Unto the angel of the church of Ephesus write; These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks;
ᎡᏈᏌ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᏗᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏫᏲᏪᎳᏏ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏫᏂᏪᏏ ᎠᏗᎭ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎦᎵᏉᎩ ᏃᏈᏏ ᎠᎦᏘᏏᏗᏢ ᎤᏬᏰᏂ ᏥᏚᏒᎦᎳ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏤᏙᎭ ᎠᏰᎵ ᏕᎦᎧᎲ ᎦᎵᏉᎩ ᏗᏨᏙᏍᏗ ᏗᎦᎪᏙᏗᏱ ᎠᏕᎸ ᏓᎶᏂᎨ ᏗᎪᏢᏔᏅᎯ.
E-qui-sa tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv di-ka-hna-wa-di-do-hi wi-yo-we-la-si hi-a na-s-gi wi-ni-we-si a-di-ha na-s-gi na ga-li-quo-gi no-qui-si a-ga-ti-si-di-tlv u-wo-ye-ni tsi-du-sv-ga-la, na-s-gi na tse-do-ha a-ye-li de-ga-ka-hv ga-li-quo-gi di-tsv-do-s-di di-ga-go-do-di-yi a-de-lv da-lo-ni-ge di-go-tlv-ta-nv-hi.


I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars:
ᏥᎦᏔᎭ ᏄᏍᏛ ᏕᏣᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ, ᎠᎴ ᎯᎩᎵᏲᎬᎢ, ᎠᎴ ᎲᏂᏗᏳ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎤᏁᎳᎩ ᏗᎦᎮᎵᏎᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏂᏲ ᏥᎩ; ᎠᎴ ᏘᎪᎵᏰᎥᎯ ᎢᎩ ᎾᏍᎩ ᎣᎩᏅᏏᏛ ᏣᎾᏗᎭ ᎾᏍᎩᏃ ᏄᏍᏛᎾ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᏣᏙᎴᎰᏒ ᎠᏂᏰᎪᎩ ᎨᏒᎢ;
Tsi-ga-ta-ha nu-s-dv de-tsa-lv-wi-s-da-ne-hv-i, a-le hi-gi-li-yo-gv-i, a-le hv-ni-di-yu ge-sv-i, a-le u-ne-la-gi di-ga-he-li-se-di ni-ge-sv-na ge-sv na-s-gi na u-ni-yo tsi-gi; a-le ti-go-li-ye-v-hi i-gi na-s-gi o-gi-nv-si-dv tsa-na-di-ha na-s-gi-no nu-s-dv-na ge-sv-i, a-le tsa-do-le-ho-sv a-ni-ye-go-gi ge-sv-i;


And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast laboured, and hast not fainted.
ᎠᎴ ᎤᏁᎳᎩ ᏤᎵᏎᏅ, ᎠᎴ ᎲᏂᏗᏳ ᎨᏒᎩ, ᎠᎴ ᏓᏆᏙᎥ ᏅᏧᎵᏍᏙᏔᏅ ᎯᎩᎵᏲᎬᎩ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᏱᏗᏣᏯᏪᏤᎢ.
A-le u-ne-la-gi tse-li-se-nv, a-le hv-ni-di-yu ge-sv-gi, a-le da-qua-do-v nv-tsu-li-s-do-ta-nv hi-gi-li-yo-gv-gi, a-le v-tla yi-di-tsa-ya-we-tse-i.


Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.
ᎠᏎᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᎢᎬᏰᎵᏎᎭ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎢᎬᏱᏱ ᏍᎩᎨᏳᎯᏳ ᏄᎵᏍᏔᏅ ᏕᏣᏲᏒᎢ.
A-se-no go-hu-s-di i-gv-ye-li-se-ha, nv-di-ga-li-s-do-di-ha i-gv-yi-yi s-gi-ge-yu-hi-yu nu-li-s-ta-nv de-tsa-yo-sv-i.


Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎭᏅᏓᏓ ᎾᎿᎭᏗᏣᎶᎠᏒᎢ, ᎠᎴ ᎯᏁᏟᏴᎾ ᏣᏓᏅᏛᎢ, ᎠᎴ ᎢᎬᏱᏱ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᏗᏣᎸᏫᏍᏓᏏ; ᎢᏳᏃ ᎾᏍᎩ ᏂᏣᏛᏁᎸᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ, ᏞᎩᏳ ᏓᎬᎷᏤᎵ, ᎠᎴ ᏓᏥᎧᎲᏏ ᎠᏨᏍᏙᏗ ᎦᎪᏙᏗ ᏣᏤᎵᎦ, ᎢᏳᏃ ᏂᏣᏁᏟᏴᏒᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᏣᏓᏅᏛᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di ha-nv-da-da na-hna di-tsa-lo-a-sv-i, a-le hi-ne-tli-yv-na tsa-da-nv-dv-i, a-le i-gv-yi-yi di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv di-tsa-lv-wi-s-da-si; i-yu-no na-s-gi ni-tsa-dv-ne-lv-na i-ge-se-s-di, tle-gi-yu da-gv-lu-tse-li, a-le da-tsi-ka-hv-si a-tsv-s-do-di ga-go-do-di tsa-tse-li-ga, i-yu-no ni-tsa-ne-tli-yv-sv-na i-ge-se-s-di tsa-da-nv-dv-i.


But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate.
ᎯᎠᏍᎩᏂᏃᏅ ᏂᎤᏍᏗ ᎢᏣᎭ, ᎾᏍᎩ ᎢᎯᏂᏆᏘᎭ ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᎠᏂᏂᎦᎴᏓᏂ, ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᎠᏴ ᏥᏥᏂᏆᏘᎭ.
Hi-a-s-gi-ni-no-nv ni-u-s-di i-tsa-ha, na-s-gi i-hi-ni-qua-ti-ha du-ni-lv-wi-s-da-ne-hv A-ni-ni-ga-le-da-ni, na-s-gi na-s-quo a-yv tsi-tsi-ni-qua-ti-ha.


He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.
ᎩᎶ ᎦᎵᎷᎨᏍᏗ ᏩᏛᎬᎦ ᎠᏓᏅᏙ ᏂᏕᎦᏪᏎᎲ ᎫᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒᎢ; ᎩᎶ ᎠᏓᏎᎪᎩᏍᎨᏍᏗ ᏓᏥᏯᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎵ ᎤᎵᏍᏓᏴᏙᏗᏱ ᎤᏓᏔᏅᎯ ᏡᎬ ᎬᏂᏛ ᎠᏓᏁᎯ, ᎾᏍᎩ ᎠᏰᎵ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵ ᎠᏫᏒᏗᏱ ᏥᏡᎦ.
Gi-lo ga-li-lu-ge-s-di wa-dv-gv-ga A-da-nv-do ni-de-ga-we-se-hv gu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-wa-di-sv-i; gi-lo a-da-se-go-gi-s-ge-s-di da-tsi-ya-li-s-go-lv-da-ne-li u-li-s-da-yv-do-di-yi u-da-ta-nv-hi tlu-gv gv-ni-dv a-da-ne-hi, na-s-gi a-ye-li U-ne-la-nv-hi u-tse-li a-wi-sv-di-yi tsi-tlu-ga.


And unto the angel of the church in Smyrna write; These things saith the first and the last, which was dead, and is alive;
ᏑᎹᏂᏃ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᏗᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏫᏲᏪᎳᏏ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏫᏂᏪᏏ ᎠᏗᎭ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎢᎬᏱᏱ ᎠᎴ ᎤᎵᏍᏆᎸᏗ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏲᎱᏒᎯ ᏥᎨᏒ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏤᎭ.
Su-ma-ni-no tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv di-ka-hna-wa-di-do-hi wi-yo-we-la-si; hi-a na-s-gi wi-ni-we-si a-di-ha na-s-gi na i-gv-yi-yi a-le u-li-s-qua-lv-di, na-s-gi na u-yo-hu-sv-hi tsi-ge-sv a-le na-s-gi tse-ha.


