Be ye followers of me, even as I also am of Christ.
ᎠᏴ ᏍᎩᏍᏓᏩᏕᎩ ᎨᏎᏍᏗ, ᎾᏍᎩᏯ ᎠᏴ ᎾᏍᏉ ᎦᎶᏁᏛ ᏥᏍᏓᏩᏕᎩ ᏥᎩ.
A-yv s-gi-s-da-wa-de-gi ge-se-s-di, na-s-gi-ya a-yv na-s-quo Ga-lo-ne-dv tsi-s-da-wa-de-gi tsi-gi.


Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances, as I delivered them to you.
Ꭷ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎢᏨᎸᏉᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᏂᎦᎥ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏂᏣᏛᏁᎲ ᏍᎩᏯᏅᏓᏗᏍᎬᎢ, ᎠᎴ ᎢᏥᏍᏆᏂᎪᏗᏍᎬ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎾᏍᎩᏯ ᏕᏨᏲᎯᏎᎸᎢ.
Ka, i-da-li-nv-tli, i-tsv-lv-quo-di-ha na-s-gi a-yv ni-ga-v tsu-da-le-nv-dv ni-tsa-dv-ne-hv s-gi-ya-nv-da-di-s-gv-i, a-le i-tsi-s-qua-ni-go-di-s-gv di-ka-hna-wa-dv-s-di na-s-gi-ya de-tsv-yo-hi-se-lv-i.


But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God.
ᎠᎴ ᎠᏆᏚᎵ ᎢᏥᎦᏙᎥᎯᏍᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎾᏂᎥ ᎠᏂᏍᎦᏯ ᎨᏒ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᏍᎪᎵ ᎨᏒᎢ; ᎠᎨᏴᏃ ᎨᏒ ᎠᏍᎪᎵ ᎠᏍᎦᏯ ᎨᏒᎢ; ᎦᎶᏁᏛᏃ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᏍᎪᎵ ᎨᏒᎢ.
A-le a-qua-du-li i-tsi-ga-do-v-hi-s-di-yi, na-s-gi na-ni-v a-ni-s-ga-ya ge-sv Ga-lo-ne-dv a-s-go-li ge-sv-i; a-ge-yv-no ge-sv a-s-go-li a-s-ga-ya ge-sv-i; Ga-lo-ne-dv-no ge-sv U-ne-la-nv-hi a-s-go-li ge-sv-i.


Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoureth his head.
ᎩᎶ ᎠᏂᏍᎦᏯ ᎨᏒ ᏯᏓᏙᎵᏍᏗᎭ ᎠᎴ ᏯᏙᎴᎰᏍᎦ, ᎬᏩᎵᏍᏚᎵ, ᎠᏕᎰᎯᏍᏗᏍᎪ ᎠᏍᎪᎵ ᎨᏒᎢ.
Gi-lo a-ni-s-ga-ya ge-sv ya-da-do-li-s-di-ha a-le ya-do-le-ho-s-ga, gv-wa-li-s-du-li, a-de-ho-hi-s-di-s-go a-s-go-li ge-sv-i.


But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head: for that is even all one as if she were shaven.
ᎩᎶᏍᎩᏂ ᎠᏂᎨᏴ ᎨᏒ ᏯᏓᏙᎵᏍᏗᎭ ᎠᎴ ᏯᏙᎴᎰᏍᎦ ᏄᎵᏍᏚᎸᎾ, ᎠᏕᎰᎯᏍᏗᏍᎪ ᎠᏍᎪᎵ ᎨᏒᎢ; ᏧᎵᏍᏙᏴᎰᏉᏰᏃ ᎢᏧᎳᎭ ᎾᏍᎩ.
Gi-lo-s-gi-ni a-ni-ge-yv ge-sv ya-da-do-li-s-di-ha a-le ya-do-le-ho-s-ga nu-li-s-du-lv-na, a-de-ho-hi-s-di-s-go a-s-go-li ge-sv-i; tsu-li-s-do-yv-ho-quo-ye-no i-tsu-la-ha na-s-gi.


