We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves.
ᎠᏴᏃ ᏗᎦᎵᏂᎩᏛ ᏥᎩ ᎤᏁᎳᎩ ᏱᏗᏕᎵᏎᎭ ᏓᏂᏩᎾᎦᎸ ᏗᏂᏩᎾᎦᎳᎢ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᎢᎬᏒᏉ ᎣᏍᏛ ᎢᎩᏰᎸᏗ ᏱᏂᎨᏓᏛᏁᎵᏙᎭ.
A-yv-no di-ga-li-ni-gi-dv tsi-gi u-ne-la-gi yi-di-de-li-se-ha da-ni-wa-na-ga-lv di-ni-wa-na-ga-la-i, a-le v-tla i-gv-sv-quo o-s-dv i-gi-ye-lv-di yi-ni-ge-da-dv-ne-li-do-ha.


Let every one of us please his neighbour for his good to edification.
ᏂᏗᎥ ᎢᏗᏏᏴᏫᎭ ᎨᏒ ᎾᎥ ᎢᎦᏓᎳ ᎣᏍᏛ ᎤᏰᎸᏗ ᎨᏒ ᏂᏓᏛᏁᎮᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎨᏒ ᎤᎵᏂᎪᎯᏍᏗᏱ ᎤᎬᏩᎵ.
Ni-di-v i-di-si-yv-wi-ha ge-sv na-v i-ga-da-la o-s-dv u-ye-lv-di ge-sv ni-da-dv-ne-he-s-di na-s-gi o-s-dv ge-sv u-li-ni-go-hi-s-di-yi u-gv-wa-li.


For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me.
ᎦᎶᏁᏛᏰᏃ ᎾᏍᏉ ᎥᏝ ᎤᏩᏒᏉ ᎣᏏᏳ ᎤᏰᎸᏗ ᏱᎾᏛᏁᎮᎢ; ᎯᎠᏍᎩᏂ ᏥᏂᎬᏅ ᏥᎪᏪᎳ ᎾᏍᎩᏯ [ᏄᎵᏍᏓᏁᎴᎢ,] ᎦᎬᏩᎾᏓᏐᏢᏛ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎦᎨᏣᏐᏢᏔᏅᎢ ᎠᏴ ᎠᎩᎷᏤᎸᎩ.
Ga-lo-ne-dv-ye-no na-s-quo v-tla u-wa-sv-quo o-si-yu u-ye-lv-di yi-na-dv-ne-he-i; Hi-a-s-gi-ni tsi-ni-gv-nv tsi-go-we-la na-s-gi-ya [nu-li-s-da-ne-le-i,] ga-gv-wa-na-da-so-tlv-dv na-s-gi na ga-ge-tsa-so-tlv-ta-nv-i a-yv a-gi-lu-tse-lv-gi.


For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.
ᏄᏓᎴᏒᏰᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᎡᏘ ᎪᏪᎳᏅᎯ ᎨᏒ ᎠᏴ ᎢᎦᏕᎶᏆᏍᏗ ᎠᏰᎸᏎ ᎪᏪᎳᏁᎢ, ᎾᏍᎩ ᏗᏛᏂᏗᏳ ᏂᎬᏁᎲ ᎠᎴ ᎤᎦᎵᏍᏗ ᎢᎦᏓᏅᏓᏗᏍᏗᏍᎬ ᎪᏪᎵ ᎾᏍᎩ ᎤᏚᎩ ᎢᎬᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Nu-da-le-sv-ye-no go-hu-s-di e-ti go-we-la-nv-hi ge-sv a-yv i-ga-de-lo-qua-s-di a-ye-lv-se go-we-la-ne-i, na-s-gi di-dv-ni-di-yu ni-gv-ne-hv a-le u-ga-li-s-di i-ga-da-nv-da-di-s-di-s-gv go-we-li na-s-gi u-du-gi i-gv-hi i-yu-li-s-do-di-yi.


Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus:
ᎾᏍᎩᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎬᏂᏗᏳ ᎠᎴ ᎤᎦᎵᏍᏗ ᎢᏯᏓᏛᏁᎯ ᎢᏥᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎤᏠᏱᏉ ᎢᏣᏓᏅᏓᏗᏍᏗᏱ, ᎾᏍᎩᏯ ᎦᎶᏁᏛ ᏥᏌ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬᎢ;
Na-s-gi-no U-ne-la-nv-hi a-gv-ni-di-yu a-le u-ga-li-s-di i-ya-da-dv-ne-hi i-tsi-ne-di ge-se-s-di u-tlo-yi-quo i-tsa-da-nv-da-di-s-di-yi, na-s-gi-ya Ga-lo-ne-dv Tsi-sa a-da-nv-te-s-gv-i;


That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ.
ᎾᏍᎩ ᏌᏉ ᏕᏣᏓᏅᏛᎢ ᎠᎴ ᏌᏉ ᎢᏥᎰᎵ ᎢᏨᏙᏗᏱ ᎡᏥᎸᏉᏙᏗᏱ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏙᏓ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᎦᏤᎵ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ.
Na-s-gi sa-quo de-tsa-da-nv-dv-i a-le sa-quo i-tsi-ho-li i-tsv-do-di-yi e-tsi-lv-quo-do-di-yi U-ne-la-nv-hi na-s-gi na U-do-da U-gv-wi-yu-hi i-ga-tse-li Tsi-sa Ga-lo-ne-dv.


Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏕᏣᏓᏓᏂᎸᎨᏍᏗᏉ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᎦᎶᏁᏛ ᏕᎦᏓᏂᎸᏨ ᎠᏴ, ᎾᏍᎩ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎢᏯᎬᏁᏗᏱ ᎤᏁᎳᏅᎯ.
Na-s-gi i-yu-s-di de-tsa-da-da-ni-lv-ge-s-di-quo, na-s-gi-ya na-s-quo Ga-lo-ne-dv de-ga-da-ni-lv-tsv a-yv, na-s-gi ga-lv-quo-di-yu i-ya-gv-ne-di-yi U-ne-la-nv-hi.


Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers:
ᎠᎴ ᎯᎠ ᏂᏥᏪᎭ, ᎾᏍᎩ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᏗᎨᏥᎤᏍᏕᏎᎸᎯ ᎤᏂᏅᏏᏓᏍᏗ ᏄᎵᏍᏔᏅᎩ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᏩᏁᏗᏱ ᎦᏰᎪᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ, ᏧᏍᏓᏱᏗᏍᏗᏱ ᎨᏥᏚᎢᏍᏓᏁᎸᎯ ᎨᏒ ᎠᏂᎦᏴᎵᎨᎢ.
A-le hi-a ni-tsi-we-ha, na-s-gi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv di-ge-tsi-u-s-de-se-lv-hi u-ni-nv-si-da-s-di nu-li-s-ta-nv-gi gv-ni-ge-sv i-yu-wa-ne-di-yi ga-ye-go-gi ni-ge-sv-na ge-sv U-ne-la-nv-hi, tsu-s-da-yi-di-s-di-yi ge-tsi-du-i-s-da-ne-lv-hi ge-sv a-ni-ga-yv-li-ge-i.


And that the Gentiles might glorify God for his mercy; as it is written, For this cause I will confess to thee among the Gentiles, and sing unto thy name.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎤᏂᎸᏉᏙᏗᏱ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗᏳ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ; ᎾᏍᎩᏯ ᎯᎠ ᏥᏂᎬᏅ ᏥᎪᏪᎳ, ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏓᎬᏁᎢᏍᏔᏂ ᎠᏁᎲ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ, ᎠᎴ ᏙᏓᏥᏃᎩᏍᏔᏂ ᏕᏣᏙᎥᎢ.
A-le na-s-gi tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi u-ni-lv-quo-do-di-yi U-ne-la-nv-hi u-da-do-li-s-di-yu ge-sv i-yu-s-di; na-s-gi-ya hi-a tsi-ni-gv-nv tsi-go-we-la, Na-s-gi i-yu-s-di da-gv-ne-i-s-ta-ni a-ne-hv tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi, a-le do-da-tsi-no-gi-s-ta-ni de-tsa-do-v-i.


