᎾ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎯᏁᎬᎢ, ᎠᎴ ᏣᏓᏎᎪᎩᏍᏗᏱ ᎿᎭᏉ ᏕᎱᎪᏔᏅᎭ.
Gv-wa-tli-s-di; V-v, U-ne-la-nv-hi du-yu-go-dv ka-ne-gi ge-se-s-di, na-ni-v-no yv-wi a-ni-ye-go-gi ge-se-s-di; Na-s-gi-ya hi-a ni-gv-nv go-we-lv-i, na-s-gi ni-s-ga-nv-na i-yu-li-s-do-di-yi hi-ne-gv-i, a-le tsa-da-se-go-gi-s-di-yi hna-quo de-hu-go-ta-nv-ha.


But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? (I speak as a man)
ᎠᏎᏃ ᎢᏳᏃ ᏂᏚᏳᎪᏛᎾ ᏃᎦᏛᏁᎸ ᎬᏂᎨᏒ ᏱᏂᎬᏁᎭ ᏚᏳᎪᏛ ᎢᏯᏛᏁᎯ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ, ᎦᏙ ᏓᏓᏛᏂ? ᎠᏍᎦᏅᎦᏍᎪ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎾᏍᎩ ᏥᏓᏍᏛᏗᏍᏙᏗᎭ? (ᏴᏫᏉ ᎢᏳᏪᏍᏗ ᏂᏥᏪᎭ).
A-se-no i-yu-no ni-du-yu-go-dv-na no-ga-dv-ne-lv gv-ni-ge-sv yi-ni-gv-ne-ha du-yu-go-dv i-ya-dv-ne-hi ge-sv U-ne-la-nv-hi, ga-do da-da-dv-ni? a-s-ga-nv-ga-s-go U-ne-la-nv-hi na-s-gi tsi-da-s-dv-di-s-do-di-ha? (yv-wi-quo i-yu-we-s-di ni-tsi-we-ha).


God forbid: for then how shall God judge the world?
ᎬᏩᏟᏍᏗ; ᎢᏳᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᏱᏄᏍᏗ ᎦᏙ ᏱᎦᎵᏍᏙᏓ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎡᎶᎯ ᏱᏕᎫᎪᏓᏏ?
Gv-wa-tli-s-di; i-yu-ye-no na-s-gi yi-nu-s-di ga-do yi-ga-li-s-do-da U-ne-la-nv-hi e-lo-hi yi-de-gu-go-da-si?


For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?
ᎢᏳᏰᏃ ᏚᏳᎪᏛ ᎧᏁᎩ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᎤᏁᏉᏨᎯ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᏄᏩᏁᎲᎢ ᎠᏴ ᎦᏥᎪᎲᏍᎬ ᏱᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ, ᎦᏙᏃ ᎠᏴ ᎾᏍᏉ ᎠᏏᏉ ᏛᏊᎪᏓᏁᎭ ᏥᏍᎦᎾ ᎾᏍᎩᏯᎢ?
I-yu-ye-no du-yu-go-dv ka-ne-gi ge-sv U-ne-la-nv-hi u-tli i-ga-i u-ne-quo-tsv-hi yi-gi na-s-gi ga-lv-quo-di-yu nu-wa-ne-hv-i a-yv ga-tsi-go-hv-s-gv yi-nv-di-ga-li-s-do-di-ha, ga-do-no a-yv na-s-quo a-si-quo dv-quu-go-da-ne-ha tsi-s-ga-na na-s-gi-ya-i?


And not rather, (as we be slanderously reported, and as some affirm that we say,) Let us do evil, that good may come? whose damnation is just.
ᎠᎴᏍᎪ ᎥᏝ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏳᎬᏫᏳᎭ, (ᎾᏍᎩ ᎦᏲᎩᏐᏢᏛ ᏥᎪᎩᏃᎮᎭ, ᎠᎴ ᎩᎶ ᎾᏍᎩ ᎾᏂᏪ ᏥᎪᎪᏎᎭ,) ᎤᏲ ᏕᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎮᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎨᏒ ᎤᎵᏰᎢᎸᏍᏗᏱ? ᎾᏍᎩ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨ ᏧᎾᏚᎪᏓᏁᏗᏱ ᏚᏳᎪᏗ.
A-le-s-go v-tla na-s-gi hi-a yu-gv-wi-yu-ha, (na-s-gi ga-yo-gi-so-tlv-dv tsi-go-gi-no-he-ha, a-le gi-lo na-s-gi na-ni-we tsi-go-go-se-ha,) U-yo de-gi-lv-wi-s-da-ne-he-s-di na-s-gi o-s-dv ge-sv u-li-ye-i-lv-s-di-yi? na-s-gi u-ni-s-ga-nv-tsv tsu-na-du-go-da-ne-di-yi du-yu-go-di.