For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.
ᎢᏳᏰᏃ ᎠᎨᏴ ᏄᎵᏍᏚᎸᎾ ᏱᎩ, ᎾᏍᏉ ᎠᏥᏍᏙᏰᏍᎨᏍᏗ; ᎢᏳᏍᎩᏂ ᎤᏕᎰᎯᏍᏗᏳ ᏱᎩ ᎠᎨᏴ ᏗᎵᏍᏙᏰᏗ ᎠᎴ ᎠᎵᏍᏙᏰᏗ ᎤᏮᏙᏗᏱ ᎤᎵᏍᏙᏰᏗᏱ, ᎬᏩᎵᏍᏚᎴᏍᏗᏉ.
I-yu-ye-no a-ge-yv nu-li-s-du-lv-na yi-gi, na-s-quo a-tsi-s-do-ye-s-ge-s-di; i-yu-s-gi-ni u-de-ho-hi-s-di-yu yi-gi a-ge-yv di-li-s-do-ye-di a-le a-li-s-do-ye-di u-wv-do-di-yi u-li-s-do-ye-di-yi, gv-wa-li-s-du-le-s-di-quo.


For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God: but the woman is the glory of the man.
ᎠᏍᎦᏯᏍᎩᏂ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᎥᏝ ᏱᎬᎵᏍᏚᎸᏍᎦ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎾᏍᎩᏯ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᏧᏄᏬᏍᏗ; ᎠᎨᏴᏍᎩᏂ ᎠᏍᎦᏯ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᎤᏄᏬᏍᏗ.
A-s-ga-ya-s-gi-ni u-do-hi-yu-hi v-tla yi-gv-li-s-du-lv-s-ga, na-s-gi U-ne-la-nv-hi na-s-gi-ya tsi-gi, a-le na-s-gi ga-lv-quo-di-yu ge-sv tsu-nu-wo-s-di; a-ge-yv-s-gi-ni a-s-ga-ya ga-lv-quo-di-yu ge-sv u-nu-wo-s-di.


For the man is not of the woman; but the woman of the man.
ᎠᏍᎦᏯᏰᏃ ᎥᏝ ᎠᎨᏴᎯ ᏴᏧᏓᎴᏁ ᎠᎪᏢᏅ; ᎠᎨᏴᏍᎩᏂ ᎠᏍᎦᏲᎯ ᏧᏓᎴᏁ ᎠᎪᏢᏅ.
A-s-ga-ya-ye-no v-tla a-ge-yv-hi yv-tsu-da-le-ne a-go-tlv-nv; a-ge-yv-s-gi-ni a-s-ga-yo-hi tsu-da-le-ne a-go-tlv-nv.


Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.
ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎠᏍᎦᏯ ᎥᏝ ᎠᎨᏴ ᏯᎪᏢᎾᏁᎴᎢ, ᎠᎨᏴᏍᎩᏂ ᎠᏍᎦᏯ ᎠᎪᏢᎾᏁᎴᎢ.
A-le na-s-quo a-s-ga-ya v-tla a-ge-yv ya-go-tlv-na-ne-le-i, a-ge-yv-s-gi-ni a-s-ga-ya a-go-tlv-na-ne-le-i.


For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᎨᏴ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎢᏳᏩᏁᎯ ᏳᏭᏢᏗ ᎠᏍᎪᎵ ᎾᏍᎩ ᎨᏥᏅᏏᏛ ᎨᏒ ᏱᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ.
Na-s-gi i-yu-s-di a-ge-yv ga-lv-quo-di-yu i-yu-wa-ne-hi yu-wu-tlv-di a-s-go-li na-s-gi ge-tsi-nv-si-dv ge-sv yi-nv-di-ga-li-s-do-di-ha.


Nevertheless neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord.
ᎠᏎᏍᎩᏂᏃᏅ ᎥᏝ ᎠᏍᎦᏯ ᏂᎨᏴ ᏔᎵ ᏄᏛᏛᎾ ᏰᎭ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᎠᎨᏴ ᎠᏍᎦᏯ ᏔᎵ ᏄᏛᏛᎾ ᏰᎭ ᎾᏍᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏄᏩᎾᏅᎢ.
A-se-s-gi-ni-no-nv v-tla a-s-ga-ya ni-ge-yv ta-li nu-dv-dv-na ye-ha, v-tla a-le a-ge-yv a-s-ga-ya ta-li nu-dv-dv-na ye-ha na-s-gi U-gv-wi-yu-hi nu-wa-na-nv-i.


For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but all things of god.
ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎠᎨᏴ ᎠᏍᎦᏲᎯ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᎠᏍᎦᏯ ᎠᎨᏴ ᎤᎾᏄᎪᏫᏒᎯ; ᎠᏎᏃ ᏂᎦᏗᏳ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎨᏒ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ.
Na-s-gi-ye-no a-ge-yv a-s-ga-yo-hi nv-da-yu-da-le-nv-hi tsi-gi, na-s-gi-ya na-s-quo a-s-ga-ya a-ge-yv u-na-nu-go-wi-sv-hi; a-se-no ni-ga-di-yu tsu-da-le-nv-dv U-ne-la-nv-hi ge-sv nv-da-yu-da-le-nv-hi.


