For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain:
ᎢᏨᏒᏰᏃ ᎢᏥᎦᏔᎭ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᏄᏍᏛ ᏫᏨᎷᏤᎸᎢ, ᎾᏍᎩ ᎠᏎᏉᏉ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ.
I-tsv-sv-ye-no i-tsi-ga-ta-ha, i-da-li-nv-tli, nu-s-dv wi-tsv-lu-tse-lv-i, na-s-gi a-se-quo-quo ni-ge-sv-na ge-sv-i.


But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention.
ᎾᏍᏉᏍᎩᏂ ᎢᎬᏱ ᏃᎩᎩᎵᏲᏦᎢ ᎠᎴ ᏂᎪᎩᏐᏢᏃᎢ ᏈᎵᎩᏱ, ᎾᏍᎩ ᏥᏥᎦᏔᎭ, ᏃᏥᏍᎦᎢᎲᎾ ᎣᎦᏁᎳᏅᎯ ᎣᏣᎵᏍᎦᏍᏙᏛ ᎢᏨᏃᎮᎮᎸᎩ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ, ᏔᎵ ᎤᏛᏛᎩ ᎤᏣᏘ ᎠᏟᏂᎬᏁᏗ ᎨᏒᎢ.
Na-s-quo-s-gi-ni i-gv-yi no-gi-gi-li-yo-tso-i a-le ni-go-gi-so-tlv-no-i Qui-li-gi-yi, na-s-gi tsi-tsi-ga-ta-ha, no-tsi-s-ga-i-hv-na O-ga-ne-la-nv-hi o-tsa-li-s-ga-s-do-dv i-tsv-no-he-he-lv-gi o-s-dv ka-no-he-dv U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga, ta-li u-dv-dv-gi u-tsa-ti a-tli-ni-gv-ne-di ge-sv-i.


For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile:
ᎢᏨᏬᏁᏔᏅᏰᏃ ᎥᏝ ᎠᏓᎴᎾᏍᏗᏍᎩ ᏱᎨᏎᎢ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᎦᏓᎭᎢ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᎠᏠᏄᎮᏛ;
I-tsv-wo-ne-ta-nv-ye-no v-tla a-da-le-na-s-di-s-gi yi-ge-se-i, v-tla a-le ga-da-ha-i, v-tla a-le a-tlo-nu-he-dv;


But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak; not as pleasing men, but God, which trieth our hearts.
ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᏰᎵᏉ ᏧᏰᎸᏅ ᎣᎦᎨᏅᏗᏍᏗᏱ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ, ᎾᏍᎩᏯ ᎣᏥᏁᎦ; ᎥᏝ ᏴᏫᏉ ᎣᏏᏳ ᎤᏂᏰᎸᏗ, ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᎾᏍᎩ ᏗᎪᎵᏰᏍᎩ ᏥᎩ ᏗᎩᎾᏫ.
U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni ye-li-quo tsu-ye-lv-nv o-ga-ge-nv-di-s-di-yi o-s-dv ka-no-he-dv, na-s-gi-ya o-tsi-ne-ga; v-tla yv-wi-quo o-si-yu u-ni-ye-lv-di, U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni na-s-gi di-go-li-ye-s-gi tsi-gi di-gi-na-wi.


For neither at any time used we flattering words, as ye know, nor a cloke of covetousness; God is witness:
ᎥᏝ ᎠᎴ ᎣᏥᏬᏂᏍᎬ ᎢᎸᎯᏳ ᎠᏎᏉ ᎠᏓᎸᏉᏙᏗ ᎨᏒ ᏲᏨᏗᏍᎨᎢ, ᎾᏍᎩ ᏥᏥᎦᏔᎭ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᎪᎱᏍᏗ ᏲᏨᏗᏍᎨ ᏲᏧᏢᏗᏍᎨ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᎠᎬᎥᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ; ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏔᎯ;
V-tla a-le o-tsi-wo-ni-s-gv i-lv-hi-yu a-se-quo a-da-lv-quo-do-di ge-sv yo-tsv-di-s-ge-i, na-s-gi tsi-tsi-ga-ta-ha, v-tla a-le go-hu-s-di yo-tsv-di-s-ge yo-tsu-tlv-di-s-ge tsu-gv-wa-lo-di a-gv-v-hi-s-di ge-sv-i; U-ne-la-nv-hi a-ga-ta-hi;


Nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome, as the apostles of Christ.
ᎥᏝ ᎠᎴ ᏴᏫ ᎪᎩᎸᏉᏙᏗᏱ ᏲᎩᏲᎮᎢ, ᎥᏝ ᏂᎯ ᏱᏨᏲᏎᎮᎢ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᏅᏩᎾᏓᎴᎢ; ᏰᎵᏉ ᎡᎦᏃ ᎦᎨᏛ ᎢᏗᎦᏲᏨᏁᏗ ᎨᏒᎩ, ᎦᎶᏁᏛ ᎣᎩᏅᏏᏛ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ.
V-tla a-le yv-wi go-gi-lv-quo-do-di-yi yo-gi-yo-he-i, v-tla ni-hi yi-tsv-yo-se-he-i, v-tla a-le nv-wa-na-da-le-i; ye-li-quo e-ga-no ga-ge-dv i-di-ga-yo-tsv-ne-di ge-sv-gi, Ga-lo-ne-dv o-gi-nv-si-dv ge-sv i-yu-s-di.


But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children:
ᎣᎦᏓᏅᏘᏳᏍᎩᏂ ᎨᏒᎩ ᎢᏨᏰᎳᏗᏙᎲᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᏧᏓᏍᏓᎢ ᏥᏓᏍᏆᏂᎪᏗᏍᎪ ᏧᏪᏥ;
O-ga-da-nv-ti-yu-s-gi-ni ge-sv-gi i-tsv-ye-la-di-do-hv-i, na-s-gi-ya tsu-da-s-da-i tsi-da-s-qua-ni-go-di-s-go tsu-we-tsi;


So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us.
ᎤᏣᏘᏃ ᎢᏨᎨᏳᏒ ᎢᏳᏍᏗ, ᎣᎦᏝᏴᏉ ᏗᏨᏲᎯᏎᏗᏱ ᎥᏝ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᏩᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ, ᎾᏍᏉᏍᎩᏂ ᎣᎬᏒ ᏙᏨᏅᎢ, ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎩ ᎢᏨᎨᏳᎢᏳ ᎨᏒᎢ.
U-tsa-ti-no i-tsv-ge-yu-sv i-yu-s-di, o-ga-tla-yv-quo di-tsv-yo-hi-se-di-yi v-tla o-s-dv ka-no-he-dv u-wa-sv U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga, na-s-quo-s-gi-ni o-gv-sv do-tsv-nv-i, nv-da-ga-li-s-do-di-s-gv-gi i-tsv-ge-yu-i-yu ge-sv-i.


For ye remember, brethren, our labour and travail: for labouring night and day, because we would not be chargeable unto any of you, we preached unto you the gospel of God.
ᎢᏣᏅᏔᏉᏰᏃ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᏙᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎸ ᎠᎴ ᏙᎩᏯᏪᏥᏙᎸᎢ; ᏗᎬᏩᎩᏨᏗᏰᏃ ᏙᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᏃᎦᏚᎵᏍᎬᎾ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏏᏴᏫ ᏂᏣᏛᏅ ᎦᎨᏛ ᎢᏲᏨᏴᏁᏗᏱ, ᎢᏨᏯᎵᏥᏙᏁᎸᎩ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ.
I-tsa-nv-ta-quo-ye-no, i-da-li-nv-tli, do-gi-lv-wi-s-da-ne-lv a-le do-gi-ya-we-tsi-do-lv-i; di-gv-wa-gi-tsv-di-ye-no do-gi-lv-wi-s-da-ne-hv no-ga-du-li-s-gv-na ge-sv i-yu-s-di a-si-yv-wi ni-tsa-dv-nv ga-ge-dv i-yo-tsv-yv-ne-di-yi, i-tsv-ya-li-tsi-do-ne-lv-gi o-s-dv ka-no-he-dv U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga.


Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe:
ᏂᎯ ᎢᏥᎦᏔᎯ ᏂᏣᎵᏍᏗᎭ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎤᏁᎳᏅᎯ, ᏂᎦᎥ ᎾᏍᎦᏅᎾ ᎨᏒ ᎠᎴ ᏚᏳᎪᏛ ᎨᏒ, ᎠᎴ ᎦᎫᎯᏍᏙᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒ ᎣᎨᏙᎸ ᎢᏨᏰᎳᏗᏙᎸ ᏂᎯ ᎢᏦᎯᏳᎯ;
Ni-hi i-tsi-ga-ta-hi ni-tsa-li-s-di-ha, a-le na-s-quo U-ne-la-nv-hi, ni-ga-v na-s-ga-nv-na ge-sv a-le du-yu-go-dv ge-sv, a-le ga-gu-hi-s-do-di ni-ge-sv-na ge-sv o-ge-do-lv i-tsv-ye-la-di-do-lv ni-hi i-tso-hi-yu-hi;


As ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father doth his children,
ᎾᏍᎩ ᏥᏥᎦᏔᎭ ᎢᏥᏏᏴᏫᎭ ᏂᏨᏪᏎᎸ ᎢᏨᏬᏁᏔᏅ, ᎠᎴ ᎢᏨᎦᎵᏍᏓᏛ, ᎠᎴ ᎢᏨᏰᏯᏔᏅᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᏥᏂᏕᎦᏪᏎᎰ ᏧᏪᏥ,
Na-s-gi tsi-tsi-ga-ta-ha i-tsi-si-yv-wi-ha ni-tsv-we-se-lv i-tsv-wo-ne-ta-nv, a-le i-tsv-ga-li-s-da-dv, a-le i-tsv-ye-ya-ta-nv-i, na-s-gi-ya a-ga-yv-li-ge tsi-ni-de-ga-we-se-ho tsu-we-tsi,


That ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory.
ᎾᏍᎩ ᏂᎯ ᎢᏤᏙᎲ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎣᏏᏳ ᎤᏰᎸᏗ ᎢᏤᎵᏍᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎢᏥᏯᏅᏛ ᏥᎩ ᏫᏥᎷᎯᏍᏗᏱ ᎤᏤᎵᎪᎯ ᎠᎴ ᎤᏤᎵ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᏗᎨᏒᎢ.
Na-s-gi ni-hi i-tse-do-hv U-ne-la-nv-hi o-si-yu u-ye-lv-di i-tse-li-s-di-yi, na-s-gi i-tsi-ya-nv-dv tsi-gi wi-tsi-lu-hi-s-di-yi u-tse-li-go-hi a-le u-tse-li ga-lv-quo-di-yu di-ge-sv-i.


