I say then, Hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᏂᏥᏪᎭ, ᏥᎪ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎢᏴᏛ ᏂᏚᏩᏁᎸ ᏧᏤᎵ ᏴᏫ? ᎬᏩᏟᏍᏗ. ᎠᏴᏰᏃ ᎾᏍᏉ ᏥᎢᏏᎵ, ᎡᏆᎭᎻ ᎤᏁᏢᏔᏅᏛ ᏅᏛᏆᏓᎴᏅᎯ, ᏇᏂ ᎠᏂᎳᏍᏓᎸ ᎨᎳ.
Na-s-gi-no hi-a ni-tsi-we-ha, Tsi-go U-ne-la-nv-hi i-yv-dv ni-du-wa-ne-lv tsu-tse-li yv-wi? Gv-wa-tli-s-di. A-yv-ye-no na-s-quo tsi-i-si-li, E-qua-ha-mi u-ne-tlv-ta-nv-dv nv-dv-qua-da-le-nv-hi, Que-ni a-ni-la-s-da-lv ge-la.


God hath not cast away his people which he foreknew. Wot ye not what the scripture saith of Elias? how he maketh intercession to God against Israel, saying,
ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎥᏝ ᎢᏴᏛ ᏱᏂᏚᏩᏁᎸ ᏧᏤᎵ ᏴᏫ ᎾᏍᎩ ᎦᏳᎳ ᏥᏂᏓᎦᏔᎰᎢ. ᏝᏍᎪ ᏱᏥᎦᏔᎭ ᏂᎦᏪᏍᎬ ᎪᏪᎵ ᎾᎿᎭᎢᎳᏯ ᎠᏥᏃᎮᏍᎬᎢ? ᎾᏍᎩ ᎠᏔᏲᎯᎲ ᏕᎠᏡᏗᏍᎬ ᎢᏏᎵ ᎯᎠ ᏂᎦᏪᏍᎬᎢ,
U-ne-la-nv-hi v-tla i-yv-dv yi-ni-du-wa-ne-lv tsu-tse-li yv-wi na-s-gi ga-yu-la tsi-ni-da-ga-ta-ho-i. Tla-s-go yi-tsi-ga-ta-ha ni-ga-we-s-gv go-we-li na-hna I-la-ya a-tsi-no-he-s-gv-i? na-s-gi a-ta-yo-hi-hv de-a-tlu-di-s-gv I-si-li hi-a ni-ga-we-s-gv-i,


Lord, they have killed thy prophets, and digged down thine altars; and I am left alone, and they seek my life.
ᏱᎰᏩ, ᏕᏅᏂᎸ ᏗᏣᏤᎵ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ, ᎠᎴ ᎠᏥᎸ ᏗᎨᎳᏍᏗᏱ ᏗᏣᏤᎵ ᏚᏂᏲᏍᏔᏅ; ᎠᎴ ᎠᏋᏒᎯᏳ ᎠᏆᎵᏃᎯᏴ, ᎠᎴ ᎠᏴ ᎬᎩᎯᏍᏗᏱ ᎤᏂᏲᎭ.
Yi-ho-wa, de-nv-ni-lv di-tsa-tse-li a-na-do-le-ho-s-gi, a-le a-tsi-lv di-ge-la-s-di-yi di-tsa-tse-li du-ni-yo-s-ta-nv; a-le a-quv-sv-hi-yu a-qua-li-no-hi-yv, a-le a-yv gv-gi-hi-s-di-yi u-ni-yo-ha.


But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself seven thousand men, who have not bowed the knee to the image of Baal.
ᎠᏎᏃ ᎦᏙ ᎠᏗᎭ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏬᎯᎵᏴᏍᏓᏁᎲᎢ? ᎬᏆᎵᏃᎯᏰᏗᏱ ᎾᏋᏁᎸ ᎦᎵᏉᎩ ᎢᏯᎦᏴᎵ ᎢᏯᏂᏛ ᎠᏂᏍᎦᏯ ᎾᏍᎩ ᏂᏚᎾᎵᏂᏆᏅᏁᎸᎾ ᏇᎠᎵ.
A-se-no ga-do a-di-ha U-ne-la-nv-hi u-wo-hi-li-yv-s-da-ne-hv-i? gv-qua-li-no-hi-ye-di-yi na-quv-ne-lv ga-li-quo-gi i-ya-ga-yv-li i-ya-ni-dv a-ni-s-ga-ya na-s-gi ni-du-na-li-ni-qua-nv-ne-lv-na Que-a-li.


Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
ᎾᏍᎩᏯᏃ ᎾᏍᏉ ᎪᎯ ᎨᏒᎢ ᎤᎾᎵᏃᎯᏴᎯ ᎠᏁᎭ ᎾᏍᎩᏯ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᏩᏔᏅ ᏚᏑᏰᏒᎢ.
Na-s-gi-ya-no na-s-quo go-hi ge-sv-i u-na-li-no-hi-yv-hi a-ne-ha na-s-gi-ya gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv u-wa-ta-nv du-su-ye-sv-i.


And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace: otherwise work is no more work.
ᎢᏳᏃ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᏳᏩᏂᏌᏅᎯ ᏱᎩ; ᎿᎭᏉ ᎥᏝ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᎢᏳᏩᏂᏌᏅᎯ ᏱᎩ; ᎢᏳᏃ ᎾᏍᎩ ᏱᏄᏍᏗ, ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎥᏝ ᎿᎭᏉ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᏱᎦᎩ. ᎢᏳᏍᎩᏂ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᎢᏳᏩᏂᏌᏅᎯ ᏱᎩ, ᎿᎭᏉ ᎥᏝ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᏳᏩᏂᏌᏅᎯ ᏱᎩ; ᎢᏳᏃ ᎾᏍᎩ ᏱᏄᏍᏗ, ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᎥᏝ ᎿᎭᏉ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᏱᎦᎩ.
I-yu-no gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv i-yu-wa-ni-sa-nv-hi yi-gi; hna-quo v-tla di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv i-yu-wa-ni-sa-nv-hi yi-gi; i-yu-no na-s-gi yi-nu-s-di, gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv v-tla hna-quo gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv yi-ga-gi. I-yu-s-gi-ni di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv i-yu-wa-ni-sa-nv-hi yi-gi, hna-quo v-tla gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv i-yu-wa-ni-sa-nv-hi yi-gi; i-yu-no na-s-gi yi-nu-s-di, di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv v-tla hna-quo di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv yi-ga-gi.


What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the election hath obtained it, and the rest were blinded
ᎦᏙᏃ [ᏫᎬᏛᏗ ᏂᎦᎵᏍᏗᎭ?] ᎢᏏᎵ ᎥᏝ ᏳᏩᏛᎲ ᎾᏍᎩ ᏧᏲᎲᎩ; ᎨᎦᏑᏰᏛᏍᎩᏂ ᎨᏒ ᎤᏂᏩᏛᎲ, ᎠᏂᏐᎢᏃ ᏚᏂᎫᏏᏲᏨᎩ.
Ga-do-no [wi-gv-dv-di ni-ga-li-s-di-ha?] I-si-li v-tla yu-wa-dv-hv na-s-gi tsu-yo-hv-gi; ge-ga-su-ye-dv-s-gi-ni ge-sv u-ni-wa-dv-hv, a-ni-so-i-no du-ni-gu-si-yo-tsv-gi.


(According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear;) unto this day.
ᎾᏍᎩᏯ ᎯᎠ ᏥᏂᎬᏅ ᏥᎪᏪᎳ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏚᏁᎸ ᎠᏓᎵᏔᏗᏍᎩ ᎠᏓᏅᏙ, ᎠᎴ ᏗᏂᎦᏙᎵ ᏗᎬᏩᏂᎪᏩᏛᏙᏗ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᎴ ᏗᏂᎴᏂ ᏗᎬᏩᎾᏛᎪᏙᏗ ᏂᎨᏒᎾ, ᎪᎯ ᎨᏒ ᎢᏯᏍᏗ.
Na-s-gi-ya hi-a tsi-ni-gv-nv tsi-go-we-la, U-ne-la-nv-hi du-ne-lv a-da-li-ta-di-s-gi a-da-nv-do, a-le di-ni-ga-do-li di-gv-wa-ni-go-wa-dv-do-di ni-ge-sv-na, a-le di-ni-le-ni di-gv-wa-na-dv-go-do-di ni-ge-sv-na, go-hi ge-sv i-ya-s-di.