Judge in yourselves: is it comely that a woman pray unto God uncovered?
ᏗᏧᎪᏓ ᎢᏨᏒ ᎨᏒᎢ; ᎤᎵᎶᎲᏍᎦᏍᎪ ᎠᎨᏴ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏯᏓᏙᎵᏍᏓᏁ ᏄᎵᏍᏚᎸᎾ?
Di-tsu-go-da i-tsv-sv ge-sv-i; u-li-lo-hv-s-ga-s-go a-ge-yv U-ne-la-nv-hi ya-da-do-li-s-da-ne nu-li-s-du-lv-na?


Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him?
ᏝᏍᎪ ᎢᏨᏒ ᎢᏥᎦᏔᎲ ᏱᏤᏲᎲᏍᎦ, ᎾᏍᎩ ᎠᏍᏚᏯ ᎦᏅᎯᏛ ᏳᏍᏘᏰᎦ ᎤᏕᎰᎯᏍᏗᏳ ᎨᏒᎢ?
Tla-s-go i-tsv-sv i-tsi-ga-ta-hv yi-tse-yo-hv-s-ga, na-s-gi a-s-du-ya ga-nv-hi-dv yu-s-ti-ye-ga u-de-ho-hi-s-di-yu ge-sv-i?


But if a woman have long hair, it is a glory to her: for her hair is given her for a covering.
ᎠᎨᏴᏍᎩᏂ ᎦᏅᎯᏛ ᏳᏍᏘᏰᎦ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎢᏳᏩᏁᎯ ᎨᏐᎢ; ᎤᏍᏘᏰᎬᏰᏃ ᎠᏥᏁᎸ ᎤᎦᏢᏙᏗ.
A-ge-yv-s-gi-ni ga-nv-hi-dv yu-s-ti-ye-ga ga-lv-quo-di-yu i-yu-wa-ne-hi ge-so-i; u-s-ti-ye-gv-ye-no a-tsi-ne-lv u-ga-tlv-do-di.


But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God.
ᎢᏳᏍᎩᏂ ᎩᎶ ᎤᏗᏒᏌᏘ ᏱᏅᏩᏍᏗ; ^ᎠᏴ ᎥᏝ ᎾᏍᎩ ᎢᏲᎦᏛᏁᏗ ᏲᎩᎭ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏤᎵᎦ.
I-yu-s-gi-ni gi-lo u-di-sv-sa-ti yi-nv-wa-s-di; ^a-yv v-tla na-s-gi i-yo-ga-dv-ne-di yo-gi-ha, v-tla a-le na-s-quo tsu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-wa-di-sv U-ne-la-nv-hi tsu-tse-li-ga.


Now in this that I declare unto you I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse.
ᎯᎠᏍᎩᏂᏃ ᏂᏨᏪᏎᎲ ᎥᏝ ᏱᏨᎸᏉᏗᎭ, ᎾᏍᎩ ᏕᏥᎳᏫᏦᎯᎲ ᎥᏝ ᎣᏍᏛ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ ᏱᎨᏐᎢ, ᎤᏲᏉᏍᎩᏂ.
Hi-a-s-gi-ni-no ni-tsv-we-se-hv v-tla yi-tsv-lv-quo-di-ha, na-s-gi de-tsi-la-wi-tso-hi-hv v-tla o-s-dv i-yu-li-s-do-di yi-ge-so-i, u-yo-quo-s-gi-ni.


For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you; and I partly believe it.
ᎢᎬᏱᏱᏰᏃ ᎨᏒ ᏕᏥᎳᏫᎩ ᎢᏣᏓᏡᎬ ᎢᎸᏍᎩ ᏂᏣᏓᏗᏍᎬ ᎦᏛᎩᎭ; ᎠᎴ ᎪᎢᏳᎲᏍᎦᏉ ᎢᎦᏛ.
I-gv-yi-yi-ye-no ge-sv de-tsi-la-wi-gi i-tsa-da-tlu-gv i-lv-s-gi ni-tsa-da-di-s-gv ga-dv-gi-ha; a-le go-i-yu-hv-s-ga-quo i-ga-dv.


