For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;
ᎯᎠᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎹᏓᎩᏏᏕᎩ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏎᏓᎽ, ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᎨᏎᎢ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏩᏍᏛ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎤᏤᎵᎦ, ᎾᏍᎩ ᎡᏆᎭᎻ ᏥᏚᏠᏎ ᏧᏨᏏᏗᏒ ᏫᏚᎰᏅᎯ ᎤᏂᎬᏫᏳᎯ, ᎠᎴ ᎣᏍᏛ ᏧᏁᏤᎴᎢ;
Hi-a-ye-no na-s-gi Ma-da-gi-si-de-gi, U-gv-wi-yu-hi Se-da-mu, a-tsi-lv--ge-lo-hi ge-se-i U-ne-la-nv-hi wa-s-dv ga-lv-la-di e-hi u-tse-li-ga, na-s-gi E-qua-ha-mi tsi-du-tlo-se tsu-tsv-si-di-sv wi-du-ho-nv-hi u-ni-gv-wi-yu-hi, a-le o-s-dv tsu-ne-tse-le-i;


To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᎡᏆᎭᎻ ᏂᎦᏛ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᎠᏰᎲ ᎠᏍᎪᎯᏁ ᎪᏣᎴᏛ ᏧᏁᎸᏁᎢ; ᎢᎬᏱᏱ ᎨᏒ [ᏚᏙᎥ] ᎠᏁᏢᏔᏅᎯ ᎨᏒ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏚᏳᎪᏛ ᎢᏯᏛᏁᎯ ᎦᏛᎦ, ᎣᏂᏃ ᎾᏍᏉ ᏎᎳᏂ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᎪᏎᎭ, ᎾᏍᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎤᏚᎵᏍᎩ ᏥᎦᏛᎦ.
A-le na-s-gi na-s-quo E-qua-ha-mi ni-ga-dv tsu-gv-wa-lo-di a-ye-hv a-s-go-hi-ne go-tsa-le-dv tsu-ne-lv-ne-i; i-gv-yi-yi ge-sv [du-do-v] a-ne-tlv-ta-nv-hi ge-sv U-gv-wi-yu-hi du-yu-go-dv i-ya-dv-ne-hi ga-dv-ga, o-ni-no na-s-quo Se-la-ni u-gv-wi-yu-hi a-go-se-ha, na-s-gi U-gv-wi-yu-hi nv-wa-do-hi-ya-dv u-du-li-s-gi tsi-ga-dv-ga.


Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God; abideth a priest continually.
ᎾᏍᎩ ᎤᏤᏓ ᎠᎴ ᎤᏥ ᎾᏁᎲᎾ ᏥᎨᏎ, ᎤᎾᏁᏢᏔᏅᎯ ᎠᏂᏂᎩᏛ ᏥᎨᏎ, ᏚᎩᏨᏁᎬ ᏅᎫᏓᎴᏅᎲᎾ ᏥᎨᏎ, ᎠᎴ ᎡᎲ ᏭᏍᏗᏥᎯᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎨᏎᎢ, ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᎾᏪᏥ ᎾᏍᎩᏯ ᏥᎾᎬᏁᎴᎢ, ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᏤᎭ ᏂᎪᎯᎸᎢ.
Na-s-gi u-tse-da a-le u-tsi na-ne-hv-na tsi-ge-se, u-na-ne-tlv-ta-nv-hi a-ni-ni-gi-dv tsi-ge-se, du-gi-tsv-ne-gv nv-gu-da-le-nv-hv-na tsi-ge-se, a-le e-hv wu-s-di-tsi-hi-s-di ni-ge-sv-na tsi-ge-se-i, U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni Na-we-tsi na-s-gi-ya tsi-na-gv-ne-le-i, a-tsi-lv--ge-lo-hi tse-ha ni-go-hi-lv-i.


Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.
ᎡᏣᏓᏅᏛᎵᎾᏗ ᏂᎦᎥ ᎠᏥᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎠᏍᎦᏯ, ᎾᏍᎩ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎡᏆᎭᎻ ᎤᏩᏒ ᎠᏍᎪᎯᏁ ᎪᏣᎴᏛ ᎤᏓᏬᏅᏛ ᎠᏰᎲ ᎤᏁᎸᎢ.
E-tsa-da-nv-dv-li-na-di ni-ga-v a-tsi-lv-quo-di-yu ge-sv hi-a na-s-gi a-s-ga-ya, na-s-gi a-ga-yv-li-ge E-qua-ha-mi u-wa-sv a-s-go-hi-ne go-tsa-le-dv u-da-wo-nv-dv a-ye-hv u-ne-lv-i.


And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham:
ᎠᎴ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᎵᏫ ᏧᏪᏥ ᎠᏥᎸᎨᎳᏍᏗ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᎨᏥᏁᏗ ᎨᏒᎢ ᎨᎦᏒᎦᎸᏗᏍᎨ ᎠᏍᎪᎯᏁ ᎪᏣᎴᏛ ᏧᏂᏂᏢᏗᏱ ᏴᏫ ᎾᏍᎩᏯ ᏂᎬᏅ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎠᎾᎵᏅᏟ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᏉ ᎡᏆᎭᎻ ᎠᏰᎵ ᏅᏓᏳᎾᏓᎴᏅᎯ ᎨᏒᎢ.
A-le u-do-hi-yu-hi Li-wi tsu-we-tsi a-tsi-lv-ge-la-s-di di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv ge-tsi-ne-di ge-sv-i ge-ga-sv-ga-lv-di-s-ge a-s-go-hi-ne go-tsa-le-dv tsu-ni-ni-tlv-di-yi yv-wi na-s-gi-ya ni-gv-nv di-ka-hna-wa-dv-s-di, na-s-gi a-na-li-nv-tli ge-sv-i, na-s-quo E-qua-ha-mi a-ye-li nv-da-yu-na-da-le-nv-hi ge-sv-i.


But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises.
ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ Ꮎ ᎤᎾᏁᏢᏔᏅᏛ ᎨᏒ ᎵᏫ ᎠᏂᎳᏍᏓᎸ ᏅᏧᏓᎴᏅᎲᎾ ᏥᎩ, ᎠᏍᎪᎯᏁ ᎪᏣᎴᏛ ᏚᏓᏂᎸᏤᎴ ᎡᏆᎭᎻ, ᎠᎴ ᎣᏍᏛ ᎤᏁᏤᎴ ᎠᏚᎢᏍᏔᏅᎯ ᎨᏒ ᏣᎦᎨᏅᏯ.
Na-s-gi-s-gi-ni na u-na-ne-tlv-ta-nv-dv ge-sv Li-wi a-ni-la-s-da-lv nv-tsu-da-le-nv-hv-na tsi-gi, a-s-go-hi-ne go-tsa-le-dv du-da-ni-lv-tse-le E-qua-ha-mi, a-le o-s-dv u-ne-tse-le a-du-i-s-ta-nv-hi ge-sv tsa-ga-ge-nv-ya.


And without all contradiction the less is blessed of the better.
ᎠᎴ ᏄᏜᏓᏏᏛᏒᎾ ᎡᏍᎦ ᎢᏯᏥᎸᏉᏗ ᎨᏒ ᎣᏍᏛ ᎤᏁᏤᎰ ᎤᏟ ᎢᏯᏥᎸᏉᏗ.
A-le nu-dla-si-dv-sv-na e-s-ga i-ya-tsi-lv-quo-di ge-sv o-s-dv u-ne-tse-ho u-tli i-ya-tsi-lv-quo-di.


