Am I not an apostle? am I not free? have I not seen Jesus Christ our Lord? are not ye my work in the Lord?
ᏝᏍᎪ ᎠᏴ ᎥᎩᏅᏏᏛ ᏱᎩ? ᏝᏍᎪ ᎠᏆᏓᏤᎵᎦ ᏱᎩ? ᏝᏍᎪ ᏥᎪᎥᎯ ᏱᎩ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᎦᏤᎵᎦ? ᏝᏍᎪ ᎠᏴ ᏓᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ ᏱᎩ ᏂᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎡᏥᏍᏓᏩᏕᎩ ᏥᎩ?
Tla-s-go a-yv v-gi-nv-si-dv yi-gi? tla-s-go a-qua-da-tse-li-ga yi-gi? tla-s-go tsi-go-v-hi yi-gi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv U-gv-wi-yu-hi i-ga-tse-li-ga? tla-s-go a-yv da-gi-lv-wi-s-da-ne-hv i-yu-wa-ni-sa-dv yi-gi ni-hi U-gv-wi-yu-hi e-tsi-s-da-wa-de-gi tsi-gi?


If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you: for the seal of mine apostleship are ye in the Lord.
ᎢᏳᏃ ᎥᎩᏅᏏᏛ ᎬᎩᏰᎸᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᏭᏅᏧᏛᎢ, ᏂᎯᏍᎩᏂ ᎠᏎ ᏄᏜᏓᏏᏛᏒᎾ ᎥᎩᏅᏏᏛ ᏍᎩᏰᎸᏗ; ᏂᎯᏰᏃ ᎠᏙᎴᎰᎯᏍᏙᏗ ᎠᏴ ᎥᎩᏅᏏᏛ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎡᏥᏍᏓᏩᏕᎩ ᎨᏒᎢ.
I-yu-no v-gi-nv-si-dv gv-gi-ye-lv-di ni-ge-sv-na i-ge-se-s-di wu-nv-tsu-dv-i, ni-hi-s-gi-ni a-se nu-dla-si-dv-sv-na v-gi-nv-si-dv s-gi-ye-lv-di; ni-hi-ye-no a-do-le-ho-hi-s-do-di a-yv v-gi-nv-si-dv ge-sv na-s-gi U-gv-wi-yu-hi e-tsi-s-da-wa-de-gi ge-sv-i.


Mine answer to them that do examine me is this,
ᎦᏥᏯᏬᎢᎵᏴᏍᏓᏁᎲ ᎩᎶ ᎬᎩᎪᎵᏰᏍᎩ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏍᏗ.
Ga-tsi-ya-wo-i-li-yv-s-da-ne-hv gi-lo gv-gi-go-li-ye-s-gi na-s-gi hi-a nu-s-di.


Have we not power to eat and to drink?
ᏝᏍᎪ ᏲᎩᎭ ᎣᎦᎵᏍᏓᏴᏗᏱ, ᎠᎴ ᎣᎦᏗᏔᏍᏗᏱ?
Tla-s-go yo-gi-ha o-ga-li-s-da-yv-di-yi, a-le o-ga-di-ta-s-di-yi?


Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord, and Cephas?
ᏝᏍᎪ ᏲᎩᎭ ᏦᏘᏂᏓᏍᏗᏱ ᎤᏃᎯᏳᎯ ᏦᎦᏓᎵᎢ, ᎾᏍᎩᏯ, ᎾᎾᏛᏁᎲ ᎠᏂᏐᎢ ᎨᏥᏅᏏᏛ, ᎠᎴ ᎾᎾᏛᏁᎲ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᎾᎵᏅᏟ, ᎠᎴ ᏏᏆᏏ?
Tla-s-go yo-gi-ha tso-ti-ni-da-s-di-yi u-no-hi-yu-hi tso-ga-da-li-i, na-s-gi-ya, na-na-dv-ne-hv a-ni-so-i ge-tsi-nv-si-dv, a-le na-na-dv-ne-hv U-gv-wi-yu-hi a-na-li-nv-tli, a-le Si-qua-si?


Or I only and Barnabas, have not we power to forbear working?
ᏥᎪᎨ ᎠᏴ ᎠᎴ ᏆᏂᏆ ᎣᎩᏅᏒ, ᎥᏝ ᏲᎩᏂᎭ ᎣᎩᏂᏲᎯᏍᏙᏗᏱ ᎪᎱᏍᏗ ᎣᏍᏓᏛᏁᎲᎢ?
Tsi-go-ge a-yv a-le Qua-ni-qua o-gi-nv-sv, v-tla yo-gi-ni-ha o-gi-ni-yo-hi-s-do-di-yi go-hu-s-di o-s-da-dv-ne-hv-i?


