Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏦᎩᎭ, ᎾᏍᎩᏯ ᎣᎩᏙᎵᏨᎢ, ᎥᏝ ᏱᏙᎩᏯᏪᎦ;
Na-s-gi i-yu-s-di, na-s-gi hi-a di-ga-lv-wi-s-da-ne-di tso-gi-ha, na-s-gi-ya o-gi-do-li-tsv-i, v-tla yi-do-gi-ya-we-ga;


But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully; but by manifestation of the truth commending ourselves to every man's conscience in the sight of God.
ᏙᎩᏲᏒᏍᎩᏂ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎬᏍᎦᎵ ᎤᏕᎰᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᏲᏤᏙᎭ ᎠᏏᎾᏌᏅᎢᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᎣᎦᏠᎾᏍᏛ ᏱᏙᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎭ ᎧᏃᎮᏛ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ, ᎬᏂᎨᏒᏍᎩᏂ ᏃᏨᏁᎲ ᎦᏰᎪᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ, ᎪᎩᎸᏉᏙᏗᏱ ᏃᏨᏁᎭ ᎾᏂᎥ ᏴᏫ ᏚᎾᏓᏅᏛ ᎬᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏔᎲᎢ.
Do-gi-yo-sv-s-gi-ni tsu-da-le-nv-dv gv-s-ga-li u-de-ho-hi-s-di ge-sv-i, a-le v-tla yo-tse-do-ha a-si-na-sa-nv-i-s-di ge-sv-i, v-tla a-le o-ga-tlo-na-s-dv yi-do-gi-lv-wi-s-da-ne-ha ka-no-he-dv ge-sv U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga, gv-ni-ge-sv-s-gi-ni no-tsv-ne-hv ga-ye-go-gi ni-ge-sv-na ge-sv-i, go-gi-lv-quo-do-di-yi no-tsv-ne-ha na-ni-v yv-wi du-na-da-nv-dv gv-di U-ne-la-nv-hi a-ga-ta-hv-i.


But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost:
ᎢᏳᏍᎩᏂ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎣᎦᏤᎵ ᎾᏍᏉ ᎬᏍᎦᎵ ᎢᎨᏎᏍᏗ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎨᏥᏛᏙᏗ ᎨᏒ ᎨᎬᏍᎦᎳᏁᎸ.
I-yu-s-gi-ni o-s-dv ka-no-he-dv o-ga-tse-li na-s-quo gv-s-ga-li i-ge-se-s-di, na-s-gi na ge-tsi-dv-do-di ge-sv ge-gv-s-ga-la-ne-lv.


In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎾᏃᎯᏳᎲᏍᎬᎾ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎡᎶᎯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏰᎸᎯ ᏚᎵᏏᎲᏍᏓᏁᎸ ᏚᎾᏓᏅᏛᎢ, ᎾᏍᎩ ᏧᏂᎸᏌᏓᏕᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᎦ-ᎦᏛ ᎤᏘᏍᏛ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵᎦ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎾᏍᎩᏯ ᏥᎩ.
Na-s-gi na na-no-hi-yu-hv-s-gv-na na-s-gi hi-a e-lo-hi u-ne-la-nv-hi u-ye-lv-hi du-li-si-hv-s-da-ne-lv du-na-da-nv-dv-i, na-s-gi tsu-ni-lv-sa-da-de-di-yi ni-ge-sv-na i-ga--ga-dv u-ti-s-dv ga-lv-quo-di-yu o-s-dv ka-no-he-dv Ga-lo-ne-dv u-tse-li-ga, na-s-gi U-ne-la-nv-hi na-s-gi-ya tsi-gi.


For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves your servants for Jesus' sake.
ᎥᏝᏰᏃ ᎣᎬᏒ ᏲᏣᏓᏃᎮᎭ ᎣᏣᎵᏥᏙᎲᏍᎬᎢ, ᎦᎶᏁᏛᏍᎩᏂ ᏥᏌ ᎤᎬᏫᏳᎯ; ᎠᏴᏃ ᏂᎯ ᎣᎩᏅᏏᏓᏍᏗ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᏥᏌ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎢ.
V-tla-ye-no o-gv-sv yo-tsa-da-no-he-ha o-tsa-li-tsi-do-hv-s-gv-i, Ga-lo-ne-dv-s-gi-ni Tsi-sa U-gv-wi-yu-hi; a-yv-no ni-hi o-gi-nv-si-da-s-di ge-sv na-s-gi Tsi-sa nv-di-ga-li-s-do-di-s-gv-i.


