It is not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord.
ᎥᏝ ᎬᏩᏓᏍᏕᎸᏗ ᏱᎩ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᎠᏆᏢᏈᏍᏗᏱ; ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏓᏥᏁᎢᏍᏔᏂ [ᎩᎶ] ᎤᏁᎳᏫᏎᎸ ᎠᎴ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎬᏂᎨᏒ ᏄᏩᏁᎸᎢ.
V-tla gv-wa-da-s-de-lv-di yi-gi u-do-hi-yu-hi a-qua-tlv-qui-s-di-yi; na-s-gi i-yu-s-di da-tsi-ne-i-s-ta-ni [gi-lo] u-ne-la-wi-se-lv a-le U-gv-wi-yu-hi gv-ni-ge-sv nu-wa-ne-lv-i.


I knew a man in Christ above fourteen years ago, (whether in the body, I cannot tell; or whether out of the body, I cannot tell: God knoweth;) such an one caught up to the third heaven.
ᏥᎦᏔᎲᎩ ᎠᏍᎦᏯ ᎦᎶᏁᏛ ᎪᎯᏳᎲᏍᎩ, ᎿᎭᏉ ᏂᎦᏚ ᎾᏕᏘᏴ, (ᎠᏯᎥ ᎠᏰᎸ ᎥᏝ ᏱᏥᎦᏔᎭ, ᎠᎴ ᎠᏰᎸ ᎾᏯᎥᎾ ᎨᏒ ᎥᏝ ᏱᏥᎦᏔᎭ; ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏔᎭ;) ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎠᎦᏘᎾᏫᏛᎲᎩ ᏦᎢᏁ ᎦᎸᎶ ᏗᎨᏒ ᏩᎦᏘᏃᎸᎩ.
Tsi-ga-ta-hv-gi a-s-ga-ya Ga-lo-ne-dv go-hi-yu-hv-s-gi, hna-quo ni-ga-du na-de-ti-yv, (a-ya-v a-ye-lv v-tla yi-tsi-ga-ta-ha, a-le a-ye-lv na-ya-v-na ge-sv v-tla yi-tsi-ga-ta-ha; U-ne-la-nv-hi a-ga-ta-ha;) na-s-gi hi-a a-ga-ti-na-wi-dv-hv-gi tso-i-ne ga-lv-lo di-ge-sv wa-ga-ti-no-lv-gi.


And I knew such a man, (whether in the body, or out of the body, I cannot tell: God knoweth;)
ᎠᎴ ᏥᎦᏔᎯ ᎨᏒᎩ ᎾᏍᎩ, (ᎠᏰᎸ ᎠᏯᎥ, ᎠᎴ ᎠᏰᎸ ᎾᏯᎥᎾ ᎨᏒ ᎥᏝ ᏱᏥᎦᏔᎭ; ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏔᎭ;)
A-le tsi-ga-ta-hi ge-sv-gi na-s-gi, (a-ye-lv a-ya-v, a-le a-ye-lv na-ya-v-na ge-sv v-tla yi-tsi-ga-ta-ha; U-ne-la-nv-hi a-ga-ta-ha;)


How that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter.
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᎦᏘᎾᏫᏛᎲᎩ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᏗᎨᏒ ᏩᎦᏘᏃᎸᎩ, ᎠᎴ ᎤᏛᎦᏅᎩ ᎠᏂᏬᏂᏍᎬ ᎢᎦᏪᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ, ᏂᏚᏳᎪᏛᎾ ᎨᏒ ᏴᏫ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏪᏍᏗᏱ.
Na-s-gi na a-ga-ti-na-wi-dv-hv-gi nv-wa-do-hi-ya-dv di-ge-sv wa-ga-ti-no-lv-gi, a-le u-dv-ga-nv-gi a-ni-wo-ni-s-gv i-ga-we-s-di ni-ge-sv-na, ni-du-yu-go-dv-na ge-sv yv-wi na-s-gi i-yu-we-s-di-yi.