Who goeth a warfare any time at his own charges? who planteth a vineyard, and eateth not of the fruit thereof? or who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock?
ᎦᎪ ᎢᎸᎯᏳ ᏓᎿᎭᏩ ᎡᎪᎢ ᎤᏩᏒᏉ ᎤᎫᏴᎯᏓᏍᏗ ᎠᎫᏴᏗ ᎨᏒᎢ? ᎦᎪ ᏓᏫᏍᎪ ᏖᎸᎳᏗ ᏂᏗᎦᏰᏍᎬᎾᏃ ᎨᏐ ᎤᎾᏓᏛᏅᎯ? ᎠᎴ ᎦᎪ ᏓᎦᏘᏲ ᎠᏫ, ᎾᎵᏍᏓᏴᏗᏍᎬᎾᏃ ᎨᏐ ᎤᏅᏗ ᎠᏫ ᎤᏂᏁᏅᎯ?
Ga-go i-lv-hi-yu da-hna-wa e-go-i u-wa-sv-quo u-gu-yv-hi-da-s-di a-gu-yv-di ge-sv-i? ga-go da-wi-s-go te-lv-la-di ni-di-ga-ye-s-gv-na-no ge-so u-na-da-dv-nv-hi? a-le ga-go da-ga-ti-yo a-wi, na-li-s-da-yv-di-s-gv-na-no ge-so u-nv-di a-wi u-ni-ne-nv-hi?


Say I these things as a man? or saith not the law the same also?
ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏥᏂᏥᏪᎠ, ᏥᎪ ᏴᏫᏉ ᎤᏓᏅᏖᏛ ᏂᏥᏪᎠ? ᎾᏍᏉᎨ ᎾᏍᎩᏯ ᏂᎦᏪᎭ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ?
Hi-a na-s-gi tsi-ni-tsi-we-a, tsi-go yv-wi-quo u-da-nv-te-dv ni-tsi-we-a? na-s-quo-ge na-s-gi-ya ni-ga-we-ha di-ka-hna-wa-dv-s-di?


For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for oxen?
ᎯᎠᏰᏃ ᏂᎬᏅ ᎪᏪᎳ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᎼᏏ ᎤᏬᏪᎳᏅᎯ; ᎥᏝ ᎯᏴᏑᎶᏗ ᏱᎨᏎᏍᏗ ᏩᎦ ᎠᎦᏔᏙᎥᏗᏍᎩ ᎤᏣᎴᏍᏗ. ᏩᎦᏉᏍᎪ ᏓᏓᏅᏖᎭ ᎤᏁᎳᏅᎯ?
Hi-a-ye-no ni-gv-nv go-we-la di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi Mo-si u-wo-we-la-nv-hi; v-tla hi-yv-su-lo-di yi-ge-se-s-di wa-ga a-ga-ta-do-v-di-s-gi u-tsa-le-s-di. Wa-ga-quo-s-go da-da-nv-te-ha U-ne-la-nv-hi?


Or saith he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written: that he that ploweth should plow in hope; and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope.
ᏥᎪᎨ ᎠᏴ Ꮀ ᎤᎬᏫᏳᎭ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᏥᏂᎦᏪᎭ? ᎥᏝ ᏳᏜᏓᏏᏛᎭ ᎠᏴ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᏥᏂᎬᏅ ᏥᎪᏪᎳ; ᎩᎶᏰᏃ ᎦᏓᎷᎩᏍᎩ ᎾᏍᎩ ᎤᏚᎩ ᏳᏩᎭ ᎦᏓᎷᎩᏍᎬᎢ; ᎠᎴ ᎩᎶ ᎤᏚᎩ ᎤᏩᎯ ᎠᎦᏔᏙᎥᏗᏍᎩ ᎾᏍᎩ ᏳᏪᎳᏗᏍᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᎤᏚᎩ ᎤᏩᏒᎢ
Tsi-go-ge a-yv ho u-gv-wi-yu-ha nv-di-ga-li-s-do-di-ha na-s-gi tsi-ni-ga-we-ha? v-tla yu-dla-si-dv-ha a-yv nv-di-ga-li-s-do-di-s-gv na-s-gi tsi-ni-gv-nv tsi-go-we-la; gi-lo-ye-no ga-da-lu-gi-s-gi na-s-gi u-du-gi yu-wa-ha ga-da-lu-gi-s-gv-i; a-le gi-lo u-du-gi u-wa-hi a-ga-ta-do-v-di-s-gi na-s-gi yu-we-la-di-s-di-ha na-s-gi u-du-gi u-wa-sv-i