I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.
ᏥᎦᏔᎭ ᏄᏍᏛ ᏕᏣᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ, ᎠᎴ ᎤᏕᏯᏙᏗ ᏂᏣᎵᏍᏓᏁᎲᎢ, ᎠᎴ ᎤᏲ ᏂᏣᏛᎿᎭᏕᎬᎢ,^ᎠᏎᏃ ᏤᎿᎭᎢᏳ. ᎠᎴ ᏥᎦᏔᎭ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᏐᏢᎢᏍᏙᏗ ᎨᏒ ᎣᏥᏧᏏ ᎠᎾᏗᏍᎩ, ᎾᏍᎩᏃ ᏄᏍᏛᎾ ᏥᎩ, ᏎᏓᏂᏉᏍᎩᏂ ᎤᏤᎵ ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᎠᏁᎳ ᏥᎩ.
Tsi-ga-ta-ha nu-s-dv de-tsa-lv-wi-s-da-ne-hv-i, a-le u-de-ya-do-di ni-tsa-li-s-da-ne-hv-i, a-le u-yo ni-tsa-dv-hna-de-gv-i,^a-se-no tse-hna-i-yu. A-le tsi-ga-ta-ha na-s-gi u-ni-so-tlv-i-s-do-di ge-sv O-tsi-tsu-si a-na-di-s-gi, na-s-gi-no nu-s-dv-na tsi-gi, Se-da-ni-quo-s-gi-ni u-tse-li di-ga-la-wi-i-s-di-yi a-ne-la tsi-gi.


Fear none of those things which thou shalt suffer: behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.
ᏞᏍᏗ ᏣᏍᎦᎸᎩ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏣᎩᎵᏲᎢᏍᏗ ᏥᎩ; ᎬᏂᏳᏉ ᎠᏍᎩᎾ ᏂᎯ ᎢᏣᏓᏡᎬ ᎩᎶ ᏗᏓᏍᏚᏗᏱ ᏙᏓᏥᏴᏔᏂ ᎡᏥᎪᎵᏰᏗᏱ; ᎠᏍᎪᎯᏃ ᏧᏒᎯᏛ ᏓᏥᎩᎵᏲᏥ; ᎤᎵᏂᎩᏛ ᏘᎧᎿᎭᏩᏚᎦ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎬᏗᏍᎩ, ᎠᎵᏍᏚᎶᏃ ᎬᏂᏛ ᎠᏓᏁᎯ ᏓᎬᏅᏁᎵ.
Tle-s-di tsa-s-ga-lv-gi na-s-gi na tsu-da-le-nv-dv tsa-gi-li-yo-i-s-di tsi-gi; gv-ni-yu-quo a-s-gi-na ni-hi i-tsa-da-tlu-gv gi-lo di-da-s-du-di-yi do-da-tsi-yv-ta-ni e-tsi-go-li-ye-di-yi; a-s-go-hi-no tsu-sv-hi-dv da-tsi-gi-li-yo-tsi; u-li-ni-gi-dv ti-ka-hna-wa-du-ga a-yo-hu-hi-s-di ge-sv gv-di-s-gi, a-li-s-du-lo-no gv-ni-dv a-da-ne-hi da-gv-nv-ne-li.


He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; He that overcometh shall not be hurt of the second death.
ᎩᎶ ᎦᎵᎷᎨᏍᏗ, ᏩᏛᎬᎦ ᎠᏓᏅᏙ ᏂᏕᎦᏪᏎᎲ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒᎢ; ᎩᎶ ᎠᏓᏎᎪᎩᏍᎨᏍᏗ ᏔᎵᏁ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏩᏁᏗ ᏱᎨᏎᏍᏗ.
Gi-lo ga-li-lu-ge-s-di, wa-dv-gv-ga A-da-nv-do ni-de-ga-we-se-hv tsu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-wa-di-sv-i; gi-lo a-da-se-go-gi-s-ge-s-di ta-li-ne a-yo-hu-hi-s-di ge-sv v-tla go-hu-s-di u-wa-ne-di yi-ge-se-s-di.


And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he which hath the sharp sword with two edges;
ᏆᎦᎹᏃ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᏗᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏫᏲᏪᎳᏏ, ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏫᏂᏪᏏ ᎠᏗᎭ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏰᎳᏍᏗ-ᎦᏅᎯᏛ ᎢᏧᎳᏗᏢ ᏗᎪᏍᏓᏯ ᏥᎦᏁᎭ.
Qua-ga-ma-no tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv di-ka-hna-wa-di-do-hi wi-yo-we-la-si, hi-a na-s-gi wi-ni-we-si a-di-ha na-s-gi na a-ye-la-s-di--ga-nv-hi-dv i-tsu-la-di-tlv di-go-s-da-ya tsi-ga-ne-ha.