Of such an one will I glory: yet of myself I will not glory, but in mine infirmities.
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏥᏁᎢᏍᏗᏍᎬ ᏱᎦᏢᏈ; ᎠᏋᏒᏍᎩᏂ ᎦᏓᏁᎢᏍᏗᏍᎬ ᎥᏝ ᏴᎦᎦᏢᏈ, ᏥᏩᎾᎦᎵᏳ ᎨᏒ ᎤᏩᏒ.
Na-s-gi na tsi-ne-i-s-di-s-gv yi-ga-tlv-qui; a-quv-sv-s-gi-ni ga-da-ne-i-s-di-s-gv v-tla yv-ga-ga-tlv-qui, tsi-wa-na-ga-li-yu ge-sv u-wa-sv.


For though I would desire to glory, I shall not be a fool; for I will say the truth: but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me.
ᎢᏳᏰᏃ ᏯᏆᏚᎵ ᎠᏆᏢᏈᏍᏗᏱ, ᎥᏝ ᎠᎩᏁᎫ ᏱᎦᎨᏎᏍᏗ; ᎤᏙᎯᏳᎯᏰᏃ ᎨᏒ ᏱᏥᏃᎲᎵ; ᎠᏎᏃ ᎤᏁᎳᎩ ᎥᎨᎳ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎩᎶ ᎠᏆᏓᏅᏖᏍᎬ ᎤᏟ ᏱᏂᎠᎩᎸᏉᏗ ᎠᏃ ᎾᏆᏍᏛ ᎠᎩᎪᏩᏘᏍᎬᎢ, ᎠᎴ ᏄᏍᏛ ᎠᏆᏛᎩᏍᎬᎢ.
I-yu-ye-no ya-qua-du-li a-qua-tlv-qui-s-di-yi, v-tla a-gi-ne-gu yi-ga-ge-se-s-di; u-do-hi-yu-hi-ye-no ge-sv yi-tsi-no-hv-li; a-se-no u-ne-la-gi v-ge-la, nv-di-ga-li-s-do-di-ha gi-lo a-qua-da-nv-te-s-gv u-tli yi-ni-a-gi-lv-quo-di a-no na-qua-s-dv a-gi-go-wa-ti-s-gv-i, a-le nu-s-dv a-qua-dv-gi-s-gv-i.


And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure.
ᎾᏍᎩᏃ ᎤᎶᏒᏍᏔᏅᎯ ᎠᏆᎵᏌᎳᏙᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬ ᎤᏣᏘ ᎥᎩᎾᏄᎪᏫᏎᎸᎩ, ᎠᎩᏣᏲᎯᎯ ᎥᎩᏁᎸᎩ ᎠᎩᏇᏓᎸᎢ, ᏎᏓᏂ ᎤᏅᏏᏛ ᎠᏋᏂᎯ, ᎾᏍᎩ ᎤᎶᏒᏍᏔᏅᎯ ᎠᏆᎵᏌᎳᏙᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Na-s-gi-no u-lo-sv-s-ta-nv-hi a-qua-li-sa-la-do-di-yi ni-ge-sv-na i-yu-li-s-do-di-yi nv-di-ga-li-s-do-di-s-gv u-tsa-ti v-gi-na-nu-go-wi-se-lv-gi, a-gi-tsa-yo-hi-hi v-gi-ne-lv-gi a-gi-que-da-lv-i, Se-da-ni u-nv-si-dv a-quv-ni-hi, na-s-gi u-lo-sv-s-ta-nv-hi a-qua-li-sa-la-do-di-yi ni-ge-sv-na i-yu-li-s-do-di-yi.


For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎤᎬᏩᎵ ᏦᎢ ᏂᏥᏔᏲᏎᎸᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎾᏍᎩ ᎠᏆᏓᏅᎡᏗᏱ.
Na-s-gi hi-a u-gv-wa-li tso-i ni-tsi-ta-yo-se-lv-gi U-gv-wi-yu-hi na-s-gi a-qua-da-nv-e-di-yi.