If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things?
ᎢᏳᏃ ᏗᏓᏅᏙ ᎤᎬᏩᎵ ᏱᏨᏫᏎᎸ, ᏥᏌ ᎡᏉᎯᏳᏉ ᎢᎩ, ᎢᏳᏃ ᎤᏇᏓᎵ ᎤᎬᏩᎵ ᏱᏨᏍᎫᏕᏎᎭ?
I-yu-no di-da-nv-do u-gv-wa-li yi-tsv-wi-se-lv, tsi-sa e-quo-hi-yu-quo i-gi, i-yu-no u-que-da-li u-gv-wa-li yi-tsv-s-gu-de-se-ha?


If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless we have not used this power; but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ.
ᎢᏳᏃ ᏅᏩᎾᏓᎴ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎢᎨᏨᏁᏗᏱ ᏳᏂᎭ; ᏝᏍᎪ ᎠᏴ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ? ᎥᏝᏍᎩᏂᏃᏅ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎢᎦᏲᎦᏛᏁᏗ ᎣᎩᎲ ᏱᏃᎦᏛᏁᎸ; ᎤᏁᎳᎩᏉᏍᎩᏂ ᎣᎨᎵᏒ ᏂᎦᎥ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎣᎩᏂᎬᏎᎲᎢ, ᎾᏍᎩ ᎣᎦᎵᏫᏍᏙᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵ ᎠᎢᏒᎢ.
I-yu-no nv-wa-na-da-le na-s-gi hi-a i-ge-tsv-ne-di-yi yu-ni-ha; tla-s-go a-yv u-tli i-ga-i? v-tla-s-gi-ni-no-nv na-s-gi hi-a i-ga-yo-ga-dv-ne-di o-gi-hv yi-no-ga-dv-ne-lv; u-ne-la-gi-quo-s-gi-ni o-ge-li-sv ni-ga-v tsu-da-le-nv-dv o-gi-ni-gv-se-hv-i, na-s-gi o-ga-li-wi-s-do-di-yi ni-ge-sv-na o-s-dv ka-no-he-dv Ga-lo-ne-dv u-tse-li a-i-sv-i.


Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? and they which wait at the alter are partakers with the alter?
ᏝᏍᎪ ᏱᏥᎦᏔᎭ, ᎾᏍᎩ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᎠᎾᎵᏍᏓᏴᏗᏍᎬ ᏗᎦᎸᏉᏗ ᎨᏒᎢ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏥᎸ ᎨᎳᏍᏗᏱ ᎠᏂᎦᏘᏯᏕᎩ ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏗᏍᏗᏍᎬ ᎠᏥᎸ ᎨᎳᏍᏗᏱ ᎠᎵᏍᎪᎸᏔᏅᎯ?
Tla-s-go yi-tsi-ga-ta-ha, na-s-gi ga-lv-quo-di-yu di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv tsu-ni-lv-wi-s-da-ne-hi a-na-li-s-da-yv-di-s-gv di-ga-lv-quo-di ge-sv-i; a-le na-s-gi a-tsi-lv ge-la-s-di-yi a-ni-ga-ti-ya-de-gi na-s-gi u-ne-la-di-s-di-s-gv a-tsi-lv ge-la-s-di-yi a-li-s-go-lv-ta-nv-hi?


Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel.
ᎾᏍᎩᏯᏉ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏚᏭᎪᏔᏅ, ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎠᎾᎵᏥᏙᎲᏍᎩ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᎾᎵᏍᏕᎸᏙᏗᏱ.
Na-s-gi-ya-quo U-gv-wi-yu-hi du-wu-go-ta-nv, na-s-gi o-s-dv ka-no-he-dv a-na-li-tsi-do-hv-s-gi tsi-gi, na-s-gi o-s-dv ka-no-he-dv u-na-li-s-de-lv-do-di-yi.


