Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.
ᎩᎶ ᏩᎾᎦᎳ ᎨᏎᏍᏗ ᎤᏬᎯᏳᏒᎢ ᏕᏣᏓᏂᎸᎨᏍᏗ, ᎥᏝ ᎠᏗᎾ ᏗᏧᎪᏙᏗᏱᏉ ᏄᏍᏛ ᎠᏓᏅᏕᏍᎬᎢ.
Gi-lo wa-na-ga-la ge-se-s-di u-wo-hi-yu-sv-i de-tsa-da-ni-lv-ge-s-di, v-tla a-di-na di-tsu-go-do-di-yi-quo nu-s-dv a-da-nv-de-s-gv-i.


For one believeth that he may eat all things: another, who is weak, eateth herbs.
ᎠᏏᏴᏫ ᏂᎦᎥᏉ ᎪᎱᏍᏗ ᎬᏩᎵᏍᏓᏴᏙᏗ ᎨᏒ ᎤᏬᎯᏳᏐᎢ; ᎩᎶᏃ ᎠᏩᎾᎦᎳ ᎠᏛᏒᎥᏍᎩᏉ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗᏍᎪᎢ.
A-si-yv-wi ni-ga-v-quo go-hu-s-di gv-wa-li-s-da-yv-do-di ge-sv u-wo-hi-yu-so-i; gi-lo-no a-wa-na-ga-la a-dv-sv-v-s-gi-quo a-li-s-da-yv-di-s-go-i.


Let not him that eateth despise him that eateth not; and let not him which eateth not judge him that eateth: for God hath received him.
ᏞᏍᏗ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎩ ᏅᎵᏌᎵᏉ ᏳᏰᎸᏁᏍᏗ Ꮎ ᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎾ; ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎾ ᏱᏚᏭᎪᏓᏁᎴᏍᏗ Ꮎ ᎠᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎩ; ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᏚᏓᏂᎸᏨ.
Tle-s-di na-s-gi na a-li-s-da-yv-hv-s-gi nv-li-sa-li-quo yu-ye-lv-ne-s-di na na-li-s-da-yv-hv-s-gv-na; a-le tle-s-di na-s-gi na na-li-s-da-yv-hv-s-gv-na yi-du-wu-go-da-ne-le-s-di na a-li-s-da-yv-hv-s-gi; U-ne-la-nv-hi-ye-no du-da-ni-lv-tsv.


Who art thou that judgest another man's servant? to his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up: for God is able to make him stand.
ᎦᎪ ᏂᎯ ᏥᏕᎯᏳᎪᏓᏁ ᏅᏩᏓᎴ ᎤᏅᏏᏓᏍᏗ? ᎤᏩᏒᏉ ᎤᏅᏏᏙᎯ ᎤᎵᏍᎦᏍᏙᏗ ᎦᏙᎬ ᎠᎴ ᎦᏅᎬᎢ. ᎥᎥ, ᎠᏥᏲᏍᏙᏓᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎤᏅᎢᏍᏗᏱ; ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᏰᎵᏉ ᎤᎴᏗᏱ ᎢᎬᏩᏁᏗ.
Ga-go ni-hi tsi-de-hi-yu-go-da-ne nv-wa-da-le u-nv-si-da-s-di? u-wa-sv-quo u-nv-si-do-hi u-li-s-ga-s-do-di ga-do-gv a-le ga-nv-gv-i. V-v, a-tsi-yo-s-do-da-ne-di ge-se-s-di u-nv-i-s-di-yi; U-ne-la-nv-hi-ye-no ye-li-quo u-le-di-yi i-gv-wa-ne-di.


One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.
ᎩᎶ ᎤᏟ ᏄᎸᏉᏙ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏍᏗ ᎢᎦ ᎡᏍᎦᏉ ᏅᏩᏓᎴ ᎢᎦ; ᎩᎶᏃ ᏂᎦᎥᏉ ᎢᎦ ᏚᎸᏉᏙᎢ. ᎾᏂᎥ ᎩᎶ ᎠᎧᎵᎢ ᎤᏃᎯᏳᏎᏍᏗ ᎤᏅᏒ ᏙᏧᎾᏓᏅᏛᎢ.
Gi-lo u-tli nu-lv-quo-do go-hu-s-di u-s-di i-ga e-s-ga-quo nv-wa-da-le i-ga; gi-lo-no ni-ga-v-quo i-ga du-lv-quo-do-i. Na-ni-v gi-lo a-ka-li-i u-no-hi-yu-se-s-di u-nv-sv do-tsu-na-da-nv-dv-i.