What then? are we better than they? No, in no wise: for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin;
ᎦᏙᎨ ᎤᎬᏫᏳᎭ? ᎤᏟᏍᎪ ᏂᏙᎯ? ᎥᏝ ᎤᏍᏗᎩᏛ ᎤᏅ; ᎦᏳᎳᏰᏃ ᏕᎫᎪᏔᏅ ᎾᏍᎩ ᎢᏧᎳ ᎠᏂᏧᏏ ᎠᎴ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ, ᏂᎦᏗᏳ ᎠᏍᎦᏅᎢᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᎾᏓᏄᏴᏛᎢ.
Ga-do-ge u-gv-wi-yu-ha? u-tli-s-go ni-do-hi? V-tla u-s-di-gi-dv u-nv; ga-yu-la-ye-no de-gu-go-ta-nv na-s-gi i-tsu-la A-ni-tsu-si a-le tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi, ni-ga-di-yu a-s-ga-nv-i-s-di ge-sv u-na-da-nu-yv-dv-i.


As it is written, There is none righteous, no, not one:
ᎾᏍᎩᏯ ᎯᎠ ᏥᏂᎬᏅ ᏥᎪᏪᎳ, ᎥᏝ ᎩᎶ ᎣᏏᏳ ᎢᏯᏛᏁᎯ ᏱᎩ, ᎥᏝ, ᏌᏉ ᎤᏅ.
Na-s-gi-ya hi-a tsi-ni-gv-nv tsi-go-we-la, V-tla gi-lo o-si-yu i-ya-dv-ne-hi yi-gi, v-tla, sa-quo u-nv.


There is none that understandeth, there is none that seeketh after God.
ᎥᏝ ᎩᎶ ᎪᎵᎩ ᏱᎩ; ᎥᏝ ᎩᎶ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏲᎯ ᏱᎩ.
V-tla gi-lo go-li-gi yi-gi; v-tla gi-lo U-ne-la-nv-hi u-yo-hi yi-gi.


They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one.
ᎾᏂᎥᏉ ᎤᎾᏞᏒ ᎦᏅᏅᎢ, ᎢᏳᎾᏍᏗᎭᏉ ᎪᎱᏍᏗ ᏗᎬᏙᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏄᎾᎵᏍᏔᏅ; ᎥᏝ ᎩᎶ ᎣᏏᏳ ᎢᏯᏛᏁᎯ ᏱᎩ, ᎥᏝ ᏌᏉ ᎤᏅ.
Na-ni-v-quo u-na-tle-sv ga-nv-nv-i, i-yu-na-s-di-ha-quo go-hu-s-di di-gv-do-di ni-ge-sv-na nu-na-li-s-ta-nv; v-tla gi-lo o-si-yu i-ya-dv-ne-hi yi-gi, v-tla sa-quo u-nv.


Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is under their lips:
ᎤᏂᎩᏍᏗᏱ ᏗᏓᏂᏐᏗᏱ ᎤᎵᏍᏚᎢᏛ ᏥᎨᏐ ᎾᏍᎩᏯᎢ; ᏗᏂᏃᎪᎢ ᎠᎾᏓᎶᏄᎮᏗᏍᎪᎢ, ᎢᎾᏛ ᏚᏂᏁᎲ ᎠᏓᎯᎯ ᏚᏂᎭᏁᎦᎸ ᎭᏫᏂᏗᏢ ᏚᏂᏁᎭ.
U-ni-gi-s-di-yi di-da-ni-so-di-yi u-li-s-du-i-dv tsi-ge-so na-s-gi-ya-i; di-ni-no-go-i a-na-da-lo-nu-he-di-s-go-i, i-na-dv du-ni-ne-hv a-da-hi-hi du-ni-ha-ne-ga-lv ha-wi-ni-di-tlv du-ni-ne-ha.