And David saith, Let their table be made a snare, and a trap, and a stumbling block, and a recompence unto them:
ᎠᎴ ᏕᏫ ᎯᎠ ᏂᎦᏪᎭ, ᎠᎵᏍᏓᏴᏗᏱ ᎤᏂᏍᎩᎸ ᎤᏁᏍᎩ, ᎠᎴ ᎤᏂᏌᏛᎥᏍᎩ, ᎠᎴ ᏧᏃᏕᎯᎯ, ᎠᎴ ᎤᏂᏍᏛᏗᏍᏙᏗ ᏫᏄᎾᎵᏍᏓᏏ;
A-le De-wi hi-a ni-ga-we-ha, A-li-s-da-yv-di-yi u-ni-s-gi-lv u-ne-s-gi, a-le u-ni-sa-dv-v-s-gi, a-le tsu-no-de-hi-hi, a-le u-ni-s-dv-di-s-do-di wi-nu-na-li-s-da-si;


Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back always.
ᏗᏂᎦᏙᎵ ᏫᏗᎨᎦᎵᏏᎲᏍᏓᏏ, ᎾᏍᎩ ᎤᏂᎪᏩᏛᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᎴ ᏂᎪᎯᎸ ᏚᎾᏗᏌᏓᏕᎨᏍᏗ.
Di-ni-ga-do-li wi-di-ge-ga-li-si-hv-s-da-si, na-s-gi u-ni-go-wa-dv-di-yi ni-ge-sv-na, a-le ni-go-hi-lv du-na-di-sa-da-de-ge-s-di.


I say then, Have they stumbled that they should fall? God forbid: but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy.
ᎯᎠ ᎠᏗᎾ ᏂᏥᏪᎭ, ᏥᎪ ᏚᏃᏕᎸ ᏰᎵ ᏧᏂᏅᎢᏍᏗᏱ ᎠᏰᎸᏎᎢ? ᎬᏩᏟᏍᏗ; ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ ᏚᏂᏅᏨ ᏄᏩᏂᏌᏅ ᎠᎵᏍᏕᎸᏙᏗ ᎨᏒ ᎤᏂᎷᏤᎸ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ, ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏛᏳᎨᏗᏱ ᎢᏳᏅᏂᏐᏗᏱ.
Hi-a a-di-na ni-tsi-we-ha, Tsi-go du-no-de-lv ye-li tsu-ni-nv-i-s-di-yi a-ye-lv-se-i? Gv-wa-tli-s-di; na-s-gi-s-gi-ni du-ni-nv-tsv nu-wa-ni-sa-nv a-li-s-de-lv-do-di ge-sv u-ni-lu-tse-lv tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi, na-s-gi u-na-dv-yu-ge-di-yi i-yu-nv-ni-so-di-yi.


Now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles; how much more their fullness?
ᎢᏳᏃ ᎾᏍᎩ ᏚᏂᏅᏨ ᎤᏁᏅᎢᏍᏗᏍᎩ ᏱᎩ ᎡᎶᎯ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎡᏍᎦ ᏄᎾᎵᏍᏓᏁᎲ ᎤᏁᏅᎢᏍᏗᏍᎩ ᏱᎩ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ, ᏂᎦᎥ ᎤᎶᏒᏍᏕᏍᏗ ᎠᏂᎧᎵᏨᎭ.
I-yu-no na-s-gi du-ni-nv-tsv u-ne-nv-i-s-di-s-gi yi-gi e-lo-hi, a-le na-s-gi e-s-ga nu-na-li-s-da-ne-hv u-ne-nv-i-s-di-s-gi yi-gi tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi, ni-ga-v u-lo-sv-s-de-s-di a-ni-ka-li-tsv-ha.