And here men that die receive tithes; but there he receiveth them, of whom it is witnessed that he liveth.
ᎠᎴ ᎠᏂ ᏴᏫ ᏗᏂᏲᎱᏍᎩ ᏥᎩ ᎠᏍᎪᎯᏁ ᎪᏣᎴᏛ ᎢᎨᏥᏁᎰᎢ; ᎾᎿᎭᏍᎩᏂ ᎤᎩᏎᎢ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎡᎭ ᎠᎪᏎᎸᎯ ᏥᎩ.
A-le a-ni yv-wi di-ni-yo-hu-s-gi tsi-gi a-s-go-hi-ne go-tsa-le-dv i-ge-tsi-ne-ho-i; na-hna-s-gi-ni u-gi-se-i na-s-gi na e-ha a-go-se-lv-hi tsi-gi.


And as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, payed tithes in Abraham.
ᎠᎴ ᎯᎠᏉ ᏱᎾᎩᏪᏒ, ᎵᏫ ᎾᏍᏉ ᎠᏍᎪᎯᏁ ᎪᏣᎴᏛ ᏗᏓᏂᎸᎩ ᏥᎩ, ᎠᏍᎪᎯᏁ ᎪᏣᎴᏛ ᎤᎫᏴᎮ ᎾᎯᏳ ᎡᏆᎭᎻ ᎤᎫᏴᎲ.
A-le hi-a-quo yi-na-gi-we-sv, Li-wi na-s-quo a-s-go-hi-ne go-tsa-le-dv di-da-ni-lv-gi tsi-gi, a-s-go-hi-ne go-tsa-le-dv u-gu-yv-he na-hi-yu E-qua-ha-mi u-gu-yv-hv.


For he was yet in the loins of his father, when Melchisedec met him.
ᎠᏏᏉᏰᏃ ᎤᏙᏓ ᎠᏰᎸ ᎠᏯᎡᎢ ᎾᎯᏳ ᎹᎵᎩᏏᏕᎩ ᏥᏚᏠᏍᎨᎢ.
A-si-quo-ye-no u-do-da a-ye-lv a-ya-e-i na-hi-yu Ma-li-gi-si-de-gi tsi-du-tlo-s-ge-i.


If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron?
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏳᏃ ᎠᏥᎸᎨᎳᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᏂᎵᏫ ᏥᎨᎦᏒᎦᎶᏕ, ᏅᏍᎦᏅᎾ ᎢᎬᏩᏓᏛᏁᏗ ᏱᎨᏎᎢ, (ᎠᏥᎸ-ᎨᎳᏍᏗᏰᏃ ᎨᏒ ᎠᎴ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏚᎾᏚᏓᏖ ᏴᏫ ᎦᎾᏓᏂᎸᏨ) ᎦᏙᏃ ᎠᏏ ᎤᏚᎸᏗ ᏂᎦᎵᏍᏗᏍᎨ ᏅᏩᏓᎴ ᎠᏥᎸᎨᎶᎯ ᎤᎾᏄᎪᎢᏍᏗᏱ ᎹᎵᎩᏏᏕᎩ ᏄᏍᏛ ᎾᏍᎩᏯᎢ, ᎡᎳᏂᏃ ᎾᏍᎩᏯ ᎦᏰᎪᏎᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ?
Na-s-gi i-yu-s-di i-yu-no a-tsi-lv-ge-la-s-di ge-sv A-ni-li-wi tsi-ge-ga-sv-ga-lo-de, nv-s-ga-nv-na i-gv-wa-da-dv-ne-di yi-ge-se-i, (a-tsi-lv--ge-la-s-di-ye-no ge-sv a-le di-ka-hna-wa-dv-s-di du-na-du-da-te yv-wi ga-na-da-ni-lv-tsv) ga-do-no a-si u-du-lv-di ni-ga-li-s-di-s-ge nv-wa-da-le a-tsi-lv-ge-lo-hi u-na-nu-go-i-s-di-yi Ma-li-gi-si-de-gi nu-s-dv na-s-gi-ya-i, E-la-ni-no na-s-gi-ya ga-ye-go-se-di ni-ge-sv-na ge-sv-i?


