And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars:
ᎦᎸᎶᎢᏃ ᎦᎸᏉᏗ ᎤᏰᎸᏛ ᎤᎾᏄᎪᏨᎩ; ᎠᎨᏴ ᏅᏙ ᎢᎦ-ᎡᎯ ᎤᏄᏬᏍᏛᎩ, ᏅᏙᏃ ᏒᏃᏱ-ᎡᎯ ᎤᎳᏍᏓᎥᎩ, ᎤᎵᏍᏚᎸᎩᏃ ᎠᎵᏍᏚᎶ ᏔᏔᏚ ᏃᏈᏏ ᏗᎪᏢᏔᏅᎯ.
Ga-lv-lo-i-no ga-lv-quo-di u-ye-lv-dv u-na-nu-go-tsv-gi; a-ge-yv nv-do i-ga--e-hi u-nu-wo-s-dv-gi, nv-do-no sv-no-yi--e-hi u-la-s-da-v-gi, u-li-s-du-lv-gi-no a-li-s-du-lo ta-ta-du no-qui-si di-go-tlv-ta-nv-hi.


And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.
ᎾᏍᎩᏃ ᎦᏁᎵᏛ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ, ᎤᏪᎷᏅᎩ ᎠᎴ ᎤᎾᏄᎪᏫᏏᏕᎾ ᎨᏒᎩ, ᎠᎴ ᎡᎯᏍᏗ ᎤᏓᏅᏛ ᎤᏚᎵᏍᎬᎩ ᎤᎾᏄᎪᏫᏍᏗᏱ [ᎠᏲᎵ.]
Na-s-gi-no ga-ne-li-dv ge-sv i-yu-s-di, u-we-lu-nv-gi a-le u-na-nu-go-wi-si-de-na ge-sv-gi, a-le e-hi-s-di u-da-nv-dv u-du-li-s-gv-gi u-na-nu-go-wi-s-di-yi [a-yo-li.]


And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven heads and ten horns, and seven crowns upon his heads.
ᎠᎴ ᏅᏩᏓᎴ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᎤᎾᏄᎪᏨᎩ ᎦᎸᎳᏗ; ᎠᎴ ᎬᏂᏳᏉ ᎤᏔᏅ ᎩᎦᎨ ᎢᎾᏛ [ᏫᏥᎪᎥᎩ,] ᎦᎸᏉᎩ ᏓᏍᎫᏓᏛᎩ, ᎠᎴ ᎠᏍᎪᎯ ᏕᎤᎷᎬᎩ, ᎠᎴ ᎦᎵᏉᎩ ᏚᎵᏍᏚᎸᎩ ᏓᏍᎫᏓᏛᎢ.
A-le nv-wa-da-le u-s-qua-ni-go-di u-na-nu-go-tsv-gi ga-lv-la-di; a-le gv-ni-yu-quo u-ta-nv gi-ga-ge i-na-dv [wi-tsi-go-v-gi,] ga-lv-quo-gi da-s-gu-da-dv-gi, a-le a-s-go-hi de-u-lu-gv-gi, a-le ga-li-quo-gi du-li-s-du-lv-gi da-s-gu-da-dv-i.


And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born.
ᎦᏂᏓᏛᏃ ᏃᏈᏏ ᎦᎸᎳᏗ ᎠᏂᎧᎸ ᏦᎢ ᎢᏗᎦᏛᎯ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᏌᏉ ᎢᏳᏪᏨᎯ ᏕᎤᏎᏒᏔᏅᎩ, ᎠᎴ ᎦᏙᎯ ᏫᏚᏗᏅᏒᎩ; ᎢᎾᏛᏃ ᎢᎬᏱᏗᏢ ᎤᎴᏅᎩ ᎠᎨᏴ ᏄᏛᏅᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏄᎪᏫᏏᏕᎾ [ᎠᏲᎵ] ᎾᏍᎩ ᎤᏕᏃᏅᎯᏉ ᎤᏪᏯᎣᎲᏍᏗᏱ ᎤᏰᎸᏒᎩ.
Ga-ni-da-dv-no no-qui-si ga-lv-la-di a-ni-ka-lv tso-i i-di-ga-dv-hi ge-sv na-s-gi sa-quo i-yu-we-tsv-hi de-u-se-sv-ta-nv-gi, a-le ga-do-hi wi-du-di-nv-sv-gi; i-na-dv-no i-gv-yi-di-tlv u-le-nv-gi a-ge-yv nu-dv-nv-i, na-s-gi u-na-nu-go-wi-si-de-na [a-yo-li] na-s-gi u-de-no-nv-hi-quo u-we-ya-o-hv-s-di-yi u-ye-lv-sv-gi.