For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office:
ᏂᎯᏰᏃ ᎢᏨᏬᏁᏗᎭ ᏗᏣᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎠᏴ ᎥᎩᏅᏏᏛ ᎨᏒ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎦᏥᏯᎵᏥᏙᏁᏗᏱ, ᏥᎸᏉᏗᎭ ᏄᏍᏛ ᎥᏆᏒᎦᎶᏛᎢ;
Ni-hi-ye-no i-tsv-wo-ne-di-ha di-tsa-da-le-nv-dv yv-wi, nv-di-ga-li-s-do-di-ha a-yv v-gi-nv-si-dv ge-sv tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi ga-tsi-ya-li-tsi-do-ne-di-yi, tsi-lv-quo-di-ha nu-s-dv v-qua-sv-ga-lo-dv-i;


If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏃ ᏰᎵ ᎢᎬᏆᏛᏁᏗ ᏱᎩ, ᎾᏍᎩ ᎢᏯᏋᏂᏐᏗᏱ ᎤᎾᏟᏂᎬᏁᏗᏱ ᎣᎩᏠᏱ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᎦᏛ ᎦᏥᏍᏕᎸᏗᏱ.
Na-s-gi i-yu-no ye-li i-gv-qua-dv-ne-di yi-gi, na-s-gi i-ya-quv-ni-so-di-yi u-na-tli-ni-gv-ne-di-yi o-gi-tlo-yi ge-sv-i, a-le na-s-gi i-ga-dv ga-tsi-s-de-lv-di-yi.


For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be, but life from the dead?
ᎢᏳᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎨᏥᏐᏅᎢᏍᏔᏅᎢ ᎤᏃᎯᏍᏓᏁᎯ ᏱᏂᎦᎵᏍᏗ ᎡᎶᎯ, ᎦᏙ ᎤᎵᏍᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏕᎨᎦᏓᏂᎸᏨᎭ, ᏚᏂᏲᎱᏒᏍᎩᏂ ᏚᎾᎴᎯᏌᏅ ᎨᏎᏍᏗ.
I-yu-ye-no na-s-gi ge-tsi-so-nv-i-s-ta-nv-i u-no-hi-s-da-ne-hi yi-ni-ga-li-s-di e-lo-hi, ga-do u-li-s-do-di ge-se-s-di de-ge-ga-da-ni-lv-tsv-ha, du-ni-yo-hu-sv-s-gi-ni du-na-le-hi-sa-nv ge-se-s-di.


For if the firstfruit be holy, the lump is also holy: and if the root be holy, so are the branches.
ᎢᏳᏰᏃ ᎢᎬᏱᏱ ᎤᎬᏛᎾᏨᎯ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᏱᎩ, ᏂᎦᏛ ᎾᏍᏉ [ᎦᎸᏉᏗᏳ;] ᎢᏳ ᎠᎴ ᏚᎿᎭᏍᏕᏢ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᏱᎩ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᏚᏩᏂᎦᎸᎢ.
I-yu-ye-no i-gv-yi-yi u-gv-dv-na-tsv-hi ga-lv-quo-di-yu yi-gi, ni-ga-dv na-s-quo [ga-lv-quo-di-yu;] i-yu a-le du-hna-s-de-tlv ga-lv-quo-di-yu yi-gi, na-s-gi-ya na-s-quo du-wa-ni-ga-lv-i.


And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert graffed in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree;
ᎢᏳᏃ ᏚᏩᏂᎦᎸ ᎢᎦᏛ ᏱᏗᎬᏂᎦᎴᏒ, ᏂᎯᏃ ᎢᎾᎨ-ᎮᎯ ᎣᎵᏩ ᏡᎬ ᎾᎿᎭᏱᏫᏰᏣᏱᏢᏔᏅ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩᏯ ᎤᎾᎵᏍᏕᎶᏛ ᏱᏤᎳᏗᏍᏗ ᏱᏣᎵᏍᏕᎸᏗ ᏚᎿᎭᏍᏕᏢ ᎠᎴ ᎦᎵᏦᏅ ᎣᎵᏩ ᏡᎬᎢ;
I-yu-no du-wa-ni-ga-lv i-ga-dv yi-di-gv-ni-ga-le-sv, ni-hi-no i-na-ge--he-hi o-li-wa tlu-gv na-hna yi-wi-ye-tsa-yi-tlv-ta-nv, a-le na-s-gi-ya u-na-li-s-de-lo-dv yi-tse-la-di-s-di yi-tsa-li-s-de-lv-di du-hna-s-de-tlv a-le ga-li-tso-nv o-li-wa tlu-gv-i;


Boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee.
ᏞᏍᏗ ᏱᏔᏢᏈᏎᎮᏍᏗ ᏚᏩᏂᎦᎸᎢ. ᎢᏳᏍᎩᏂ ᏯᏢᏈᏍᎦ, ᎥᏝ ᏂᎯ ᏚᎿᎭᏍᏕᏢ ᏱᏘᎾᏄᎪᏫᏍᎦ, ᏚᎿᎭᏍᏕᏢᏍᎩᏂ ᏂᎯ ᎨᏣᎾᏄᎪᏫᏍᎦ.
Tle-s-di yi-ta-tlv-qui-se-he-s-di du-wa-ni-ga-lv-i. I-yu-s-gi-ni ya-tlv-qui-s-ga, v-tla ni-hi du-hna-s-de-tlv yi-ti-na-nu-go-wi-s-ga, du-hna-s-de-tlv-s-gi-ni ni-hi ge-tsa-na-nu-go-wi-s-ga.


Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be graffed in.
ᎯᎠ ᎠᏗᎾ ᎨᎵ ᏅᏛᎯᏪᏏ, ᏚᏩᏂᎦᎸ ᏚᏅᏂᎦᎸᎲᎩ, ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᎥᏋᏱᏢᏗᏱ ᎾᎿᎭᏂ.
Hi-a a-di-na ge-li nv-dv-hi-we-si, du-wa-ni-ga-lv du-nv-ni-ga-lv-hv-gi, Na-s-gi a-yv v-quv-yi-tlv-di-yi na-hna-ni.


Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not highminded, but fear:
ᎤᏙᎯᏳᎯ; ᏄᏃᎯᏳᏒᎾ ᎨᏒ ᏅᏓᏳᎵᏍᏙᏔᏅᎩ ᏕᎨᏥᏂᎦᎸᎲᎩ; ᎠᎴ ᏂᎯ ᏥᏙᎦ ᏦᎯᏳᏒ ᏂᎬᏂᏏᎭ. ᏞᏍᏗᏉ ᎤᏟ ᏱᏣᏤᎸᏎᏍᏗ, ᎯᎾᏰᏍᎨᏍᏗᏍᎩᏂ;
U-do-hi-yu-hi; Nu-no-hi-yu-sv-na ge-sv nv-da-yu-li-s-do-ta-nv-gi de-ge-tsi-ni-ga-lv-hv-gi; a-le ni-hi tsi-do-ga tso-hi-yu-sv ni-gv-ni-si-ha. Tle-s-di-quo u-tli yi-tsa-tse-lv-se-s-di, hi-na-ye-s-ge-s-di-s-gi-ni;


For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee.
ᎢᏳᏰᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏂᏚᎨᏳᏅᎾ ᏱᎩ ᏅᏁᎯᏯ ᏚᏩᏂᎦᎸᎢ, ᏂᎯ ᎾᏍᏉ ᏂᏣᎨᏳᏅᎾᏉ ᏱᎩ.
I-yu-ye-no U-ne-la-nv-hi ni-du-ge-yu-nv-na yi-gi nv-ne-hi-ya du-wa-ni-ga-lv-i, ni-hi na-s-quo ni-tsa-ge-yu-nv-na-quo yi-gi.


Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut off.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎭᎦᏌᏯᏍᏓ ᎤᏓᏅᏖᏳ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎠᏍᏓᏱᏳ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ; ᎠᏍᏓᏱᏳ ᏂᏕᎬᏁᎲ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏧᏂᏅᏨᎯ; ᏂᎯᏍᎩᏂ ᎤᏓᏅᏘᏳ ᎨᏒ ᏣᎾᏄᎪᏫᏎᎲᎢ; ᎢᏳᏃ ᏱᏅᏩᏍᏗᏗ ᏕᏣᏂᏴᏒ ᎤᏓᏅᏘᏳ ᎨᏒᎢ; ᎥᏝᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᏂᎯ ᎾᏍᏉ ᎡᏨᎾᎦᎴᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
Na-s-gi i-yu-s-di ha-ga-sa-ya-s-da u-da-nv-te-yu ge-sv a-le a-s-da-yi-yu ge-sv U-ne-la-nv-hi; a-s-da-yi-yu ni-de-gv-ne-hv na-s-gi na tsu-ni-nv-tsv-hi; ni-hi-s-gi-ni u-da-nv-ti-yu ge-sv tsa-na-nu-go-wi-se-hv-i; i-yu-no yi-nv-wa-s-di-di de-tsa-ni-yv-sv u-da-nv-ti-yu ge-sv-i; V-tla-ye-no na-s-gi ni-hi na-s-quo e-tsv-na-ga-le-s-di ge-se-s-di.


And they also, if they abide not still in unbelief, shall be graffed in: for God is able to graff them in again.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎾᏍᏉ, ᎢᏳᏃ ᎢᎬᏩᏍᏗᎭᏉ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᏄᏃᎯᏳᏒᎾ ᎨᏒᎢ, ᎨᏥᏱᏢᏗ ᎨᏎᏍᏗ; ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᏰᎵᏉ ᏔᎵᏁ ᏗᎬᏩᏱᏢᏗ.
A-le na-s-gi na na-s-quo, i-yu-no i-gv-wa-s-di-ha-quo ni-ge-sv-na i-ge-se-s-di nu-no-hi-yu-sv-na ge-sv-i, ge-tsi-yi-tlv-di ge-se-s-di; U-ne-la-nv-hi-ye-no ye-li-quo ta-li-ne di-gv-wa-yi-tlv-di.


For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert graffed contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree?
ᎢᏳᏰᏃ ᏂᎯ ᎢᎾᎨ ᎡᎯᏯ ᎣᎵᏩ ᏡᎬ ᏨᏱᏢᏅᎯ ᏱᎩ, ᎠᎴ ᎾᎿᎭᎮᎯᏯ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒ ᎣᏍᏛ ᎣᎵᏩ ᏡᎬ ᏰᏨᏱᏢᏅ, ᎤᏟᎯᏳᏍᎩᏂ ᎠᎯᏘᏳ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎾᎿᎭᎠᏁᎯᏯ ᏥᎩ, ᎨᏥᏱᏢᏗ ᎾᎿᎭᎤᏅᏒ ᎤᎾᏤᎵᎦᏯ ᎣᎵᏩ ᏡᎬᎢ.
I-yu-ye-no ni-hi i-na-ge e-hi-ya o-li-wa tlu-gv tsv-yi-tlv-nv-hi yi-gi, a-le na-hna he-hi-ya ni-ge-sv-na ge-sv o-s-dv o-li-wa tlu-gv ye-tsv-yi-tlv-nv, u-tli-hi-yu-s-gi-ni a-hi-ti-yu na-s-gi na na-hna a-ne-hi-ya tsi-gi, ge-tsi-yi-tlv-di na-hna u-nv-sv u-na-tse-li-ga-ya o-li-wa tlu-gv-i.


For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be come in.
ᎥᏝᏰᏃ ᏯᏆᏚᎵ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᏂᏥᎦᏔᎲᎾᏉ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎤᏕᎵᏛ ᎨᏒᎢ, (ᎢᏥᎦᏔᎾᎢᏉᏰᏃ ᏱᏅᏣᎵᏍᏓ ᎢᏨᏒ ᎢᏣᏓᏅᏖᏍᎬᎢ,) ᎾᏍᎩ ᎠᎫᏏᏲᎢᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᏂᎷᏤᎸ ᎢᎦᏛ ᎢᏏᎵ, ᎬᏂ ᎤᏂᏣᏘ ᎨᏒ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎤᏂᏴᎸᎯ ᎨᏎᏍᏗ,
V-tla-ye-no ya-qua-du-li, i-da-li-nv-tli, ni-tsi-ga-ta-hv-na-quo i-yu-li-s-do-di-yi hi-a na-s-gi u-de-li-dv ge-sv-i, (i-tsi-ga-ta-na-i-quo-ye-no yi-nv-tsa-li-s-da i-tsv-sv i-tsa-da-nv-te-s-gv-i,) na-s-gi a-gu-si-yo-i-s-di ge-sv u-ni-lu-tse-lv i-ga-dv I-si-li, gv-ni u-ni-tsa-ti ge-sv tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi u-ni-yv-lv-hi ge-se-s-di,