For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law.
ᎠᏥᎸ-ᎨᎳᏍᏗᏰᏃ ᎨᏒ ᎤᏓᏁᏟᏴᏛ ᎨᏒᎢ, ᎠᏎ ᎾᏍᏉ ᎦᏁᏟᏴᏛ ᏂᎦᎵᏍᏗᎭ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ.
A-tsi-lv--ge-la-s-di-ye-no ge-sv u-da-ne-tli-yv-dv ge-sv-i, a-se na-s-quo ga-ne-tli-yv-dv ni-ga-li-s-di-ha di-ka-hna-wa-dv-s-di.


For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar.
ᎾᏍᎩᏰᏃ Ꮎ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎤᎬᏩᎵ ᎠᏥᏁᎢᏍᏔᏅᎯ ᎨᏒ ᎤᏣᏘᏂ ᎠᏂᎳᏍᏓᎸ ᎨᎳ ᎨᏒᎩ, ᎾᏍᎩ [ᎠᏂᎳᏍᏓᎸ] ᎤᏓᎴᏅᎯ ᎥᏝ ᎩᎶ ᎠᏥᎸᎨᎳᏍᏗᏱ ᏱᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎮᎢ.
Na-s-gi-ye-no na hi-a na-s-gi u-gv-wa-li a-tsi-ne-i-s-ta-nv-hi ge-sv u-tsa-ti-ni a-ni-la-s-da-lv ge-la ge-sv-gi, na-s-gi [a-ni-la-s-da-lv] u-da-le-nv-hi v-tla gi-lo a-tsi-lv-ge-la-s-di-yi yi-du-lv-wi-s-da-ne-he-i.


For it is evident that our Lord sprang out of Juda; of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood.
ᎬᏂᎨᏒᎢᏳᏰᏃ ᏂᎦᎵᏍᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᎢᎦᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏧᏓ ᎠᏂᎳᏍᏓᎸ ᏧᏓᎴᏅᎲᎢ; ᎾᏍᎩ ᎠᏂᎳᏍᏓᎸ ᎼᏏ ᎥᏝ ᏱᏚᏁᎢᏍᏔᏁ ᎠᏥᎸ-ᎨᎳᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᎬᏩᎵ.
Gv-ni-ge-sv-i-yu-ye-no ni-ga-li-s-di-ha na-s-gi i-ga-tse-li U-gv-wi-yu-hi Tsu-da a-ni-la-s-da-lv tsu-da-le-nv-hv-i; na-s-gi a-ni-la-s-da-lv Mo-si v-tla yi-du-ne-i-s-ta-ne a-tsi-lv--ge-la-s-di ge-sv u-gv-wa-li.


And it is yet far more evident: for that after the similitude of Melchisedec there ariseth another priest,
ᎠᎴ ᎠᏏ ᎤᏟ ᎬᏂᎨᏒ ᏂᎦᎵᏍᏗᎭ, ᎢᏳᏃ ᎺᎵᎩᏏᏕᎩ ᏄᏍᏛ ᎾᏍᎩᏯ ᏅᏩᏓᎴ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᏱᎦᎾᏄᎪᎦ,
A-le a-si u-tli gv-ni-ge-sv ni-ga-li-s-di-ha, i-yu-no Me-li-gi-si-de-gi nu-s-dv na-s-gi-ya nv-wa-da-le a-tsi-lv--ge-lo-hi yi-ga-na-nu-go-ga,


Who is made, not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life.
ᎾᏍᎩ ᎠᏥᎩ-ᎨᎶᎯ ᎾᎬᏁᎸ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎤᏇᏓᎵ ᎤᎬᏩᎵ ᎾᏍᎩᏯ ᎾᎬᏁᎸᎾ ᎨᏒᎢ, ᎬᏂᏛᏍᎩᏂ ᎠᎵᏍᏆᏗᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎤᎵᏂᎬᎬ ᎾᏍᎩᏯᎢ.
Na-s-gi a-tsi-gi--ge-lo-hi na-gv-ne-lv di-ka-hna-wa-dv-s-di u-que-da-li u-gv-wa-li na-s-gi-ya na-gv-ne-lv-na ge-sv-i, gv-ni-dv-s-gi-ni a-li-s-qua-di-s-gi ni-ge-sv-na u-li-ni-gv-gv na-s-gi-ya-i.