For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you.
ᎠᏎᏰᏃ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏣᏓᏗᏍᏗ ᏂᎯ ᏂᏣᏛᏅᎢ, ᎾᏍᎩ ᎣᏏᏳ ᎨᏥᏰᎸᏅᎯ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᎾᎵᏍᏙᏗᏱ ᏂᎯ ᏂᏣᏛᏅᎢ.
A-se-ye-no i-lv-s-gi i-tsa-da-di-s-di ni-hi ni-tsa-dv-nv-i, na-s-gi o-si-yu ge-tsi-ye-lv-nv-hi gv-ni-ge-sv i-yu-na-li-s-do-di-yi ni-hi ni-tsa-dv-nv-i.


When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's supper.
ᏕᏥᎳᏫᎩᏰᏃ ᎢᎸᎯᏢᎢ, ᎥᏝ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎤᏤᎵ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ ᏱᏣᎵᏍᏓᏴᏂᎰᎢ.
De-tsi-la-wi-gi-ye-no i-lv-hi-tlv-i, v-tla U-gv-wi-yu-hi u-tse-li a-li-s-da-yv-di yi-tsa-li-s-da-yv-ni-ho-i.


For in eating every one taketh before other his own supper: and one is hungry, and another is drunken.
ᎢᏣᎵᏍᏗᏴᎲᏍᎬᏰᏃ ᎢᏥᏏᏴᏫᎭ ᎨᏒ ᎢᎬᏱ ᎢᏥᎩᏍᎪ ᎢᏨᏒ ᎢᏣᏤᎵᎦ; ᎠᏏᏴᏫᏃ ᎠᎪᏄ ᎤᏲᏏᏍᎪᎢ, ᏅᏩᏓᎴᏃ ᎤᏴᏍᏕᏍᎪᎢ.
I-tsa-li-s-di-yv-hv-s-gv-ye-no i-tsi-si-yv-wi-ha ge-sv i-gv-yi i-tsi-gi-s-go i-tsv-sv i-tsa-tse-li-ga; a-si-yv-wi-no a-go-nu u-yo-si-s-go-i, nv-wa-da-le-no u-yv-s-de-s-go-i.


What? have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.
ᏝᏍᎪᏃ ᏱᏗᏥᏁᎸ ᎾᎿᎭᎢᏣᎵᏍᏓᏴᏗᏱ ᎠᎴ ᎢᏔᏗᏔᏍᏗᏱ? ᏥᎪᎨ ᎢᏥᏐᏢᏗᎭ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ, ᎠᎴ ᏕᏣᏕᎰᎯᏍᏗᎭ ᏄᏂᎲᎾ? ᎦᏙ ᏓᏨᏲᏎᎵ? ᏓᏨᎸᏉᏔᏂᏧ? ᎯᎠ ᏂᏨᏛᏁᎲ ᎥᏝ ᏱᏨᎸᏉᏗᎭ.
Tla-s-go-no yi-di-tsi-ne-lv na-hna i-tsa-li-s-da-yv-di-yi a-le i-ta-di-ta-s-di-yi? tsi-go-ge i-tsi-so-tlv-di-ha tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga, a-le de-tsa-de-ho-hi-s-di-ha nu-ni-hv-na? ga-do da-tsv-yo-se-li? da-tsv-lv-quo-ta-ni-tsu? hi-a ni-tsv-dv-ne-hv v-tla yi-tsv-lv-quo-di-ha.


For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread:
ᎤᎬᏫᏳᎯᏰᏃ ᏓᎩᏲᎯᏎᎸᎩ ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᏥᏕᏨᏲᎯᏎᎸᎩ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ, ᎾᎯᏳ ᏒᏃᏱ ᎠᏥᎶᏄᎡᎸ, ᎦᏚ ᎤᎩᏎᎢ;
U-gv-wi-yu-hi-ye-no da-gi-yo-hi-se-lv-gi na-s-gi na-s-quo tsi-de-tsv-yo-hi-se-lv-gi, na-s-gi na U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa, na-hi-yu sv-no-yi a-tsi-lo-nu-e-lv, ga-du u-gi-se-i;


And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me.
ᎾᏍᎩᏃ ᎤᎵᎮᎵᏨ, ᎤᎬᎭᎷᏰᎢ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎢ, ᎢᏥᎩ, ᎢᏥᎦ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᏥᏰᎸᎢ, ᏂᎯ ᎾᏍᎩ ᎢᏣᎵᎬᎭᎷᏰᎸᎯ ᏥᎩ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏂᏣᏛᏁᎮᏍᏗ ᎠᏴ ᏍᎩᏯᏅᏓᏗᏍᎬᎢ.
Na-s-gi-no u-li-he-li-tsv, u-gv-ha-lu-ye-i, a-le hi-a nu-we-se-i, I-tsi-gi, i-tsi-ga; hi-a na-s-gi a-yv tsi-ye-lv-i, ni-hi na-s-gi i-tsa-li-gv-ha-lu-ye-lv-hi tsi-gi; hi-a na-s-gi ni-tsa-dv-ne-he-s-di a-yv s-gi-ya-nv-da-di-s-gv-i.


