And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having the seven last plagues; for in them is filled up the wrath of God.
ᏅᏩᏓᎴᏃ ᎤᏰᎸᏛ ᎦᎸᎳᏗ ᎠᎩᎪᎲᎩ, ᎦᎸᏉᏗ ᎠᎴ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ, ᎾᏍᎩ ᎦᎵᏉᎩ ᎢᏯᏂᏛ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏓᏂᏰᎲᎩ ᎦᎵᏉᎩ ᎢᏳᏓᎴᎩ ᎤᎵᏍᏆᎸᏗ ᎤᏕᏔᏙᏗ; ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏔᎳᏬᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᏂᎧᎵᏏᏏᎭ.
Nv-wa-da-le-no u-ye-lv-dv ga-lv-la-di a-gi-go-hv-gi, ga-lv-quo-di a-le u-s-qua-ni-go-di, na-s-gi ga-li-quo-gi i-ya-ni-dv di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi da-ni-ye-hv-gi ga-li-quo-gi i-yu-da-le-gi u-li-s-qua-lv-di u-de-ta-do-di; na-s-gi-ye-no U-ne-la-nv-hi u-ta-la-wo-hi-s-di ge-sv a-ni-ka-li-si-si-ha.


And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.
ᎠᎴ ᎠᎩᎪᎲᎩ ᎥᏓᎸ ᎠᏓᎨᏗ ᏗᎬᏩᎸᏌᏛ ᎾᏍᎩᏯᎢ ᎠᏥᎸ ᎤᏓᏑᏱ ᎨᏒᎩ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ Ꮎ [ᎥᎦᏥᎪᎥᎩ] ᏅᎩᏗᎦᏅᏌᏗ ᎤᎾᏓᎵᏁᎯᏕᎸᎯ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏣᎦᏟᎶᏍᏔᏅᎯ, ᎠᎴ ᎤᏤᎵ ᏧᏬᏪᎶᏙᏗ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏚᏙᎥ ᎢᎦᎢ ᎠᏎᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᏂᏙᎾᎥᎩ ᎥᏓᎸ ᎠᏓᎨᏗ ᏗᎬᏩᎸᏌᏛ ᎾᏍᎩᏯᎢ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏤᎵ ᏗᎧᏃᎩᏍᏙᏗ ᏓᏂᏁᎲᎩ
A-le a-gi-go-hv-gi v-da-lv a-da-ge-di di-gv-wa-lv-sa-dv na-s-gi-ya-i a-tsi-lv u-da-su-yi ge-sv-gi; a-le na-s-gi na [v-ga-tsi-go-v-gi] nv-gi-di-ga-nv-sa-di u-na-da-li-ne-hi-de-lv-hi, a-le na-s-gi na tsa-ga-tli-lo-s-ta-nv-hi, a-le u-tse-li tsu-wo-we-lo-do-di, a-le na-s-gi du-do-v i-ga-i a-se-s-di ge-sv-i, a-ni-do-na-v-gi v-da-lv a-da-ge-di di-gv-wa-lv-sa-dv na-s-gi-ya-i, U-ne-la-nv-hi tsu-tse-li di-ka-no-gi-s-do-di da-ni-ne-hv-gi


And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints.
ᎠᎴ ᏚᏂᏃᎩᏒᎩ ᎼᏏ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵ ᎤᏅᏏᏓᏍᏗ ᏧᏃᎩᏛ, ᎠᎴ ᎤᏃᏕᎾ ᎠᎩᎾ ᎤᏤᎵ ᏗᎧᏃᎩᏍᏗ, ᎯᎠ ᎾᏂᏪᏍᎬᎩ, ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᎴ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗᏳ ᏗᏣᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᏣᎬᏫᏳᎯ ᎠᎴ ᏣᏁᎳᏅᎯ ᏫᎾᏍᏛᎾ ᏣᎵᏂᎩᏛ; ᎣᏍᏛ ᎠᎴ ᏚᏳᎪᏛ ᎢᎭᏛᏁᎵᏙᎯ ᏂᎯ ᏣᎬᏫᏳᎯ ᎤᎾᏓᏅᏘ ᎤᎾᏤᎵᎦ.
A-le du-ni-no-gi-sv-gi Mo-si U-ne-la-nv-hi u-tse-li u-nv-si-da-s-di tsu-no-gi-dv, a-le U-no-de-na a-gi-na u-tse-li di-ka-no-gi-s-di, hi-a na-ni-we-s-gv-gi, Ga-lv-quo-di-yu a-le u-s-qua-ni-go-di-yu di-tsa-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv Tsa-gv-wi-yu-hi a-le Tsa-ne-la-nv-hi Wi-na-s-dv-na tsa-li-ni-gi-dv; O-s-dv a-le du-yu-go-dv i-ha-dv-ne-li-do-hi ni-hi Tsa-gv-wi-yu-hi u-na-da-nv-ti u-na-tse-li-ga.


Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? for thou only art holy: for all nations shall come and worship before thee; for thy judgments are made manifest.
ᎦᎪ ᏂᏣᎾᏰᏍᎬᎾ ᎨᏎᏍᏗ ᏂᎯ ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᎠᎴ ᏂᎦᎸᏉᏗᏍᎬᎾ ᎨᏎᏍᏗ ᏕᏣᏙᎥᎢ? ᏂᎯᏰᏃ ᏨᏒᎯᏳ ᏂᏍᎦᏅᎾ, ᏂᎦᏗᏳᏰᏃ ᎤᎾᏓᏤᎵᏛ ᏴᏫ ᏓᏁᏩᏗᏒ ᏛᏂᎷᏥ ᎠᎴ ᏂᏣᏛᏅ ᎢᎬᏱᏢ ᏛᎾᏓᏙᎵᏍᏔᏂ; ᏂᎯᏰᏃ ᏗᏧᎪᏙᏗ ᎨᏒ ᎬᏂᎨᏒ ᏄᎵᏍᏔᏅ.
Ga-go ni-tsa-na-ye-s-gv-na ge-se-s-di ni-hi Tsa-gv-wi-yu-hi, a-le ni-ga-lv-quo-di-s-gv-na ge-se-s-di de-tsa-do-v-i? ni-hi-ye-no tsv-sv-hi-yu ni-s-ga-nv-na, ni-ga-di-yu-ye-no u-na-da-tse-li-dv yv-wi da-ne-wa-di-sv dv-ni-lu-tsi a-le ni-tsa-dv-nv i-gv-yi-tlv dv-na-da-do-li-s-ta-ni; ni-hi-ye-no di-tsu-go-do-di ge-sv gv-ni-ge-sv nu-li-s-ta-nv.


And after that I looked, and, behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened:
ᎣᏂᏃ ᎢᏴᏛ ᏓᏆᎧᎾᏅᎩ, ᎠᎴ ᎬᏂᏳᏉ ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏗᏗᏱ ᎦᎵᏦᏛ ᎤᎵᏍᏚᎢᏛ ᎨᏒᎩ ᎦᎸᎳᏗ;
O-ni-no i-yv-dv da-qua-ka-na-nv-gi, a-le gv-ni-yu-quo di-ga-la-wi-i-s-di-yi di-ka-hna-wa-dv-s-di di-di-yi ga-li-tso-dv u-li-s-du-i-dv ge-sv-gi ga-lv-la-di;


And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles.
ᎦᎵᏉᎩᏃ ᎢᏯᏂᏛ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᏓᏳᏂᏄᎪᏨᎩ, ᏓᏂᏰᎲᎩ ᎦᎵᏉᎩ ᎤᏕᏯᏙᏗ, ᏚᎾᏄᏮᎩ ᏂᏚᏓᏅᎦᎸᎾ ᎠᎴ ᏧᏁᎬ ᏙᎴᏛ ᏗᏄᏬ, ᎠᎴ ᏗᏂᏁᏥᏱ ᏚᎾᏓᏠᎲᎩ ᎠᏕᎸ-ᏓᎶᏂᎨ ᏗᎪᏢᏅᎯ ᏗᏓᏠᏍᏗ.
Ga-li-quo-gi-no i-ya-ni-dv di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi di-ga-la-wi-i-s-di-yi da-yu-ni-nu-go-tsv-gi, da-ni-ye-hv-gi ga-li-quo-gi u-de-ya-do-di, du-na-nu-wv-gi ni-du-da-nv-ga-lv-na a-le tsu-ne-gv do-le-dv di-nu-wo, a-le di-ni-ne-tsi-yi du-na-da-tlo-hv-gi a-de-lv--da-lo-ni-ge di-go-tlv-nv-hi di-da-tlo-s-di.


And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.
ᎠᏏᏴᏫᏃ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏅᎩ ᎢᏯᏂᏛ ᎨᏒ ᏗᏅᏃᏛ ᎦᎵᏉᎩ ᎢᏯᏂᏛ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏚᏁᎸᎩ ᎦᎵᏉᎩ ᎫᎫ ᎠᏕᎸᏓᎶᏂᎨ ᏗᎪᏢᏔᏅᎯ, ᏗᎧᎵᎢ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏔᎳᏬᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏂᎪᎯᎸ ᎠᎴ ᏂᎪᎯᎸ ᏤᎭ.
A-si-yv-wi-no na-s-gi na nv-gi i-ya-ni-dv ge-sv di-nv-no-dv ga-li-quo-gi i-ya-ni-dv di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi du-ne-lv-gi ga-li-quo-gi gu-gu a-de-lv-da-lo-ni-ge di-go-tlv-ta-nv-hi, di-ka-li-i U-ne-la-nv-hi u-ta-la-wo-hi-s-di ge-sv-i, na-s-gi ni-go-hi-lv a-le ni-go-hi-lv tse-ha.


And the temple was filled with smoke from the glory of God, and from his power; and no man was able to enter into the temple, till the seven plagues of the seven angels were fulfilled.
ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱᏃ ᎤᎧᎵᏨᎩ ᏧᎧᎵᏨᎩ ᏧᎦᏒᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᏥᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎤᎵᏂᎩᏗᏳ ᎨᏒ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ; ᎥᏝ ᎠᎴ ᎩᎶ ᏫᎬᏩᏴᏍᏗ ᏱᎨᏎ ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ, ᎬᏂ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎦᎵᏉᎩ ᏧᏕᏯᏙᏗ ᎨᏒ ᎦᎵᏉᎩ ᎢᏯᏂᏛ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏥᏚᎾᏒᎦᎸ ᏱᏚᎵᏍᏆᏛ.
Di-ga-la-wi-i-s-di-yi-no u-ka-li-tsv-gi tsu-ka-li-tsv-gi tsu-ga-sv-s-di U-ne-la-nv-hi a-tsi-lv-quo-di-yu ge-sv a-le u-li-ni-gi-di-yu ge-sv nv-da-yu-da-le-nv-hi; v-tla a-le gi-lo wi-gv-wa-yv-s-di yi-ge-se di-ga-la-wi-i-s-di-yi, gv-ni na-s-gi na ga-li-quo-gi tsu-de-ya-do-di ge-sv ga-li-quo-gi i-ya-ni-dv di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi tsi-du-na-sv-ga-lv yi-du-li-s-qua-dv.