Whose mouth is full of cursing and bitterness:
ᎾᏍᎩ ᏗᏂᎰᎵ ᏗᎧᎵᏬᎯ ᎠᏓᏍᎩᏅᏗᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎤᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi di-ni-ho-li di-ka-li-wo-hi a-da-s-gi-nv-di-s-di ge-sv a-le u-yv-s-di ge-sv-i.


Their feet are swift to shed blood:
ᏧᎾᎳᏏᏕᏂ ᏗᏯᏄᎵᏳ ᎩᎬ ᎤᎾᏓᏤᏪᏗᏱ.
Tsu-na-la-si-de-ni di-ya-nu-li-yu gi-gv u-na-da-tse-we-di-yi.


Destruction and misery are in their ways:
ᎠᏛᏗᏍᎩ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎤᏲ ᎠᏓᏅᏓᏗᏍᏗ ᎨᏒ ᏔᎵ ᎤᏛᏗᏕᎪ ᎠᏁᏙᎲᎢ.
A-dv-di-s-gi ge-sv a-le u-yo a-da-nv-da-di-s-di ge-sv ta-li u-dv-di-de-go a-ne-do-hv-i.


And the way of peace have they not known:
ᏅᏩᏙᎯᏯᏛᏃ ᎦᏅᏅ ᎥᏝ ᎤᏂᎦᏙᎥᏒᎯ ᏱᎩ.
Nv-wa-do-hi-ya-dv-no ga-nv-nv v-tla u-ni-ga-do-v-sv-hi yi-gi.


There is no fear of God before their eyes.
ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎦᎾᏰᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎥᏝ ᎢᎬᏱᏗᏢ ᏱᏄᏍᏗ ᏗᏂᎧᏅᎢ.
U-ne-la-nv-hi ga-na-ye-hi-s-di ge-sv v-tla i-gv-yi-di-tlv yi-nu-s-di di-ni-ka-nv-i.


Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law: that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God.
ᎠᎴ ᎢᏗᎦᏔᎭ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᎥ ᏂᎦᏪᏍᎬ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎤᏂᏁᏤᎭ ᎾᏍᎩ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎨᏥᏁᏄᎯ; ᎾᏍᎩ ᎾᏂᎥ ᏗᏂᎰᎵ ᏗᎨᏥᏍᏚᏁᏗᏱ, ᎠᎴ ᎡᎳᏂᎬ ᎠᏁᎯ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨᎯ ᏧᏚᎪᏔᏅᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏔᎲᎢ.
A-le i-di-ga-ta-ha na-s-gi ni-ga-v ni-ga-we-s-gv di-ka-hna-wa-dv-s-di u-ni-ne-tse-ha na-s-gi di-ka-hna-wa-dv-s-di ge-tsi-ne-nu-hi; na-s-gi na-ni-v di-ni-ho-li di-ge-tsi-s-du-ne-di-yi, a-le e-la-ni-gv a-ne-hi u-ni-s-ga-nv-tsv-hi tsu-du-go-ta-nv-hi i-yu-li-s-do-di-yi U-ne-la-nv-hi a-ga-ta-hv-i.


Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏂᎦᏪᏍᎬ ᏄᏛᏁᎲ ᎥᏝ ᎩᎶ ᎤᏇᏓᎵ ᏴᎬᏚᏓᎴᏍᏓ ᎾᏍᎩ ᎠᎦᏔᎲᎢ; ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏰᏃ ᎠᏍᎦᏅᎢᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᎦᏙᎥᎯᏍᏙᏗ.
Na-s-gi i-yu-s-di di-ka-hna-wa-dv-s-di ni-ga-we-s-gv nu-dv-ne-hv v-tla gi-lo u-que-da-li yv-gv-du-da-le-s-da na-s-gi a-ga-ta-hv-i; di-ka-hna-wa-dv-s-di-ye-no a-s-ga-nv-i-s-di ge-sv a-ga-do-v-hi-s-do-di.