After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.
ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᏄᏛᏁᎴ ᎤᎾᎵᏍᏓᏴᏃᏅ, ᎤᎵᏍᏈᏗ ᎤᎩᏎᎢ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎢ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎢᏤ ᎧᏃᎮᏛ ᏓᏠᎯᏍᏛᎢ, ᎠᏴ ᎠᎩᎩᎬ ᏨᏛᏍᏓᏱᏗ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏂᏣᏛᏁᎮᏍᏗ, ᎢᏳᏍᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᎢᏣᏗᏔᏍᎨᏍᏗ ᎠᏴ ᏍᎩᏯᏅᏓᏗᏍᎬᎢ.
Na-s-gi-ya na-s-quo nu-dv-ne-le u-na-li-s-da-yv-no-nv, u-li-s-qui-di u-gi-se-i, hi-a nu-we-se-i; Hi-a na-s-gi i-tse ka-no-he-dv da-tlo-hi-s-dv-i, a-yv a-gi-gi-gv tsv-dv-s-da-yi-di; hi-a na-s-gi ni-tsa-dv-ne-he-s-di, i-yu-s-di-ha na-s-gi i-tsa-di-ta-s-ge-s-di a-yv s-gi-ya-nv-da-di-s-gv-i.


For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come.
ᎢᏳᏍᏗᎭᏰᏃ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎦᏚ ᎢᏥᎩᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎤᎵᏍᏈᏗ ᎢᏣᏗᏔᏍᎨᏍᏗ, ᎬᏂᎨᏒ ᏂᏨᏁᎮᏍᏗ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎤᏲᎱᏒᎢ, ᎬᏂ ᎦᎷᏨᎭ.
I-yu-s-di-ha-ye-no hi-a na-s-gi ga-du i-tsi-gi-s-ge-s-di, a-le hi-a na-s-gi u-li-s-qui-di i-tsa-di-ta-s-ge-s-di, gv-ni-ge-sv ni-tsv-ne-he-s-di U-gv-wi-yu-hi u-yo-hu-sv-i, gv-ni ga-lu-tsv-ha.


Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ, ᎩᎶ ᏂᏚᏳᎪᏛᎾ ᎾᏛᏁᎮᏍᏗ ᎠᎩᏍᎨᏍᏗ ᎯᎠ ᎦᏚ, ᎠᎴ ᎠᏗᏔᏍᎨᏍᏗ ᎯᎠ ᎤᎵᏍᏈᏗ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎤᏤᎵᎦ, ᎠᏍᎦᏅᏤᎮᏍᏗ ᎠᏰᎸ ᎠᎴ ᎤᎩᎬ ᎤᎬᏫᏳᎯ.
Na-s-gi i-yu-s-di, gi-lo ni-du-yu-go-dv-na na-dv-ne-he-s-di a-gi-s-ge-s-di hi-a ga-du, a-le a-di-ta-s-ge-s-di hi-a u-li-s-qui-di U-gv-wi-yu-hi u-tse-li-ga, a-s-ga-nv-tse-he-s-di a-ye-lv a-le u-gi-gv U-gv-wi-yu-hi.


But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup.
ᎤᏩᏒᏍᎩᏂ ᎠᏓᎪᎵᏰᏍᎨᏍᏗ ᏴᏫ, ᎩᎳᏃ ᎿᎭᏉ ᎠᎩᏍᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎦᏚ, ᎠᎴ ᎠᏗᏔᏍᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᎵᏍᏈᏗ.
U-wa-sv-s-gi-ni a-da-go-li-ye-s-ge-s-di yv-wi, gi-la-no hna-quo a-gi-s-ge-s-di na-s-gi ga-du, a-le a-di-ta-s-ge-s-di na-s-gi u-li-s-qui-di.