I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth.
ᏥᎦᏔᎭ ᏄᏍᏛ ᏕᏣᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ, ᎠᎴ ᎾᎿᎭᎮᎲᎢ, ᎾᎿᎭᏎᏓᏂ ᎤᏪᏘᏱ ᎨᏒᎢ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏍᏓᏱᏳ ᏕᏣᏂᏴᏒ ᏓᏆᏙᎥᎢ, ᎠᎴ ᏂᏣᏓᏱᎸᎾ ᎨᏒ ᎠᏆᏤᎵ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒᎢ, ᎾᎯᏳᎢ ᎥᏗᏆᏏ ᎤᏓᎵᏓᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎠᎩᏃᎮᏍᎩ ᏄᎵᏍᏔᏅ, ᎾᏍᎩ ᏂᎯ ᎢᏤᎲ ᏣᏥᎸᎩ, ᎾᎿᎭᏎᏓᏂ ᏒᎲᎢ.
Tsi-ga-ta-ha nu-s-dv de-tsa-lv-wi-s-da-ne-hv-i, a-le na-hna he-hv-i, na-hna Se-da-ni u-we-ti-yi ge-sv-i; a-le na-s-gi a-s-da-yi-yu de-tsa-ni-yv-sv da-qua-do-v-i, a-le ni-tsa-da-yi-lv-na ge-sv a-qua-tse-li go-hi-yu-di ge-sv-i, na-hi-yu-i V-di-qua-si u-da-li-da-s-di ni-ge-sv-na a-gi-no-he-s-gi nu-li-s-ta-nv, na-s-gi ni-hi i-tse-hv tsa-tsi-lv-gi, na-hna Se-da-ni sv-hv-i.


But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication.
ᎠᏎᏃ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏳᏓᎴᎩ ᎡᏍᎦ ᎬᏰᎸᎾᎲ ᎢᎩ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎾᎿᎭᏕᏣᎧᎲ ᏇᎳᎻ ᏓᏕᏲᎲᏍᎬ ᏧᏂᏂᏴᎯ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏇᎳᎻ ᏇᎳᎩ ᏧᏪᏲᏁ ᎢᎬᏱᏗᏢ ᏧᏁᏗᏱ ᏧᏃᏕᎯᎯ ᎢᏏᎵ ᏧᏪᏥ, ᎾᏍᎩ ᎤᏂᎩᏍᏗᏱ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏗᏰᎸᎯ ᏗᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ, ᎠᎴ ᎤᏕᎵᏛ ᏧᎾᏂᏏᏗᏱ.
A-se-no i-lv-s-gi i-yu-da-le-gi e-s-ga gv-ye-lv-na-hv i-gi, nv-di-ga-li-s-do-di-ha na-hna de-tsa-ka-hv Que-la-mi da-de-yo-hv-s-gv tsu-ni-ni-yv-hi, na-s-gi na Que-la-mi Que-la-gi tsu-we-yo-ne i-gv-yi-di-tlv tsu-ne-di-yi tsu-no-de-hi-hi I-si-li tsu-we-tsi, na-s-gi u-ni-gi-s-di-yi U-ne-la-nv-hi di-ye-lv-hi di-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi, a-le u-de-li-dv tsu-na-ni-si-di-yi.


So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate.
ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᏙᏣᎧᎭ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏧᏂᏂᏴᎯ ᏓᎾᏕᏲᎲᏍᎬ ᎠᏂᏂᎦᎴᏓᏂ, ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᏥᏥᏂᏆᏘᎭ.
a-le na-s-quo do-tsa-ka-ha na-s-gi na tsu-ni-ni-yv-hi da-na-de-yo-hv-s-gv A-ni-ni-ga-le-da-ni, na-s-gi a-yv tsi-tsi-ni-qua-ti-ha.