But I have used none of these things: neither have I written these things, that it should be so done unto me: for it were better for me to die, than that any man should make my glorying void.
ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᎠᏋᏔᏅᎯ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ; ᎥᏝ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏱᎪᏪᎸᎦ, ᎠᏴ ᎾᏍᎩ ᎢᏴᏆᏛᏁᏗᏱ; ᎤᏟᏰᏃ ᎣᏏᏳ ᎢᏯᏆᎵᏍᏓᏁᏗ ᏯᎩᏲᎱᏒᏉ, ᎠᏃ ᎩᎶ ᎠᏎᏉ ᏱᏄᏩᏁᎸ ᎠᏆᏢᏆᏍᏙᏗ ᎨᏒᎢ.
A-se-no v-tla go-hu-s-di a-quv-ta-nv-hi yi-gi na-s-gi hi-a; v-tla a-le na-s-gi hi-a yi-go-we-lv-ga, a-yv na-s-gi i-yv-qua-dv-ne-di-yi; u-tli-ye-no o-si-yu i-ya-qua-li-s-da-ne-di ya-gi-yo-hu-sv-quo, a-no gi-lo a-se-quo yi-nu-wa-ne-lv a-qua-tlv-qua-s-do-di ge-sv-i.


For though I preach the gospel, I have nothing to glory of: for necessity is laid upon me; yea, woe is unto me, if I preach not the gospel!
ᎾᏍᏉᏰᏃ ᏱᎦᎵᏥᏙᎲᏍᎦ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ, ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᏯᎩᎭ ᎠᏆᏢᏈᏍᏙᏗ. ᎠᏎᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎢᏯᏆᏛᏁᏗ ᏅᏋᏁᎸ; ᎥᎥ, ᎤᏲ ᎢᏯᏆᎵᏍᏓᏁᏗ, ᎢᏳᏃ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᏂᎦᎵᏥᏙᎲᏍᎬᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ.
Na-s-quo-ye-no yi-ga-li-tsi-do-hv-s-ga o-s-dv ka-no-he-dv, v-tla go-hu-s-di ya-gi-ha a-qua-tlv-qui-s-do-di. A-se-ye-no na-s-gi i-ya-qua-dv-ne-di nv-quv-ne-lv; v-v, u-yo i-ya-qua-li-s-da-ne-di, i-yu-no o-s-dv ka-no-he-dv ni-ga-li-tsi-do-hv-s-gv-na i-ge-se-s-di.


For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me.
ᎢᏳᏰᏃ ᎣᏏᏳ ᎠᎩᏰᎸᏅᎯ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏱᏂᎦᏛᏁᎭ ᎥᏆᎫᏴᎡᎭ; ᎢᏳᏍᎩᏂ ᎣᏏᏳ ᎠᎩᏰᎸᏅᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᎿᎭᏉ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎥᏆᏒᎦᎶᏔᏅ.
I-yu-ye-no o-si-yu a-gi-ye-lv-nv-hi na-s-gi hi-a yi-ni-ga-dv-ne-ha v-qua-gu-yv-e-ha; i-yu-s-gi-ni o-si-yu a-gi-ye-lv-nv-hi ni-ge-sv-na i-ge-se-s-di hna-quo di-ga-lv-wi-s-da-ne-di v-qua-sv-ga-lo-ta-nv.


What is my reward then? Verily that, when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel.
ᎦᏙᏃ ᎥᏆᎫᏴᎡᏗ ᎨᏎᏍᏗ? ᎯᎠ ᎾᏍᎩ, ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎦᎵᏥᏙᎲᏍᎨᏍᏗ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏯᏋᏁᏗᏱ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵᎦ; ᎾᏍᎩ ᎤᏲ ᎢᏯᏆᏛᏁᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ ᏄᏍᏛ ᎠᏆᏒᎦᎸ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎨᏒᎢ.
Ga-do-no v-qua-gu-yv-e-di ge-se-s-di? hi-a na-s-gi, na-s-gi o-s-dv ka-no-he-dv ga-li-tsi-do-hv-s-ge-s-di tsu-gv-wa-lo-di ni-ge-sv-na i-ya-quv-ne-di-yi o-s-dv ka-no-he-dv Ga-lo-ne-dv u-tse-li-ga; na-s-gi u-yo i-ya-qua-dv-ne-di-yi ni-ge-sv-na nu-s-dv a-qua-sv-ga-lv o-s-dv ka-no-he-dv ge-sv-i.