And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Sion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob:
ᎾᏍᎩᏃ ᏅᏓᎦᎵᏍᏔᏂ ᏂᎦᏗᏳ ᎢᏏᎵ ᎨᏥᏍᏕᎸᏗ ᎨᏎᏍᏗ; ᎾᏍᎩᏯ ᎯᎠ ᏥᏂᎬᏅ ᏥᎪᏪᎳ, ᏌᏯᏂ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᏓᎦᎷᏥ ᏗᎫᏓᎴᏍᎩ, ᎠᎴ ᎢᏴᏛ ᏅᏓᎬᏁᎵ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏄᏂᎸᏉᏛᎾ ᎨᏒ ᎢᎦᏈ ᎤᏪᎲᎢ.
Na-s-gi-no nv-da-ga-li-s-ta-ni ni-ga-di-yu I-si-li ge-tsi-s-de-lv-di ge-se-s-di; Na-s-gi-ya hi-a tsi-ni-gv-nv tsi-go-we-la, Sa-ya-ni nv-da-yu-da-le-nv-hi da-ga-lu-tsi di-gu-da-le-s-gi, a-le i-yv-dv nv-da-gv-ne-li U-ne-la-nv-hi nu-ni-lv-quo-dv-na ge-sv i-ga-qui u-we-hv-i.


For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins.
ᎯᎠᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏗ ᎧᏃᎮᏛ ᏕᎦᏥᏯᏠᎢᏍᏓᏁᎸᎢ, ᎾᎯᏳ ᎦᏥᎥᎡᏗ ᏂᎦᎵᏍᏔᏅᎭ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨᎢ.
Hi-a-ye-no na-s-gi nu-s-di ka-no-he-dv de-ga-tsi-ya-tlo-i-s-da-ne-lv-i, na-hi-yu ga-tsi-v-e-di ni-ga-li-s-ta-nv-ha u-ni-s-ga-nv-tsv-i.


As concerning the gospel, they are enemies for your sakes: but as touching the election, they are beloved for the fathers' sakes.
ᎣᏍᏛᏃ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᎬᏩᎵ ᎨᏒᎢ, ᎨᏥᏍᎦᎩ ᏄᎾᎵᏍᏔᏅ ᏂᎯ ᎨᏒ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ; ᏓᏑᏰᏍᎬᏍᎩᏂ ᎤᎬᏩᎵ, ᎨᏥᎨᏳᎭ ᎠᏂᎦᏴᎵᎨ ᎨᏒ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ.
O-s-dv-no ka-no-he-dv u-gv-wa-li ge-sv-i, ge-tsi-s-ga-gi nu-na-li-s-ta-nv ni-hi ge-sv nv-di-ga-li-s-do-di-ha; da-su-ye-s-gv-s-gi-ni u-gv-wa-li, ge-tsi-ge-yu-ha a-ni-ga-yv-li-ge ge-sv nv-di-ga-li-s-do-di-ha.


For the gifts and calling of God are without repentance.
ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎤᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎤᏓᏯᏅᏗ ᎨᏒ ᏝᏉ ᎤᏰᎸᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏐᎢ.
U-ne-la-nv-hi-ye-no u-da-ne-di ge-sv a-le u-da-ya-nv-di ge-sv tla-quo u-ye-lv-di ni-ge-sv-na ge-so-i.


