Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
ᎠᏴ, ᏉᎳ, ᏥᏴᎩ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎩᏍᏛᏗᏍᎬᎢ, ᎠᎴ ᏗᎹᏗ ᎢᎩᏅᏟ, ᏫᏍᏛᏲᏪᎳᏏ ᏆᎵᎹᏂ ᎤᏣᏘ ᎢᏍᏛᎨᏳᎢ, ᎠᎴ ᎤᏠᏱ ᏗᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎯ,
A-yv, Quo-la, tsi-yv-gi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv a-gi-s-dv-di-s-gv-i, a-le Di-ma-di i-gi-nv-tli, wi-s-dv-yo-we-la-si Qua-li-ma-ni u-tsa-ti i-s-dv-ge-yu-i, a-le u-tlo-yi di-gi-lv-wi-s-da-ne-hi,


And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
ᎠᎴ ᎢᏍᏛᎨᏳᎢ ᎠᏈᏯ, ᎠᎴ ᎠᎩᏆ, ᎢᏧᎳᎭ ᎢᏗᏩᏫᏍᎩ, ᎠᎴ ᏧᎾᏁᎶᏗᎤᎾᏓᏈᎬ ᎯᏁᎸᎢ;
A-le i-s-dv-ge-yu-i A-qui-ya, a-le A-gi-qua, i-tsu-la-ha i-di-wa-wi-s-gi, a-le tsu-na-ne-lo-di-u-na-da-qui-gv hi-ne-lv-i;


Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᎴ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᏕᏥᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎮᏍᏗ ᏅᏓᏳᎾᎵᏍᎪᎸᏔᏅᎯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎢᎩᏙᏓ ᎠᎴ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ.
Gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv a-le nv-wa-do-hi-ya-dv de-tsi-ka-hna-wa-di-do-he-s-di nv-da-yu-na-li-s-go-lv-ta-nv-hi U-ne-la-nv-hi I-gi-do-da a-le U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv.


I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
ᏥᏯᎵᎡᎵᏤᎰ ᎠᏆᏁᎳᏅᎯ ᎬᏁᎢᏍᏗᏍᎪ ᏂᎪᎯᎸ ᎦᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎬᎢ,
Tsi-ya-li-e-li-tse-ho A-qua-ne-la-nv-hi gv-ne-i-s-di-s-go ni-go-hi-lv ga-da-do-li-s-di-s-gv-i,


Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
ᎦᏛᎩᏍᎬ ᏣᏓᎨᏳᏒ ᎠᎴ ᏦᎯᏳᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏥᎨᏳᎭ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ, ᎠᎴ ᎾᏂᎥ ᎤᎾᏓᏅᏘ ᏥᏕᎯᎨᏳᎭ;
Ga-dv-gi-s-gv tsa-da-ge-yu-sv a-le tso-hi-yu-sv-i, na-s-gi tsi-ge-yu-ha U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa, a-le na-ni-v u-na-da-nv-ti tsi-de-hi-ge-yu-ha;


That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏦᎯᏳᏒ ᏤᎳᏗᏍᏗᏍᎬᎢ ᎾᏍᎩ ᏱᏂᎬᏂᏒ ᎬᏂᎨᏒ ᏱᏂᎦᎵᏍᏓ ᏂᎦᎥ ᎣᏍᏛ ᎨᏒ ᎢᏥᏯᎥᎢ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎢ.
Na-s-gi na tso-hi-yu-sv tse-la-di-s-di-s-gv-i na-s-gi yi-ni-gv-ni-sv gv-ni-ge-sv yi-ni-ga-li-s-da ni-ga-v o-s-dv ge-sv i-tsi-ya-v-i Tsi-sa Ga-lo-ne-dv nv-di-ga-li-s-do-di-s-gv-i.


For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
ᎤᏣᏘᏰᏃ ᎤᎵᎮᎵᏍᏗ ᎣᎨᎭ ᎠᎴ ᎤᎦᎵᏍᏗ ᎠᏓᏅᏓᏗᏍᏗ ᎨᏒ ᏣᏓᎨᏳᏒ ᎢᏳᏍᏗ, ᏛᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎤᎾᏓᏅᏘ ᏧᏂᎾᏫ ᏕᎯᎦᎵᏍᏓᏕᎲᎢ, ᎥᎩᏅᏟ.
U-tsa-ti-ye-no u-li-he-li-s-di o-ge-ha a-le u-ga-li-s-di a-da-nv-da-di-s-di ge-sv tsa-da-ge-yu-sv i-yu-s-di, dv-di-ga-li-s-do-di-ha u-na-da-nv-ti tsu-ni-na-wi de-hi-ga-li-s-da-de-hv-i, v-gi-nv-tli.


Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
ᎤᏙᎯᏳᎯᏍᎩᏂᏃᏅ ᎤᏣᏘ ᎠᎩᎭ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎩᏁᎸᎢ, ᎾᏍᎩ ᎬᏁᏤᎲ ᏥᏚᏳᎪᏗ ᎢᏣᏛᏁᏗᏱ;
U-do-hi-yu-hi-s-gi-ni-no-nv u-tsa-ti a-gi-ha Ga-lo-ne-dv a-gi-ne-lv-i, na-s-gi gv-ne-tse-hv tsi-du-yu-go-di i-tsa-dv-ne-di-yi;


Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
ᎠᏎᏃ ᏍᎩᎨᏳᎯᏳ ᎨᏒ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎤᏟ ᏥᏰᎸᏍᎦ ᎬᏍᏗᏰᏙᏗᏱ, ᏉᎳ ᎤᏛᏐᏅᎯ ᎢᏯᏆᏍᏗ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᎪᎯ ᎨᏒ ᎠᏴᎩ, ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎩᏍᏛᏗᏍᎬᎢ.
A-se-no s-gi-ge-yu-hi-yu ge-sv nv-di-ga-li-s-do-di-ha u-tli tsi-ye-lv-s-ga gv-s-di-ye-do-di-yi, Quo-la u-dv-so-nv-hi i-ya-qua-s-di tsi-gi, a-le go-hi ge-sv a-yv-gi, Tsi-sa Ga-lo-ne-dv a-gi-s-dv-di-s-gv-i.


I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
ᎬᏍᏗᏰᏗᎭ ᎠᏇᏥ ᎣᏂᏏᎹ ᎤᎬᏩᎵ ᎾᏍᎩ ᎥᏆᎸᎢᏛ ᎨᏒ ᎠᏆᏕᏁᎸᎯ ᏥᎩ.
Gv-s-di-ye-di-ha a-que-tsi O-ni-si-ma u-gv-wa-li na-s-gi v-qua-lv-i-dv ge-sv a-qua-de-ne-lv-hi tsi-gi.


Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
ᎾᏍᎩ ᏧᏩᎫᏔᏅᏒ ᏂᏣᏍᏕᎵᏍᎬᎾ ᏥᎨᏒᎩ, ᎪᎯᏍᎩᏂ ᏥᎩ ᏣᏍᏕᎵᏍᎩ, ᎠᎴ ᎠᏴ ᎠᎩᏍᏕᎵᏍᎩ;
Na-s-gi tsu-wa-gu-ta-nv-sv ni-tsa-s-de-li-s-gv-na tsi-ge-sv-gi, go-hi-s-gi-ni tsi-gi tsa-s-de-li-s-gi, a-le a-yv a-gi-s-de-li-s-gi;


Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
ᎾᏍᎩ ᏔᎵᏁ ᎥᏥᏅᎵ; ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏂᎯ ᏕᎯᏯᏓᏂᎸᏨᎭ, ᎾᏍᎩ ᎠᏋᏒ ᎠᎩᎾᏫ ᏥᎩ.
Na-s-gi ta-li-ne v-tsi-nv-li; na-s-gi i-yu-s-di ni-hi de-hi-ya-da-ni-lv-tsv-ha, na-s-gi a-quv-sv a-gi-na-wi tsi-gi.


Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
ᎾᏍᎩ ᎠᏆᏚᎵᏍᎬᎩ ᏥᏯᎧᎯᏯᏍᏗᏱ ᎠᏂ ᎨᏙᎲᎢ, ᎾᏍᎩ ᏂᎯ ᏍᎩᏍᏕᎸᎯᏓᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᎩᏍᏕᎸᎯᏓᏍᏗᏱ ᎥᏆᎸᎢᏛ ᎨᏒ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎠᎩᏍᏛᏗᏍᎬᎢ;
Na-s-gi a-qua-du-li-s-gv-gi tsi-ya-ka-hi-ya-s-di-yi a-ni ge-do-hv-i, na-s-gi ni-hi s-gi-s-de-lv-hi-da-s-di ge-sv a-gi-s-de-lv-hi-da-s-di-yi v-qua-lv-i-dv ge-sv o-s-dv ka-no-he-dv a-gi-s-dv-di-s-gv-i;


But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
ᎠᏎᏃ ᏂᎯ ᎣᏏᏳ ᏂᏣᏰᎸᏅᎾ ᎥᏝ ᏯᏆᏚᎸᎮ ᎪᎱᏍᏗ ᎠᏆᏛᏁᏗᏱ; ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᏂᏍᏆᏛᏁᎲ ᎣᏏᏳ ᏣᏰᎸᏅ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎥᏝᏃ ᎾᏍᎩ ᎠᏎ ᎢᏣᏛᏁᏗᏱ ᏂᏣᎵᏍᏓᏁᎲᎢ.
A-se-no ni-hi o-si-yu ni-tsa-ye-lv-nv-na v-tla ya-qua-du-lv-he go-hu-s-di a-qua-dv-ne-di-yi; na-s-gi o-s-dv ni-s-qua-dv-ne-hv o-si-yu tsa-ye-lv-nv gv-ni-ge-sv i-yu-li-s-do-di-yi, v-tla-no na-s-gi a-se i-tsa-dv-ne-di-yi ni-tsa-li-s-da-ne-hv-i.


For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎢᏳᏍᏗ ᏱᎩ ᏞᎦ ᏳᏓᏅᏒ ᎾᏍᎩ ᏘᏯᏓᏂᎸᎢᏍᏗ ᏂᎪᎯᎸ ᎤᏕᏗᏱ.
Na-s-gi-ye-no i-yu-s-di yi-gi tle-ga yu-da-nv-sv na-s-gi ti-ya-da-ni-lv-i-s-di ni-go-hi-lv u-de-di-yi.


Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
ᎥᏝ ᎿᎭᏉ ᎠᏥᏅᏏᏓᏍᏗ ᎾᏍᎩᏯᎢ, ᎤᏟᏍᎩᏂ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎡᏍᎦᏉ ᎠᏥᏅᏏᏓᏍᏗ, ᎣᏅᏟ ᎠᎨᏳᎯ ᎾᏍᎩᏯᎢ, ᎠᏴ Ꮀ ᎤᎬᏫᏳᎭ ᏥᎨᏳᎢ, ᏂᎯᏍᎩᏂ ᏂᎦᎥ ᎤᏟᎯᏳ ᎯᎨᏳᎢ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏇᏓᎵ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏕᏍᏓᏁᎶᏛᎢ?
V-tla hna-quo a-tsi-nv-si-da-s-di na-s-gi-ya-i, u-tli-s-gi-ni ga-lv-quo-di-yu e-s-ga-quo a-tsi-nv-si-da-s-di, o-nv-tli a-ge-yu-hi na-s-gi-ya-i, a-yv ho u-gv-wi-yu-ha tsi-ge-yu-i, ni-hi-s-gi-ni ni-ga-v u-tli-hi-yu hi-ge-yu-i, na-s-gi na u-que-da-li ge-sv a-le U-gv-wi-yu-hi de-s-da-ne-lo-dv-i?


If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏳᏃ ᎣᎩᎾᏖᏉᎶᎯ ᏍᏇᎵᏎᎮᏍᏗ, ᏕᎯᏯᏓᏂᎸᏨᎭ ᎠᏴ ᏥᏕᏍᏆᏓᏂᎸᎪ ᎾᏍᎩᏯᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di i-yu-no o-gi-na-te-quo-lo-hi s-que-li-se-he-s-di, de-hi-ya-da-ni-lv-tsv-ha a-yv tsi-de-s-qua-da-ni-lv-go na-s-gi-ya-i.