He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord; and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks; and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks.
ᎩᎶ ᏧᎸᏉᏙ ᎢᎦ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎦᎸᏉᏓᏁᎰᎢ; ᎩᎶᏃ ᏄᎸᏉᏛᎾ ᏥᎨᏐ ᎢᎦ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎦᎸᏉᏗᏍᎪ ᏄᎸᏉᏛᎾ ᎨᏒᎢ. ᎩᎶ ᏣᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎪᎢ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᎵᏍᏓᏴᎾᏁᎰᎢ; ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎠᎵᎮᎵᏤᎰᎢ; ᎠᎴ ᎩᎶ ᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎾ ᏥᎨᏐᎢ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎦᎸᏉᏙᏗᏍᎪ ᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎾ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎵᎮᎵᏤᎰᎢ.
Gi-lo tsu-lv-quo-do i-ga U-gv-wi-yu-hi ga-lv-quo-da-ne-ho-i; gi-lo-no nu-lv-quo-dv-na tsi-ge-so i-ga, U-gv-wi-yu-hi ga-lv-quo-di-s-go nu-lv-quo-dv-na ge-sv-i. Gi-lo tsa-li-s-da-yv-hv-s-go-i, U-gv-wi-yu-hi a-li-s-da-yv-na-ne-ho-i; U-ne-la-nv-hi-ye-no a-li-he-li-tse-ho-i; a-le gi-lo na-li-s-da-yv-hv-s-gv-na tsi-ge-so-i, U-gv-wi-yu-hi ga-lv-quo-do-di-s-go na-li-s-da-yv-hv-s-gv-na ge-sv-i, a-le U-ne-la-nv-hi a-li-he-li-tse-ho-i.


For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself.
ᎥᏝᏰᏃ ᎩᎶ ᎢᎦᏁᎳᎩᏯ ᏱᎩ ᎢᏕᎲᎢ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᎩᎶ ᎤᏁᎳᎩᏯ ᏱᎩ ᎠᏲᎱᏍᎬᎢ.
V-tla-ye-no gi-lo i-ga-ne-la-gi-ya yi-gi i-de-hv-i, v-tla a-le gi-lo u-ne-la-gi-ya yi-gi a-yo-hu-s-gv-i.


For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord's.
ᎢᏳᏰᏃ ᏱᏓᎴᏂᏙᎭ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎡᏓᎴᏂᏕᎭ; ᎠᎴ ᎢᏳ ᏱᏗᏗᏲᎱᏍᎦ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎡᏗᏲᎱᎯᏎᎭ; ᎾᏍᎩᏃ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏳᏃ ᏱᏓᎴᏂᏙᎭ, ᎠᎴ ᏱᏗᏗᏲᎱᏍᎦ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎡᏓᏤᎵᎦ.
I-yu-ye-no yi-da-le-ni-do-ha, U-gv-wi-yu-hi e-da-le-ni-de-ha; a-le i-yu yi-di-di-yo-hu-s-ga, U-gv-wi-yu-hi e-di-yo-hu-hi-se-ha; na-s-gi-no i-yu-s-di i-yu-no yi-da-le-ni-do-ha, a-le yi-di-di-yo-hu-s-ga, U-gv-wi-yu-hi e-da-tse-li-ga.


For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living.
ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎯᎠ ᎤᎬᏩᎴ ᎦᎶᏁᏛ ᏧᏲᎱᏎᎢ, ᎠᎴ ᏥᏚᎴᎯᏌᏁᎢ, ᎠᎴ ᏧᏩᏃᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᏧᏂᏲᎱᏒᎯ ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᏗᏅᏃᏛ ᎤᎾᏤᎵᎦ.
Na-s-gi-ye-no hi-a u-gv-wa-le Ga-lo-ne-dv tsu-yo-hu-se-i, a-le tsi-du-le-hi-sa-ne-i, a-le tsu-wa-no-se-i, na-s-gi U-gv-wi-yu-hi i-yu-li-s-do-di-yi tsu-ni-yo-hu-sv-hi a-le na-s-quo di-nv-no-dv u-na-tse-li-ga.