And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and to his throne.
ᎠᏍᎦᏯᏃ ᎠᏲᎵ ᎤᎾᏄᎪᏫᏒᎩ ᎾᏍᎩ ᎠᏙᎳᏅᏍᏗ ᏔᎷᎩᏍᎩ ᎪᏢᏔᏅᎯ ᎤᏮᏙᏗ ᎨᏒᎩ ᏗᎬᏩᏁᎶᏙᏗᏱ ᎢᏳᏩᏁᏗᏱ ᏂᎦᏛ ᎤᎾᏓᏤᎵᏛ ᏓᏁᏩᏗᏒ ᏴᏫ; ᎾᏍᎩ ᎤᏪᏥ ᎤᏁᎳᏅᏱ ᏩᏥᏅᏍᏔᏅᎩ, ᎠᎴ ᎤᎾᎳᏅᎯ ᎤᏪᏍᎩᎸᎢ.
A-s-ga-ya-no a-yo-li u-na-nu-go-wi-sv-gi na-s-gi a-do-la-nv-s-di ta-lu-gi-s-gi go-tlv-ta-nv-hi u-wv-do-di ge-sv-gi di-gv-wa-ne-lo-do-di-yi i-yu-wa-ne-di-yi ni-ga-dv u-na-da-tse-li-dv da-ne-wa-di-sv yv-wi; na-s-gi u-we-tsi U-ne-la-nv-yi wa-tsi-nv-s-ta-nv-gi, a-le U-na-la-nv-hi u-we-s-gi-lv-i.


And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there a thousand two hundred and threescore days.
ᎠᎨᏴᏃ ᎤᎵᏘᏒᎩ ᎢᎾᎨ ᏭᎶᏒᎩ, ᎾᎿᎭᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏛᏅᎢᏍᏓᏁᎸᎢ, ᎾᏍᎩ ᎠᎨᎳᏍᏗᏱ ᏌᏉ ᎢᏯᎦᏴᎵ ᏔᎵᏧᏈ ᏑᏓᎵᏍᎪᎯ ᏧᏒᎯᏛ.
A-ge-yv-no u-li-ti-sv-gi i-na-ge wu-lo-sv-gi, na-hna U-ne-la-nv-hi u-dv-nv-i-s-da-ne-lv-i, na-s-gi a-ge-la-s-di-yi sa-quo i-ya-ga-yv-li ta-li-tsu-qui su-da-li-s-go-hi tsu-sv-hi-dv.


And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,
ᏓᎿᎭᏩᏃ ᏄᎵᏍᏔᏅᎩ ᎦᎸᎳᏗ; ᎹᏱᎩᎵ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏧᏤᎵ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏚᎾᎵᎸᎩ ᏚᏂᎦᏘᎸᏒᎩ ᎢᎾᏛ; ᎢᎾᏛᏃ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏧᏤᎵ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏚᎾᏟᏴᎲᎩ,
Da-hna-wa-no nu-li-s-ta-nv-gi ga-lv-la-di; Ma-yi-gi-li a-le na-s-gi tsu-tse-li di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi du-na-li-lv-gi du-ni-ga-ti-lv-sv-gi i-na-dv; i-na-dv-no a-le na-s-gi tsu-tse-li di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi du-na-tli-yv-hv-gi,


And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.
ᎠᎴ ᎥᏝ ᏳᎾᏓᏎᎪᎩᏎᎢ; ᎥᏝ ᎠᎴ ᎿᎭᏉ ᎢᎸᎯᏳ ᏳᏂᏩᏛᎮ ᎦᎸᎳᏗ ᎤᎾᏕᏗᏱ.
A-le v-tla yu-na-da-se-go-gi-se-i; v-tla a-le hna-quo i-lv-hi-yu yu-ni-wa-dv-he ga-lv-la-di u-na-de-di-yi.


And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.
ᎾᏍᎩᏃ Ꮎ ᎤᏔᏅ ᎢᎾᏛ ᎠᏥᏄᎪᏫᏒᎩ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᎦᏴᎵ ᎢᎾᏛ, ᎠᏍᎩᎾ ᏣᎪᏎᎭ, ᎠᎴ ᏎᏓᏂ, ᎾᏍᎩ ᏥᏕᎦᎶᏄᎮᎭ ᏂᎬᎾᏛ ᎡᎶᎯ [ᎠᏁᎯ;] ᎾᏍᎩ ᏓᏰᏥᏄᎪᏫᏒᎩ ᎡᎶᎯ ᏓᏰᎦᏓᎢᏅᏒᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏧᏤᎵ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᎢᏧᎳᎭ ᏓᎨᏥᏄᎪᏫᏒᎩ.
Na-s-gi-no na u-ta-nv i-na-dv a-tsi-nu-go-wi-sv-gi, na-s-gi na a-ga-yv-li i-na-dv, A-s-gi-na tsa-go-se-ha, a-le Se-da-ni, na-s-gi tsi-de-ga-lo-nu-he-ha ni-gv-na-dv e-lo-hi [a-ne-hi;] na-s-gi da-ye-tsi-nu-go-wi-sv-gi e-lo-hi da-ye-ga-da-i-nv-sv-gi, a-le na-s-gi tsu-tse-li di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi i-tsu-la-ha da-ge-tsi-nu-go-wi-sv-gi.