And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.
ᎯᎠᏃ ᎾᎩᏪᏎᎸᎩ, ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎠᏆᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᏰᎵᏉ ᎨᏣᎵᏍᏕᎸᏙᏗ; ᎠᏆᎵᏂᎬᎬᏰᏃ ᎤᎧᎵᏨᎯ ᎢᎬᏁᎸᎯ ᎾᎿᎭᏩᎾᎦᎳ ᎨᏒᎢ. ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᏣᏘ ᎠᏆᎵᎮᎵᏨᎯ ᎤᏟ ᎠᎩᏰᎸᎭ ᎠᏆᏢᏈᏍᏗᏱ ᏥᏩᎾᎦᎵᏳ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᎵᏂᎩᏗᏳ ᎨᏒ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᏊᏢᏙᏗᏱ.
Hi-a-no na-gi-we-se-lv-gi, Gv-wa-ga-ti-ya a-qua-da-do-li-s-di ge-sv ye-li-quo ge-tsa-li-s-de-lv-do-di; a-qua-li-ni-gv-gv-ye-no u-ka-li-tsv-hi i-gv-ne-lv-hi na-hna wa-na-ga-la ge-sv-i. Na-s-gi i-yu-s-di u-tsa-ti a-qua-li-he-li-tsv-hi u-tli a-gi-ye-lv-ha a-qua-tlv-qui-s-di-yi tsi-wa-na-ga-li-yu ge-sv-i, na-s-gi u-li-ni-gi-di-yu ge-sv Ga-lo-ne-dv a-quu-tlv-do-di-yi.


Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎦᎵᎡᎵᎦ ᏥᏩᎾᎦᎵᏳ ᎨᏒᎢ, ᎦᏴᎩᏐᏢᏛᎢ, ᎠᎩᏂᎩᏛ ᎨᏒᎢ, ᎤᏲ ᏅᏋᎿᎭᏕᎬᎢ, ᎡᎯᏍᏗ ᎠᏆᏓᏅᏔᏩᏕᎬ ᎦᎶᏁᏛ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎢ; ᏥᏩᏂᎦᎵᏳᏰᏃ ᏥᎨᏐ, ᎾᎯᏳ ᎠᏆᎵᏂᎩᏗᏳ ᎨᏐᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di ga-li-e-li-ga tsi-wa-na-ga-li-yu ge-sv-i, ga-yv-gi-so-tlv-dv-i, a-gi-ni-gi-dv ge-sv-i, u-yo nv-quv-hna-de-gv-i, e-hi-s-di a-qua-da-nv-ta-wa-de-gv Ga-lo-ne-dv nv-di-ga-li-s-do-di-s-gv-i; tsi-wa-ni-ga-li-yu-ye-no tsi-ge-so, na-hi-yu a-qua-li-ni-gi-di-yu ge-so-i.


I am become a fool in glorying; ye have compelled me: for I ought to have been commended of you: for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing.
ᎠᎩᏁᎫ ᎾᏆᎵᏍᏔᏅ ᎦᏢᏆᏍᎬᎢ; ᏂᎯ ᏂᏍᎩᏴᏂᏌᏏ; ᏂᎯᏰᏃ ᏍᎩᎸᏉᏙᏗ ᎨᏒᎩ; ᎥᏝᏰᏃ ᏑᏓᎴᎩ ᎤᏅ ᎡᏍᎦ ᏱᎦᏥᏲᎠᏍᎦ ᏄᏂᎬᏫᏳᏒ ᎨᏥᏅᏏᏛ, ᎾᏍᏉ ᎠᏴ ᎪᎱᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏱᎩ.
A-gi-ne-gu na-qua-li-s-ta-nv ga-tlv-qua-s-gv-i; ni-hi ni-s-gi-yv-ni-sa-si; ni-hi-ye-no s-gi-lv-quo-do-di ge-sv-gi; v-tla-ye-no su-da-le-gi u-nv e-s-ga yi-ga-tsi-yo-a-s-ga nu-ni-gv-wi-yu-sv ge-tsi-nv-si-dv, na-s-quo a-yv go-hu-s-di ni-ge-sv-na yi-gi.


Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs, and wonders, and mighty deeds.
ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎠᏙᎴᎰᎯᏍᏙᏗ ᎥᎩᏅᏏᏛ ᎨᏒ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎯ ᏂᎦᎵᏍᏗᎭ ᎢᏤᎲᎢ, ᎬᏔᏅᎯ ᎤᏣᏘ ᎬᏂᏗᏳ ᎨᏒᎢ, ᎤᏰᎸᏛᎢ, ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᏕᎦᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎢ, ᎠᎴ ᎤᎵᏂᎩᏛ ᏕᎦᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎢ.
U-do-hi-yu-hi-ya a-do-le-ho-hi-s-do-di v-gi-nv-si-dv ge-sv di-ga-lv-wi-s-da-ne-lv-hi ni-ga-li-s-di-ha i-tse-hv-i, gv-ta-nv-hi u-tsa-ti gv-ni-di-yu ge-sv-i, u-ye-lv-dv-i, u-s-qua-ni-go-di de-ga-lv-wi-s-da-ne-lv-i, a-le u-li-ni-gi-dv de-ga-lv-wi-s-da-ne-lv-i.


For what is it wherein ye were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? forgive me this wrong.
ᎦᏙᏃ ᎤᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎾᎿᎭᎡᏍᎦ ᏕᏦᎭᏍᎦ ᏗᏐᎢ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒᎢ, ᎯᎠ ᎤᏩᏒ, ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᎠᏋᏒ ᎦᎨᏛ ᏂᏨᏴᏁᎸᎾ ᎨᏒᎢ? ᎨᏍᎩᎥᏏᏉ ᎠᏗᎾ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎤᏣᏘᏂ ᏂᏨᏯᏛᏁᎸᎢ.
Ga-do-no u-s-di na-s-gi na-hna e-s-ga de-tso-ha-s-ga di-so-i tsu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-wa-di-sv-i, hi-a u-wa-sv, na-s-gi a-yv a-quv-sv ga-ge-dv ni-tsv-yv-ne-lv-na ge-sv-i? ge-s-gi-v-si-quo a-di-na hi-a na-s-gi u-tsa-ti-ni ni-tsv-ya-dv-ne-lv-i.


Behold, the third time I am ready to come to you; and I will not be burdensome to you: for I seek not yours, but you: for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children.
ᎬᏂᏳᏉ, ᏦᎢᏁ ᎠᏆᏛᏅᎢᏍᏗ ᏫᏨᎷᏤᏗᏱ; ᎥᏝ ᎠᎴ ᎦᎨᏛ ᏱᏅᎨᏨᏴᎦ; ᎥᏝᏰᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᎢᏥᎲ ᏱᎩᏲᎭ, ᏂᎯᏍᎩᏂ ᎢᏨᏲᎭ; ᏗᏂᏲᎵᏰᏃ ᎥᏝ ᏧᏂᎦᏴᎵᎨ ᏧᎾᏓᏁᎳᏁᏗ ᏱᎩ, ᎠᏂᎦᏴᎵᎨᏍᎩᏂ ᏧᏁᏥ ᏧᎾᏓᏁᎳᏁᏗ ᎨᏐᎢ.
Gv-ni-yu-quo, tso-i-ne a-qua-dv-nv-i-s-di wi-tsv-lu-tse-di-yi; v-tla a-le ga-ge-dv yi-nv-ge-tsv-yv-ga; v-tla-ye-no go-hu-s-di i-tsi-hv yi-gi-yo-ha, ni-hi-s-gi-ni i-tsv-yo-ha; di-ni-yo-li-ye-no v-tla tsu-ni-ga-yv-li-ge tsu-na-da-ne-la-ne-di yi-gi, a-ni-ga-yv-li-ge-s-gi-ni tsu-ne-tsi tsu-na-da-ne-la-ne-di ge-so-i.