But why dost thou judge thy brother? or why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand before the judgment seat of Christ.
ᎠᎴ ᏂᎯ, ᎦᏙᏃ ᏙᎯᏳᎪᏓᏁᎭ ᎢᏍᏓᎵᏅᏟ? ᎠᎴ ᏂᎯ ᎾᏍᏉ, ᎦᏙᏃ ᏅᎵᏌᎵᏉ ᎢᎯᏰᎸᏍᎦ ᎢᏍᏓᎵᏅᏟ? ᏂᎦᏗᏳᏰᏃ ᎢᎬᏱᏗᏢ ᏫᎦᎴᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎦᎶᏁᏛ ᏧᏭᎪᏙᏗᏱ ᎤᏪᏍᎩᎸᎢ.
A-le ni-hi, ga-do-no do-hi-yu-go-da-ne-ha i-s-da-li-nv-tli? a-le ni-hi na-s-quo, ga-do-no nv-li-sa-li-quo i-hi-ye-lv-s-ga i-s-da-li-nv-tli? ni-ga-di-yu-ye-no i-gv-yi-di-tlv wi-ga-le-di ge-se-s-di Ga-lo-ne-dv tsu-wu-go-do-di-yi u-we-s-gi-lv-i.


For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.
ᎯᎠᏰᏃ ᏂᎬᏅ ᎪᏪᎳ, ᎨᎥ ᏄᏙᎯᏳᏒᎢ, ᎠᏗᎭ ᏱᎰᏩ, ᏂᎦᏗᏳ ᏙᏓᎬᏆᎵᏂᏆᏅᏁᎵ ᎠᏴ, ᎠᎴ ᏂᎦᏗᏳ ᎬᏂᎨᏒ ᏅᏓᎬᏩᏁᎵ ᎤᏁᎳᏅᎯ.
Hi-a-ye-no ni-gv-nv go-we-la, Ge-v nu-do-hi-yu-sv-i, a-di-ha Yi-ho-wa, ni-ga-di-yu do-da-gv-qua-li-ni-qua-nv-ne-li a-yv, a-le ni-ga-di-yu gv-ni-ge-sv nv-da-gv-wa-ne-li U-ne-la-nv-hi.


So then every one of us shall give account of himself to God.
ᎾᏍᎩᏃ ᏥᏄᏍᏗ ᏂᏗᎥ ᎢᏗᏏᏴᏫᎭ ᎨᏒ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏰᏛᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏂᎦᏛᏁᎵᏙᎸᎢ.
Na-s-gi-no tsi-nu-s-di ni-di-v i-di-si-yv-wi-ha ge-sv gv-ni-ge-sv i-ye-dv-ne-di ge-se-s-di U-ne-la-nv-hi ni-ga-dv-ne-li-do-lv-i.


Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏞᏍᏗ ᎪᎯ ᎢᏳᏓᎴᏅᏛ ᏱᏗᏓᏓᏚᎪᏓᏁᎮᏍᏗ; ᎯᎠᏍᎩᏂ ᎤᎬᏫᏳᏎᏍᏗ ᏕᏧᎪᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎠᏓᏙᏕᏍᏗᏍᎩ ᎠᎴ ᎤᏍᏢᏂᏍᏗᏍᎩ ᎢᏥᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏣᎵᏅᏟ ᎤᎶᎯᏍᏗᏱ.
Na-s-gi i-yu-s-di tle-s-di go-hi i-yu-da-le-nv-dv yi-di-da-da-du-go-da-ne-he-s-di; hi-a-s-gi-ni u-gv-wi-yu-se-s-di de-tsu-go-di-s-ge-s-di, na-s-gi a-da-do-de-s-di-s-gi a-le u-s-tlv-ni-s-di-s-gi i-tsi-di-yi ni-ge-sv-na i-tsa-li-nv-tli u-lo-hi-s-di-yi.