But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets;
ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᎤᏓᏚᏓᎴᏍᏙᏗ ᎨᏒ, ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎬᏙᏗ ᏂᎨᏒᎾ, ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎬᏁᎸᎯ, ᎪᎯᏳᏙᏔᏅᎯ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎠᎴ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎬ ᏚᏃᏪᎸᎢ;
U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni u-da-du-da-le-s-do-di ge-sv, di-ka-hna-wa-dv-s-di gv-do-di ni-ge-sv-na, gv-ni-ge-sv i-gv-ne-lv-hi, go-hi-yu-do-ta-nv-hi di-ka-hna-wa-dv-s-di a-le a-na-do-le-ho-s-gv du-no-we-lv-i;


Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference:
ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏓᎦᏓᎴᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎪᎯᏳᏗ ᏨᏗᏓᎴᎲᏍᎦ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎾᏂᎥ ᎠᏃᎯᏳᎲᏍᎩ ᎤᏂᎷᏤᏗ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎾᏂᎥ ᎤᎾᏤᎵ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ ᏥᎩ; ᎥᏝᏰᏃ ᏧᎾᏓᎴᎿᎭᎢ ᏱᎩ;
Na-s-gi U-ne-la-nv-hi u-da-ga-da-le-s-di ge-sv-i, na-s-gi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv go-hi-yu-di tsv-di-da-le-hv-s-ga, a-le na-s-gi na-ni-v a-no-hi-yu-hv-s-gi u-ni-lu-tse-di a-le na-s-gi na-ni-v u-na-tse-li i-yu-li-s-do-di tsi-gi; v-tla-ye-no tsu-na-da-le-hna-i yi-gi;


For all have sinned, and come short of the glory of God;
ᏂᎦᏗᏳᏰᏃ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨᎯ, ᎠᎴ ᎡᏍᎦ ᎤᏃᎭᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏓᎸᏉᏙᏗ ᎨᏒᎢ;
Ni-ga-di-yu-ye-no u-ni-s-ga-nv-tsv-hi, a-le e-s-ga u-no-ha-sv U-ne-la-nv-hi u-da-lv-quo-do-di ge-sv-i;


Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus:
ᎨᎫᏓᎴᏛ ᏂᏗᎨᏥᎬᏩᎶᏓᏁᎸᎾ ᎬᏔᏅᎯ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᎠᎫᏴᏙᎢ ᎨᏒ ᎦᎶᏁᏛ ᏥᏌ ᎤᏪᎲᎢ;
Ge-gu-da-le-dv ni-di-ge-tsi-gv-wa-lo-da-ne-lv-na gv-ta-nv-hi gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv nv-da-yu-da-le-nv-hi a-gu-yv-do-i ge-sv Ga-lo-ne-dv Tsi-sa u-we-hv-i;


Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God;
ᎾᏍᎩ [ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ] ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎬᏂᎨᏒ ᏥᏄᏩᏁᎸ ᎠᎵᏍᎪᎸᏔᏅᎯ ᎪᎯᏍᏙᏗ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎪᎯᏳᏗᏱ ᎤᎩᎬ; ᏧᎾᏄᎪᏫᏎᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᏚᏳᎪᏛ ᎢᏯᏛᏁᎯ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎦᏳᎳ ᎠᏍᎦᏅᏨᎯ ᎨᏒ ᎦᎬᏩᏓᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎬᏂᏗᏳ ᎨᏒ ᎢᏳᏩᏂᏌᏅᎯ;
Na-s-gi [Tsi-sa Ga-lo-ne-dv] U-ne-la-nv-hi gv-ni-ge-sv tsi-nu-wa-ne-lv a-li-s-go-lv-ta-nv-hi go-hi-s-do-di ge-sv-i, na-s-gi go-hi-yu-di-yi u-gi-gv; tsu-na-nu-go-wi-se-di-yi na-s-gi du-yu-go-dv i-ya-dv-ne-hi ge-sv-i, na-s-gi ga-yu-la a-s-ga-nv-tsv-hi ge-sv ga-gv-wa-da-ne-di ge-sv-i, na-s-gi U-ne-la-nv-hi gv-ni-di-yu ge-sv i-yu-wa-ni-sa-nv-hi;


To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus.
ᏧᎾᏄᎪᏫᏎᏗᏱ ᎪᎯ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᏚᏳᎪᏛ ᎢᏯᏛᏁᎯ ᎨᏒᎢ; ᎾᏍᎩ ᏚᏳᎪᏛ ᎢᏯᏛᏁᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎠᎴ ᎫᏓᎴᏍᎩ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎪᎯᏳᎲᏍᎩ ᏥᏌ.
Tsu-na-nu-go-wi-se-di-yi go-hi ge-sv na-s-gi du-yu-go-dv i-ya-dv-ne-hi ge-sv-i; na-s-gi du-yu-go-dv i-ya-dv-ne-hi i-yu-li-s-do-di-yi, a-le gu-da-le-s-gi na-s-gi na go-hi-yu-hv-s-gi Tsi-sa.


