Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus;
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎡᏥᎸᏉᏗ ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎢᏣᏠᏯᏍᏗᏍᎩ ᎦᎸᎳᏗ ᎤᎬᏩᎵ ᎥᏓᏘᏯᏅᏗ ᎨᏒᎢ, ᎡᏣᏓᏅᏛᎵ ᎦᎶᏁᏛ ᏥᏌ ᎠᏥᏅᏏᏛ ᎠᎴ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸᎨᎶᎯ ᎾᏍᎩ ᏤᏓᏁᎶᏗ ᏥᎩ.
Na-s-gi i-yu-s-di e-tsi-lv-quo-di i-da-li-nv-tli, i-tsa-tlo-ya-s-di-s-gi ga-lv-la-di u-gv-wa-li v-da-ti-ya-nv-di ge-sv-i, e-tsa-da-nv-dv-li Ga-lo-ne-dv Tsi-sa A-tsi-nv-si-dv a-le nu-gv-wi-yu-sv A-tsi-lv-ge-lo-hi na-s-gi tse-da-ne-lo-di tsi-gi.


Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house.
ᎾᏍᎩ ᏄᎵᏓᏍᏔᏅᎾ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏁᏤᎸᎯ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᎼᏏ ᏄᏓᎵᏓᏍᏛᎾ ᏥᎨᏎ ᏂᎦᎥ ᏚᏓᏘᎾᎥᎢ.
Na-s-gi nu-li-da-s-ta-nv-na ge-sv na-s-gi na u-ne-tse-lv-hi, na-s-gi-ya na-s-quo Mo-si nu-da-li-da-s-dv-na tsi-ge-se ni-ga-v du-da-ti-na-v-i.


For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house.
ᎯᎠᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏟ ᎠᏥᎸᏉᏗᏳ ᎠᏥᏰᎸᏎ ᎡᏍᎦᏉ ᎼᏏ, ᎩᎶᏰᏃ ᎠᏓᏁᎸ ᎤᏁᏍᎨᎲᎯ ᎤᏟ ᎠᏥᎸᏉᏗᏳ ᎨᏐ ᎡᏍᎦᏉ ᎠᏓᏁᎸᎢ.
Hi-a-ye-no na-s-gi a-s-ga-ya u-tli a-tsi-lv-quo-di-yu a-tsi-ye-lv-se e-s-ga-quo Mo-si, gi-lo-ye-no a-da-ne-lv u-ne-s-ge-hv-hi u-tli a-tsi-lv-quo-di-yu ge-so e-s-ga-quo a-da-ne-lv-i.


For every house is builded by some man; but he that built all things is God.
ᏂᎦᎥᏰᏃ ᏓᏓᏁᎸ ᎩᎶ ᏧᏬᏢᏅᎯ ᎨᏐᎢ; ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏂᎦᎥ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎤᏬᏢᏅᎯ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ.
Ni-ga-v-ye-no da-da-ne-lv gi-lo tsu-wo-tlv-nv-hi ge-so-i; na-s-gi na ni-ga-v tsu-da-le-nv-dv u-wo-tlv-nv-hi ge-sv U-ne-la-nv-hi.


And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;
ᎠᎴ ᎼᏏ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᏄᏓᎵᏓᏍᏛᎾ ᎨᏒᎩ ᏂᎦᎥ ᏚᏓᏘᎾᎥᎢ ᎠᏥᏅᏏᏓᏍᏗ ᎾᏍᎩᏯᎢ, ᎾᏍᎩ ᎪᎯᏳᏗᏍᎩ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎬᏁᏗ ᏥᎨᏎᎢ.
A-le mo-si u-do-hi-yu-hi nu-da-li-da-s-dv-na ge-sv-gi ni-ga-v du-da-ti-na-v-i a-tsi-nv-si-da-s-di na-s-gi-ya-i, na-s-gi go-hi-yu-di-s-gi i-yu-li-s-do-di-yi na-s-gi na tsu-da-le-nv-dv gv-ni-ge-sv i-gv-ne-di tsi-ge-se-i.