I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean.
ᏥᎦᏔᎭ, ᎠᎴ ᎠᏉᎯᏳᏗ ᎾᏋᏁᎸ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ, ᎾᏍᎩ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏩᏒᏉ ᎨᏒ ᎦᏓᎭ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ; ᎩᎶᏍᎩᏂ ᎪᎱᏍᏗ ᎦᏓᎭ ᎠᏰᎸᏍᎩ, ᎾᏍᎩ ᎦᏓᎭ ᏄᎵᏍᏓᏁᎰᎢ.
Tsi-ga-ta-ha, a-le a-quo-hi-yu-di na-quv-ne-lv U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa, na-s-gi go-hu-s-di u-wa-sv-quo ge-sv ga-da-ha ni-ge-sv-na ge-sv-i; gi-lo-s-gi-ni go-hu-s-di ga-da-ha a-ye-lv-s-gi, na-s-gi ga-da-ha nu-li-s-da-ne-ho-i.


But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died.
ᎢᏳᏍᎩᏂ ᏗᏍᏓᏓᏅᏟ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ ᏱᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎡᎯᏍᏗ ᏱᏯᏓᏅᏓᏗᏍᏔᏅ, ᎿᎭᏉ ᎥᏝ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᏴᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᎿᎭᏛᏁᎲᎢ. ᏞᏍᏗ ᎭᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬ ᎯᏛᏙᏔᏅᎩ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏲᎱᎯᏎᎸᎯ.
I-yu-s-gi-ni di-s-da-da-nv-tli a-li-s-da-yv-di yi-nv-di-ga-li-s-do-di-ha e-hi-s-di yi-ya-da-nv-da-di-s-ta-nv, hna-quo v-tla a-da-ge-yu-di ge-sv yv-di-ha na-s-gi hna-dv-ne-hv-i. Tle-s-di ha-li-s-da-yv-hv-s-gv hi-dv-do-ta-nv-gi na-s-gi na Ga-lo-ne-dv u-yo-hu-hi-se-lv-hi.


Let not then your good be evil spoken of:
ᎾᏍᎩᏃ ᏞᏍᏗ ᎣᏏᏳ ᏂᏣᏛᏁᎲ ᎤᏐᏅ ᏳᏂᏃᎮᎴᏍᏗ.
Na-s-gi-no tle-s-di o-si-yu ni-tsa-dv-ne-hv u-so-nv yu-ni-no-he-le-s-di.


For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost.
ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎤᏤᎵᎪᎯ ᎥᏝ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗᏉ ᎠᎴ ᎠᏗᏔᏍᏗᏉ ᎨᏒ ᏱᎩ; ᏚᏳᎪᏛᏍᎩᏂ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎠᎵᎮᎵᏍᏗ ᎨᏒᎢ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᏓᏅᏙ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ.
U-ne-la-nv-hi-ye-no u-tse-li-go-hi v-tla a-li-s-da-yv-di-quo a-le a-di-ta-s-di-quo ge-sv yi-gi; du-yu-go-dv-s-gi-ni ge-sv-i, a-le nv-wa-do-hi-ya-dv ge-sv-i, a-le a-li-he-li-s-di ge-sv-i ga-lv-quo-di-yu A-da-nv-do i-yu-wa-ni-sa-dv.


For he that in these things serveth Christ is acceptable to God, and approved of men.
ᎩᎶᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎤᏮᏗᏕᎬ ᎦᎶᏁᏛ ᎪᎱᏍᏗ ᎠᏛᏁᎮᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏗᎬᏩᏓᏂᎸᎢᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᎴ ᎣᏏᏳ ᎦᎬᏩᏰᎸᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏴᏫ.
Gi-lo-ye-no na-s-gi hi-a u-wv-di-de-gv Ga-lo-ne-dv go-hu-s-di a-dv-ne-he-s-di, na-s-gi U-ne-la-nv-hi di-gv-wa-da-ni-lv-i-s-di ge-se-s-di, a-le o-si-yu ga-gv-wa-ye-lv-di ge-se-s-di yv-wi.


Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏗᏍᏓᏩᏗᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏙᎯ ᎢᎬᏁᎯ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏗᎨᎦᏓᎵᏂᎪᎯᏍᏙᏗ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di i-di-s-da-wa-di-se-s-di na-s-gi do-hi i-gv-ne-hi ge-sv-i, a-le na-s-gi di-ge-ga-da-li-ni-go-hi-s-do-di ge-sv-i.