Where is boasting then? It is excluded. By what law? of works? Nay: but by the law of faith.
ᎭᏢᎨᏃ ᎠᏢᏆᏍᏗ ᎨᏒᎢ? ᎢᏴᏛ ᎢᎬᏁᎸᎯ. ᎦᏙ ᎤᏍᏗ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎬᏔᏅᎯ? ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗᏱᏍᎪ ᎠᏓᏁᏤᎯ? ᎥᏝ; ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏍᎩᏂ ᎬᏔᏅᎯ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᎠᏓᏁᏤᎯ.
Ha-tlv-ge-no a-tlv-qua-s-di ge-sv-i? I-yv-dv i-gv-ne-lv-hi. Ga-do u-s-di di-ka-hna-wa-dv-s-di gv-ta-nv-hi? di-ga-lv-wi-s-da-ne-di-yi-s-go a-da-ne-tse-hi? V-tla; di-ka-hna-wa-dv-s-di-s-gi-ni gv-ta-nv-hi go-hi-yu-di ge-sv a-da-ne-tse-hi.


Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏕᏚᎪᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᏴᏫ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᎠᏚᏓᎴᏍᏗᏍᎬ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏂᎬᏅ ᏄᏛᏁᎸᎾ.
Na-s-gi i-yu-s-di de-du-go-di-ha na-s-gi yv-wi go-hi-yu-di ge-sv a-du-da-le-s-di-s-gv di-ka-hna-wa-dv-s-di ni-gv-nv nu-dv-ne-lv-na.


Is he the God of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also:
ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎪ ᎠᏂᏧᏏᏉ ᎤᏅᏒ ᎤᎾᏤᎵᎦ? ᏝᏍᎪ ᎾᏍᏉ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎤᎾᏤᎵᎦ ᏱᎩ? ᎥᎥ, ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᎾᏍᏉ ᏴᏫ ᎤᎾᏤᎵᎦ.
U-ne-la-nv-hi-s-go A-ni-tsu-si-quo u-nv-sv u-na-tse-li-ga? tla-s-go na-s-quo tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi u-na-tse-li-ga yi-gi? V-v, tsu-na-da-le-nv-dv na-s-quo yv-wi u-na-tse-li-ga.


Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith.
ᏌᏉᎯᏳᏰᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎾᏍᎩ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᏥᏕᎫᏓᎴᏍᏗᎭ ᏗᎨᏥᎤᏍᏕᏎᎸᎯ, ᎠᎴ ᏂᏗᎨᏥᎤᏍᏕᏎᎸᎾ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᏥᏕᎫᏓᎴᏍᏗᎭ.
Sa-quo-hi-yu-ye-no U-ne-la-nv-hi na-s-gi go-hi-yu-di ge-sv tsi-de-gu-da-le-s-di-ha di-ge-tsi-u-s-de-se-lv-hi, a-le ni-di-ge-tsi-u-s-de-se-lv-na go-hi-yu-di ge-sv tsi-de-gu-da-le-s-di-ha.


Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law.
ᎾᏍᎩᏍᎪᏃ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏎᏉᏉ ᏂᏛᏁᎭ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᎢᏛᏗᎭ? ᎬᏩᏟᏍᏗ; ᎢᏗᏍᏓᏱᏗᏍᎩᏂ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ.
Na-s-gi-s-go-no i-yu-s-di a-se-quo-quo ni-dv-ne-ha di-ka-hna-wa-dv-s-di go-hi-yu-di ge-sv i-dv-di-ha? Gv-wa-tli-s-di; i-di-s-da-yi-di-s-gi-ni di-ka-hna-wa-dv-s-di.