But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.
ᎦᎶᏁᏛᏍᎩᏂ ᎠᎦᏅᎩ ᎾᏍᎩᏯ ᏄᏓᎵᏓᏍᏛᎾ ᎨᏒᎩ ᎤᏩᏒ ᏚᏓᏘᎾᎥᎢ; ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏚᏓᏘᎾᎥ ᎢᏖᎳ ᏥᎩ, ᎢᏳᏃ ᎤᎵᏂᎩᏛ ᏱᏗᎩᏂᏴᎭ ᎬᎵᏍᏆᏗᏍᎩ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎢᎦᎵᏍᎦᏍᏙᏛ ᎠᎴ ᎢᏓᏢᏈᏍᏙᏗᏍᎬ ᎤᏚᎩ ᎬᏗ ᎨᏒᎢ.
Ga-lo-ne-dv-s-gi-ni a-ga-nv-gi na-s-gi-ya nu-da-li-da-s-dv-na ge-sv-gi u-wa-sv du-da-ti-na-v-i; na-s-gi na du-da-ti-na-v i-te-la tsi-gi, i-yu-no u-li-ni-gi-dv yi-di-gi-ni-yv-ha gv-li-s-qua-di-s-gi na-s-gi na i-ga-li-s-ga-s-do-dv a-le i-da-tlv-qui-s-do-di-s-gv u-du-gi gv-di ge-sv-i.


Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ, ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᏓᏅᏙ ᎯᎠ ᏥᏂᎦᏪᎭ, ᎪᎯ ᎢᎦ ᎢᏳᏃ ᎧᏁᎬ ᎢᏣᏛᎪᏗᏱ ᎢᏣᏚᎵᏍᎨᏍᏗ,
Na-s-gi i-yu-s-di, Ga-lv-quo-di-yu A-da-nv-do hi-a tsi-ni-ga-we-ha, Go-hi i-ga i-yu-no ka-ne-gv i-tsa-dv-go-di-yi i-tsa-du-li-s-ge-s-di,


Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:
ᏞᏍᏗ ᏱᏗᏥᏍᏓᏲᏗᏍᎨᏍᏗ ᏗᏥᎾᏫ, ᎾᏍᎩᏯ ᏄᎾᏛᏁᎸ ᏥᎬᎩᎾᎸᏍᏔᏅᎩ, ᎾᎯᏳ ᎢᎦ ᏥᎬᎩᎪᎵᏰᎥᎩ ᎢᎾᎨᎢ;
Tle-s-di yi-di-tsi-s-da-yo-di-s-ge-s-di di-tsi-na-wi, na-s-gi-ya nu-na-dv-ne-lv tsi-gv-gi-na-lv-s-ta-nv-gi, na-hi-yu i-ga tsi-gv-gi-go-li-ye-v-gi i-na-ge-i;


When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years.
ᎾᎯᏳ ᏗᏥᎦᏴᎵᎨ ᏥᎬᎩᎪᎵᏰᏍᎬᎩ, ᎠᎴ ᏥᎬᏆᎦᏘᏍᎬᎩ, ᎠᏂᎪᏩᏘᏍᎬᎩᏍᎩᏂᏃᏅ ᏓᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᏅᎦᏍᎪᎯ ᏧᏕᏘᏴᏛ.
Na-hi-yu di-tsi-ga-yv-li-ge tsi-gv-gi-go-li-ye-s-gv-gi, a-le tsi-gv-qua-ga-ti-s-gv-gi, a-ni-go-wa-ti-s-gv-gi-s-gi-ni-no-nv da-gi-lv-wi-s-da-ne-hv nv-ga-s-go-hi tsu-de-ti-yv-dv.


Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do always err in their heart; and they have not known my ways.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎦᏥᏂᏉᏘᎸᎩ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏴᏫ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᎾᎩᏪᏒᎩ, ᏂᎪᎯᎸ ᏚᎴᎾᎯᎭ ᏧᏂᎾᏫ; ᎠᎴ ᎥᏝ ᎤᏂᎦᏙᎥᏒᎯ ᏱᎩ ᏓᎩᏅᏅᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di ga-tsi-ni-quo-ti-lv-gi na-s-gi na yv-wi, a-le hi-a na-gi-we-sv-gi, Ni-go-hi-lv du-le-na-hi-ha tsu-ni-na-wi; a-le v-tla u-ni-ga-do-v-sv-hi yi-gi da-gi-nv-nv-i.


So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.)
ᎾᏍᎩ ᏅᏓᏳᎵᏍᏙᏔᏅᎩ ᎠᏆᏎᎵᏔᏅᎩ ᎠᎩᏔᎳᏬᏍᎬ, ᎾᏍᎩ ᎤᏂᏴᏍᏗᏳ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒ ᎠᏆᏤᎵ ᎠᏣᏪᏐᎸᏍᏙᏗᏱ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi nv-da-yu-li-s-do-ta-nv-gi a-qua-se-li-ta-nv-gi a-gi-ta-la-wo-s-gv, Na-s-gi u-ni-yv-s-di-yu ni-ge-sv-na ge-sv a-qua-tse-li a-tsa-we-so-lv-s-do-di-yi ge-sv-i.


Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.
ᎢᏤᏯᏔᎮᏍᏗ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᏞᏍᏗᏉ ᏂᎯ ᎩᎶ ᎤᏬᎯᏳᎯᏍᏛ ᏂᎨᏒᎾ ᎤᎾᏫ ᏳᏯᎡᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎠᏓᏅᎡᎯ ᎬᏂᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ.
I-tse-ya-ta-he-s-di, i-da-li-nv-tli, tle-s-di-quo ni-hi gi-lo u-wo-hi-yu-hi-s-dv ni-ge-sv-na u-na-wi yu-ya-e-s-di, na-s-gi a-da-nv-e-hi gv-ni-dv U-ne-la-nv-hi.


But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.
ᏕᏣᏓᏬᏂᏗᏍᎨᏍᏗᏍᎩᏂ ᏂᏚᎩᏨᏂᏒᎢ, ᎠᏏᏉ ᎪᎯ ᎢᎦ ᎦᎪᏎᏗ ᏥᎩ; ᎾᏍᎩ ᏂᎯ ᎩᎶ ᎨᏥᏍᏓᏲᎯᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎤᏓᎵᏓᏍᏗ ᎠᏍᎦᏂ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ.
De-tsa-da-wo-ni-di-s-ge-s-di-s-gi-ni ni-du-gi-tsv-ni-sv-i, a-si-quo Go-hi i-ga ga-go-se-di tsi-gi; na-s-gi ni-hi gi-lo ge-tsi-s-da-yo-hi-s-di ni-ge-sv-na i-yu-li-s-do-di-yi u-da-li-da-s-di a-s-ga-ni i-yu-wa-ni-sa-dv.


For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;
ᏕᎦᏚᏓᏕᏫᏒᏰᏃ ᎦᎶᏁᏛ, ᎢᏳᏃ ᏱᏅᏩᏍᏗᏉ ᏕᎩᏂᏴᏒ ᎤᎵᏂᎩᏛ ᎬᎵᏍᏆᏗᏍᎩ ᎢᎬᏱᏱ ᎢᎦᎵᏍᎦᏍᏙᏔᏅᎢ;
De-ga-du-da-de-wi-sv-ye-no Ga-lo-ne-dv, i-yu-no yi-nv-wa-s-di-quo de-gi-ni-yv-sv u-li-ni-gi-dv gv-li-s-qua-di-s-gi i-gv-yi-yi i-ga-li-s-ga-s-do-ta-nv-i;