For he testifieth, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
ᎯᎠᏰᏃ ᏂᎦᏪᎭ ᎧᏁᎬᎢ, ᎠᏥᎸᎮᎶᎯ ᎨᎭ ᏂᎪᎯᎸᎢ ᎺᎵᎩᏏᏕᎩ ᏄᏍᏛ ᎾᏍᎩᏯᎢ.
Hi-a-ye-no ni-ga-we-ha ka-ne-gv-i, A-tsi-lv-he-lo-hi ge-ha ni-go-hi-lv-i Me-li-gi-si-de-gi nu-s-dv na-s-gi-ya-i.


For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof.
ᎤᏙᎯᏳᎯᏰᏃ ᎢᏴᏛ ᎢᎬᏁᎸᎯ ᏂᎦᎵᏍᏗᎭ ᎢᎬᏱᏱ ᎤᎵᏁᏨᎯ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ, ᎠᏩᏂᎦᎳᎯᏳ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎬᏩᏓᏍᏕᎸᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ.
U-do-hi-yu-hi-ye-no i-yv-dv i-gv-ne-lv-hi ni-ga-li-s-di-ha i-gv-yi-yi u-li-ne-tsv-hi di-ka-hna-wa-dv-s-di, a-wa-ni-ga-la-hi-yu ge-sv a-le gv-wa-da-s-de-lv-di ni-ge-sv-na ge-sv i-yu-s-di.


For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did; by the which we draw nigh unto God.
ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏰᏃ ᎥᏝ ᎦᎷᎶᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᎬᏁᎯ ᏱᎨᏎ ᎪᎱᏍᏗ; ᎤᏟᏍᎩᏂ ᎢᏝᏍᏛ ᎤᏚᎩ ᎬᏗ ᎨᏒ ᎠᏴᏔᏂᎸᎯ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᎢᏛᏗᏍᎬ ᎾᎥ ᎦᏰᏗᎷᏤᏗ ᏥᏂᎦᎵᏍᏗᎭ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎦᎷᎶᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏂᎬᏁᎭ.
Di-ka-hna-wa-dv-s-di-ye-no v-tla ga-lu-lo-gi ni-ge-sv-na i-gv-ne-hi yi-ge-se go-hu-s-di; u-tli-s-gi-ni i-tla-s-dv u-du-gi gv-di ge-sv a-yv-ta-ni-lv-hi tsi-gi, na-s-gi i-dv-di-s-gv na-v ga-ye-di-lu-tse-di tsi-ni-ga-li-s-di-ha U-ne-la-nv-hi ga-lu-lo-gi ni-ge-sv-na ni-gv-ne-ha.


And inasmuch as not without an oath he was made priest:
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏎᎵᏔᏅᎯ ᎨᏒ ᎬᏔᏅᎯ ᏥᎩ [ᎦᎶᏁᏛ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᎢᏯᎬᏁᎸᎯ ᏥᎩ,]
A-le na-s-gi a-se-li-ta-nv-hi ge-sv gv-ta-nv-hi tsi-gi [Ga-lo-ne-dv a-tsi-lv--ge-lo-hi i-ya-gv-ne-lv-hi tsi-gi,]