Repent; or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth.
ᎯᏁᏟᏴᎾ ᏣᏓᏅᏛᎢ; ᎢᏳᏃ ᎾᏍᎩ ᏂᏣᏛᏁᎸᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᏞᎩᏳ ᏓᎬᎷᏤᎵ, ᎠᎴ ᏙᏓᎬᏯᏟᏴᎡᎵ ᎠᏰᎳᏍᏗᎦᏅᎯᏛ ᎬᏗ ᏥᎰᎵ ᎤᎦᏌᏛᎢ.
Hi-ne-tli-yv-na tsa-da-nv-dv-i; i-yu-no na-s-gi ni-tsa-dv-ne-lv-na i-ge-se-s-di tle-gi-yu da-gv-lu-tse-li, a-le do-da-gv-ya-tli-yv-e-li a-ye-la-s-di-ga-nv-hi-dv gv-di tsi-ho-li u-ga-sa-dv-i.


He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth it.
ᎩᎶ ᎦᎵᎷᎨᏍᏗ ᏩᏛᎬᎦ ᎠᏓᏅᏙ ᏂᏕᎦᏪᏎᎲ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒᎢ; ᎩᎶ ᎠᏓᏎᎪᎩᏍᎨᏍᏗ ᏓᏥᏁᎵ ᎤᎵᏍᏓᏴᏙᏗ ᎬᏍᎦᎳᏅᎯ ᎹᎾ, ᎠᎴ ᎤᏁᎬ ᏅᏯ ᏓᏥᏁᎵ, ᎠᎴ ᏅᏲᎯ ᎪᏪᎴᏍᏗ ᎢᏤ ᏧᏙᏍᏙᏗ, ᎾᏍᎩ ᎩᎶ ᎾᎦᏔᎲᎾ Ꮎ ᏅᏯ ᎠᏥᏁᎸᎯ ᎤᏩᏒ.
Gi-lo ga-li-lu-ge-s-di wa-dv-gv-ga A-da-nv-do ni-de-ga-we-se-hv tsu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-wa-di-sv-i; gi-lo a-da-se-go-gi-s-ge-s-di da-tsi-ne-li u-li-s-da-yv-do-di gv-s-ga-la-nv-hi ma-na, a-le u-ne-gv nv-ya da-tsi-ne-li, a-le nv-yo-hi go-we-le-s-di i-tse tsu-do-s-do-di, na-s-gi gi-lo na-ga-ta-hv-na na nv-ya a-tsi-ne-lv-hi u-wa-sv.


And unto the angel of the church in Thyatira write; These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass;
ᏓᏱᏓᎵᏃ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏗᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏫᏲᏪᎳᏏ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏫᏂᏪᏏ ᎠᏗᎭ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏗᎦᏙᎵ ᎠᏥᎸ ᎠᏓᏪᎵᎩᏍᎩ ᎾᏍᎩᏯ ᏥᎩ, ᏧᎳᏏᏕᏂᏃ ᎥᏣᏱ ᎬᏩᏔᎷᎩᏍᎩ ᎾᏍᎩᏯ ᏥᎩ;
Da-yi-da-li-no u-na-da-tlu-gv tsu-na-ne-lo-di di-ka-hna-wa-di-do-hi wi-yo-we-la-si; Hi-a na-s-gi wi-ni-we-si a-di-ha U-ne-la-nv-hi U-we-tsi, na-s-gi na di-ga-do-li a-tsi-lv a-da-we-li-gi-s-gi na-s-gi-ya tsi-gi, tsu-la-si-de-ni-no v-tsa-yi gv-wa-ta-lu-gi-s-gi na-s-gi-ya tsi-gi;


I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works; and the last to be more than the first.
ᏥᎦᏔᎭ ᏄᏍᏛ ᏕᏣᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ, ᎠᎴ ᏣᏓᎨᏳᏒᎢ, ᎠᎴ ᏕᎭᏓᏁᎳᏁᎲᎢ, ᎠᎴ ᏦᎯᏳᏒᎢ, ᎠᎴ ᎲᏂᏗᏳ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᏄᏍᏛ ᏕᏣᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ; ᎤᎵᏍᏆᎸᏗᏃ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᎨᏒ ᎡᏍᎦᏉ ᎢᎬᏱᏱ.
Tsi-ga-ta-ha nu-s-dv de-tsa-lv-wi-s-da-ne-hv-i, a-le tsa-da-ge-yu-sv-i, a-le de-ha-da-ne-la-ne-hv-i, a-le tso-hi-yu-sv-i, a-le hv-ni-di-yu ge-sv-i, a-le nu-s-dv de-tsa-lv-wi-s-da-ne-hv-i; u-li-s-qua-lv-di-no u-tli i-ga-i ge-sv e-s-ga-quo i-gv-yi-yi.


Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols.
ᎠᏎᏃ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏳᏓᎴᎩ ᎪᎱᏍᏗ ᎡᏍᎦ ᎬᏰᎸᎾᏁᎲ ᎢᎩ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎤᏁᎳᎩ ᏥᏰᎵᏎᎭ Ꮎ ᎠᎨᏴ ᏤᏏᏈᎵ, ᎦᏙᎴᎣᏍᎩ ᎠᏴ ᏣᏗᎭ, ᏧᏪᏲᏗᏱ ᎠᎴ ᏧᎶᏄᎮᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏩᏂᏐᏗᏱ ᎤᏕᎴᏛ ᏧᎾᏂᏏᏗᏱ ᏗᏆᏤᎵ ᎦᏥᏅᏏᏛ, ᎠᎴ ᎤᏂᎩᏍᏗᏱ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏗᏰᎸᎯ ᏗᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ.
A-se-no i-lv-s-gi i-yu-da-le-gi go-hu-s-di e-s-ga gv-ye-lv-na-ne-hv i-gi, nv-di-ga-li-s-do-di-ha u-ne-la-gi tsi-ye-li-se-ha na a-ge-yv Tse-si-qui-li, ga-do-le-o-s-gi a-yv tsa-di-ha, tsu-we-yo-di-yi a-le tsu-lo-nu-he-di-yi na-s-gi i-yu-wa-ni-so-di-yi u-de-le-dv tsu-na-ni-si-di-yi di-qua-tse-li ga-tsi-nv-si-dv, a-le u-ni-gi-s-di-yi U-ne-la-nv-hi di-ye-lv-hi di-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi.


And I gave her space to repent of her fornication; and she repented not.
ᎠᎴ ᏥᎳᏅᏓᏕᎸᎩ ᎤᏲ ᎤᏰᎸᏗᏱ ᎤᏕᎵᏛ ᏚᏂᏏᏂᏙᎸᎢ; ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎤᏲ ᏳᏰᎸᏁᎢ.
A-le tsi-la-nv-da-de-lv-gi u-yo u-ye-lv-di-yi u-de-li-dv du-ni-si-ni-do-lv-i; a-se-no v-tla u-yo yu-ye-lv-ne-i.


Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds.
ᎬᏂᏳᏉ ᎠᏤᏍᏙᎩᎯ ᏮᏓᏥᏯᏓᎡᏏ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎤᏕᎵᏛ ᏗᎾᏂᏏᎲᏍᎩ ᎤᏣᏘ ᏓᎦᏥᏯᏕᏯᏙᏔᏂ ᎢᏳᏃ ᎤᏲ ᏄᏂᏁᏟᏴᏛ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ.
Gv-ni-yu-quo a-tse-s-do-gi-hi wv-da-tsi-ya-da-e-si, a-le na-s-gi u-de-li-dv di-na-ni-si-hv-s-gi u-tsa-ti da-ga-tsi-ya-de-ya-do-ta-ni i-yu-no u-yo nu-ni-ne-tli-yv-dv i-ge-se-s-di du-ni-lv-wi-s-da-ne-hv-i.


And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts: and I will give unto every one of you according to your works.
ᏧᏪᏥᏃ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᏙᏓᎦᏥᎢᏍᏔᏂ; ᏂᎦᏗᏳᏃ ᏓᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒ ᎠᏂᎦᏔᎮᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᏗᏥᎪᎵᏰᏍᎩ ᎨᏒ ᎤᏕᎵᏛ ᎨᏒ ᎠᎴ ᏧᏂᎾᏫ; ᎠᎴ ᏓᏨᏁᎵ ᏂᏥᎥ ᎢᏥᏏᏴᏫᎭ ᎨᏒ ᎾᏍᎩᏯ ᏄᏍᏛ ᏕᏥᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎢ.
Tsu-we-tsi-no a-yo-hu-hi-s-di ge-sv do-da-ga-tsi-i-s-ta-ni; ni-ga-di-yu-no da-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-wa-di-sv a-ni-ga-ta-he-s-di na-s-gi a-yv di-tsi-go-li-ye-s-gi ge-sv u-de-li-dv ge-sv a-le tsu-ni-na-wi; a-le da-tsv-ne-li ni-tsi-v i-tsi-si-yv-wi-ha ge-sv na-s-gi-ya nu-s-dv de-tsi-lv-wi-s-da-ne-lv-i.


