But I determined this with myself, that I would not come again to you in heaviness.
ᎠᏎᏃ ᎯᎠ ᏄᏍᏛᎩ ᎠᏋᏒ ᎨᏒ ᏓᏊᎪᏔᏅᎩ, ᎾᏍᎩ ᏔᎵᏁ ᏫᏨᎷᏤᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ ᎤᏲ ᎬᏆᏓᏅᏘ.
A-se-no hi-a nu-s-dv-gi a-quv-sv ge-sv da-quu-go-ta-nv-gi, na-s-gi ta-li-ne wi-tsv-lu-tse-di-yi ni-ge-sv-na u-yo gv-qua-da-nv-ti.


For if I make you sorry, who is he then that maketh me glad, but the same which is made sorry by me?
ᎢᏳᏰᏃ ᎤᏲ ᏱᏨᏯᏓᏅᏓᏗᏍᏔᏅ, ᎦᎪ ᎣᏍᏛ ᏯᏆᏓᏅᏓᏗᏍᏓ, ᎾᏍᎩᏉ Ꮎ ᎤᏩᏒ ᎤᏲ ᏥᏯᏓᏅᏓᏗᏍᏔᏅᎯ?
I-yu-ye-no u-yo yi-tsv-ya-da-nv-da-di-s-ta-nv, ga-go o-s-dv ya-qua-da-nv-da-di-s-da, na-s-gi-quo na u-wa-sv u-yo tsi-ya-da-nv-da-di-s-ta-nv-hi?


And I wrote this same unto you, lest, when I came, I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice; having confidence in you all, that my joy is the joy of you all.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏥᏄᏍᏛ ᏥᏫᏨᏲᏪᎳᏁᎸᎩ, ᏞᏍᏗᏉ ᎾᎿᎭᏫᏥᎷᏨᎭ, ᎤᏲ ᏱᎬᏆᏓᏅᏓᏗᏍᏔᏁᏍᏗ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᎵᎮᎵᏍᏗ ᎬᏆᏓᏅᏓᏗᏍᏙᏗ ᏥᎩ, ᎠᏇᎵᏒᎩ; ᏂᏥᎥᏉ ᎢᏨᏲᎢᏳᎭ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏛ ᎠᏆᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎬ ᎾᏍᏉ ᎾᏍᎩ ᏂᎯ ᏂᏥᎥ ᎢᏣᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎬᎢ.
A-le na-s-gi tsi-nu-s-dv tsi-wi-tsv-yo-we-la-ne-lv-gi, tle-s-di-quo na-hna wi-tsi-lu-tsv-ha, u-yo yi-gv-qua-da-nv-da-di-s-ta-ne-s-di na-s-gi na u-li-he-li-s-di gv-qua-da-nv-da-di-s-do-di tsi-gi, a-que-li-sv-gi; ni-tsi-v-quo i-tsv-yo-i-yu-ha na-s-gi nu-s-dv a-qua-li-he-li-s-di-s-gv na-s-quo na-s-gi ni-hi ni-tsi-v i-tsa-li-he-li-s-di-s-gv-i.


For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears; not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you.
ᎤᏣᏘᏰᏃ ᎠᎩᎵᏯ ᎨᏒ, ᎠᎴ ᎡᎯᏍᏗ ᎠᏆᏓᏅᏔᏩᏕᎬ ᏫᏨᏲᏪᎳᏁᎸᎩ ᎤᏣᏘ ᏗᎦᏥᎦᏌᏬᎢᎯ ᎨᏒᎢ; ᎥᏝ ᎠᏗᎾ ᎤᏲ ᎤᎾᏓᏅᏓᏗᏍᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏯᏇᎵᏎᎢ, ᎢᏥᎦᏙᎥᎯᏍᏗᏱᏉᏍᎩᏂ ᎾᏍᎩ ᎤᏣᏔᏅᎯ ᎢᏨᎨᏳᎢᏳ ᎨᏒᎢ.
U-tsa-ti-ye-no a-gi-li-ya ge-sv, a-le e-hi-s-di a-qua-da-nv-ta-wa-de-gv wi-tsv-yo-we-la-ne-lv-gi u-tsa-ti di-ga-tsi-ga-sa-wo-i-hi ge-sv-i; v-tla a-di-na u-yo u-na-da-nv-da-di-s-do-di ge-se-s-di ya-que-li-se-i, i-tsi-ga-do-v-hi-s-di-yi-quo-s-gi-ni na-s-gi u-tsa-ta-nv-hi i-tsv-ge-yu-i-yu ge-sv-i.