For meat destroy not the work of God. All things indeed are pure; but it is evil for that man who eateth with offence.
ᏞᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᏱᏣᏲᏍᏔᏁᏍᏗ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗᏉ ᏱᏅᏧᎵᏍᏙᏔᏁᏍᏗ. ᏄᏓᎴᏒᏰᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᎦᏓᎭ ᏂᎨᏒᎾ; ᎤᏲᏍᎩᏂ ᎾᏛᏁᎰ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏴᏫ ᎠᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬ ᎩᎶ ᏱᏗᎪᏕᏍᏗᎭ.
Tle-s-di U-ne-la-nv-hi u-tse-li di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv yi-tsa-yo-s-ta-ne-s-di a-li-s-da-yv-di-quo yi-nv-tsu-li-s-do-ta-ne-s-di. Nu-da-le-sv-ye-no go-hu-s-di u-do-hi-yu-hi ga-da-ha ni-ge-sv-na; u-yo-s-gi-ni na-dv-ne-ho na-s-gi na yv-wi a-li-s-da-yv-hv-s-gv gi-lo yi-di-go-de-s-di-ha.


It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor any thing whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak.
ᎤᏟ ᎤᏏᏳ ᎭᏫᏯ ᎠᎩᏍᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᎴ ᎩᎦᎨ-ᎠᏗᏔᏍᏗ ᎠᏗᏔᏍᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᎴ ᎪᎱᏍᏗ ᎠᏛᏁᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ, ᎾᏍᎩ ᏗᏍᏓᏓᏅᏟ ᏧᏬᏕᏍᏗᏍᎩ, ᎠᎴ ᎤᏍᏢᏂᏍᏗᏍᎩ, ᎠᎴ ᎠᏩᎾᎦᎳ ᎢᏳᏩᏁᎯ.
U-tli u-si-yu ha-wi-ya a-gi-s-di-yi ni-ge-sv-na, a-le gi-ga-ge--a-di-ta-s-di a-di-ta-s-di-yi ni-ge-sv-na, a-le go-hu-s-di a-dv-ne-di-yi ni-ge-sv-na, na-s-gi di-s-da-da-nv-tli tsu-wo-de-s-di-s-gi, a-le u-s-tlv-ni-s-di-s-gi, a-le a-wa-na-ga-la i-yu-wa-ne-hi.


Hast thou faith? have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth.
ᎪᎯᏳᏗᏍᎪ ᎨᏒ ᏤᎭ? ᏣᏤᎵᏛ ᏦᎯᏳᏎᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏔᎲᎢ. ᏅᏩᏙᎯᏍᏛ ᎤᏓᏅᏖᏍᏗ ᎩᎶ ᏄᏍᏛ ᎣᏏᏳ ᎤᏰᎸᏒ ᎬᏗᏍᎬ ᎤᏩᏒ ᏂᏓᏓᏚᎪᏓᏁᎲᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ.
Go-hi-yu-di-s-go ge-sv tse-ha? tsa-tse-li-dv tso-hi-yu-se-s-di U-ne-la-nv-hi a-ga-ta-hv-i. Nv-wa-do-hi-s-dv u-da-nv-te-s-di gi-lo nu-s-dv o-si-yu u-ye-lv-sv gv-di-s-gv u-wa-sv ni-da-da-du-go-da-ne-hv-na i-ge-se-s-di.


And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith: for whatsoever is not of faith is sin.
ᎩᎶᏍᎩᏂ ᏧᏢᏫᏎᎯ ᏕᎫᎪᏗᏍᎪ ᎤᏍᎦᏅᏨ ᎢᏳᏃ ᏳᎵᏍᏓᏴᏅ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎪ ᏄᏬᎯᏳᏒᎾ ᎨᏒ ᎠᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎢ; ᏂᎦᎥᏰᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᏅᏗᏓᎴᎲᏍᎬᎾ ᏱᎩ ᎠᏍᎦᏂ ᎨᏐᎢ.
Gi-lo-s-gi-ni tsu-tlv-wi-se-hi de-gu-go-di-s-go u-s-ga-nv-tsv i-yu-no yu-li-s-da-yv-nv, nv-di-ga-li-s-do-di-s-go nu-wo-hi-yu-sv-na ge-sv a-li-s-da-yv-hv-s-gv-i; ni-ga-v-ye-no go-hu-s-di go-hi-yu-di ge-sv nv-di-da-le-hv-s-gv-na yi-gi a-s-ga-ni ge-so-i.