If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
ᎢᏳᏃ ᎤᏣᏘᏂ ᏂᏣᏛᏁᎴᏍᏗ, ᎠᎴ ᎯᏚᎨᏍᏕ, ᎠᏴᏉ ᎠᏆᎫᏴᏗ ᏅᏁᎸᎭ;
I-yu-no u-tsa-ti-ni ni-tsa-dv-ne-le-s-di, a-le hi-du-ge-s-de, a-yv-quo a-qua-gu-yv-di nv-ne-lv-ha;


I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
ᎠᏴ ᏉᎳ ᎠᏋᏒ ᎠᏉᏰᏃ ᎬᏓ ᎪᏪᎸᎦ, ᎠᏴ ᏓᎦᎫᏴᎯ; ᎥᏝᏍᎩᏂᏃᏅ ᏨᏒ ᎨᏒ ᎾᏍᏉ ᎬᏚᎦ ᏗᏍᏆᏓᏲᎯᏎᏗᏱ ᏱᎬᏲᏎᎭ.
A-yv Quo-la a-quv-sv a-quo-ye-no gv-da go-we-lv-ga, a-yv da-ga-gu-yv-hi; v-tla-s-gi-ni-no-nv tsv-sv ge-sv na-s-quo gv-du-ga di-s-qua-da-yo-hi-se-di-yi yi-gv-yo-se-ha.


Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
ᎥᎥ, ᏗᎾᏓᏅᏟ, ᎤᎵᎮᏍᏗ ᏍᏆᏓᏅᏓᏗᏍᏓ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ; ᎯᎦᎵᏍᏓᏓᏉ ᎠᎩᎾᏫ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏕᎾᏁᎶᏛᎢ.
V-v, di-na-da-nv-tli, u-li-he-s-di s-qua-da-nv-da-di-s-da U-gv-wi-yu-hi i-yu-wa-ni-sa-dv; hi-ga-li-s-da-da-quo a-gi-na-wi U-gv-wi-yu-hi de-na-ne-lo-dv-i.


Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
ᏦᎯᏳᏒ ᎠᏆᎵᏍᎦᏍᏙᏛ ᏫᎬᏲᏪᎳᏁᎸᎩ, ᏥᎦᏔᎲᎩ ᎾᏍᏉ ᏣᎶᏒᏍᏙᏗᏱ ᎨᏒ ᎿᎭᏛᏁᎲ ᏄᏍᏛ ᎬᏁᏤᎲᎢ.
Tso-hi-yu-sv a-qua-li-s-ga-s-do-dv wi-gv-yo-we-la-ne-lv-gi, tsi-ga-ta-hv-gi na-s-quo tsa-lo-sv-s-do-di-yi ge-sv hna-dv-ne-hv nu-s-dv gv-ne-tse-hv-i.


But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᏍᏆᏛᏅᎢᏍᏓᏁᎸᎭ ᏍᎩᏍᏆᏂᎪᏙᏗᏱ; ᎤᏚᎩᏰᏃ ᎠᏋᎭ ᎢᏣᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎬ ᎢᏳᏩᏂᏐᏗᏱ ᏔᎵᏁ ᏫᏨᎷᏤᏗᏱ.
A-le na-s-quo s-qua-dv-nv-i-s-da-ne-lv-ha s-gi-s-qua-ni-go-do-di-yi; u-du-gi-ye-no a-quv-ha i-tsa-da-do-li-s-di-s-gv i-yu-wa-ni-so-di-yi ta-li-ne wi-tsv-lu-tse-di-yi.


There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
ᏫᎨᏣᏲᎵᎦ ᎡᎦᏉ, ᏗᏧᎳᎭ ᎣᏍᏗᏴᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᏥᏌ ᎣᎩᏂᏍᏛᏗᏍᎬᎢ;
Wi-ge-tsa-yo-li-ga E-ga-quo, di-tsu-la-ha o-s-di-yv-gi Ga-lo-ne-dv Tsi-sa o-gi-ni-s-dv-di-s-gv-i;


Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
ᎹᎦ, ᎡᎵᏍᏓᎦ, ᏗᎹ, ᎷᎦ, ᎢᏧᎳᎭ ᏦᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎯ
Ma-ga, E-li-s-da-ga, Di-ma, Lu-ga, i-tsu-la-ha tso-gi-lv-wi-s-da-ne-hi


The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᎦᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏏ ᏔᎵ ᎤᏛᏕᎨᏍᏗ ᏕᏣᏓᏅᏛᎢ. ᎡᎺᏅ
Gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv i-ga-tse-li U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-si ta-li u-dv-de-ge-s-di de-tsa-da-nv-dv-i. E-me-nv