But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part: that I may not overcharge you all.
ᎢᏳᏍᎩᏂᏃᏅ ᎩᎶ ᎡᎯᏍᏗ ᏧᏓᏅᏓᏗᏍᏔᏅᎯ ᎨᏎᏍᏗ, ᎥᏝ ᎠᏴᏉ ᎡᎯᏍᏗ ᏯᏆᏓᏅᏓᏗᏍᏔᏅ; ᏂᎯᏍᎩᏂ ᏂᏥᎥ ᏰᎵ ᎡᎯᏍᏗ ᎢᏣᏓᏅᏓᏗᏍᏔᏅ; ᎾᏍᎩ ᏥᎶᏒᏍᏓᏁᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎳᏫᏎᎲᎢ.
I-yu-s-gi-ni-no-nv gi-lo e-hi-s-di tsu-da-nv-da-di-s-ta-nv-hi ge-se-s-di, v-tla a-yv-quo e-hi-s-di ya-qua-da-nv-da-di-s-ta-nv; ni-hi-s-gi-ni ni-tsi-v ye-li e-hi-s-di i-tsa-da-nv-da-di-s-ta-nv; na-s-gi tsi-lo-sv-s-da-ne-di-yi ni-ge-sv-na tsi-la-wi-se-hv-i.


Sufficient to such a man is this punishment, which was inflicted of many.
ᎠᎵᏉ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ [ᎠᏍᎦᏯ] ᏅᏍᏛᏛᎢ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᏣᏘ ᏥᎬᏩᏍᏛᏗᏍᏔᏅ.
A-li-quo na-s-gi i-yu-s-di [a-s-ga-ya] nv-s-dv-dv-i na-s-gi u-ni-tsa-ti tsi-gv-wa-s-dv-di-s-ta-nv.


So that contrariwise ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow.
ᎾᏍᎩᏃ ᎪᎯ ᎨᏒ ᏰᏥᏙᎵᏨᏉ, ᎠᎴ ᏰᏥᎦᎵᏍᏓᏛ, ᏱᏅᏎᎦᎩ ᎾᏍᎩ ᎤᏣᏘ ᎤᏲ ᎤᏰᎸᏒ ᏳᏃᏴᏘᏍᏓ.
Na-s-gi-no go-hi ge-sv ye-tsi-do-li-tsv-quo, a-le ye-tsi-ga-li-s-da-dv, yi-nv-se-ga-gi na-s-gi u-tsa-ti u-yo u-ye-lv-sv yu-no-yv-ti-s-da.


Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏨᏔᏲᏎᎭ ᎡᏥᏍᏓᏱᏕᏗᏱ ᎡᏥᎨᏳᎢᏳ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di i-tsv-ta-yo-se-ha e-tsi-s-da-yi-de-di-yi e-tsi-ge-yu-i-yu ge-sv-i.


For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things.
ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎯᎠ Ꮀ ᎤᎬᏩᎸᎩ ᏥᏫᏨᏲᏪᎳᏁᎸᎩ, ᎾᏍᎩ ᎢᏨᎪᎵᏰᏍᎬᎩ, ᎾᏍᎩ ᏂᎦᎥ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏂᏨᏪᏎᎲ ᏂᏣᏛᏁᎲ ᎠᎴ ᏂᏣᏛᏁᎲᎾ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi-ye-no hi-a ho u-gv-wa-lv-gi tsi-wi-tsv-yo-we-la-ne-lv-gi, na-s-gi i-tsv-go-li-ye-s-gv-gi, na-s-gi ni-ga-v tsu-da-le-nv-dv ni-tsv-we-se-hv ni-tsa-dv-ne-hv a-le ni-tsa-dv-ne-hv-na ge-sv-i.