And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.
ᎠᏆᏛᎦᏅᎩᏃ ᎠᏍᏓᏯ ᎧᏁᎬ ᎯᎠ ᏅᏗᎦᏪᏍᎬ ᎦᎸᎳᏗ, ᎿᎭᏉ ᎠᎵᏰᎢᎶᎦ ᎠᎵᏍᏕᎸᏙᏗ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎤᎵᏂᎩᏛ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎢᎦᏁᎳᏅᎯ ᎾᎿᎭᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎤᎵᏂᎩᏗᏳ ᎨᏒ ᎦᎶᏁᏛ ᎾᏍᎩ ᎤᏤᎵᎦ; ᎢᏓᎵᏅᏟᏰᏃ ᎨᏒ ᎤᏄᎯᏍᏗᏍᎩ ᎡᎳᏗ ᏩᎦᏓᎤᎦ; ᎾᏍᎩ ᏧᏄᎯᏍᏗᏍᎬ ᎢᎦᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏔᎲᎢ ᎢᎦ ᎠᎴ ᏒᏃᏱ ᏗᎬᏩᏜᏓᏍᏗ.
A-qua-dv-ga-nv-gi-no a-s-da-ya ka-ne-gv hi-a nv-di-ga-we-s-gv ga-lv-la-di, Hna-quo a-li-ye-i-lo-ga a-li-s-de-lv-do-di ge-sv a-le u-li-ni-gi-dv ge-sv-i, a-le I-ga-ne-la-nv-hi na-hna u-gv-wi-yu-hi ge-sv-i, a-le u-li-ni-gi-di-yu ge-sv Ga-lo-ne-dv na-s-gi u-tse-li-ga; i-da-li-nv-tli-ye-no ge-sv u-nu-hi-s-di-s-gi e-la-di wa-ga-da-u-ga; na-s-gi tsu-nu-hi-s-di-s-gv I-ga-ne-la-nv-hi a-ga-ta-hv-i i-ga a-le sv-no-yi di-gv-wa-dla-s-di.


And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death.
ᎠᎴ ᎬᏩᏎᎪᎩᏍᏔᏅᎩ ᎤᏃᏕᎾ ᎠᎩᎾ ᎤᎩᎬ, ᎠᎴ ᎬᏂᎨᏒ ᎾᏅᏁᎲ ᎤᏃᎯᏳᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏓᏅᏅ ᏂᏚᏂᎸᏉᏛᎾ ᎨᏒᎢ.
A-le gv-wa-se-go-gi-s-ta-nv-gi U-no-de-na a-gi-na u-gi-gv, a-le gv-ni-ge-sv na-nv-ne-hv u-no-hi-yu-sv-i, na-s-gi da-nv-nv ni-du-ni-lv-quo-dv-na ge-sv-i.


Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏣᎵᎮᎵᎩ ᏂᎦ ᎦᎸᎶᎢ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᏂᎯ ᎾᎿᎭᏥᏤᎭ. ᎤᏲᎢᏳ ᎢᏣᎵᏍᏓᏁᏗ ᎡᎶᎯ ᎢᏤᎯ, ᎠᎴ ᎠᎺᏉᎯ ᎢᏤᎯ! ᎠᏍᎩᎾᏰᏃ ᎢᏣᏠᎠᏎᎵᎦ, ᎤᏣᏘ ᎤᏔᎳᏬᏍᎬᎢ ᎠᎦᏔᎭᏰᏃ ᎤᏍᏆᎳᎯᏳ ᎨᏒ ᎠᎦᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di i-tsa-li-he-li-gi ni-ga ga-lv-lo-i ge-sv-i, a-le ni-hi na-hna tsi-tse-ha. U-yo-i-yu i-tsa-li-s-da-ne-di e-lo-hi i-tse-hi, a-le a-me-quo-hi i-tse-hi! a-s-gi-na-ye-no i-tsa-tlo-a-se-li-ga, u-tsa-ti u-ta-la-wo-s-gv-i a-ga-ta-ha-ye-no u-s-qua-la-hi-yu ge-sv a-ga-li-s-go-lv-da-ne-lv-i.