For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more.
ᎩᎶᏍᎩᏂᏃᏅ ᎠᎩᎾᏝᎢ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᏎᏃ ᎾᏂᎥ ᎬᎩᎾᏝᎢ ᎾᏆᏓᏛᏁᎸ, ᎾᏍᎩ ᎤᏟ ᎢᏯᏂᎢ ᎬᎩᏁᏉᏤᏗᏱ.
Gi-lo-s-gi-ni-no-nv a-gi-na-tla-i ni-ge-sv-na, a-se-no na-ni-v gv-gi-na-tla-i na-qua-da-dv-ne-lv, na-s-gi u-tli i-ya-ni-i gv-gi-ne-quo-tse-di-yi.


And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law;
ᎠᏂᏧᏏ ᎠᏂᎦᏔᎲ ᏥᏧᏏ ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏆᎵᏍᏔᏅᎩ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᏧᏏ ᎬᎩᏁᏉᏤᏗᏱ; ᎾᏃ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᎤᎾᏓᏄᏴᏗ ᎠᏂᎦᏔᎲ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᏣᏆᏓᏄᏴᏙ ᎾᏍᎩᏯᎢ, ᎾᏍᎩ ᎬᎩᏁᏉᏤᏗᏱ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᎤᎾᏓᏄᏴᏗ.
A-ni-tsu-si a-ni-ga-ta-hv Tsi-tsu-si na-s-gi-ya na-qua-li-s-ta-nv-gi na-s-gi A-ni-tsu-si gv-gi-ne-quo-tse-di-yi; na-no di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi u-na-da-nu-yv-di a-ni-ga-ta-hv di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi tsa-qua-da-nu-yv-do na-s-gi-ya-i, na-s-gi gv-gi-ne-quo-tse-di-yi na-s-gi na di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi u-na-da-nu-yv-di.


To them that are without law, as without law, (being not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law.
ᎾᏍᎩ ᎠᏂᎦᏔᎲ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᏄᎾᏓᏄᏴᏛᎾ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᎾᏆᏓᏄᏴᏛᎾ ᏥᎨᏐ ᎾᏍᎩᏯᎢ, ᎾᏍᎩ ᎬᎩᏁᏉᏤᏗᏱ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᏄᎾᏓᏄᏴᏛᎾ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᎾᏆᏓᏄᏴᏛᎾ ᏱᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏔᎲᎢ, ᎠᏆᏓᏄᏴᏗᏍᎩᏂ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎦᏔᎲᎢ.
Na-s-gi a-ni-ga-ta-hv di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi nu-na-da-nu-yv-dv-na di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi na-qua-da-nu-yv-dv-na tsi-ge-so na-s-gi-ya-i, na-s-gi gv-gi-ne-quo-tse-di-yi na-s-gi na di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi nu-na-da-nu-yv-dv-na, a-se-no v-tla di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi na-qua-da-nu-yv-dv-na yi-gi U-ne-la-nv-hi a-ga-ta-hv-i, a-qua-da-nu-yv-di-s-gi-ni di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi Ga-lo-ne-dv a-ga-ta-hv-i.


To the weak became I as weak, that I might gain the weak: I am made all things to all men, that I might by all means save some.
ᏗᏂᏩᎾᎦᎳ ᎠᏂᎦᏔᎲ, ᏥᏩᎾᎦᎳ ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏆᎵᏍᏔᏅᎩ, ᎾᏍᎩ ᏗᏂᏩᎾᎦᎳ ᎬᎩᏁᏉᏤᏗᏱ; ᏂᎦᎥᏉ ᏄᏓᎴᏒ ᎾᏆᎵᏍᏔᏅ ᎾᏂᎥ ᏄᎾᏓᎴᏒ ᎠᏂᎦᏔᎲᎢ, ᎾᏍᎩ ᏅᏓᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎠᏎ ᎢᎦᏛ ᎦᏥᏍᏕᎸᏗᏱ.
Di-ni-wa-na-ga-la a-ni-ga-ta-hv, tsi-wa-na-ga-la na-s-gi-ya na-qua-li-s-ta-nv-gi, na-s-gi di-ni-wa-na-ga-la gv-gi-ne-quo-tse-di-yi; ni-ga-v-quo nu-da-le-sv na-qua-li-s-ta-nv na-ni-v nu-na-da-le-sv a-ni-ga-ta-hv-i, na-s-gi nv-da-yu-li-s-do-di-yi a-se i-ga-dv ga-tsi-s-de-lv-di-yi.


