But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you.
ᎾᎯᏳᏍᎩᏂ ᎨᏒᎢ ᎠᎴ ᎾᎯᏳ ᏕᎨᏌᏗᏒᎢ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎥᏝ ᎤᏚᎸᏗ ᏱᏂᏣᎵᏍᏓᏁᎭ ᎢᏨᏲᏪᎳᏁᏗᏱ.
Na-hi-yu-s-gi-ni ge-sv-i a-le na-hi-yu de-ge-sa-di-sv-i, i-da-li-nv-tli, v-tla u-du-lv-di yi-ni-tsa-li-s-da-ne-ha i-tsv-yo-we-la-ne-di-yi.


For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.
ᎢᏨᏒᏰᏃ ᎣᏏᏳ ᎢᏥᎦᏔ ᎾᏍᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎤᏤᎵ ᎢᎦ ᎤᎵᏰᎢᎶᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎾᏍᎩᏯ ᎦᏃᏍᎩᏍᎩ ᏒᏃᏱ ᏥᎦᎷᎪᎢ.
I-tsv-sv-ye-no o-si-yu i-tsi-ga-ta na-s-gi U-gv-wi-yu-hi u-tse-li i-ga u-li-ye-i-lo-hi-s-di ge-sv na-s-gi-ya ga-no-s-gi-s-gi sv-no-yi tsi-ga-lu-go-i.


For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.
ᎾᎯᏳᏰᏃ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎠᎴ ᏄᎾᏰᎯᏍᏛᎾ ᎠᎾᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎿᎭᏉ ᏄᏰᎶᎢᏍᏔᏅᏛ ᎠᏓᏛᏗᏍᎩ ᎤᏂᎷᏤᏗ ᎨᏎᏍᏗ, ᎾᏍᎩᏯ ᎠᎩᎵᏯ ᏧᎷᏤᎰ ᎠᎨᏴ ᎦᏁᎵᏛ; ᎠᎴ ᎥᏝ ᎤᎾᏗᏫᏎᏗ ᏱᎨᏎᏍᏗ.
Na-hi-yu-ye-no nv-wa-do-hi-ya-dv a-le nu-na-ye-hi-s-dv-na a-na-di-s-ge-s-di, hna-quo nu-ye-lo-i-s-ta-nv-dv a-da-dv-di-s-gi u-ni-lu-tse-di ge-se-s-di, na-s-gi-ya a-gi-li-ya tsu-lu-tse-ho a-ge-yv ga-ne-li-dv; a-le v-tla u-na-di-wi-se-di yi-ge-se-s-di.


But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.
ᏂᎯᏍᎩᏂ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎥᏝ ᎤᎵᏏᎬ ᏱᏤᎭ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎾᎯᏳ ᎢᎦ ᎨᏣᏢᏔᏍᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎾᏍᎩᏯ ᎦᏃᏍᎩᏍᎩ ᏧᏢᏔᏍᎪᎢ.
Ni-hi-s-gi-ni, i-da-li-nv-tli, v-tla u-li-si-gv yi-tse-ha, na-s-gi na na-hi-yu i-ga ge-tsa-tlv-ta-s-di i-yu-li-s-do-di-yi na-s-gi-ya ga-no-s-gi-s-gi tsu-tlv-ta-s-go-i.


Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.
ᏂᏥᎥᎢ ᎢᎦ-ᎦᏘ ᏧᏪᏥ, ᎠᎴ ᎢᎦ ᏧᏪᏥ; ᎥᏝ ᏒᏃᏱ ᎠᎴ ᎤᎵᏏᎬ ᎢᏕᎯ ᏱᎩ.
Ni-tsi-v-i i-ga--ga-ti tsu-we-tsi, a-le i-ga tsu-we-tsi; v-tla sv-no-yi a-le u-li-si-gv i-de-hi yi-gi.


Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏞᏍᏗ ᏱᏗᎵᎮᏍᏗ, ᎾᏍᎩᏯ ᎠᏂᏐᎢ ᎾᎾᏛᏁᎲᎢ; ᎢᏗᏯᏫᏍᎨᏍᏗᏍᎩᏂ ᎠᎴ ᏂᏗᎩᏴᏍᏕᏍᎬᎾ ᎨᏎᏍᏗ.
Na-s-gi i-yu-s-di tle-s-di yi-di-li-he-s-di, na-s-gi-ya a-ni-so-i na-na-dv-ne-hv-i; i-di-ya-wi-s-ge-s-di-s-gi-ni a-le ni-di-gi-yv-s-de-s-gv-na ge-se-s-di.