For this cause also thank we God without ceasing, because, when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe.
ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᏃᏥᏲᎯᏍᏗᏍᎬᎾ ᎣᏣᎵᎡᎵᏤᎭ ᎤᏁᎳᏅᎯ, ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏃ ᏕᏣᏓᏂᎸᏨ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ, ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᏍᎩᏯᏛᎦᏁᎸᎯ, ᎥᏝ ᏴᏫᏉ ᎤᎾᏤᎵ ᎧᏃᎮᏛ ᎢᏳᏍᏗ ᏱᏗᏣᏓᏂᎸᏤᎢ, ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᎤᏤᎵ ᎧᏃᎮᏛ, ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩᏯ ᏕᏣᏓᏂᎸᏨᎩ, ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᎤᏣᏘ ᏥᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎭ ᏕᏣᏓᏅᏛ ᏂᎯ ᎾᏍᎩ ᎢᏦᎯᏳᏅᎯ.
Na-s-gi na-s-quo nv-di-ga-li-s-do-di-ha no-tsi-yo-hi-s-di-s-gv-na o-tsa-li-e-li-tse-ha U-ne-la-nv-hi, na-s-gi i-yu-no de-tsa-da-ni-lv-tsv ka-no-he-dv U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga, na-s-gi a-yv s-gi-ya-dv-ga-ne-lv-hi, v-tla yv-wi-quo u-na-tse-li ka-no-he-dv i-yu-s-di yi-di-tsa-da-ni-lv-tse-i, U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni u-tse-li ka-no-he-dv, u-do-hi-yu-hi-ya tsi-gi, na-s-gi-ya de-tsa-da-ni-lv-tsv-gi, na-s-gi na-s-quo u-tsa-ti tsi-du-lv-wi-s-da-ne-ha de-tsa-da-nv-dv ni-hi na-s-gi i-tso-hi-yu-nv-hi.


For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judaea are in Christ Jesus: for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews:
ᏂᎯᏰᏃ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᏗᏥᏍᏓᏩᏕᎩ ᏂᏣᎵᏍᏔᏅᎩ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᎬ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏤᎵᎦ ᏧᏗᏱ ᎠᏁᎯ, ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᏥᏌ ᎬᏬᎯᏳᎲᏍᎩ ᏥᎩ; ᏂᎯᏰᏃ ᎾᏍᏉ ᎤᏠᏱ ᏕᏥᎩᎵᏲᏤᎸᎩ ᏗᏣᏤᎵᎦ ᏴᏫ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᎩ ᏥᏚᏂᎩᎵᏲᏤᎴ ᎠᏂᏧᏏ;
Ni-hi-ye-no, i-da-li-nv-tli, di-tsi-s-da-wa-de-gi ni-tsa-li-s-ta-nv-gi tsu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-gv U-ne-la-nv-hi tsu-tse-li-ga Tsu-di-yi a-ne-hi, na-s-gi Ga-lo-ne-dv Tsi-sa gv-wo-hi-yu-hv-s-gi tsi-gi; ni-hi-ye-no na-s-quo u-tlo-yi de-tsi-gi-li-yo-tse-lv-gi di-tsa-tse-li-ga yv-wi, na-s-gi-ya na-s-gi tsi-du-ni-gi-li-yo-tse-le A-ni-tsu-si;


Who both killed the Lord Jesus, and their own prophets, and have persecuted us; and they please not God, and are contrary to all men:
ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᏧᏂᎸᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ, ᎠᎴ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ ᎤᏅᏒ ᏧᎾᏤᎵᎦ, ᎠᎴ ᎠᏴ ᎪᎦᏕᏯᏙᏔᏅᎩ; ᎠᎴ ᎥᏝ ᎣᏏᏳ ᎤᏰᎸᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏱᎾᎾᏛᏁᎭ, ᎠᎴ ᎾᏂᎥ ᏴᏫ ᏓᏂᎦᏘᎴᎦ;
Na-s-gi na-s-quo tsu-ni-lv-gi U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa, a-le a-na-do-le-ho-s-gi u-nv-sv tsu-na-tse-li-ga, a-le a-yv go-ga-de-ya-do-ta-nv-gi; a-le v-tla o-si-yu u-ye-lv-di U-ne-la-nv-hi yi-na-na-dv-ne-ha, a-le na-ni-v yv-wi da-ni-ga-ti-le-ga;


Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins alway: for the wrath is come upon them to the uttermost.
ᎪᎩᏅᏍᏓᏕᎰᎢ ᏦᏥᏬᏁᏙᏗᏱ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ, ᎾᏍᎩ ᎦᎨᏥᏍᏕᎸᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎤᏂᎧᎵᎢᏍᏗᏱ ᏂᎪᎯᎸ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨᎢ; ᎤᏔᎳᏬᎯᏍᏗᏍᎩᏂ ᎨᏒ ᏩᏍᏛ ᎢᏴᏛ ᎤᏂᎷᏤᎸ.
Go-gi-nv-s-da-de-ho-i tso-tsi-wo-ne-do-di-yi tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi, na-s-gi ga-ge-tsi-s-de-lv-di i-yu-li-s-do-di-yi, u-ni-ka-li-i-s-di-yi ni-go-hi-lv u-ni-s-ga-nv-tsv-i; u-ta-la-wo-hi-s-di-s-gi-ni ge-sv wa-s-dv i-yv-dv u-ni-lu-tse-lv.


But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavoured the more abundantly to see your face with great desire.
ᎠᏴᏍᎩᏂ ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᏞᎦ ᎣᎦᏓᏓᎴᏔᏅ ᏦᏥᏰᎸᎢ, ᎥᏝᏃ ᏦᎩᎾᏫᏱ, ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᎣᎦᏟᏂᎬᏁᎸᎩ ᏕᏣᎧᏛ ᏦᎩᎪᏩᏛᏗᏱ, ᎤᏣᏘ ᎠᏚᎸᏗ ᎣᎬᏔᏅᎩ.
A-yv-s-gi-ni i-da-li-nv-tli, tle-ga o-ga-da-da-le-ta-nv tso-tsi-ye-lv-i, v-tla-no tso-gi-na-wi-yi, u-tli i-ga-i o-ga-tli-ni-gv-ne-lv-gi de-tsa-ka-dv tso-gi-go-wa-dv-di-yi, u-tsa-ti a-du-lv-di o-gv-ta-nv-gi.


Wherefore we would have come unto you, even I Paul, once and again; but Satan hindered us.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎣᎦᏚᎵᏍᎬᎩ ᏫᏨᎷᏤᏗᏱ, ᎠᎴ ᎠᏴ, ᏉᎳ, Ꮀ ᎤᎬᏫᏳᏒᎩ, ᏌᏉ ᎠᎴ ᏔᎵᏁ ᎠᏆᏚᎸᎲᎩ; ᎠᏎᏃ ᏎᏓᏂ ᎣᎩᏲᏍᏙᏓᏁᎲᎩ.
Na-s-gi i-yu-s-di o-ga-du-li-s-gv-gi wi-tsv-lu-tse-di-yi, a-le a-yv, Quo-la, ho u-gv-wi-yu-sv-gi, sa-quo a-le ta-li-ne a-qua-du-lv-hv-gi; a-se-no Se-da-ni o-gi-yo-s-do-da-ne-hv-gi.


For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming?
ᎦᏙᏰᏃ ᎤᏚᎩ ᎣᎬᎭ, ᎠᎴ ᎦᏙ ᎣᏍᏛ ᏱᎦᏓᏅᏓᏗᎭ, ᎠᎴ ᎦᏙ ᎤᏍᏗ ᎠᎵᏍᏚᎶ ᎣᎦᎵᎮᎵᏍᏙᏗ? ᏝᏍᎪ ᏂᎯ ᏱᎨᏎᏍᏗ ᎠᎦᏔᎲ ᎢᎦᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎾᎯᏳ ᎦᎷᏨᎭ?
Ga-do-ye-no u-du-gi o-gv-ha, a-le ga-do o-s-dv yi-ga-da-nv-da-di-ha, a-le ga-do u-s-di a-li-s-du-lo o-ga-li-he-li-s-do-di? Tla-s-go ni-hi yi-ge-se-s-di a-ga-ta-hv i-ga-tse-li U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv na-hi-yu ga-lu-tsv-ha?


For ye are our glory and joy.
ᏂᎯᏰᏃ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎢᏍᎩᏴᏁᎯ ᎠᎴ ᏍᎩᏯᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎩ.
Ni-hi-ye-no ga-lv-quo-di-yu i-s-gi-yv-ne-hi a-le s-gi-ya-li-he-li-s-di-s-gi.