And again he saith, Rejoice, ye Gentiles, with his people.
ᏔᎵᏁᏃ ᎯᎠ ᏂᎦᏪᎭ, ᎢᏣᎵᎮᎵᎩ ᏗᏣᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ, ᏗᏣᎵᎪᎲᏏ ᏧᏤᎵ ᏴᏫ.
Ta-li-ne-no hi-a ni-ga-we-ha, I-tsa-li-he-li-gi di-tsa-da-le-nv-dv yv-wi, di-tsa-li-go-hv-si tsu-tse-li yv-wi.


And again, Praise the Lord, all ye Gentiles; and laud him, all ye people.
ᏔᎵᏁᏃ, ᎡᏥᎸᏉᏓ ᏱᎰᏩ, ᏂᎦᏗᏳ ᏗᏣᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ; ᎠᎴ ᎡᏥᎸᏉᏓ, ᏂᏥᎥᏉ ᏴᏫ.
Ta-li-ne-no, E-tsi-lv-quo-da Yi-ho-wa, ni-ga-di-yu di-tsa-da-le-nv-dv yv-wi; a-le e-tsi-lv-quo-da, ni-tsi-v-quo yv-wi.


And again, Esaias saith, There shall be a root of Jesse, and he that shall rise to reign over the Gentiles; in him shall the Gentiles trust.
ᏔᎵᏁᏃ ᎢᏌᏯ ᎯᎠ ᏂᎦᏪᎭ; ᎤᎿᎭᏍᏕᏢ ᎦᎾᏄᎪᎨᏍᏗ ᏤᏏᏱ, ᎠᎴ ᎠᏏᏴᏫ ᏙᏛᎴᏂ ᎤᎬᏫᏳᏌᏕᎩ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎠᏁᎲᎢ; ᎾᏍᎩ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᏓᎬᏩᎵᏍᎦᏍᏙᏔᏂ.
Ta-li-ne-no I-sa-ya hi-a ni-ga-we-ha; U-hna-s-de-tlv ga-na-nu-go-ge-s-di Tse-si-yi, a-le a-si-yv-wi do-dv-le-ni u-gv-wi-yu-sa-de-gi i-yu-li-s-do-di-yi tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi a-ne-hv-i; na-s-gi tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi da-gv-wa-li-s-ga-s-do-ta-ni.


Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.
ᎾᏍᎩᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏚᎩ ᎬᏗ ᎨᏒ ᎠᏓᏁᎯ ᎢᏥᎧᎵᎢᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏄᏓᎴᏒ ᎤᎵᎮᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᎴ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎨᏒ ᎢᏦᎯᏳᏒ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ, ᎾᏍᎩ ᎤᏣᏔᏅᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎤᏚᎩ ᎢᏨᏒᎢ, ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᏓᏅᏙ ᎤᎵᏂᎬᎬ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ.
Na-s-gi-no U-ne-la-nv-hi u-du-gi gv-di ge-sv a-da-ne-hi i-tsi-ka-li-i-s-di ge-se-s-di nu-da-le-sv u-li-he-li-s-di ge-sv a-le nv-wa-do-hi-ya-dv ge-sv i-tso-hi-yu-sv i-yu-wa-ni-sa-dv, na-s-gi u-tsa-ta-nv-hi i-yu-li-s-do-di-yi u-du-gi i-tsv-sv-i, ga-lv-quo-di-yu A-da-nv-do u-li-ni-gv-gv i-yu-wa-ni-sa-dv.


And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.
ᎠᎴ ᎠᏋᏒ ᎾᏍᏉ ᎠᏉᎯᏳᎭ ᏂᎯ ᎢᏨᏯᏓᏅᏖᏍᎬᎢ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎾᏍᎩ ᏂᎯ ᎾᏍᏉ ᎣᏍᏛ ᎨᏒ ᎢᏥᎧᎵᎢ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᏄᏓᎴᏒ ᎠᎦᏙᎥᎯᏍᏗᎨᏒ ᎢᏥᎧᎵᎥᎢ, ᏰᎵᏉ ᎾᏍᏉ ᏗᎨᏣᏓᎬᏍᎪᎸᏗ ᎨᏒᎢ.
A-le a-quv-sv na-s-quo a-quo-hi-yu-ha ni-hi i-tsv-ya-da-nv-te-s-gv-i, i-da-li-nv-tli, na-s-gi ni-hi na-s-quo o-s-dv ge-sv i-tsi-ka-li-i ge-sv-i, a-le nu-da-le-sv a-ga-do-v-hi-s-di-ge-sv i-tsi-ka-li-v-i, ye-li-quo na-s-quo di-ge-tsa-da-gv-s-go-lv-di ge-sv-i.


Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind, because of the grace that is given to me of God,
ᎠᏎᏃ ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᏂᏥᎾᏰᏍᎬᎾ ᏫᏨᏲᏪᎳᏏ ᎢᏨᏯᏅᏓᏗᏍᏗᏍᎬᎢ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎩᏁᎸ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒᎢ,
A-se-no i-da-li-nv-tli, u-tli i-ga-i ni-tsi-na-ye-s-gv-na wi-tsv-yo-we-la-si i-tsv-ya-nv-da-di-s-di-s-gv-i, nv-di-ga-li-s-do-di-ha U-ne-la-nv-hi a-gi-ne-lv gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv-i,


That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost.
ᎾᏍᎩ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎩᏅᏏᏙᎯ ᎢᏯᏆᎵᏍᏙᏗᏱ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎠᏁᎲᎢ, ᎦᎸᏉᏗᏳ ᏓᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ ᎬᏗᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩ ᎦᎵᏍᎪᎸᏗᏍᎬ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎦᏥᏯᎵᏍᎪᎸᏗᏍᎬᎢ ᏧᏓᏂᎸᎢᏍᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎢᏳᏩᏁᎸᎯ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᏓᏅᏙ.
Na-s-gi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv a-gi-nv-si-do-hi i-ya-qua-li-s-do-di-yi tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi a-ne-hv-i, ga-lv-quo-di-yu da-gi-lv-wi-s-da-ne-hv o-s-dv ka-no-he-dv U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga gv-di-s-gv-i, na-s-gi ga-li-s-go-lv-di-s-gv tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi ga-tsi-ya-li-s-go-lv-di-s-gv-i tsu-da-ni-lv-i-s-di i-yu-li-s-do-di-yi, ga-lv-quo-di-yu i-yu-wa-ne-lv-hi ga-lv-quo-di-yu A-da-nv-do.


I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᎩᎭ ᎠᏆᏢᏉᏙᏗ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ, ᎾᏍᎩ ᎾᎿᎭᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵ ᎤᎬᏩᎵ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di a-gi-ha a-qua-tlv-quo-do-di Tsi-sa Ga-lo-ne-dv i-yu-wa-ni-sa-dv, na-s-gi na-hna U-ne-la-nv-hi u-tse-li u-gv-wa-li ge-sv-i.


For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient, by word and deed,
ᎥᏝᏰᏃ ᏰᎵ ᏴᎦᏥᏁᎢᏍᏓ ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᏄᏛᏁᎸᎾ ᎨᏒ ᎠᏴ ᎠᏋᏗᏍᎬᎢ, ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎬᏩᏃᎯᏳᏗ ᏂᏕᎬᏁᎲᎢ, ᎧᏃᎮᏛ ᎠᎴ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᎬᏗᏍᎬᎢ,
V-tla-ye-no ye-li yv-ga-tsi-ne-i-s-da na-s-gi Ga-lo-ne-dv nu-dv-ne-lv-na ge-sv a-yv a-quv-di-s-gv-i, tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi gv-wa-no-hi-yu-di ni-de-gv-ne-hv-i, ka-no-he-dv a-le di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv gv-di-s-gv-i,


Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God; so that from Jerusalem, and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ.
[ᎠᎴ] ᎬᏗᏍᎬ ᎤᏰᎸᏛᎢ ᎠᎴ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏓᏅᏙ ᎤᎵᏂᎩᏗᏳ ᎨᏒ ᎬᏗᏍᎬᎢ; ᎾᏍᎩ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᎤᏓᎴᏅᏛ, ᎠᎴ ᎤᏚᏫᏛ ᎢᎵᎵᎦᎻ ᏩᏍᏗ, ᎤᎧᎵᏨᎯ ᎠᏆᎵᏥᏙᏅ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵᎦ;
[A-le] gv-di-s-gv u-ye-lv-dv-i a-le u-s-qua-ni-go-di, U-ne-la-nv-hi U-da-nv-do u-li-ni-gi-di-yu ge-sv gv-di-s-gv-i; na-s-gi Tsi-lu-si-li-mi u-da-le-nv-dv, a-le u-du-wi-dv I-li-li-ga-mi wa-s-di, u-ka-li-tsv-hi a-qua-li-tsi-do-nv o-s-dv ka-no-he-dv Ga-lo-ne-dv u-tse-li-ga;


Yea, so have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation:
ᎾᏍᎩᏃ ᏄᏍᏛᎩ ᎠᏆᏟᏂᎬᏁᎸᎩ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎠᏆᎵᏥᏙᏗᏱ, ᎥᏝ ᎾᎿᎭᎦᎶᏁᏛ ᎠᏥᏁᎢᏍᏔᏅᎢ, ᎩᎶ ᎤᏅᎯ ᎦᎫᏍᏛᏗ ᎠᏆᏁᏍᎨᏍᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ;
Na-s-gi-no nu-s-dv-gi a-qua-tli-ni-gv-ne-lv-gi o-s-dv ka-no-he-dv a-qua-li-tsi-do-di-yi, v-tla na-hna Ga-lo-ne-dv a-tsi-ne-i-s-ta-nv-i, gi-lo u-nv-hi ga-gu-s-dv-di a-qua-ne-s-ge-s-di-yi ni-ge-sv-na;


But as it is written, To whom he was not spoken of, they shall see: and they that have not heard shall understand.
ᎾᏍᎩᏯᏍᎩᏂ ᎯᎠ ᏥᏂᎬᏅ ᏥᎪᏪᎳ, ᎾᏍᎩ ᎨᏥᏁᎢᏍᏓᏁᎸᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏛᏂᎪᎯ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᎾᏛᎦᏅᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᏛᏃᎵᏥ.
Na-s-gi-ya-s-gi-ni hi-a tsi-ni-gv-nv tsi-go-we-la, Na-s-gi ge-tsi-ne-i-s-da-ne-lv-hi ni-ge-sv-na ge-sv-i, na-s-gi dv-ni-go-hi; a-le na-s-gi na u-na-dv-ga-nv-hi ni-ge-sv-na ge-sv na-s-gi dv-no-li-tsi.


For which cause also I have been much hindered from coming to you.
ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎤᏣᏘ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎠᎩᏲᏍᏙᏓᏏ ᏫᏨᎷᏤᏗᏱ;
Na-s-gi na-s-quo nv-di-ga-li-s-do-di-ha u-tsa-ti tsu-da-le-nv-dv a-gi-yo-s-do-da-si wi-tsv-lu-tse-di-yi;


But now having no more place in these parts, and having a great desire these many years to come unto you;
ᎪᎯᏍᎩᏂ ᎿᎭᏉ ᎢᎸᎯᏢ ᏄᏜᏓᏅᏛᎾ ᏥᎩ ᎠᏂ ᎤᏚᏫᏛ, ᎠᎴ ᎢᎸᏍᎩ ᎾᏕᏘᏴ ᎤᏣᏘ ᏥᏅᏆᏚᎵᏍᎪ ᏫᏨᎷᏤᏗᏱ;
Go-hi-s-gi-ni hna-quo i-lv-hi-tlv nu-dla-nv-dv-na tsi-gi a-ni u-du-wi-dv, a-le i-lv-s-gi na-de-ti-yv u-tsa-ti tsi-nv-qua-du-li-s-go wi-tsv-lu-tse-di-yi;