For they that sleep sleep in the night; and they that be drunken are drunken in the night.
ᎠᏂᎵᎯᏰᏃ, ᏒᏃᏱ ᏓᏂᎵᎰᎢ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏧᏂᏴᏍᏕᏍᎩ, ᏒᏃᏱ ᏚᏂᏴᏍᏕᏍᎪᎢ.
A-ni-li-hi-ye-no, sv-no-yi da-ni-li-ho-i; a-le na-s-gi na tsu-ni-yv-s-de-s-gi, sv-no-yi du-ni-yv-s-de-s-go-i.


But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation.
ᎠᏴᏍᎩᏂ ᎢᎦ ᎢᏕᎯ ᏥᎩ ᏂᏗᎩᏴᏍᏕᏍᎬᎾ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᏓᏁᏣᏍᏚᎶ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᎢᏓᏓᏁᏥᏍᏚᎶᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎡᎩᏍᏕᎸᏗᏱᏃ ᎨᏒ ᎤᏚᎩ ᎢᎬᏒ ᎢᎦᎵᏍᏚᎶᏕᏍᏗ.
A-yv-s-gi-ni i-ga i-de-hi tsi-gi ni-di-gi-yv-s-de-s-gv-na ge-se-s-di, a-da-ne-tsa-s-du-lo go-hi-yu-di ge-sv a-le a-da-ge-yu-di ge-sv i-da-da-ne-tsi-s-du-lo-di-s-ge-s-di, e-gi-s-de-lv-di-yi-no ge-sv u-du-gi i-gv-sv i-ga-li-s-du-lo-de-s-di.


For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ,
ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎥᏝ ᏱᎦᏑᏰᏒ ᎤᏔᎳᏬᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᎩᎷᏤᏗᏱ; ᎠᎵᏍᏕᎸᏙᏗᏍᎩᏂ ᎢᎩᏩᏛᏗᏱ ᎢᎦᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ;
U-ne-la-nv-hi-ye-no v-tla yi-ga-su-ye-sv u-ta-la-wo-hi-s-di ge-sv i-gi-lu-tse-di-yi; a-li-s-de-lv-do-di-s-gi-ni i-gi-wa-dv-di-yi i-ga-tse-li U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv i-yu-wa-ni-sa-dv;


Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
ᎾᏍᎩ ᏥᎩᏲᎱᎯᏎᎴᎢ, ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᏱᏗᎵᎭ ᎠᎴ ᏂᏗᎵᎲᎾ ᏱᎩ, ᎾᏍᎩ ᎢᏧᎳᎭ ᏫᎦᏕᏗᏱ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Na-s-gi tsi-gi-yo-hu-hi-se-le-i, na-s-gi na-s-quo yi-di-li-ha a-le ni-di-li-hv-na yi-gi, na-s-gi i-tsu-la-ha wi-ga-de-di-yi i-yu-li-s-do-di-yi.


Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ, ᏕᏣᏓᎦᎵᏍᏓᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᏕᏣᏓᎵᏂᎪᎯᏍᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩᏯ ᏥᏂᏣᏛᏁᎭ.
Na-s-gi i-yu-s-di, de-tsa-da-ga-li-s-da-di-s-ge-s-di, a-le de-tsa-da-li-ni-go-hi-s-di-s-ge-s-di, na-s-gi-ya tsi-ni-tsa-dv-ne-ha.


And we beseech you, brethren, to know them which labour among you, and are over you in the Lord, and admonish you;
ᎠᎴ ᎢᏨᏔᏲᏎᎭ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎾᏍᎩ ᏗᏥᎦᏔᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᎢᏤᎲᎢ, ᎠᎴ ᏗᎨᏣᏁᎶᏗ ᏥᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏕᏣᏁᎶᏛᎢ, ᎠᎴ ᏥᎨᏣᏅᏓᏗᏍᏗᎭ;
A-le i-tsv-ta-yo-se-ha, i-da-li-nv-tli, na-s-gi di-tsi-ga-ta-hi i-yu-li-s-do-di-yi na-s-gi na tsu-ni-lv-wi-s-da-ne-hi i-tse-hv-i, a-le di-ge-tsa-ne-lo-di tsi-gi U-gv-wi-yu-hi de-tsa-ne-lo-dv-i, a-le tsi-ge-tsa-nv-da-di-s-di-ha;


And to esteem them very highly in love for their work's sake. And be at peace among yourselves.
ᎠᎴ ᎤᏣᏘ ᏗᏥᎸᏉᏗᏳ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎬᏗ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᏍᏗ ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ. ᎠᎴ ᏙᎯᏱ ᏂᏨᏁᏍᏗ ᎢᏨᏒ ᎢᏤᎲᎢ.
A-le u-tsa-ti di-tsi-lv-quo-di-yu i-yu-li-s-do-di-yi a-da-ge-yu-di gv-di nv-di-ga-li-s-do-di-s-ge-s-di du-ni-lv-wi-s-da-ne-hv-i. A-le do-hi-yi ni-tsv-ne-s-di i-tsv-sv i-tse-hv-i.


Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men.
ᎠᎴ ᎢᏨᏔᏲᏎᎭ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᏕᏤᏯᏔᎲᏍᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏄᎾᏁᎸᎾ, ᏕᏥᎦᎵᏍᏓᏗᏍᎨᏍᏗ ᏗᏩᎾᎦᎳ ᏧᎾᏓᏅᏘ, ᏕᏥᏂᏴᏎᏍᏗ ᏗᏂᏩᎾᎦᎳᎢ, ᏗᏨᏂᏗᏳ ᎨᏎᏍᏗ ᎾᏂᎥ [ᎤᏣᏘᏂ ᏂᎨᏣᏛᏁᎲᎢ.]
A-le i-tsv-ta-yo-se-ha, i-da-li-nv-tli, de-tse-ya-ta-hv-s-ge-s-di na-s-gi na nu-na-ne-lv-na, de-tsi-ga-li-s-da-di-s-ge-s-di di-wa-na-ga-la tsu-na-da-nv-ti, de-tsi-ni-yv-se-s-di di-ni-wa-na-ga-la-i, di-tsv-ni-di-yu ge-se-s-di na-ni-v [u-tsa-ti-ni ni-ge-tsa-dv-ne-hv-i.]


See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.
ᏞᏍᏗ ᎩᎶ ᎤᏲ ᎾᎬᏁᎸ ᏳᏞᎨᏍᏗ ᎤᏲ ᏱᎾᏓᏛᏁᎮᏍᏗ; ᎢᏥᏍᏓᏩᏕᎨᏍᏗᏍᎩᏂ ᏂᎪᎯᎸ ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᏉ ᎢᏨᏒ ᎪᎱᏍᏗ ᏕᏣᏓᏛᏗᏍᎬ, ᎠᎴ ᎾᏂᎥᏉ.
Tle-s-di gi-lo u-yo na-gv-ne-lv yu-tle-ge-s-di u-yo yi-na-da-dv-ne-he-s-di; i-tsi-s-da-wa-de-ge-s-di-s-gi-ni ni-go-hi-lv na-s-gi o-s-dv ge-sv-i, na-s-quo i-tsv-sv go-hu-s-di de-tsa-da-dv-di-s-gv, a-le na-ni-v-quo.


Rejoice evermore.
ᎢᏣᎵᎮᎵᎨᏍᏗ ᏂᎪᎯᎸᎢ;
I-tsa-li-he-li-ge-s-di ni-go-hi-lv-i;


Pray without ceasing.
ᏂᏥᏲᎯᏍᏗᏍᎬᎾ ᎢᏣᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎨᏍᏗ;
Ni-tsi-yo-hi-s-di-s-gv-na i-tsa-da-do-li-s-di-s-ge-s-di;


In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.
ᏂᎦᎥᏉ ᏂᏣᎵᏍᏓᏁᎵᏕᎬ ᎡᏣᎵᎡᎵᏤᎮᏍᏗ [ᎤᏁᎳᏅᎯ;] ᎯᎠᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎢᏣᏓᏅᏖᎮᎲ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᏕᏣᏁᎶᏛ ᎢᏳᏍᏗ.
Ni-ga-v-quo ni-tsa-li-s-da-ne-li-de-gv e-tsa-li-e-li-tse-he-s-di [U-ne-la-nv-hi;] hi-a-ye-no na-s-gi U-ne-la-nv-hi i-tsa-da-nv-te-he-hv Tsi-sa Ga-lo-ne-dv de-tsa-ne-lo-dv i-yu-s-di.


Quench not the Spirit.
ᎠᏓᏅᏙ ᎠᏓᏪᎵᎩᏍᎬ ᏞᏍᏗ ᏴᏝᏗᏍᎨᏍᏗ.
A-da-nv-do a-da-we-li-gi-s-gv tle-s-di yv-tla-di-s-ge-s-di.