And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child.
ᎢᎾᏛᏃ ᎤᏙᎴᎰᏒ ᎦᏙᎯ ᏣᎦᏓᎢᏅᏒᎢ, ᎤᏕᏯᏙᏔᏅᎩ ᎠᎨᏴ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏍᎦᏯ ᎤᎾᏄᎪᏫᏒᎯ.
I-na-dv-no u-do-le-ho-sv ga-do-hi tsa-ga-da-i-nv-sv-i, u-de-ya-do-ta-nv-gi a-ge-yv na-s-gi na a-s-ga-ya u-na-nu-go-wi-sv-hi.


And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times, and half a time, from the face of the serpent.
ᎠᎨᏴᏃ ᏔᎵ ᏓᏥᏕᎸᎩ ᎠᏬᏎᎵ ᎤᏔᏅ ᏗᎧᏃᎨ, ᎾᏍᎩ ᎢᎾᎨ ᏭᏃᎯᎸᏍᏙᏗᏱ ᎠᏥᏰᎸᎾᏁᎸᎩ, ᎾᎿᎭᎤᏤᎵᎪᎯ ᏗᎨᏒᎢ, ᎾᎿᎭᎠᎨᎳᏍᏗᏱ ᏑᏕᏘᏴᏛ, ᎠᎴ ᏔᎵ ᏧᏕᏘᏴᏛ, ᎠᎴ ᎠᏰᎵ ᎢᏳᏕᏘᏴᏛ, ᎾᏍᎩ ᎠᏥᎧᎲᏍᏗᏱ ᎢᎾᏛ ᎠᎦᏔᎲᎢ.
A-ge-yv-no ta-li da-tsi-de-lv-gi a-wo-se-li u-ta-nv di-ka-no-ge, na-s-gi i-na-ge wu-no-hi-lv-s-do-di-yi a-tsi-ye-lv-na-ne-lv-gi, na-hna u-tse-li-go-hi di-ge-sv-i, na-hna a-ge-la-s-di-yi su-de-ti-yv-dv, a-le ta-li tsu-de-ti-yv-dv, a-le a-ye-li i-yu-de-ti-yv-dv, na-s-gi a-tsi-ka-hv-s-di-yi i-na-dv a-ga-ta-hv-i.


And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood.
ᎢᎾᏛᏃ ᎠᎰᎵ ᏓᏳᏄᎪᏫᏒᎩ ᎠᎹ ᏥᎦᏃᎱᎩᏍᎪ ᎾᏍᎩᏯᎢ, ᎠᎨᏴ ᎤᎨᎮᎩ ᎾᏍᎩ ᎦᏃᎱᎩᏍᎬ ᎤᏅᏍᏙᏗᏱ ᎤᏰᎸᏅᎩ.
I-na-dv-no a-ho-li da-yu-nu-go-wi-sv-gi a-ma tsi-ga-no-hu-gi-s-go na-s-gi-ya-i, a-ge-yv u-ge-he-gi na-s-gi ga-no-hu-gi-s-gv u-nv-s-do-di-yi u-ye-lv-nv-gi.


And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth.
ᎦᏙᎯᏃ ᎤᏍᏕᎸᎲᎩ ᎠᎨᏴ, ᎠᎴ ᎦᏙᎯ ᎤᏍᏚᎢᏒᎩ ᎠᎰᎵ ᎠᎴ ᎤᎩᏐᏅᎩ ᎦᏃᎱᎩᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎢᎾᏛ ᎠᎰᎵ ᏅᏓᏳᏄᎪᏫᏒᎯ.
Ga-do-hi-no u-s-de-lv-hv-gi a-ge-yv, a-le ga-do-hi u-s-du-i-sv-gi a-ho-li a-le u-gi-so-nv-gi ga-no-hu-gi-s-gv na-s-gi i-na-dv a-ho-li nv-da-yu-nu-go-wi-sv-hi.


And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.
ᎠᎴ ᎢᎾᏛ ᎤᎿᎭᎸᏤᎸᎩ ᎠᎨᏴ, ᎠᎴ ᏓᎿᎭᏩ ᎢᏧᏩᏁᏗᏱ ᎤᏰᎸᏅᎩ ᎤᎾᎵᏃᎯᏴᎯ ᎾᏍᎩ [ᎠᎨᏴ] ᎤᏁᏢᏔᏅᎯ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏂᏍᏆᏂᎪᏗᏍᎩ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏤᎵᎦ, ᎠᎴ ᎤᏂᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵ ᎪᎯᏳᏗᏍᎩ.
A-le i-na-dv u-hna-lv-tse-lv-gi a-ge-yv, a-le da-hna-wa i-tsu-wa-ne-di-yi u-ye-lv-nv-gi u-na-li-no-hi-yv-hi na-s-gi [a-ge-yv] u-ne-tlv-ta-nv-hi ge-sv-i, na-s-gi na a-ni-s-qua-ni-go-di-s-gi di-ka-hna-wa-dv-s-di U-ne-la-nv-hi tsu-tse-li-ga, a-le u-ni-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv u-tse-li go-hi-yu-di-s-gi.