Whensoever I take my journey into Spain, I will come to you: for I trust to see you in my journey, and to be brought on my way thitherward by you, if first I be somewhat filled with your company.
ᎢᏳᏃ ᏍᏆᏂᏱ ᎨᏒᎭ, ᏫᏨᎷᏤᏗ ᎨᏎᏍᏗ; ᎤᏚᎩᏰᏃ ᎠᏋᎭ ᎢᏨᎪᏩᏛᏗᏱ ᎾᎿᎭᏫᏥᎦᏖᏍᏗ, ᎠᎴ ᎾᎿᎭᎢᏗᏢ ᏫᏍᎩᏯᎪᏗᏱ, ᎢᏳᏃ ᎢᎬᏱ ᎠᎴᏉ ᏰᎵ ᎾᎩᏰᎸᏁᏍᏗ ᎢᏨᏰᎳᏗᏙᎸᎢ.
I-yu-no S-qua-ni-yi ge-sv-ha, wi-tsv-lu-tse-di ge-se-s-di; u-du-gi-ye-no a-quv-ha i-tsv-go-wa-dv-di-yi na-hna wi-tsi-ga-te-s-di, a-le na-hna i-di-tlv wi-s-gi-ya-go-di-yi, i-yu-no i-gv-yi a-le-quo ye-li na-gi-ye-lv-ne-s-di i-tsv-ye-la-di-do-lv-i.


But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints.
ᎪᎯᏍᎩᏂ ᏥᎩ ᎠᏇᏏᏗ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᎦᏥᏍᏕᎸᎯ ᎤᎾᏓᏅᏘ.
Go-hi-s-gi-ni tsi-gi a-que-si-di Tsi-lu-si-li-mi ga-tsi-s-de-lv-hi u-na-da-nv-ti.


For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem.
ᎣᏏᏳᏰᏃ ᎤᏂᏰᎸᏅ ᎹᏏᏙᏂ ᎠᎴ ᎡᎦᏯ ᎠᏁᎯ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏂᏗᏱ ᏅᏲ ᎢᏳᎾᏛᎿᎭᏕᎩ ᎤᎾᏓᏅᏘ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᎠᏁᎯ ᎤᎾᎵᏍᏕᎸᏙᏗ.
O-si-yu-ye-no u-ni-ye-lv-nv Ma-si-do-ni a-le E-ga-ya a-ne-hi go-hu-s-di u-ni-di-yi nv-yo i-yu-na-dv-hna-de-gi u-na-da-nv-ti Tsi-lu-si-li-mi a-ne-hi u-na-li-s-de-lv-do-di.


It hath pleased them verily; and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is also to minister unto them in carnal things.
ᎣᏏᏳ ᎤᏂᏰᎸᏅ ᎤᏙᎯᏳᎯ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᏂᏚᎦ. ᎢᏳᏰᏃ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎤᏁᎳᏗᏍᏔᏅᎯ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏤᎵ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎠᏓᏅᏙ ᎤᎵᏍᏕᎸᏙᏗ ᎤᎬᏩᎵ, ᎢᏳᎾᏛᏁᏗ ᎾᏍᏉ ᏄᎾᎵᏍᏓᏁᎲᎩ ᎾᏍᎩ ᏧᏂᏍᏕᎸᏗᏱ ᎤᏇᏓᎵ ᎤᎵᏍᏕᎸᏙᏗ ᎤᎬᏩᎵ.
O-si-yu u-ni-ye-lv-nv u-do-hi-yu-hi; a-le na-s-gi gv-wa-ni-du-ga. I-yu-ye-no tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi u-ne-la-di-s-ta-nv-hi yi-gi na-s-gi u-na-tse-li tsu-da-le-nv-dv a-da-nv-do u-li-s-de-lv-do-di u-gv-wa-li, i-yu-na-dv-ne-di na-s-quo nu-na-li-s-da-ne-hv-gi na-s-gi tsu-ni-s-de-lv-di-yi u-que-da-li u-li-s-de-lv-do-di u-gv-wa-li.