(For those priests were made without an oath; but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec:)
(ᎾᏍᎩᏰᏃ Ꮎ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ ᏂᎨᎬᏁᎮ ᎠᏎᎵᏔᏅᎯ ᏂᎨᏒᎾ; ᎯᎠᏍᎩᏂ Ꮎ ᎠᏎᎵᏔᏅᎯ ᎨᏒ ᎠᎬᏓᏁᎴᎢ, ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏪᏎᎸᎯ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎤᏎᎵᏔᏅ ᎠᎴ ᎥᏝ ᎠᎦᏁᏟᏴᎾ ᏂᎯ ᎠᏥᎸ-ᎮᎶᎯ ᏂᎪᎯᎸᎢ ᎺᎵᎩᏏᏕᎩ ᏄᏍᏛ ᎾᏍᎩᏯᎢ.)
(Na-s-gi-ye-no na a-tsi-lv--a-ne-lo-hi ni-ge-gv-ne-he a-se-li-ta-nv-hi ni-ge-sv-na; hi-a-s-gi-ni na a-se-li-ta-nv-hi ge-sv a-gv-da-ne-le-i, hi-a na-s-gi i-yu-we-se-lv-hi, U-gv-wi-yu-hi u-se-li-ta-nv a-le v-tla a-ga-ne-tli-yv-na ni-hi a-tsi-lv--he-lo-hi ni-go-hi-lv-i Me-li-gi-si-de-gi nu-s-dv na-s-gi-ya-i.)


By so much was Jesus made a surety of a better testament.
ᎾᏍᎩᏯ ᎢᏴᏛ ᎤᎶᏒᏍᏗ ᏔᎵ ᎠᏛᏗᏍᎩ ᏫᎬᏁᎴ ᏥᏌ ᎧᏃᎮᏛ ᏓᏠᎯᏍᏛᎢ.
Na-s-gi-ya i-yv-dv u-lo-sv-s-di ta-li a-dv-di-s-gi wi-gv-ne-le Tsi-sa ka-no-he-dv da-tlo-hi-s-dv-i.


And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death:
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎯᎠ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ ᎤᏂᏣᏛᎩ, ᎥᏝᏰᏃ ᎪᎯᏛ ᎬᏩᎾᏕᏗ ᏱᎨᏎ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ.
A-le na-s-gi na hi-a a-tsi-lv--a-ne-lo-hi u-ni-tsa-dv-gi, v-tla-ye-no go-hi-dv gv-wa-na-de-di yi-ge-se a-yo-hu-hi-s-di ge-sv i-yu-s-di.


But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood.
ᎯᎠᏍᎩᏂ [ᎠᏍᎦᏯ] ᎠᎵᏍᏆᏗᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏤᎭ ᎤᎶᏏᎲᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᎨᏒᎢ.
Hi-a-s-gi-ni [a-s-ga-ya] a-li-s-qua-di-s-gi ni-ge-sv-na tse-ha u-lo-si-hv-s-di ni-ge-sv-na a-tsi-lv--ge-lo-hi ge-sv-i.


Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏂᎪᎯᎸ ᏰᎵᏉ ᎾᏍᏉ ᏗᎬᏩᏍᏕᎸᏗ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏩᏒ ᎬᏩᎷᎯᏍᏓᏁᎯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᏂᎷᏤᎲᎢ, ᏫᎾᏍᏛᎾᏰᏃ ᎡᎭ ᏧᎵᏍᏗᏰᏓᏁᏗᏱ.
Na-s-gi i-yu-s-di ni-go-hi-lv ye-li-quo na-s-quo di-gv-wa-s-de-lv-di na-s-gi na u-wa-sv gv-wa-lu-hi-s-da-ne-hi U-ne-la-nv-hi a-ni-lu-tse-hv-i, wi-na-s-dv-na-ye-no e-ha tsu-li-s-di-ye-da-ne-di-yi.