And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏂᎦᏛᏁᎰ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎪᎢ, ᎾᏍᎩ ᎾᎿᎭᎠᏇᎳᏗᏍᎩ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
A-le na-s-gi hi-a ni-ga-dv-ne-ho o-s-dv ka-no-he-dv nv-di-ga-li-s-do-di-s-go-i, na-s-gi na-hna a-que-la-di-s-gi i-yu-li-s-do-di-yi.


Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain.
ᏝᏍᎪ ᏱᏥᎦᏔ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᎾᏙᎩᏯᏍᎩ, ᏂᎦᏛ ᎠᎾᏙᎩᏯᏍᎬᎢ, ᎠᏎᏃ ᎠᏏᏴᏫᏉ ᎤᏤᎵ ᏂᎦᎵᏍᏗᏍᎬ ᎠᏌᏍᏛᎢ? ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏕᏍᏗ ᎢᏣᏙᎩᏯᏍᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎢᏣᏤᎵ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Tla-s-go yi-tsi-ga-ta na-s-gi na a-na-do-gi-ya-s-gi, ni-ga-dv a-na-do-gi-ya-s-gv-i, a-se-no a-si-yv-wi-quo u-tse-li ni-ga-li-s-di-s-gv a-sa-s-dv-i? Na-s-gi nu-s-de-s-di i-tsa-do-gi-ya-s-ge-s-di na-s-gi i-tsa-tse-li i-yu-li-s-do-di-yi.


And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible.
ᎠᎴ ᎾᏂᎥ ᎤᎾᏓᏎᎪᎩᏍᏗᏱ ᏣᎾᏟᏂᎬᏁᎰ ᏂᎦᎥ ᎤᎾᎵᏍᏆᏂᎪᏗᏳ ᎨᏐᎢ. ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏲᎩᏉ ᎠᎵᏍᏚᎶ ᎨᏥᏅᏁᏗᏱ ᎤᎾᏚᎵᏍᎪᎢ, ᎠᏴᏍᎩᏂ ᎠᏲᎩ ᏂᎨᏒᎾ.
A-le na-ni-v u-na-da-se-go-gi-s-di-yi tsa-na-tli-ni-gv-ne-ho ni-ga-v u-na-li-s-qua-ni-go-di-yu ge-so-i. A-le na-s-gi a-yo-gi-quo a-li-s-du-lo ge-tsi-nv-ne-di-yi u-na-du-li-s-go-i, a-yv-s-gi-ni a-yo-gi ni-ge-sv-na.


I therefore so run, not as uncertainly; so fight I, not as one that beateth the air:
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏴ ᎦᏙᎩᏯᏍᎬ ᎥᏝ ᎬᏁᎳᎩᏉ ᎾᏍᎩᏯ ᏱᎦᏙᎩᏯᏍᎦ; ᎦᎵᎲ ᎥᏝ ᎩᎶ ᎤᏃᎴᏉ ᏥᎦᎵᎥᏂᎰ ᎾᏍᎩᏯ ᏱᎦᎵᎭ.
Na-s-gi i-yu-s-di a-yv ga-do-gi-ya-s-gv v-tla gv-ne-la-gi-quo na-s-gi-ya yi-ga-do-gi-ya-s-ga; ga-li-hv v-tla gi-lo u-no-le-quo tsi-ga-li-v-ni-ho na-s-gi-ya yi-ga-li-ha.


But I keep under my body, and bring it into subjection: lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway.
ᏥᏰᎸᏍᎩᏂ ᎡᎳᏗ ᏂᏥᏴᏫᏕᎪᎢ, ᎠᎴ ᏥᎾᏝᎢ ᏂᏥᏴᏁᎰᎢ; ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎪ ᎾᏆᏚᎵᏍᎬᎾ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᎦᏥᏯᎵᏥᏙᏁᎸᎯ ᎨᏒ ᏭᏅᎫᏛᎢ, ᎠᏴ ᎠᏋᏒ ᎥᎩᏐᏅᎢᏍᏔᏅᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Tsi-ye-lv-s-gi-ni e-la-di ni-tsi-yv-wi-de-go-i, a-le tsi-na-tla-i ni-tsi-yv-ne-ho-i; nv-di-ga-li-s-do-di-s-go na-qua-du-li-s-gv-na ge-sv na-s-gi ga-tsi-ya-li-tsi-do-ne-lv-hi ge-sv wu-nv-gu-dv-i, a-yv a-quv-sv v-gi-so-nv-i-s-ta-nv-hi i-yu-li-s-do-di-yi.