For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏧᏁᏤ ᎢᎦᎦᏘ ᎤᎵᏏᎬ ᏧᎸᏌᏓᏗᏍᏗᏱ, ᏚᎸᏌᏓᏗᎸ ᏦᎩᎾᏫᏱ, ᎾᏍᎩ ᎣᎩᏁᏗᏱ ᎢᎦ-ᎦᏘ ᎠᎦᏙᎥᎯᏍᏙᏗ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ, ᎾᏍᎩ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᎧᏛ ᏨᏗᏓᎴᎲᏍᎦ.
U-ne-la-nv-hi-ye-no na-s-gi na tsu-ne-tse i-ga-ga-ti u-li-si-gv tsu-lv-sa-da-di-s-di-yi, du-lv-sa-da-di-lv tso-gi-na-wi-yi, na-s-gi o-gi-ne-di-yi i-ga--ga-ti a-ga-do-v-hi-s-do-di ga-lv-quo-di-yu ge-sv U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga, na-s-gi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv u-ka-dv tsv-di-da-le-hv-s-ga.


But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of us.
ᎠᏎᏃ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᎦᏓᏉ ᏗᎪᏢᏔᏅᎯ ᏕᎩᎶᏗ, ᎾᏍᎩ ᎤᏣᏘ ᎤᎵᏂᎩᏛ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎥᏝᏃ ᎠᏴ.
A-se-no hi-a na-s-gi tsu-gv-wa-lo-di ga-da-quo di-go-tlv-ta-nv-hi de-gi-lo-di, na-s-gi u-tsa-ti u-li-ni-gi-dv ge-sv U-ne-la-nv-hi u-tse-li i-yu-li-s-do-di-yi, v-tla-no a-yv.


We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;
ᎣᎦᏕᏯᏙᏗᎭ ᎬᏩᏚᏫᏛᏉ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏲᎩᎩᎸᏍᎦ; ᎤᏪᎵᎯᏍᏗ ᎣᎦᏓᏅᏔᏩᏕᎦ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎣᎦᎵᎲᏲᎵᎸᎯ ᏱᎩ;
O-ga-de-ya-do-di-ha gv-wa-du-wi-dv-quo, a-se-no v-tla yo-gi-gi-lv-s-ga; u-we-li-hi-s-di o-ga-da-nv-ta-wa-de-ga, a-se-no v-tla o-ga-li-hv-yo-li-lv-hi yi-gi;


Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;
ᎤᏲ ᏃᎬᎾᏕᎪᎢ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎣᎬᏕᏨᎯ ᏱᎩ; ᏙᎩᏍᏢᏂᏍᏔᏅ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎣᎩᏛᏔᏅᎯ ᏱᎩ.
U-yo no-gv-na-de-go-i, a-se-no v-tla o-gv-de-tsv-hi yi-gi; do-gi-s-tlv-ni-s-ta-nv, a-se-no v-tla o-gi-dv-ta-nv-hi yi-gi.


Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body.
ᏂᎪᎯᎸ ᏦᏥᏰᎸ ᎣᏥᏱᏙᎰ ᎤᏲᎱᏒ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ, ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᎬᏅ ᏥᏌ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎠᏴ ᏦᏥᏰᎸᎢ.
Ni-go-hi-lv tso-tsi-ye-lv o-tsi-yi-do-ho u-yo-hu-sv U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa, na-s-gi na-s-quo gv-nv Tsi-sa gv-ni-ge-sv i-yu-li-s-do-di-yi a-yv tso-tsi-ye-lv-i.


For we which live are alway delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh.
ᎠᏴᏰᏃ ᏦᏤᎭ ᏂᎪᎯᎸᏉ ᏦᎩᏲᎱᏏᏕᎾ ᏥᏌ ᎣᎩᏍᏛᏗᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩ ᎬᏅ ᎾᏍᏉ ᏥᏌ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎠᏴ ᎠᏲᎱᏍᎩ ᎣᎩᏇᏓᎸᎢ.
A-yv-ye-no tso-tse-ha ni-go-hi-lv-quo tso-gi-yo-hu-si-de-na Tsi-sa o-gi-s-dv-di-s-gv-i, na-s-gi gv-nv na-s-quo Tsi-sa gv-ni-ge-sv i-yu-li-s-do-di-yi a-yv a-yo-hu-s-gi o-gi-que-da-lv-i.


So then death worketh in us, but life in you.
ᎾᏍᎩᏃ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎣᎩᏱᎵᏙᎭ ᎠᏴ, ᏂᎯᏍᎩᏂ ᎬᏂᏛ.
Na-s-gi-no a-yo-hu-hi-s-di ge-sv o-gi-yi-li-do-ha a-yv, ni-hi-s-gi-ni gv-ni-dv.


We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak;
ᎤᏠᏱᏉ ᏦᎩᎭ ᎠᏓᏅᏙ ᎪᎯᏳᏙᏗ ᎨᏒᎢ, ᎯᎠ ᎾᏍᎩᏯ ᏥᏂᎬᏅ ᏥᎪᏪᎳ, ᎠᏉᎯᏳᏅ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᎩᏁᏨ; ᎠᏴ ᎾᏍᏉ ᎣᏦᎯᏳᎲᏍᎦ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎣᏥᏁᎦ.
U-tlo-yi-quo tso-gi-ha a-da-nv-do go-hi-yu-do-di ge-sv-i, hi-a na-s-gi-ya tsi-ni-gv-nv tsi-go-we-la, a-quo-hi-yu-nv, a-le na-s-gi i-yu-s-di a-gi-ne-tsv; a-yv na-s-quo o-tso-hi-yu-hv-s-ga, a-le na-s-gi i-yu-s-di o-tsi-ne-ga.


Knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you.
ᎣᏥᎦᏔᎭᏰᏃ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᏧᎴᏔᏅᎯ, ᎾᏍᏉ ᎠᏴ ᏥᏌ ᎠᎬᏗᏍᎬ ᏙᏓᏲᎦᎴᏔᏂ, ᎠᎴ ᎠᏴ ᏂᎯᏃ ᎢᏧᎳᎭ ᏫᏗᎩᏲᏏᎯᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
O-tsi-ga-ta-ha-ye-no na-s-gi na U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa tsu-le-ta-nv-hi, na-s-quo a-yv Tsi-sa a-gv-di-s-gv do-da-yo-ga-le-ta-ni, a-le a-yv ni-hi-no i-tsu-la-ha wi-di-gi-yo-si-hi-s-di ge-se-s-di.


For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God.
ᏂᎦᏗᏳᏰᏃ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏤᎭ ᏂᎯ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ; ᎾᏍᎩ ᎤᏣᏘ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᏳᏩᏂᏐᏗᏱ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏣᏘ ᎦᎸᏉᏙᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎤᏂᏣᏘ ᎠᎾᎵᎮᎵᎬᎢ.
Ni-ga-di-yu-ye-no tsu-da-le-nv-dv tse-ha ni-hi nv-di-ga-li-s-do-di-ha; na-s-gi u-tsa-ti gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv i-yu-wa-ni-so-di-yi U-ne-la-nv-hi u-tsa-ti ga-lv-quo-do-di i-yu-li-s-do-di-yi u-ni-tsa-ti a-na-li-he-li-gv-i.


For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.
ᎾᏍᎩ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎥᏝ ᏱᏙᎩᏯᏪᎦ; ᎤᏙᎯᏳᎯᏍᎩᏂᏃᏅ ᎦᏚᎢᏗᏢ ᎡᎯ ᎨᏒ ᎣᎩᏩᎾᎦᎶᏤᎭ, ᎭᏫᏂᏗᏢᏍᎩᏂ ᎡᎯ ᎨᏒ ᎣᎦᎵᏂᎪᎯᏎᎭ ᏂᏓᏙᏓᏈᏒᎢ.
Na-s-gi nv-di-ga-li-s-do-di-ha v-tla yi-do-gi-ya-we-ga; u-do-hi-yu-hi-s-gi-ni-no-nv ga-du-i-di-tlv e-hi ge-sv o-gi-wa-na-ga-lo-tse-ha, ha-wi-ni-di-tlv-s-gi-ni e-hi ge-sv o-ga-li-ni-go-hi-se-ha ni-da-do-da-qui-sv-i.


For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;
ᎤᏓᏌᎧᏰᏃ ᎣᏥᎩᎵᏲᎬ ᏞᎦᏉ ᏥᎩ ᎣᎩᏩᏛᎡᎭ ᎤᏣᏘ ᎤᎶᏒᏍᏔᏅᎯ ᎢᏳᏓᎨᏛ ᎠᎵᏍᏆᏗᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒᎢ;
U-da-sa-ka-ye-no o-tsi-gi-li-yo-gv tle-ga-quo tsi-gi o-gi-wa-dv-e-ha u-tsa-ti u-lo-sv-s-ta-nv-hi i-yu-da-ge-dv a-li-s-qua-di-s-gi ni-ge-sv-na ga-lv-quo-di-yu ge-sv-i;


While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.
ᏂᏙᏣᎧᏂᏍᎬᎾ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᏗᎬᎪᏩᏛᏗ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ Ꮎ ᏗᎬᎪᏩᏛᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ; ᎾᏍᎩᏰᏃ ᏗᎬᎪᏩᏛᏗ ᏥᎩ ᏗᎦᎶᏐᎲᏍᎩ; ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ Ꮎ ᏗᎬᎪᏩᏛᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ ᏗᎦᎶᏐᎲᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ.
Ni-do-tsa-ka-ni-s-gv-na ge-sv na-s-gi di-gv-go-wa-dv-di tsi-gi, na-s-gi-s-gi-ni na di-gv-go-wa-dv-di ni-ge-sv-na tsi-gi; na-s-gi-ye-no di-gv-go-wa-dv-di tsi-gi di-ga-lo-so-hv-s-gi; na-s-gi-s-gi-ni na di-gv-go-wa-dv-di ni-ge-sv-na tsi-gi di-ga-lo-so-hv-s-gi ni-ge-sv-na.