Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.
ᎾᏍᏉ ᏴᏫ ᎠᎴ ᎦᎸᎳᏗ ᎠᏁᎯ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏧᏂᏬᏂᎯᏍᏗ ᏱᏥᏬᏂᎭ, ᎾᎩᎲᎾᏃ ᏱᎩ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒᎢ, ᎥᏣᏱᏉ ᎤᏃᏴᎵᏛ ᎠᎴ ᎤᏃᏴᎩ ᎤᎭᎸᏂᎯ ᏕᎦᏤᎳᎦ.
Na-s-quo yv-wi a-le ga-lv-la-di a-ne-hi di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi tsu-ni-wo-ni-hi-s-di yi-tsi-wo-ni-ha, na-gi-hv-na-no yi-gi a-da-ge-yu-di ge-sv-i, v-tsa-yi-quo u-no-yv-li-dv a-le u-no-yv-gi u-ha-lv-ni-hi de-ga-tse-la-ga.


And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏯᎩᎭ ᎠᏆᏙᎴᎰᎯᏍᏗᏱ, ᎠᎴ ᏱᎪᎵᎦ ᏂᎦᏗᏳ ᎤᏕᎵᏛ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᏂᎦᏗᏳ ᎠᎦᏙᎥᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ; ᎠᎴ ᏂᎦᎥ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᏯᎩᎭ, ᎾᏍᎩ ᏰᎵᏉ ᏗᎬᎩᎲᏍᏗ ᏱᎩ ᏙᏓᎸᎢ; ᎠᏓᎨᏳᏗᏃ ᎨᏒ ᎾᎩᎲᎾ ᏱᎩ, ᎪᎱᏍᏗᏉ ᏂᎨᏒᎾ ᎠᏴ.
A-le na-s-gi ya-gi-ha a-qua-do-le-ho-hi-s-di-yi, a-le yi-go-li-ga ni-ga-di-yu u-de-li-dv ge-sv-i, a-le ni-ga-di-yu a-ga-do-v-hi-s-di ge-sv-i; a-le ni-ga-v go-hi-yu-di ge-sv ya-gi-ha, na-s-gi ye-li-quo di-gv-gi-hv-s-di yi-gi do-da-lv-i; a-da-ge-yu-di-no ge-sv na-gi-hv-na yi-gi, go-hu-s-di-quo ni-ge-sv-na a-yv.


And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.
ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᏂᎦᎥ ᎠᎩᎾᎥ ᏱᎦᏓᏃᏁᎭ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᏥᏰᎸ ᏱᏓᎩᏲᏒ ᎤᎾᎪᎲᏍᏙᏗᏱ, ᎾᎩᎲᎾᏃ ᏱᎩ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒᎢ, ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᎠᎩᏁᏉᏤᎯ ᏱᎩ.
A-le na-s-quo ni-ga-v a-gi-na-v yi-ga-da-no-ne-ha, a-le na-s-quo tsi-ye-lv yi-da-gi-yo-sv u-na-go-hv-s-do-di-yi, na-gi-hv-na-no yi-gi a-da-ge-yu-di ge-sv-i, v-tla go-hu-s-di a-gi-ne-quo-tse-hi yi-gi.


Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up,
ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᎬᏂᏗᏳ, ᎠᎴ ᎤᏓᏅᏘᏳ; ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᎥᏝ ᏱᎬᏳᎪᎢ; ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᎥᏝ ᏯᏢᏆᏍᎪᎢ; ᎥᏝ ᎤᏟ ᏳᏕᏋᎯᏍᏙᎢ;
A-da-ge-yu-di ge-sv gv-ni-di-yu, a-le u-da-nv-ti-yu; a-da-ge-yu-di ge-sv v-tla yi-gv-yu-go-i; a-da-ge-yu-di ge-sv v-tla ya-tlv-qua-s-go-i; v-tla u-tli yu-de-quv-hi-s-do-i;


Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;
ᎥᏝ ᎤᏕᎰᎯᏍᏗ ᏱᎾᏛᏁᎰᎢ; ᎥᏝ ᎤᏩᏒᏉ ᎤᏤᎵ ᏳᏲᎰᎢ; ᎥᏝ ᏳᏔᎳᏬᎯᏌᏙᎢ; ᎥᏝ ᎤᏲ ᏯᏓᎳᏫᏎᎰᎢ;
V-tla u-de-ho-hi-s-di yi-na-dv-ne-ho-i; v-tla u-wa-sv-quo u-tse-li yu-yo-ho-i; v-tla yu-ta-la-wo-hi-sa-do-i; v-tla u-yo ya-da-la-wi-se-ho-i;


Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;
ᎥᏝ ᏯᎵᎮᎵᎪ ᎤᏲ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᏚᏳᎪᏛᏍᎩᏂ ᎨᏒ ᎾᎿᎭᎠᎵᎮᎵᎪᎢ;
V-tla ya-li-he-li-go u-yo di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv-i, du-yu-go-dv-s-gi-ni ge-sv na-hna a-li-he-li-go-i;


Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
ᎤᏁᎳᎩᏉ ᎡᎵᏍᎪ ᏂᎦᎥ ᎪᎱᏍᏗ; ᎪᎯᏳᎲᏍᎪ ᏂᎦᎥ ᎪᎱᏍᏗ; ᏂᎦᎥᏉ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏚᎩ ᎤᏩᏐᎢ; ᎬᏂᏗᏳ ᎨᏐ ᏂᎦᎥᎢ.
U-ne-la-gi-quo e-li-s-go ni-ga-v go-hu-s-di; go-hi-yu-hv-s-go ni-ga-v go-hu-s-di; ni-ga-v-quo go-hu-s-di u-du-gi u-wa-so-i; gv-ni-di-yu ge-so ni-ga-v-i.


Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away.
ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᎠᎵᏛᏗᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ; ᎠᏙᎴᎰᎯᏍᏗᏍᎩᏂ ᎨᏒ ᏛᎵᏛᏔᏂᏉ; ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏗᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᏙᏓᎦᎶᏐᏂ; ᎠᎦᏙᎥᎯᏍᏗ ᎾᏍᏉ ᎨᏒ ᏛᎵᏛᏔᏂ.
A-da-ge-yu-di ge-sv a-li-dv-di-s-gi ni-ge-sv-na; a-do-le-ho-hi-s-di-s-gi-ni ge-sv dv-li-dv-ta-ni-quo; tsu-da-le-nv-dv di-ga-wo-ni-hi-s-di ge-sv do-da-ga-lo-so-ni; a-ga-do-v-hi-s-di na-s-quo ge-sv dv-li-dv-ta-ni.


For we know in part, and we prophesy in part.
ᎢᎦᏛᏉᏰᏃ ᎨᏒ ᎢᏗᎦᏔᎭ, ᎠᎴ ᎢᎦᏛᏉ ᎨᏒ ᎢᏓᏙᎴᎰᏍᎦ;
I-ga-dv-quo-ye-no ge-sv i-di-ga-ta-ha, a-le i-ga-dv-quo ge-sv i-da-do-le-ho-s-ga;


But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.
ᎠᎧᎵᎢᏍᎩᏂ ᎨᏒ ᎠᎵᏰᎢᎶᎸᎭ, ᎿᎭᏉ ᎾᏍᎩ ᎢᎦᏛᏉ ᎨᏒ ᏛᎵᏛᏔᏂ.
A-ka-li-i-s-gi-ni ge-sv a-li-ye-i-lo-lv-ha, hna-quo na-s-gi i-ga-dv-quo ge-sv dv-li-dv-ta-ni.


When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.
ᏥᏲᎵ ᏥᎨᏒᎩ ᎠᏲᎵ ᎤᏬᏂᎯᏍᏗ ᏥᏬᏂᏍᎬᎩ, ᎠᏲᎵ ᎤᏬᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎪᎵᎬᎩ, ᎠᏲᎵ ᎤᏓᏅᏖᏗ ᎨᏒ ᎦᏓᏅᏖᏍᎬᎩ; ᎠᏆᏛᏅᏍᎩᏂ ᎿᎭᏉ ᎾᏆᎵᏍᏔᏅ, ᎠᏲᎵ ᏧᏤᎵ ᎨᏒ ᎢᏴᏛ ᏂᏓᏋᏁᎸᎩ.
Tsi-yo-li tsi-ge-sv-gi a-yo-li u-wo-ni-hi-s-di tsi-wo-ni-s-gv-gi, a-yo-li u-wo-li-s-di ge-sv go-li-gv-gi, a-yo-li u-da-nv-te-di ge-sv ga-da-nv-te-s-gv-gi; a-qua-dv-nv-s-gi-ni hna-quo na-qua-li-s-ta-nv, a-yo-li tsu-tse-li ge-sv i-yv-dv ni-da-quv-ne-lv-gi.


For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.
ᎪᎯᏰᏃ ᎨᏒ ᎤᏍᎪᎸ ᎢᏗᎪᏩᏗᎭ ᎠᏓᎨᏗᏱ; ᎾᎯᏳᏍᎩᏂ ᎨᏎᏍᏗ ᏕᎦᎧᏛ ᏙᏓᏓᏓᎪᎯ; ᎪᎯ ᎨᏒ ᎢᎦᏛᏉ ᏥᎦᏔᎭ; ᎾᎯᏳᏍᎩᏂ ᎨᏎᏍᏗ ᏥᎦᏔᎮᏍᏗ ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᎥᎩᎦᏔᎲᎢ.
Go-hi-ye-no ge-sv u-s-go-lv i-di-go-wa-di-ha a-da-ge-di-yi; na-hi-yu-s-gi-ni ge-se-s-di de-ga-ka-dv do-da-da-da-go-hi; go-hi ge-sv i-ga-dv-quo tsi-ga-ta-ha; na-hi-yu-s-gi-ni ge-se-s-di tsi-ga-ta-he-s-di na-s-gi-ya na-s-quo v-gi-ga-ta-hv-i.


And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.
ᎪᎯᏃ ᎨᏒ ᎠᏁᎭ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎤᏚᎩ ᎬᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒᎢ, ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏦᎢ; ᏭᏓᎪᎾᏛᏛᏍᎩᏂ ᎦᎸᏉᏗ ᎬᏒ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒᎢ.
Go-hi-no ge-sv a-ne-ha go-hi-yu-di ge-sv-i, a-le u-du-gi gv-di ge-sv-i, a-le a-da-ge-yu-di ge-sv-i, hi-a na-s-gi tso-i; wu-da-go-na-dv-dv-s-gi-ni ga-lv-quo-di gv-sv a-da-ge-yu-di ge-sv-i.