And I will very gladly spend and be spent for you; though the more abundantly I love you, the less I be loved.
ᎠᎴ ᎤᏣᏘ ᎣᏏᏳ ᎠᎩᏰᎸᏎᏍᏗ ᎠᏆᎫᏴᎯᏓᏍᏗᏱ ᎠᎴ ᎠᏋᏒ ᎠᏆᏗᏒᎲᏍᏗᏱ ᏗᏣᏓᏅᏙ ᏕᏥᏍᏕᎵᏍᎬᎢ, ᎾᏍᏉ ᎧᏁᏉᎬ ᎢᏨᎨᏳᏒᎢ ᎤᎦᏲᎶᎯᏍᏗᏱ ᏱᏂᎬᏁᎭ ᏍᎩᎨᏳᏒᎢ.
A-le u-tsa-ti o-si-yu a-gi-ye-lv-se-s-di a-qua-gu-yv-hi-da-s-di-yi a-le a-quv-sv a-qua-di-sv-hv-s-di-yi di-tsa-da-nv-do de-tsi-s-de-li-s-gv-i, na-s-quo ka-ne-quo-gv i-tsv-ge-yu-sv-i u-ga-yo-lo-hi-s-di-yi yi-ni-gv-ne-ha s-gi-ge-yu-sv-i.


But be it so, I did not burden you: nevertheless, being crafty, I caught you with guile.
ᎠᏗᎾ ᎤᏁᎳᎩ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏕᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎦᎨᏛ ᏂᏨᏴᏁᎸᎾ ᎨᏒᎢ; ᎠᏎᏃ ᏥᏏᎾᏌᏂᏳ ᎨᏒ, ᎦᎶᏄᎮᏛ ᎠᏋᏔᏅᎩ ᏕᏨᏂᏴᎲᎩ.
A-di-na u-ne-la-gi na-s-gi nu-s-de-s-di, na-s-gi ga-ge-dv ni-tsv-yv-ne-lv-na ge-sv-i; a-se-no tsi-si-na-sa-ni-yu ge-sv, ga-lo-nu-he-dv a-quv-ta-nv-gi de-tsv-ni-yv-hv-gi.


Did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you?
ᏥᎪ ᎢᏨᎶᏄᎡᏍᎨ ᎦᏥᏴᏗᏍᎨ ᎩᎶ ᎦᏥᏅᏏᏛ ᏫᎨᏥᎷᏤᎸᎯ?
Tsi-go i-tsv-lo-nu-e-s-ge ga-tsi-yv-di-s-ge gi-lo ga-tsi-nv-si-dv wi-ge-tsi-lu-tse-lv-hi?


I desired Titus, and with him I sent a brother. Did Titus make a gain of you? walked we not in the same spirit? walked we not in the same steps?
ᏓᏓᏏ ᏥᏔᏲᏎᎸᎩ, ᎠᎴ ᎠᏁᎩ ᎥᏥᏅᏒᎩ ᎢᏓᎵᏅᏟ. ᏥᎪ ᏓᏓᏏ ᎢᏥᎶᏄᎮᎴᎢ? ᏝᏍᎪ ᎤᏠᏱᏉ ᎠᏓᏅᏙ ᏲᏍᏛᏗᏍᎨ ᎣᏍᏕᏙᎲᎢ? ᏝᏍᎪ ᏌᏉ ᏱᎨᏎ ᏙᏍᏓᎳᏏᏂᏙᎲᎢ?
Da-da-si tsi-ta-yo-se-lv-gi, a-le a-ne-gi v-tsi-nv-sv-gi i-da-li-nv-tli. Tsi-go Da-da-si i-tsi-lo-nu-he-le-i? tla-s-go u-tlo-yi-quo a-da-nv-do yo-s-dv-di-s-ge o-s-de-do-hv-i? tla-s-go sa-quo yi-ge-se do-s-da-la-si-ni-do-hv-i?


Again, think ye that we excuse ourselves unto you? we speak before God in Christ: but we do all things, dearly beloved, for your edifying.
ᎠᎴᏬ, ᏥᎪ ᎣᏣᎵᏍᏕᎵ ᎢᏤᎵᎭ ᎢᏥᎦᏔᎲᎢ? ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏔᎲ ᎣᏥᏁᎦ ᎦᎶᏁᏛ ᏧᏪᏲᏅᎯ ᎾᏍᎩᏯᎢ; ᎠᏎᏃ ᎢᏨᎨᏳᎢ, ᏂᎦᎥ ᏂᎯ ᎢᏣᎵᏂᎪᎯᏍᏙᏗ ᎤᎬᏩᎵ [ᎣᏥᏁᎦ.]
A-le-wo, tsi-go o-tsa-li-s-de-li i-tse-li-ha i-tsi-ga-ta-hv-i? U-ne-la-nv-hi a-ga-ta-hv o-tsi-ne-ga Ga-lo-ne-dv tsu-we-yo-nv-hi na-s-gi-ya-i; a-se-no i-tsv-ge-yu-i, ni-ga-v ni-hi i-tsa-li-ni-go-hi-s-do-di u-gv-wa-li [o-tsi-ne-ga.]