When therefore I have performed this, and have sealed to them this fruit, I will come by you into Spain.
ᎾᏍᎩᏃ ᎢᏳᏍᏗ ᎿᎭᏉ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏥᏍᏆᏛᎭ, ᎠᎴ ᏄᏜᏓᏏᏛᏒᎾ ᏂᎦᏥᏴᏁᎸ ᎤᏂᎪᏩᏛᏗᏱ, ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎤᏓᏔᏅᎯ, ᏫᏨᎶᎢᏍᏓᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏍᏆᏂᏱ ᏫᏥᎦᏖᏍᏗ.
Na-s-gi-no i-yu-s-di hna-quo na-s-gi hi-a tsi-s-qua-dv-ha, a-le nu-dla-si-dv-sv-na ni-ga-tsi-yv-ne-lv u-ni-go-wa-dv-di-yi, hi-a na-s-gi u-da-ta-nv-hi, wi-tsv-lo-i-s-da-ne-di ge-se-s-di S-qua-ni-yi wi-tsi-ga-te-s-di.


And I am sure that, when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ.
ᎠᎴ ᏥᎦᏔᎭ, ᎾᏍᎩ ᎿᎭᏉ ᏫᏨᎷᏤᎸᎭ ᏂᎦᎥ ᎣᏍᏛ ᎤᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵᎦ ᏥᏰᎮᏍᏗ ᏫᏨᎷᏤᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
A-le tsi-ga-ta-ha, na-s-gi hna-quo wi-tsv-lu-tse-lv-ha ni-ga-v o-s-dv u-da-ne-di ge-sv o-s-dv ka-no-he-dv Ga-lo-ne-dv u-tse-li-ga tsi-ye-he-s-di wi-tsv-lu-tse-di ge-se-s-di.


Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me;
ᎠᎴ ᎢᏨᏍᏗᏰᏗᎭ ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ, ᎠᎴ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᎠᏓᏅᏙ ᎤᏓᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏍᎩᏯᎵᎪᏁᏗᏱ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎡᏓᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎲ ᎠᏴ ᎨᏒ ᎤᎬᏩᎵ,
A-le i-tsv-s-di-ye-di-ha i-da-li-nv-tli, U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv nv-di-ga-li-s-do-di-ha, a-le nv-di-ga-li-s-do-di-ha a-da-ge-yu-di ge-sv A-da-nv-do u-da-ne-di ge-sv-i, na-s-gi s-gi-ya-li-go-ne-di-yi U-ne-la-nv-hi e-da-da-do-li-s-da-ne-hv a-yv ge-sv u-gv-wa-li,


That I may be delivered from them that do not believe in Judaea; and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints;
ᎾᏍᎩ ᎦᏥᏯᏚᏓᎳᎡᏗᏱ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏃᎯᏳᎲᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏧᏗᏱ ᎠᏁᎯ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎦᏥᏴᎡᎲ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᎠᏁᎯ, ᏧᎾᏓᏂᎸᎢᏍᏗᏱᏉ ᎤᎾᏓᏅᏘ;
Na-s-gi ga-tsi-ya-du-da-la-e-di-yi na-s-gi na a-no-hi-yu-hv-s-gi ni-ge-sv-na Tsu-di-yi a-ne-hi; a-le na-s-gi ga-tsi-yv-e-hv Tsi-lu-si-li-mi a-ne-hi, tsu-na-da-ni-lv-i-s-di-yi-quo u-na-da-nv-ti;


That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᎣᏏᏳ ᎤᏰᎸᏅᎯ ᎤᏁᎳᏅᎯ, ᎤᎵᎮᎵᏍᏗ ᎠᏆᏓᏅᏛ ᏫᏨᎷᏤᏗᏱ, ᎠᎴ ᎢᏧᎳᎭ ᏂᎯ ᏗᎩᎦᎵᏍᏙᎯᏍᏗᏱ.
A-le na-s-gi a-yv o-si-yu u-ye-lv-nv-hi U-ne-la-nv-hi, u-li-he-li-s-di a-qua-da-nv-dv wi-tsv-lu-tse-di-yi, a-le i-tsu-la-ha ni-hi di-gi-ga-li-s-do-hi-s-di-yi.


Now the God of peace be with you all. Amen.
ᎤᏁᎳᏅᎯᏃ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎠᏓᏁᎯ ᏂᏥᎥ ᎢᏤᎳᏗᏙᎮᏍᏗ. ᎡᎺᏅ
U-ne-la-nv-hi-no nv-wa-do-hi-ya-dv a-da-ne-hi ni-tsi-v i-tse-la-di-do-he-s-di. E-me-nv