Despise not prophesyings.
ᏞᏍᏗ ᎠᏎᏉ ᏱᏥᏰᎸᏍᎨᏍᏗ ᎠᏙᎴᎰᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ.
Tle-s-di a-se-quo yi-tsi-ye-lv-s-ge-s-di a-do-le-ho-hi-s-di ge-sv-i.


Prove all things; hold fast that which is good.
ᏄᏓᎴᏒ ᎪᎱᏍᏗ ᎢᏥᎪᎵᏰᏍᎨᏍᏗ; ᎠᏍᏓᏯ ᏕᏥᏂᏴᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎣᏍᏛ ᎨᏒᎢ.
Nu-da-le-sv go-hu-s-di i-tsi-go-li-ye-s-ge-s-di; a-s-da-ya de-tsi-ni-yv-se-s-di na-s-gi na o-s-dv ge-sv-i.


Abstain from all appearance of evil.
ᎢᏣᏓᏅᎡᎮᏍᏗ ᏂᎦᎥ ᏄᏓᎴᏒ ᎤᏲᎢ.
I-tsa-da-nv-e-he-s-di ni-ga-v nu-da-le-sv u-yo-i.


And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.
ᎤᏁᎳᏅᎯᏃ ᎤᏩᏒ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎠᏓᏁᎯ ᏂᎦᎷᎶᎬᎾ ᎢᏥᏅᎦᎸᏗ ᎨᏎᏍᏗ; ᎠᎴ ᏂᎬ ᎢᏣᏓᏅᏖᏗᏱ ᎠᎴ ᏗᏣᏓᏅᏙ ᎠᎴ ᏗᏥᏰᎸᎢ ᏤᏥᏍᏆᏂᎪᏓᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ, ᏂᏚᏚᎯᏍᏛᎾ ᎢᏣᎵᏍᏙᏗᏱ ᎢᎦᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎦᎷᏨ ᎢᏳᎢ.
U-ne-la-nv-hi-no u-wa-sv nv-wa-do-hi-ya-dv a-da-ne-hi ni-ga-lu-lo-gv-na i-tsi-nv-ga-lv-di ge-se-s-di; a-le ni-gv i-tsa-da-nv-te-di-yi a-le di-tsa-da-nv-do a-le di-tsi-ye-lv-i tse-tsi-s-qua-ni-go-da-ne-di ge-se-s-di, ni-du-du-hi-s-dv-na i-tsa-li-s-do-di-yi i-ga-tse-li U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv ga-lu-tsv i-yu-i.


Faithful is he that calleth you, who also will do it.
ᏄᏓᎵᏓᏍᏛᎾ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎢᏣᏯᏅᏛ, ᎾᏍᏉ ᎾᏍᎩ ᎠᏎ ᏥᏅᏛᏛᏁᎵ.
Nu-da-li-da-s-dv-na na-s-gi na i-tsa-ya-nv-dv, na-s-quo na-s-gi a-se tsi-nv-dv-dv-ne-li.


Brethren, pray for us.
ᎢᏓᎵᏅᏟ ᏍᎩᏯᏅᏓᏗᏍᎨᏍᏗ ᎢᏣᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎬᎢ.
I-da-li-nv-tli s-gi-ya-nv-da-di-s-ge-s-di i-tsa-da-do-li-s-di-s-gv-i.


Greet all the brethren with an holy kiss.
ᏂᎦᏛ ᎠᎾᎵᏅᏟ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᏗᏓᏙᏪᏙᎥᏍᏗ ᏕᏥᏲᎵᏍᏗᏍᎨᏍᏗ.
Ni-ga-dv a-na-li-nv-tli ga-lv-quo-di-yu di-da-do-we-do-v-s-di de-tsi-yo-li-s-di-s-ge-s-di.


I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren.
ᎢᏨᏁᏤᎭ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᏨᏁᎢᏍᏓᏁᎭ, ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎪᏪᎵ ᎨᏥᎪᎵᏰᏗᏱ ᎾᏂᎥ ᎤᎾᏓᏅᏘ ᎠᎾᎵᏅᏟ.
I-tsv-ne-tse-ha U-gv-wi-yu-hi i-tsv-ne-i-s-da-ne-ha, hi-a na-s-gi go-we-li ge-tsi-go-li-ye-di-yi na-ni-v u-na-da-nv-ti a-na-li-nv-tli.


The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
ᎢᎦᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᏕᏥᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎮᏍᏗ. ᎡᎺᏅ.
I-ga-tse-li U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv de-tsi-ka-hna-wa-di-do-he-s-di. E-me-nv.