But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.
ᏂᎯᏍᎩᏂ ᎢᏨᏲᏎᎭ, ᎠᎴ ᎠᏂᏐᎢ ᏓᏱᏓᎵ ᎠᏁᎯ, ᎾᏍᎩ ᎾᏂᎥ ᎯᎠ ᏗᏕᏲᏗ ᎨᏒ ᏄᏂᎲᎾ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏄᏂᎦᏙᎥᏒᎾ ᎾᎭᏫᏂᏴ ᏎᏓᏂ ᎤᏤᎵᎦ, ᏣᎾᏗᎭ; ᎥᏝ ᏅᏩᏓᎴ ᎦᎨᏛ ᏴᎨᏨᏐᏈᎸᎦ;
Ni-hi-s-gi-ni i-tsv-yo-se-ha, a-le a-ni-so-i Da-yi-da-li a-ne-hi, Na-s-gi na-ni-v hi-a di-de-yo-di ge-sv nu-ni-hv-na, a-le na-s-gi nu-ni-ga-do-v-sv-na na-ha-wi-ni-yv Se-da-ni u-tse-li-ga, tsa-na-di-ha; v-tla nv-wa-da-le ga-ge-dv yv-ge-tsv-so-qui-lv-ga;


But that which ye have already hold fast till I come.
ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ Ꮎ ᎦᏳᎳ ᏥᏥᎭ ᏕᏥᏂᏴᏎᏍᏗ ᎬᏂ ᎢᏥᎷᏨᎭ.
Na-s-gi-s-gi-ni na ga-yu-la tsi-tsi-ha de-tsi-ni-yv-se-s-di gv-ni i-tsi-lu-tsv-ha.


And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:
ᎩᎶᏍᎩᏂ ᎠᏓᏎᎪᎩᏍᎨᏍᏗ ᎠᎴ ᎠᏍᏆᏂᎪᏗᏍᎨᏍᏗ ᎠᏆᏤᎵ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᎬᎵᏍᏆᏗᏍᎩ, ᎾᏍᎩ ᏓᏥᏁᎵ ᏧᏎᎪᎩᏍᏗᏱ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ.
Gi-lo-s-gi-ni a-da-se-go-gi-s-ge-s-di a-le a-s-qua-ni-go-di-s-ge-s-di a-qua-tse-li di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv gv-li-s-qua-di-s-gi, na-s-gi da-tsi-ne-li tsu-se-go-gi-s-di-yi tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi.


And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of my Father.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏙᏛᏘᏂᏙᎵ ᎠᏙᎳᏅᏍᏗ ᏔᎷᎩᏍᎩ ᎪᏢᎳᏅᎯ ᏓᎬᏔᏂ; ᎠᎴ ᏗᏩᎵ ᏥᏕᎦᏓᏬᏗᏍᎪᎢ ᎾᏍᎩᏯ ᏙᏓᎦᏓᏬᏔᏂ; ᎾᏍᎩᏯ ᏓᎩᏲᎯᏎᎸ ᎡᏙᏓ.
A-le na-s-gi do-dv-ti-ni-do-li a-do-la-nv-s-di ta-lu-gi-s-gi go-tlv-la-nv-hi da-gv-ta-ni; a-le di-wa-li tsi-de-ga-da-wo-di-s-go-i na-s-gi-ya do-da-ga-da-wo-ta-ni; na-s-gi-ya da-gi-yo-hi-se-lv E-do-da.


And I will give him the morning star.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏓᏥᏁᎵ ᏑᎾᎴ ᎡᎯᏃᏈᏏ.
A-le na-s-gi na da-tsi-ne-li su-na-le e-hi-no-qui-si.


He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
ᎩᎶ ᎦᎵᎷᎨᏍᏗ ᏩᏛᎬᎦ ᎠᏓᏅᏙ ᏂᏕᎦᏪᏎᎲ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒᎢ.
Gi-lo ga-li-lu-ge-s-di wa-dv-gv-ga A-da-nv-do ni-de-ga-we-se-hv tsu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-wa-di-sv-i.