For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
ᎩᎶᏰᏃ ᏂᏚᏳᎪᏛᎾ ᎾᏛᏁᎮᏍᏗ ᎠᎩᏍᎨᏍᏗ ᎠᎴ ᎠᏗᏔᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎠᎩᏍᎨᏍᏗ ᎠᎴ ᎠᏗᏔᏍᎨᏍᏗ ᏧᏭᎪᏓᏁᎯ ᎤᏩᏒ ᎤᏍᎦᏅᏨᎢ, ᎾᎪᏩᏘᏍᎬᎾ ᎨᏒ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᏰᎸᎢ.
Gi-lo-ye-no ni-du-yu-go-dv-na na-dv-ne-he-s-di a-gi-s-ge-s-di a-le a-di-ta-s-ge-s-di, na-s-gi a-gi-s-ge-s-di a-le a-di-ta-s-ge-s-di tsu-wu-go-da-ne-hi u-wa-sv u-s-ga-nv-tsv-i, na-go-wa-ti-s-gv-na ge-sv U-gv-wi-yu-hi a-ye-lv-i.


For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.
ᎾᏍᎩ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎤᏂᏣᏔ ᎨᏣᏓᏑᏯ ᏗᏂᏩᎾᎦᎳ ᎠᎴ ᏧᏂᏢᏥᏰᏍᎩ, ᎠᎴ ᏰᎵ ᎤᏂᏣᏔ ᎠᏂᎵᎾᎠ.
Na-s-gi nv-di-ga-li-s-do-di-ha u-ni-tsa-ta ge-tsa-da-su-ya di-ni-wa-na-ga-la a-le tsu-ni-tlv-tsi-ye-s-gi, a-le ye-li u-ni-tsa-ta a-ni-li-na-a.


For if we would judge ourselves, we should not be judged.
ᎢᏳᏰᏃ ᎢᎬᏒ ᏱᏗᏓᏓᏚᎪᏓᏁᎭ, ᎥᏝ ᏱᏙᎦᏰᎫᎪᏓᏏ.
I-yu-ye-no i-gv-sv yi-di-da-da-du-go-da-ne-ha, v-tla yi-do-ga-ye-gu-go-da-si.


But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world.
ᏕᎫᎪᏓᏏᏍᎩᏂ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᎩᎩᎵᏲᎢᏍᏗᏍᎪ ᎾᏍᎩ ᎡᎶᎯ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨ ᏕᎨᎫᎪᏓᏁᎲ ᎢᎦᏠᏯᏍᏙᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ.
De-gu-go-da-si-s-gi-ni U-gv-wi-yu-hi i-gi-gi-li-yo-i-s-di-s-go na-s-gi e-lo-hi u-ni-s-ga-nv-tsv de-ge-gu-go-da-ne-hv i-ga-tlo-ya-s-do-di-yi ni-ge-sv-na.


Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another.
ᎾᏍᎩᏃ ᏥᏄᏍᏗ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎢᏳᏃ ᏕᏥᎳᏫᎨᏍᏗ ᎢᏣᎵᏍᏓᏴᏗᏱ, ᏕᏣᏓᎦᏘᏗᏍᎨᏍᏗ.
Na-s-gi-no tsi-nu-s-di, i-da-li-nv-tli, i-yu-no de-tsi-la-wi-ge-s-di i-tsa-li-s-da-yv-di-yi, de-tsa-da-ga-ti-di-s-ge-s-di.


And if any man hunger, let him eat at home; that ye come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come.
ᎾᏍᎩᏃ ᎢᏳ ᎩᎶ ᎠᎪᎾ ᎤᏲᏏᏍᎨᏍᏗ, ᏧᏪᏅᏒ ᎠᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎨᏍᏗ; ᎾᏍᎩ ᏕᏥᎳᏫᎩ ᎢᏥᏍᎦᏅᏨ ᏗᏧᎪᏓᏁᎯᏉ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ. ᏭᏃᏒᏃ ᎣᏍᏛ ᏂᎬᏁᎸᎭ ᏫᏥᎷᏨᎭ.
Na-s-gi-no i-yu gi-lo a-go-na u-yo-si-s-ge-s-di, tsu-we-nv-sv a-li-s-da-yv-hv-s-ge-s-di; na-s-gi de-tsi-la-wi-gi i-tsi-s-ga-nv-tsv di-tsu-go-da-ne-hi-quo i-yu-li-s-do-di-yi ni-ge-sv-na. Wu-no-sv-no o-s-dv ni-gv-ne-lv-ha wi-tsi-lu-tsv-ha.