While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.
ᎯᎠᏰᏃ ᎢᎦᏪᏛ ᎢᎩ, ᎪᎯ ᎢᎦ ᎢᏳᏃ ᎢᏣᏚᎵᏍᎨᏍᏗ ᎧᏁᎬ ᎢᏣᏛᎪᏗᏱ, ᏞᏍᏗ ᏱᏗᏥᏍᏓᏲᏗᏍᎨᏍᏗ ᏗᏥᎾᏫ, ᎾᏍᎩᏯ ᏄᎾᏛᏁᎸ ᎾᎯᏳ ᏥᎬᎩᎾᎸᏍᏔᏅᎩ.
Hi-a-ye-no i-ga-we-dv i-gi, Go-hi i-ga i-yu-no i-tsa-du-li-s-ge-s-di ka-ne-gv i-tsa-dv-go-di-yi, tle-s-di yi-di-tsi-s-da-yo-di-s-ge-s-di di-tsi-na-wi, na-s-gi-ya nu-na-dv-ne-lv na-hi-yu tsi-gv-gi-na-lv-s-ta-nv-gi.


For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses.
ᎦᎪᏰᏃ ᎿᎭᏉ ᎤᎾᏛᎦᏅ, ᎤᏂᎿᎭᎸᏍᏔᏁᎢ; ᏝᏍᎪ ᏂᎦᏛ ᎢᏥᏈᏱ ᏂᏙᏓᏳᏗᏅᏍᏔᏅᎯ ᏱᏏ, ᎾᏍᎩ ᏱᏄᎾᏛᏁᎴᎢ?
Ga-go-ye-no hna-quo u-na-dv-ga-nv, u-ni-hna-lv-s-ta-ne-i; tla-s-go ni-ga-dv I-tsi-qui-yi ni-do-da-yu-di-nv-s-ta-nv-hi Yi-si, na-s-gi yi-nu-na-dv-ne-le-i?


But with whom was he grieved forty years? was it not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness?
ᎠᎴ ᎦᎪ ᏅᎦᏍᎪᎯ ᏧᏕᏘᏴᏛ ᏚᏂᏆᏘᎴᎢ? ᏝᏍᎪ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨᎯ ᏥᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏗᏂᏰᎸ ᎢᎾᎨ ᏥᏚᏅᏤᎢ?
A-le ga-go nv-ga-s-go-hi tsu-de-ti-yv-dv du-ni-qua-ti-le-i? tla-s-go na-s-gi na u-ni-s-ga-nv-tsv-hi tsi-ge-se-i, na-s-gi na di-ni-ye-lv i-na-ge tsi-du-nv-tse-i?


And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not?
ᎠᎴ ᎦᎪ ᏚᏁᏤᎴ ᎠᏎᎵᏛᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᏴᏍᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒ ᎤᏤᎵ ᎠᏣᏪᏴᎸᏍᏙᏗᏱ? ᏝᏍᎪ ᎾᏍᎩ ᏱᎨᏎ Ꮎ ᏄᏃᎯᏳᏒᎾ ᏥᎨᏎᎢ?
A-le ga-go du-ne-tse-le a-se-li-dv-s-gv na-s-gi u-ni-yv-s-di-yi ni-ge-sv-na ge-sv u-tse-li a-tsa-we-yv-lv-s-do-di-yi? tla-s-go na-s-gi yi-ge-se na nu-no-hi-yu-sv-na tsi-ge-se-i?


So we see that they could not enter in because of unbelief.
ᎾᏍᎩ ᏥᏄᏍᏗ ᎢᏗᎪᏩᏘᎭ ᎾᏍᎩ ᏫᎬᏩᏂᏴᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬ ᏄᏃᎯᏳᏅᎾ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi tsi-nu-s-di i-di-go-wa-ti-ha na-s-gi wi-gv-wa-ni-yv-s-di ni-ge-sv-na ge-sv nv-di-ga-li-s-do-di-s-gv nu-no-hi-yu-nv-na ge-sv-i.