To whom ye forgive any thing, I forgive also: for if I forgave any thing, to whom I forgave it, for your sakes forgave I it in the person of Christ;
ᎩᎶ ᏰᏥᎥᎡᎸ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏍᎦᏅᏨ, ᎠᏴ ᎾᏍᏉ ᏥᎥᎡᎭ; ᎢᏳᏰᏃ ᎠᏴ ᎪᎱᏍᏗ ᎠᏍᎦᏅᏨᎢ ᏱᏥᎥᏍᎦ, ᎾᏍᎩ ᏥᎥᎡᎸᎯ ᏂᎯ ᎨᏒ ᏅᏓᏳᎵᏍᏙᏔᏅᎩ ᏥᎥᎡᎸᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎦᏔᎲᎢ;
Gi-lo ye-tsi-v-e-lv go-hu-s-di u-s-ga-nv-tsv, a-yv na-s-quo tsi-v-e-ha; i-yu-ye-no a-yv go-hu-s-di a-s-ga-nv-tsv-i yi-tsi-v-s-ga, na-s-gi tsi-v-e-lv-hi ni-hi ge-sv nv-da-yu-li-s-do-ta-nv-gi tsi-v-e-lv-gi Ga-lo-ne-dv a-ga-ta-hv-i;


Lest Satan should get an advantage of us: for we are not ignorant of his devices.
ᎾᏍᎩ ᎠᏍᎩᎾ ᎢᎩᎶᏄᎮᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ; ᎥᏝᏰᏃ ᏱᎩᎪᏁᎸ ᎾᏍᎩ ᎠᏓᏅᏖᎵᏙᎲᎢ.
Na-s-gi A-s-gi-na i-gi-lo-nu-he-di-yi ni-ge-sv-na; v-tla-ye-no yi-gi-go-ne-lv na-s-gi a-da-nv-te-li-do-hv-i.


Furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened unto me of the Lord,
ᎠᎴᏬ ᏠᎠᏏ ᏗᎩᎷᏨ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵ ᎠᏆᎵᏥᏙᏂᎸ, ᎠᎴ ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ ᎠᎩᏍᏚᎩᎡᎸ ᎤᎬᏫᏳᎯ,
A-le-wo Tlo-a-si di-gi-lu-tsv o-s-dv ka-no-he-dv Ga-lo-ne-dv u-tse-li a-qua-li-tsi-do-ni-lv, a-le ga-lo-hi-s-di-yi a-gi-s-du-gi-e-lv U-gv-wi-yu-hi,


I had no rest in my spirit, because I found not Titus my brother: but taking my leave of them, I went from thence into Macedonia.
ᎥᏝ ᏙᎯ ᎬᏆᏓᏅᏓᏗᏍᏗ ᏱᎨᏎ ᏗᏆᏓᏅᏛᎢ, ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎩ ᏓᏓᏏ ᎥᎩᏅᏟ ᏂᏥᏩᏛᎲᎾ ᎨᏒᎢ; ᎥᎦᏥᏴᏕᏨᎩᏃ ᎾᎿᎭᎠᏆᏂᎩᏒᎩ ᎹᏏᏙᏂ ᏩᎩᎷᏨᎩ.
V-tla do-hi gv-qua-da-nv-da-di-s-di yi-ge-se di-qua-da-nv-dv-i, nv-da-ga-li-s-do-di-s-gv-gi Da-da-si v-gi-nv-tli ni-tsi-wa-dv-hv-na ge-sv-i; v-ga-tsi-yv-de-tsv-gi-no na-hna A-qua-ni-gi-sv-gi Ma-si-do-ni wa-gi-lu-tsv-gi.


Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savour of his knowledge by us in every place.
ᎾᏍᎩᏃ ᎠᎵᎮᎵᏤᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎾᏍᎩ ᏂᎪᎯᎸ ᎢᎦᎵᎮᎵᏍᏗᏱ ᏥᏂᎬᏁᎭ ᎢᎦᏓᎵᏁᎯᏛ ᎤᎬᏩᎵ ᎦᎶᏁᏛ ᎡᏓᎵᏍᎦᏍᏙᏛᎢ, ᎠᎴ ᎬᏂᎨᏒ ᏥᏂᎬᏁᎭ ᎦᏩᏒᎬ ᎤᏩᏒ ᎠᏥᎦᏙᎥᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᏴ ᎢᎬᏗᏍᎬ ᏂᎦᎥ ᏕᎨᏌᏗᏒᎢ.
Na-s-gi-no a-li-he-li-tse-di ge-se-s-di U-ne-la-nv-hi na-s-gi ni-go-hi-lv i-ga-li-he-li-s-di-yi tsi-ni-gv-ne-ha i-ga-da-li-ne-hi-dv u-gv-wa-li Ga-lo-ne-dv e-da-li-s-ga-s-do-dv-i, a-le gv-ni-ge-sv tsi-ni-gv-ne-ha ga-wa-sv-gv u-wa-sv a-tsi-ga-do-v-hi-s-di ge-sv a-yv i-gv-di-s-gv ni-ga-v de-ge-sa-di-sv-i.


For we are unto God a sweet savour of Christ, in them that are saved, and in them that perish:
ᎠᏴᏰᏃ ᎤᎦᎾᏍᏛ ᎦᏩᏒᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏩᏒᎢᏍᏗ ᏃᏣᎵᏍᏗᎭ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵᎦ, ᎾᏍᎩ ᎨᏥᏍᏕᎸᏗ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏧᏂᏲᎱᎯᏍᏗ ᏥᎩ.
A-yv-ye-no u-ga-na-s-dv ga-wa-sv-gi U-ne-la-nv-hi u-we-wa-sv-i-s-di no-tsa-li-s-di-ha Ga-lo-ne-dv u-tse-li-ga, na-s-gi ge-tsi-s-de-lv-di tsi-gi, a-le na-s-gi tsu-ni-yo-hu-hi-s-di tsi-gi.


To the one we are the savour of death unto death; and to the other the savour of life unto life. And who is sufficient for these things?
ᎾᏍᎩ ᏑᎾᏓᎴᎩ ᎨᏒ ᎠᏓᎯᎯ ᎦᏩᏒᎩ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᎯᎯ ᏂᏙᏣᎵᏍᏓᏁᎭ; ᎠᏂᏐᎢᏃ ᎠᏓᏛᏂᏗᏍᎩ ᎦᏩᏒᎩ ᎾᏍᎩ ᎤᏅᏂᏗᏍᎩ ᏂᏙᏣᎵᏍᏓᏁᎭ. ᎦᎪᏃ ᏰᎵ ᎦᏰᎦᎨᏅᏗᏍᏗ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi su-na-da-le-gi ge-sv a-da-hi-hi ga-wa-sv-gi na-s-gi u-ni-hi-hi ni-do-tsa-li-s-da-ne-ha; a-ni-so-i-no a-da-dv-ni-di-s-gi ga-wa-sv-gi na-s-gi u-nv-ni-di-s-gi ni-do-tsa-li-s-da-ne-ha. Ga-go-no ye-li ga-ye-ga-ge-nv-di-s-di hi-a na-s-gi di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv-i.


For we are not as many, which corrupt the word of God: but as of sincerity, but as of God, in the sight of God speak we in Christ.
ᎥᏣᏰᏃ ᏧᏂᏣᏔᏉ ᏥᏄᎾᏍᏗ ᏱᏃᎦᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎠᏂᏲᏍᏗᏍᎩ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ; ᏃᎦᏠᎾᏍᏛᎾᏍᎩᏂ ᎨᏒ ᏦᏨᏗᏍᎪᎢ, ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᏥᏂᎬᏂᏏᏍᎪ ᎾᏍᎩᏯᎢ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏔᎲ ᎣᏥᏁᎢᏍᏗ ᎦᎶᏁᏛ.
V-tsa-ye-no tsu-ni-tsa-ta-quo tsi-nu-na-s-di yi-no-ga-s-di, na-s-gi a-ni-yo-s-di-s-gi ka-no-he-dv U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga; no-ga-tlo-na-s-dv-na-s-gi-ni ge-sv tso-tsv-di-s-go-i, U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni tsi-ni-gv-ni-si-s-go na-s-gi-ya-i, U-ne-la-nv-hi a-ga-ta-hv o-tsi-ne-i-s-di Ga-lo-ne-dv.