For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens;
ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᎢᎩᎵᎶᎲᏍᎩ ᎨᏒᎩ, ᎾᏍᎩ ᎾᏍᎦᏅᎾ, ᎤᏲ ᎢᎬᏩᏓᏛᏁᏗ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᏍᎦᎾ ᏄᏓᏅᎦᎸᎾ, ᎠᏂᏍᎦᎾ ᎠᏁᎲ ᎠᎦᏓᏓᎴᏔᏅᎯ, ᎠᎴ ᎦᎸᎶ ᎤᏗᏗᏢ ᎢᏴᏛ ᎠᏥᏌᎳᏓᏅᎯ;
Na-s-gi-ye-no i-yu-s-di a-tsi-lv--ge-lo-hi i-gi-li-lo-hv-s-gi ge-sv-gi, na-s-gi na-s-ga-nv-na, u-yo i-gv-wa-da-dv-ne-di ni-ge-sv-na, a-s-ga-na nu-da-nv-ga-lv-na, a-ni-s-ga-na a-ne-hv a-ga-da-da-le-ta-nv-hi, a-le ga-lv-lo u-di-di-tlv i-yv-dv a-tsi-sa-la-da-nv-hi;


Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's: for this he did once, when he offered up himself.
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏚᎸᏗ ᏄᎵᏍᏓᏁᎲᎾ ᏂᏚᎩᏨᏂᏒ ᎠᏥᎸ-ᎤᏪᎳᏍᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎾᎾᏛᏁᎲ ᏄᏂᎬᏫᏳᏌᏕᎩ ᎠᏥᎸᎠᏁᎶᎯ, ᎢᎬᏱ ᎤᏅᏒ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨ ᎠᎫᏴᏙᏗ, ᎢᏉᏃ ᏴᏫ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨ ᎠᎫᏴᏙᏗ; ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎯᎠ ᏌᏉ ᏄᏛᏁᎴᎢ, ᎾᎯᏳ ᎤᏩᏒ ᎤᏓᎵᏍᎪᎸᏔᏅ.
Na-s-gi na u-du-lv-di nu-li-s-da-ne-hv-na ni-du-gi-tsv-ni-sv a-tsi-lv--u-we-la-s-di-yi, na-s-gi na-na-dv-ne-hv nu-ni-gv-wi-yu-sa-de-gi a-tsi-lv-a-ne-lo-hi, i-gv-yi u-nv-sv u-ni-s-ga-nv-tsv a-gu-yv-do-di, i-quo-no yv-wi u-ni-s-ga-nv-tsv a-gu-yv-do-di; na-s-gi-ye-no hi-a sa-quo nu-dv-ne-le-i, na-hi-yu u-wa-sv u-da-li-s-go-lv-ta-nv.


For the law maketh men high priests which have infirmity; but the word of the oath, which was since the law, maketh the Son, who is consecrated for evermore.
ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏰᏃ ᏴᏫ ᏗᏂᏩᎾᎦᎳ ᏄᏂᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ ᏄᏅᏁᎰᎢ; ᎧᏁᏨᎯᏍᎩᏂ ᎠᏎᎵᏔᏅᎯ ᎠᏍᏓᏱᏗᏍᏔᏅᎯ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎤᎵᏁᏨ ᎣᏂ ᏧᎵᏁᏤᎢ, ᎤᏪᏥ [ᎠᏥᎸᎨᎶᎯ] ᏄᏩᏁᎴ ᎾᏍᎩ ᏂᎪᎯᎸ ᎦᎷᎶᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ.
Di-ka-hna-wa-dv-s-di-ye-no yv-wi di-ni-wa-na-ga-la nu-ni-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--a-ne-lo-hi nu-nv-ne-ho-i; ka-ne-tsv-hi-s-gi-ni a-se-li-ta-nv-hi a-s-da-yi-di-s-ta-nv-hi ge-sv-i, na-s-gi di-ka-hna-wa-dv-s-di u-li-ne-tsv o-ni tsu-li-ne-tse-i, u-we-tsi [a-tsi-lv-ge-lo-hi] nu-wa-ne-le na-s-gi ni-go-hi-lv ga-lu-lo-gi ni-ge-sv-na tsi-gi.