For I fear, lest, when I come, I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as ye would not: lest there be debates, envyings, wraths, strifes, backbitings, whisperings, swellings, tumults:
ᏥᎾᏰᏍᎦᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᏫᏥᎷᏨᎭ ᎾᏍᎩ ᏂᏣᏍᏛᎾᏉ ᎨᏒ ᏄᏍᏛ ᎠᏆᏚᎵᏍᎬ ᎢᏨᏩᏛᏗᏱ, ᎠᎴ ᎠᏋᏒ ᎨᏒ ᏍᎩᎪᏩᏛᏗᏱ ᎾᏍᎩᏯ ᏂᏣᏚᎵᏍᎬᎾ ᎨᏒᎢ; ᎠᎴ ᎠᎩᏩᏛᏗᏱ ᏗᏘᏲᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᏛᏳᎨᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᏔᎳᏬᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᏗᏒᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎤᏲ ᏗᏓᏃᎮᎵᏓᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᏙᏅᏗ ᎨᏒᎢ, ᎤᏟ ᎠᏤᎸᏗ ᎨᏒᎢ, ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎢᎬᏁᏗ ᎨᏒᎢ;
Tsi-na-ye-s-ga-ye-no na-s-gi wi-tsi-lu-tsv-ha na-s-gi ni-tsa-s-dv-na-quo ge-sv nu-s-dv a-qua-du-li-s-gv i-tsv-wa-dv-di-yi, a-le a-quv-sv ge-sv s-gi-go-wa-dv-di-yi na-s-gi-ya ni-tsa-du-li-s-gv-na ge-sv-i; a-le a-gi-wa-dv-di-yi di-ti-yo-s-di ge-sv-i, a-dv-yu-ge-di ge-sv-i, a-ta-la-wo-hi-s-di ge-sv-i, a-di-sv-s-di ge-sv-i, u-yo di-da-no-he-li-da-s-di ge-sv-i, a-do-nv-di ge-sv-i, u-tli a-tse-lv-di ge-sv-i, tsu-da-le-nv-dv i-gv-ne-di ge-sv-i;


And lest, when I come again, my God will humble me among you, and that I shall bewail many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed.
ᎠᎴ [ᏥᎾᏰᏍᎦ,] ᏔᎵᏁ ᏫᏥᎷᏨᎭ, ᎠᏆᏁᎳᏅᎯ ᎠᏆᏕᎰᎯᏍᏙᏗᏱ ᎢᏥᎦᏔᎲᎢ, ᎠᎴ ᎦᏥᏍᎪᏂᏍᏗᏱ ᎤᏂᏣᏘ ᎦᏳᎳ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨᎯ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᎤᏲ ᏄᏂᏰᎸᏅᎾ ᏥᎩ ᎦᏓᎭ ᏄᎾᏛᏁᎸᎢ, ᎠᎴ ᎤᏕᎵᏛ ᏚᎾᏂᏏᏅᎢ, ᎠᎴ ᎤᎾᎵᏐᏢᎢᏍᏔᏅᎢ.
A-le [tsi-na-ye-s-ga,] ta-li-ne wi-tsi-lu-tsv-ha, A-qua-ne-la-nv-hi a-qua-de-ho-hi-s-do-di-yi i-tsi-ga-ta-hv-i, a-le ga-tsi-s-go-ni-s-di-yi u-ni-tsa-ti ga-yu-la u-ni-s-ga-nv-tsv-hi tsi-gi, a-le u-yo nu-ni-ye-lv-nv-na tsi-gi ga-da-ha nu-na-dv-ne-lv-i, a-le u-de-li-dv du-na-ni-si-nv-i, a-le u-na-li-so-tlv-i-s-ta-nv-i.