For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief:
ᏂᎯᏰᏃ ᏧᏩᎫᏔᏅᏒ ᏁᏦᎢᏳᏒᎾ ᏥᎨᏒᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ, ᎠᏎᏃ ᎪᎯ ᎡᏥᏙᎵᏨᎯ ᎢᎩ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᏄᏃᎯᏳᏒᎾ ᎨᏒᎢ;
Ni-hi-ye-no tsu-wa-gu-ta-nv-sv ne-tso-i-yu-sv-na tsi-ge-sv-gi U-ne-la-nv-hi, a-se-no go-hi e-tsi-do-li-tsv-hi i-gi nv-di-ga-li-s-do-di-ha na-s-gi nu-no-hi-yu-sv-na ge-sv-i;


Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy.
ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎪᎯ ᎨᏒ ᎥᏝ ᏳᏃᎯᏳᏅ, ᎾᏍᎩ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᏣᏤᎵ ᎢᏳᏩᏂᏐᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᎨᏥᏙᎵᏍᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Na-s-gi-ya na-s-quo na-s-gi hi-a go-hi ge-sv v-tla yu-no-hi-yu-nv, na-s-gi u-da-do-li-s-di ge-sv i-tsa-tse-li i-yu-wa-ni-so-di-yi na-s-gi na-s-quo ge-tsi-do-li-s-di i-yu-li-s-do-di-yi.


For God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all.
ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᏚᏭᎪᏔᏅ ᏂᎦᏗᏳ ᏄᏃᎯᏳᏒᎾ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏗᏳ ᏧᏪᏙᎵᏍᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
U-ne-la-nv-hi-ye-no du-wu-go-ta-nv ni-ga-di-yu nu-no-hi-yu-sv-na ge-sv-i, na-s-gi ni-ga-di-yu tsu-we-do-li-s-di i-yu-li-s-do-di-yi.


O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!
ᎾᏎᏫᏂᏴ ᎤᏣᏔᏅᎯ ᎠᎦᏙᏌᏂᏳ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎠᎦᏔᎾᎢᏳ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ! ᏂᎦᎥᏉ ᎬᎪᎵᏰᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏄᏍᏛ ᏕᎫᎪᏗᏍᎬᎢ, ᎠᎴ ᎤᏪᏓᏍᏗᏱ ᎨᏒ ᎦᎪᎷᏩᏛᏗ ᏂᎨᏒᎾ!
Na-se-wi-ni-yv u-tsa-ta-nv-hi a-ga-do-sa-ni-yu ge-sv a-le a-ga-ta-na-i-yu ge-sv U-ne-la-nv-hi! ni-ga-v-quo gv-go-li-ye-di ni-ge-sv-na nu-s-dv de-gu-go-di-s-gv-i, a-le u-we-da-s-di-yi ge-sv ga-go-lu-wa-dv-di ni-ge-sv-na!


For who hath known the mind of the Lord? or who hath been his counseller?
ᎦᎪᏰᏃ ᎤᎦᏙᎥᏐ ᏄᏍᏛ ᎤᏓᏅᏛ ᏱᎰᏩ? ᎠᎴ ᎦᎪ ᎤᎾᏖᏆᎶᏃ ᎤᎾᏓᏅᏖᎶᎢ?
Ga-go-ye-no u-ga-do-v-so nu-s-dv u-da-nv-dv Yi-ho-wa? a-le ga-go u-na-te-qua-lo-no u-na-da-nv-te-lo-i?


Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again?
ᎠᎴ ᎦᎪ ᏚᏓᎴᏅᏔᏅ ᎤᏁᎸ, ᎠᎴ ᏔᎵᏁ ᏛᎠᎦᎫᏴᎡᎵ?
A-le ga-go du-da-le-nv-ta-nv u-ne-lv, a-le ta-li-ne dv-a-ga-gu-yv-e-li?


For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.
ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎨᏒ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᏂᎦᏗᏳ ᏧᏓᎴᏅᏛ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎤᎬᏩᎳ; [ᎠᎴ] ᎾᏍᎩ ᎦᎸᏉᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏂᎪᎯᎸᎢ. ᎡᎺᏅ.
Na-s-gi-ye-no ge-sv nv-da-yu-da-le-nv-hi ni-ga-di-yu tsu-da-le-nv-dv, a-le na-s-gi i-yu-wa-ni-sa-dv, a-le na-s-gi u-gv-wa-la; [a-le] na-s-gi ga-lv-quo-do-di ge-se-s-di ni-go-hi-lv-i. E-me-nv.